of 138 /138
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 Vol.10 No.3 September - December 2016 ISSN 1906 0327 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 ISSN 1906 0327 บทความวิทยานิพนธ์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มารุต อุปนิสากร 1 บทบาท อ�านาจหน้าที่และสถานภาพของก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รองรับประชาคมอาเซียน รัฐพล ธุระพันธ์ 11 การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการคิด ทางวิทยาศาสตร์ที่ดี ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงเหตุผล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ 6 ที่มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ต่างกัน ทัศนีญา ทองเงิน 21 การด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลนาถ่อน อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ฉันทยา มันทะ 34 การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ 44 สภาพปัญหาการใช้บริการงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ชุติมา สีสวัสดิ53 การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ�านวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 4 ทศชิต บรรลุศิลป์ 63 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ ทิชากร อาจเอี่ยม 70 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นภัสกรณ์ ศิลาค�า 79 การระดมทรัพยากรท้องถิ่นส�าหรับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เนตรฤดี มากนวล 88 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวิธีการสอนด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล และวิธีการสอนแบบปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 2 ปนัดดา อุ่นแก้ว 98 กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รัตนากร โคตรประทุม 104 ระบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภัทรานิษฐ์ ค�าสร้าง 113 ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ธนาวุฒิ ปิยะวงษ์ 126 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีท่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 www.journal.sskru.ac.th

Download Journal Full

Embed Size (px)

Text of Download Journal Full

 • Sisaket Rajabhat University Journal 10 3 - 2559Vol.10 No.3 September - December 2016 ISSN 1906 0327

  Sisaket Rajabhat University Journal 10 3 - 2559

  ISSN 1906 0327

  1

  1

  11

  6

  21

  34

  44

  53

  4

  63

  28

  70

  79

  3

  88

  2

  98

  (.. 2555 - 2557)

  104

  113

  126

  10 3 - 2559

  www.journal.sskru.ac.th

 • Sisaket Rajabhat University Journal

  10 3 - 2559 Vol.10 No.3 September - December 2016

  A4 1.5

  1 TH SarabunPSK 14 point 8-12

  1. 1

  2.

  2.1 (Title)

  2.2 (Authors)

  2.3 (Abstract) 300 20

  (Keywords) 3-4

  2.4 (Introduction)

  30

  2.5 (Research Objective)

  2.6 (Research Methodology)

  2.7 (Result)

  2.8

  2.9

  .................(//,//)

  ...............................( , 2550)

  ...............................(Kidd, 1987)

  . (2530). . :

  .

  Stebbing, L. (1993). Quality Assurance: The Route to Efficiency and Competitiveness. (3 rd ed).

  New York: Ellis Horwood.

  . (2553).

  . 8 2 - 2553.

  . (2550). :

  . (). :

  .

  3. 1 CD

  33000 E-mail : [email protected]

  4.

  (Peer Review)

  : .

  429 12 - 34000

  . 045-317491-5 045-317496

  4

  80

  (5 2550) 319 33000

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  www.journal.sskru.ac.th

 • 1 Strategies to Promote Knowledge Management in Schools Nakorn Phanom Primary Educational Service Area Office 1

  , *, **

  1 1 1 2 1 (Focus Group) 3 1. 1 2. 1 1) 1 2) 3 1. 2. 3. 3) 1 4) 4

  * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  2

  3. 1 1) 2) 3) 4)

  :

  ABSTRACT

  The objectives of the research were to study for developing strategies to promote knowledge management in schools under the Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 as the following: 1) To study the status practice, problems and what in need to be promoting for knowledge management in schools 2) To create strategy promoting knowledge management in schools 3) To evaluate strategy promoting knowledge management in schools. Tree steps of the research 1) Studied the status practice, problems and what in need for schools in Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1. Step 2) Created strategy promoting knowledge management for schools in Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 and evaluated strategies by focus groups meeting. And step 3) Evaluated the appropriateness and possibility of the strategy promoting knowledge management in schools. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and data analyzed by fusion point conclusion. The research findings were as follows: 1. The level of operation in promote knowledge management in schools of Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 overall are high, but the strategy in carried over less than the others is knowledge storage strategy. 2. Strategy to promote knowledge management in schools of Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 have strategic elements in 2.1) Vision to be develop schools of Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 to learned organs and sustainable development. 2.2) Obligation is composed by three parts ; 2.2.1 Raise to knowledge management be school culture 2.2.2 Carried on knowledge management to use in systematic development and work processed 2.2.3 Having data base to develop in studying and teaching. 2.3) Goal target is developed schools of Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 to be organs of sustainable development, create net working inside and outside educational instutions to support knowledge management. 2.4) Strategy to promote knowledge management in educational institutions have four aspects; sourcing and acquiring knowledge that emphazied on encouraging personnel to seek and use the

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  3

  knowledge to correct deficiencies in the operation and developing. The aspect of knowledge storing stressed on responsible units for organizing the knowledge required to store them into categories, in order to facilitate the searching data. The aspect of disseminated knowledge stressed on encouraged staff to focus knowledge dissemination, exchanging knowledge and experienced with inside and outside personnel by conferences, seminars and various exibitions. Using Internet or Intranet to support knowledge dissemination both within and outside the academy. And the aspect of using knowledge emphazied on percentage of school with data sources, information used for developed efficiency and effectiveness. 3. Suitability assessing and feasibility of the strategy to promote knowledge management overall in schools of Nakorn phanom Primary Educational Service Area Office 1 found that the appropriate and most feasible strategy in each aspect are the following: The aspect of dissemble knowledge is the major suitable, the minor aspects are sourcing and acquiring knowledge including the using knowledge. The storing knowledge is the lowest suitable aspect. The most feasible aspect is sourcing and acquiring knowledge, the minor aspect is the storing knowledge. The lowest average aspect is the using knowledge.

  Keyword: Strategies, Promote Knowledge Management

  (Knowledgebase Society and Economy) (Globalization) .. 2546 11 ( 2548 : 1113)

  ( 2551: 56)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  4

  (Knowledge Management) ( 2550 : 1821) (Knowledge Management) (Continuous Learning) (Value) ( 2549 : ) ( 2548 : 7) (Sallis and Jones 2002 : 514) 1 1

  1 1. 2. 3.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  5

  1

  3 1 1 9 93 (Multistage Random Sampling) ( 2545 : 47) 1. 30% ( 2545 : 41) (Simple Random Sampling) 262 75 2. 75 19 44 12 (Stratified Random Sampling) 9 3. 9 3 3 3 (Stratified Random Sampling) 3 9 9 21 3 18 12 33 3 21 15 39 93 2

  / 1 21 3 18

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  6

  1. 1 1 4 2.1 1 1) 2) 3 3) 4) 1 4 8 8 7 8 2.2 1 3 1 4 2.3 1 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2.4

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  7

  1 1 3.1 1 3.2 1 3.3 1 3.4 1 3.5 1 3.6 1 3.7 1 1) 2) 3) 4)

  1. 1 1 4 .. 2542 ( 2) .. 2545 ( 3) .. 2553 9 (2549 : 236)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  8

  ( ) 1 1 4 1) 2) 3) 4) (2549 : 236) Leitch and Rosen (2001) and Collison, Parcell (2004) (Managing Knowledge) 1) (Knowledge acquisition) 2) (Knowledge sharing) 3) (Knowledge utilitization) 2. 1 (2549 : 236) Sallis and Jones (2002 : 126129) 3. 1 1

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  9

  (2546 : 123) 6 3 /

  1. 2. 1. 2. (Key Performance Indicater : KPI)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  10

  . (2548, ). : (Knowledge Management Skill: KMS. . 1 (1): 1113.

  . (2550, ). . . 106 (4) : 1821. . . :

  (), 2548. , .

  10 (.. 25502554) (.. 25542559). : , 2551.

  . Human resource management and development case study. : , 2549.

  Sallis, E.,& G, Jones. Knowledge management in Educational. London: Kogan Page, 2002.

 • The Role Authority and Status of future village chief and village headman in developing the strength of villages to support Southeast Asian Nations Community (ASEAN)

  , *, **

  1,014 () () () (Cluster Random Sampling) 1) (Questionnaire) 2) (Dept interview) 3) (Fogus Group)

  1. 2.

  3. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

  * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  12

  ABSTRACT

  The purpose was aimed to study the roles, authorities and status of village chief and village headman in developing the strength of villages to support ASEAN Community. The sampling groups consisted of 1,014 people divided into 8 different groups : 1. government officials, 2. local politicians, 3. teachers, 4. village chiefs and village headmen, vice village chief and village headmen, district medical personnel, village chief inspector, 5. Farmers 6. merchants and businessman, 7. Lancers, 8. Others. All were from represented upper northeast region of That Phanom district, Nakorn Phanom province, from central northeast region of Suwannabhum district, RoiEt province, and from lower northeast region in Rasisalai district, Sisaket province. The sampling groups were cluster random sampling. The study tools applied were of three types;

  1. The respondents of questionnaires on how they view their present village chief and village headman in terms of their roles and authority in three rating scales, high, moderate and low. 2. How much they expect their chief and headman to play the roles, high, moderate and little. 3. How much the respondents viewed the importance and necessity of their chiefs to remain in position, high, moderate and little. Furthermore, the respondents were asked to view what status of the future village chief and village headman should be like. The statistics employed in the analysis were means and standard deviation. The appropriateness of roles, authority and status of the village chief and village headman were done in focus group.

  Results It was found that the overall role of the village chief and village headman was in moderate level, much lower than expected. The village leaders overall role and duty was viewed as very important.

  1. Roles : As far as role and duty were concerned, it was found that all aspects of the leaders performance was at moderate level, whereas the lower level was how they handle social and economic development. It was, hence, concluded that all results of the leaders performance had lower means compared to peoples expectation. People had high expectation on the role of their leaders in liaison with local administration organization, at the same time, people had put lower expectation on social and economic development. People viewed all aspects of the role and duty of their leaders at high level. People viewed the liaison with local administration organization as most crucial while least crucial was social and economic development. 2. Authority and duty: It was concluded that overall performance of the village leaders was at moderate level with means of 2.285, the same level as peoples expectation. People viewed the village leaders authority and duty as necessary at high level. When authority and duty were separately viewed, it was discovered that the result was at moderate level. In addition, the result with

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  13

  high level was village administration, however, the lowest was the registration. It was, therefore, concluded that the overall results had lower means than people expectation. People had high expectation in administration authority as people viewed each authority and duty as high. People viewed administration as very high.

  3. Status: It was also found in the study that the suitable status of future village leaders were of the followings respectively; 1. As the leader or representative 2. Government official 3. Government employee 4. Politician 5. Volunteer 6. Local administration organization officer 7. Local administration organization employee.

  (ASEAN Community) .. 2558 3 3 / (Human Capital)

  / .. 2558

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  14

  1. 2. (AC)

  1. 2558

  1. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. 1) 2) 3) ( 1 )

  3. 1,014 8 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

  1. (Questionnaire)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  15

  2. (Fogus Group) 3. (Deptinterview)

  (Coding Form) (Frequency) (Percentage) (Mean) (Standard Deviation) 0.5 (Level of Significant .05 ) (Fogus Group) (Dept interview)

  1.

  2.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  16

  3.

  1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

  1. 1.1

  // ( 23 ) / / (2557 : 86) 12 .. 2537 ( 2 44) 2 1 6 2 6 .. 2496 ( 2 15) 12 18 24 (2557 : )

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  17

  1.2

  1.3

  1.4 5 (... .. 2457 12 3 )

  2. 2.1

  : (2557: 28)

  2.2 3. 3.1

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  18

  . . 3.2 (... 2457 30) 1

  3.3

  3.4 (... 2457 12 (14)) .4 / .6 / 7 / .3 3

  3.5

  1. ( )

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  19

  2.

  3.

  4. 5 2457

  5.

  6.

  7. 5

  . (2554). ( 2554) : , . . (2556). . : . . (2556). 3 . : . . (2555). . http://www.kaninboonsuwan.com . (2556). . : . . (2553).

  . . . :

  . http://www.siamintelligence.com/theevolutionofthailandlocalgovernance/ . (2546). :

  2546 : 5 . (2556). AEC . : . . (2556). 21 . : . . (2555). :

  . http://prachatai.com/journal

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  20

  . (2555). . : . . (2556).

  . : . . (2542). . : . . (2551). .

  .

 • 6 Comparisons of Effects of Learning Socioscientific Issues Using the Mixed Methods Based on the Scientific Method and the Good Science Thinking Moves on Argumentation and Logical Thinking Abilities of Pratomsuksa 6 Students with Different Science Learning Outcomes

  , *, **

  6 50 2 1 25 2 25 1) 3 2) 3) Paired ttest Ftest (Twoway MANCOVA ANCOVA) 14 2 (p

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  22

  ABSTRACT

  This research aimed to study and compare argumentation and logical thinking abilities after learning socioscientific issues of the students as a whole and as classified according to science learning outcomes and learning methods, Fifty Pratomsuksa 6 (grade 6) students from 2 classes were assigned to an experimental group of 25 students learned using the mixed methods based on the scientific method and a control group of 25 students using the mixed methods based on the good science thinking moves. Instruments for the research included : 1) learning plans on 3 socioscientific issues : Genetically Modified Organisms, Trees Cutting for Road Construction and Global Warming ; 2) argumentation tests ; and 3) the logical thinking test. The dependent ttest and the Ftest (Twoway MANCOVA and ANCOVA) were employed for testing hypotheses. The research findings found that the whole students and the students as classified according to science learning outcomes who learned the socioscientific issues using the mixed methods based on the scientific method and the good science thinking moves showed developments of argumentation abilities from the 1st test to the 4th test; and showed gains in logical thinking abilities in general and in each of 2 subscales from before learning (p

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  23

  ( , 2551) (Science Technology and Society : STS) ( , 2550) STS Aikenhead (1994) STS STS STS (Shamos. 1995) Yager (1996) STS (Socioscientific Issue : SSI) (Sadler and Zeidler, 2003) (Lewis, 2003) (Sadler and Zeidler, 2003) (SSI) (Reis, 2009) (Sadler, 2002) (Pedretti, 1999 : Lewis, 2003) (Lewis. 2003) (Sadler. 2002 ; Sadler and Zeidler. 2003 ; Pedrett, 1999) (Pedretti, 1999) (Mixed Method) Lin Mintzes 4 1) 2) 3) 4) (Lin and Mintzes, 2010) 4 Lin Mintzes ( , 2554; , 2554; , 2554; , 2554; , 2554)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  24

  (Scientific Method) 5 1) 2) 3) 4) 5) ( , 2554) ( , 2555 ; , 2555) (Good Science Thinking Moves) 5 1) 2) 3) 4) 5) (Mittlefehldt and Grotzer. 2003) ( , 2556 ; , 2554) 6

  1. 2. 3.

  1. 2.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  25

  1. 6 1 2557 280

  1 2 10

  2. 6 1 2557

  50 (Purposive Sampling)

  6 50 (Purposive Sampling) 2 1 25 2 25 3

  1.

  1.1 3 3 9

  1.2 3 3 9 2. 4 13 30 4 60 3. 6 4 30 60

  1. 2. 1 2 3. 2 1/2557 TScore

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  26

  TScore 50 TScore 50 4. (Pretest)

  5. 2 3 9 1 2 6. 2 (Posttest) 4 7.

  1. 2. 3. Twoway MANCOVA Homogeneity of Variance, Homogeneity of Regression Slope, Homogeneity of VarianceCovariance Matrices 4. (Pretest) (Posttest) Paired ttest 5. Ftest (Twoway MANCOVA) 6. Ftest (Twoway ANCOVA)

  1. 13 2 (p < .001)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  27

  13 2 (p < .001) 2. 2 ( 1, 2 3) (p < .001) 3. 2 (p.140) ( 1 3) 4. ( 1 3)

  2

  * .05

  1 (Twoway MANCOVA)

  Multivariate Tests Source of Variation

  Test statistic

  F

  Hypothesis Df

  Error df

  P Partial Eta Squared

  Pillai's Trace 2 0.924 2.000 43.000 .405 .041 Wilks' Lambda 2 0.924 2.000 43.000 .405 .041 Hotelling's Trace 2 0.924 2.000 43.000 .405 .041 Roy's Largest Root 2 0.924 2.000 43.000 .405 .041

  Pillai's Trace 2 0.916 2.000 43.000 .408 .041 Wilks' Lambda 2 0.916 2.000 43.000 .408 .041 Hotelling's Trace 2 0.916 2.000 43.000 .408 .041 Roy's Largest Root 2 0.916 2.000 43.000 .408 .041

  Pillai's Trace 2 58.545 2.000 43.000 .001* .731 Wilks' Lambda 2 58.545 2.000 43.000 .001* .731 Hotelling's Trace 2 58.545 2.000 43.000 .001* .731 Roy's Largest Root 2 58.545 2.000 43.000 .001* .731

  Pillai's Trace 2 2.058 2.000 43.000 .140 .087 Wilks' Lambda 2 2.058 2.000 43.000 .140 .087 Hotelling's Trace 2 2.058 2.000 43.000 .140 .087 Roy's Largest Root 2 2.058 2.000 43.000 .140 .087 Pillai's Trace 2 2.979 2.000 43.000 .061 .122

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  28

  2 (Oneway ANCOVA)

  Univariate Tests

  Source of Variation SS df MS F P Partial Eta Squared

  1.160 1 1.160 .658 .421 .014 51.030 1 51.030 28.963

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  29

  1.

  13 2 (p< .001) 1 ( , 2554) 3 ( , 2556) 5 ( , 2554) 13

  (Mixed Method) (Social Constructivisim) (Collaborative Learning) JimenexAleixandre (2001) Dawson Venville (2008) 4 (Scientific Method) 5 ( , 2550)

  2. 2 (p

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  30

  (Mental Structure) (Phillips, 1976) (Knowledge Structure) (Ausubel and others, 1968) (Renner and Phillips, 1980) (, 2546) (Parker and Rockford, 1995)

  3. 2 (p .145) (Mixed Method) Dawson Venville (2008) 2 Simon (2006)

  1. 2. 3.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  31

  . (2554). 1 . .. : .

  . (2556). 3 . .. : .

  . (2556). 3 . .. : .

  . (2554). 2544. : . . (2551)

  . : . . (2555)

  1 . .. : .

  . (2554) 5 . .. : .

  . (2554) 4 . .. : .

  . (2556). 1 . .. : .

  . (2554). 3 . .. : .

  . (2550). . : .

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  32

  . (2555)

  6 . .. : .

  . (2550) , . 26(101) : 712 ; . . (2546). .

  : . . (2554) . :

  9199 . . (2554)

  : 5 . .. : .

  . (2554). : 6 . .. : .

  . (2554). 6 . .. : .

  Aikenhead, G. (1994). Consequences to Learning Science Through STS : A Research Perspective STS Education : International Perspective on Reform. New York : Columbia University.

  Ausubel, D. R., Novak J.D. and Hanesian, H. (1968). Educational Psychology, : A Cognitive View. 2nd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston. 1968.

  Dawson, V.M. and Venville, G. (2008). Teaching Strategies for Developing Students Argumentation Skills About Socioscientific Issues in High School Genetics, Research in Science Education. 38(1) : 6790.

  Jimenez Aleixandre, M.P., Rodriguez, A.B. and Duschl, R.A. (2003).Doing the Lesson or Doing Science :Argument in High School Genetics, Science Education. 84.

  Lewis, S.E. (2003). IssueBased Teaching in Science Education. .

  Lin, ShuSheng and J. Mintzes. (2010) Learning Argumentation Skills through Instructuin in Socioscientifiv Issues, The Effect of Ability Level. Taiwan : National Science Council.

  Mittlefehldt Sarah and Grotzer Tina, (2003) Using Metacognition to Facilitate The Transfer of Causal Models in Learning Density and Pressure Presented at the National Association of Research in Science Teaching (NARST). March.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  33

  Parker, B.M. and Rockfords. (1995). The Earth, Storehouse. New York : Harper and Row. Pedretti, E. (1999). Decision Making and STS Education : Exploring Scientific Knowledge and Social

  Responsibility in Schools and Science Center through an Issuesbased Approach, School Science and Mathematics. 99(4) : 174181.

  Phillips, D.G. (1976). Piagetian Perspective on Science Teaching, Science Teacher. 43(2) : 3031 ; February.

  Reis P.(2009) Teaching Controversial SocioScientific Issue in Biology and Geology Classes : A Case of Student, Electronic Journal of Science Education. 13(1) : 124.

  Renner, J.W. and Phillips. (1980). An Education Theory Base for Science Teaching Journal of Research in Science Teaching. 27(3) : 185199 ; February.

  Sadler T.D. (2002) Socioscientific Issue Research and Its Relevance for Science Education. 2013.

  Sadler, T.D. and D.L. Zeidler. (2003).Weighing in on Genetic Engineering and Morality : Students Reveal Their Ideas, Expectations, and Reservations, Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. Philadelphia, PA. March 2326.

  Shamos, M.H. (1995) The Myth of Scientific Literacy. New Brunswick, NJ : Rutgers University Press. Simonneaux, Laurence and others : (2006).RolePlay or Debate to Promote Students Argumentation

  and Justification on Issue in Animal Transgenesis, Science Education. 28 : 14631488. Yager, R.E. (1996). History of Science/Technology/Society as Reform in the United States, Science/

  Technology/Society as Reform in Science Education. New York : State University of New York Press.

 • The Implement of Good Governance Principles of Administrative Organization Nathon Subdistrict That Phanom District Nakhon Phanom Province

  , *

  1) 2) 3) 504 136 368 5 0.3480.700 0.939

  1.

  2. 6

  ,

  *

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  35

  ABSTRACT

  The objectives of this article were: 1) to study the opinion level of the staff and people towards the implementation according to good governance principles, 2) to compare the implementation according to good governance principles, and 3) to find ways to improve operations to good governance principles of the Nathon Subdistrict Administrative Organization at That Phanom District, Nakhon Phanom Province. This was the quantitative study. The samples used in this study were the total 504 persons: 136 staff and 368 people classified by the comparison of Krejcie and Morgan tables and by the Stratified Random Sampling. The instrument used in the study was a fiverating scale questionnaire with the discrimination power between 0.348 to 0.700 and the confidence level of 0.939. The statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by Oneway ANOVA. The findings were as follows:

  1. The opinion level of the staff and people towards the implementation according to good governance principles of the Nathon Subdistrict Administrative Organization at That Phanom District, Nakhon Phanom Province was at the high level overall. Considering on an individual aspect, it was at the high level ordering by the minimal to maximum mean covering the total six aspects that were rule of law, morality, participation, responsibility, transparency, and worth.

  2. The comparison results of the implementation according to good governance principles of the Nathon Subdistrict Administrative Organization, That Phanom District, Nakhon Phanom Province, categorized by status and age were indifferent both overall and individual aspects that were rule of law, morality, transparency, responsibility, participation, and worth.

  Keyword: The implementation according to good governance principles, good governance principles.

  (.) .. 2537 2 .. 2538 ( . 2546: 170171) .. 2542 ( . 2549: 12)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  36

  6 1) 2) 3) 4) 5) 6) ( . 2549: 12)

  1.

  2.

  3.

  1. 2. 3.

  1.

  2.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  37

  1. 1.1

  9,369 210 (. 2556: 1214) 9,159 (. 2556: 89)

  1.2 504 136 368 (Krejcie & Morgan) (Stratified Random Sampling) 2. 2.1 (Independent Variables) 2.1.1 (1) (2) 2.1.2 (1) 30 (2) 3040 (3) 40 3 2.2 (Dependent Variables) 6 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

  (Quantitative Research) 1. 9,369 210 9,159

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  38

  2. 504 136 368 (Krejcie & Morgan) 2.1 (Krejcie & Morgan) ( , 2553: 4044) 2.2 (Stratified Random Sampling)

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  () 30 53 35 3,001 120 3,054 155

  3040 97 62 3,332 134 3,429 196 40 60 39 2,826 114 2,886 153

  210 136 9,159 368 9,368 504

  (. 2556: 89)

  (Pearsons ProductMonrnt Coefficient of Correlation) 0.3480.700 (Reliability) (AlphaCoefficient) (Cronbach) ( , 2553: 7879) 0.939

  504 504 100

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  39

  1

  2 ( x ) (S.D.)

  3 ttest (Independent Sample)

  4 Ftest (Oneway ANOVA) (Scheffe)

  5

  1.

  x S.D. 1. 3.65 0.36 2. 3.67 0.43 3. 3.60 0.39 4. 3.63 0.42 5. 3.61 0.42 6. 3.60 0.35

  3.63 0.24

  1.1

  1.2

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  40

  1.3 1.4 1.5 1.6

  2.

  x S.D. x S.D. x S.D. 1. 3.64 0.33 3.65 0.38 3.65 0.36 2. 3.69 0.44 3.67 0.43 3.67 0.43 3. 3.57 0.38 3.61 0.40 3.60 0.39 4. 3.65 0.43 3.63 0.42 3.63 0.42 5. 3.61 0.42 3.60 0.43 3.61 0.42 6. 3.59 0.33 3.58 0.36 3.60 0.35

  3.63 0.24 3.62 0.24 3.63 0.24

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  41

  2.1

  2.2

  3.

  3.1 30

  3.2 3040

  3.3 40 4. 6 4.1

  30 3040 40 x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.

  1. 3.67 0.32 3.65 0.39 3.62 0.38 3.65 0.36 2. 3.69 0.43 3.64 0.41 3.69 0.46 3.67 0.43 3. 3.61 0.38 3.60 0.40 3.59 0.41 3.60 0.39 4. 3.66 0.41 3.61 0.41 3.63 0.45 3.63 0.42 5. 3.62 0.43 3.61 0.42 3.59 0.42 3.61 0.42 6. 3.62 0.33 3.62 0.37 3.56 0.36 3.60 0.35

  3.65 0.23 3.62 0.23 3.61 0.26 3.63 0.24

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  42

  4.2

  4.3

  4.4 /

  4.5

  4.6

  1. 6 (2550 : ) 6

  2. 6 (2550 : )

  1. (1) (2) (3) (4) (5)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  43

  (6) 2. (1) (2)

  . (2546). . 4. : . . (2549).

  . .. :.

  . (2553). . 3. : . . (2550).

  . .. : . . (2550).

  . .. : . . (2556). (.. 2556). : . . (2556).

  (.. 2556). : . . (2555). 3 (.. 25552557). :

  .

 • Procurement Administration of Tambon Administrative Organizations in Mahachanachai District of Yasothorn Province

  , *

  127 t F 2040 610 1. ( X =3.46) 3 ( X = 3.57) ( X = 3.44) ( X = 3.38) 2. : ,

  ABSTRACT

  The research aimed to study and compare the procurement administration of Tambon Administrative Organizations in Mahachanachai district of Yasothorn province as classified by gender, age, educational levels, positions and working experience of the subjects. The samples in the research were administrators, and employees of the local administrative organizations in the study totaling 127. They were obtained by a proportionate stratified sampling. Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, ttest and Ftest. The majority of the samples were females, aged between 2040 years, having a university degree, with between 610 years working experience. *

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  45

  The research findings were as follows: 1. The performance in light of procurement administration of Tambon Administrative Organizations under study as perceived by the personnel was moderate ( X =3.46). Considering individual aspects, it was found that the aspects could be shown in a descending order: control ( X = 3.57), securement ( X = 3.44) and distribution ( X = 3.38). 2. The results of a comparison of the opinions on the procurement administration of Tambon Administrative Organizations showed that the administrators and the employees who were different in terms of gender, age, educational levels, positions, and working experience held no different opinions on the procurement administration of the organizations under study.

  Keyword: Procurement Administration, Administrative Organizations

  2550 ( 2553 : 1) .. 2535

  1. 2.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  46

  187 ( 2556: 3)

  Krejcie and Morgan 127 ( 2548 : 140) 1

  1

  1 17 11 2 21 14 3 18 12 4 19 13 5 15 10 6 16 11 7 22 15 8 20 14 9 20 14 10 19 13

  187 127

  : 2556: 3

  2

  1 (Check list)

  2 5 Likert (Rating scale)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  47

  3 ( .. 2535 : 155) 5

  50 (Alpha Coefficient) 0.97

  127

  1. (Frequency) 1

  2. (Percentage) 3. (Mean) (Standard Deviation)

  4. t

  5. F

  1. 127 65.4 2040 64.6 70.9 64.6 610 62.2 2. 3 2.1 ( X = 3.44) 5 ( X = 4.61) ( X = 4.31) ( X = 4.26) ( X = 4.23) ( X = 4.21)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  48

  2.2 ( X = 3.57) 5 ( X = 4.33) ( X = 4.08) ( X = 3.94) ( X = 3.91) ( X = 3.86) 2.3 ( X = 3.38) 5 ( X = 4.00) ( X = 3.93) ( X = 3.85) ( X = 3.81) ( X = 3.77) 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

  3 1.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  49

  1.1 ( X = 3.44) 5 ( X = 4.61) ( X = 4.31) ( X = 4.26) ( X = 4.23) ( X = 4.21) (2541 : 130131) (2553 : ) 4 (2547 : 135137) .. 2535 4 1 2 .. 2535 4 1 2 1.2 ( X = 3.57) 5 ( X = 4.33) ( X = 4.08) ( X = 3.94) ( X = 3.91) ( X = 3.86) (.) 0408.4/ 129

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  50

  (.) 0408.4/ 129 (2543 : ) 1.3 ( X = 3.38) 5 ( X = 4.00) ( X = 3.93) ( X = 3.85) ( X = 3.81) ( X = 3.77) (2549 : ) 2. .. 2535

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  51

  .. 2535 (2550 : 7981) (2550: 116) (2540 : ) .. 2535 .. 2535 (2547 : 81)

  1. 1.1 1.2 ( 3 , 6 ) 1.3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  52

  2. 2.1 2.2 2.3

  . (2553). . .

  . (2548). : . : . , . (2556). .. 2555. :

  . . . (2543).

  . . . (2540). .. 2535

  . . . (2547). .. 2535

  4 1 2. .

  . (2553). . .

  . (2550). . .

  . (2541). . .

  . (2549). . .

  . (2547). . .

 • Conditions and Problems in Using the Material Service of Tambon Administrative Organization in Ubon Ratchathani Donmoddang District

  , *

  183 Krejcie and Morgan 127 71.70 3140 45.70 63.00 65.40 15 34.60 5 .98 t F 1. ( X = 2.49) 2. .05 .05 .05

  *

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  54

  .05 .05

  : , ,

  ABSTRACT

  The research aimed to study the conditions and problems in using the material service of Tambon Administrative Organization and to compare an opinion of the personnel who used the material service of the local bodies in the study as classified by sex, age, marital status, educational levels, and working experience. The population was 183 personnel of Tambon Administrative Organization in Donmoddang district. The samples were 127 obtained by a proportionate stratified sampling.

  The majority of the samples in the study were females (71.70%), aged between 3140 years (45.70%), married (63.00%), completed a university degree (65.40%) and had between 15 years working experience (34.60%). The research instrument was a fiverating scale questionnaire with a confidence value equivalent to .98. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, ttest and Ftest.

  The research findings were as follows: 1. The problems of using the material service of the local administrative organizations in the

  study were at a low level ( X =2.94). Individual cases could be shown in a descending order: planning, distribution or handing out, maintenance, control and procurement.

  2. Concerning a comparison of the problems in using the material service of the local organizations in the study, it was found that there was no overall difference. The respondents who were different in age viewed that the problems in using the material service of the local organizations in question were different with a statistical significance of .05. Individually perceived, there was difference found in the material procurement with a statistical significance of .05. There was difference with a statistical significance of .05 in the aspects of handing out and control, maintenance, and distribution. As classified by a marital status, it was found that the respondents who were different in marital status held no different view on the material service. The respondents who had different educational levels held a different view with a statistical significance of .05. Individually speaking, there was a difference with a statistical significance of .05 in terms of handout and control, maintenance and distribution.

  Key word : Conditions and Problems, Material Service, Tambon Administrative

  .. 2538 6,500 .. 2542 30

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  55

  ( 2547 : 19) /

  1. 2.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  56

  .. 2556 183 ( 2556 : 23)

  Krejcie and Morgan 127 ( 2551 : 129)

  3

  1 (Check list)

  2 5 Likert (Rating Scale) 5 .. 2535 ( 9) .. 2553 5 ( 2541 : 100)

  5 4 3 2 1

  3

  50 (Alpha Coefficient) 0.98

  127

  1. 2. 3.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  57

  4. t 2 5. F 3

  1. 127 ( 71.70) 3140 ( 45.70) ( 63.00) ( 65.40) 15 ( 34.60) 2. 5

  2.1 ( X = 2.66) ( X =2.74) ( X = 2.73) ( X = 2.71)

  2.2 ( X =2.39) ( X = 2.60) ( X = 2.52) ( X = 2.50)

  2.3 ( X = 2.44) ( X = 2.59) ( X = 2.51) ( X = 2.50)

  2.4 ( X = 2.48) ( X = 2.54) ( X = 2.51) ( X = 2.50)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  58

  2.5 ( X = 2.49) ( X = 2.59) ( X = 2.55) ( X = 2.53)

  3 3.

  3.1

  3.2 .05 .05

  3.3

  3.4 .05

  3.5

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  59

  5

  1. 5

  1.1 3 (2551 : 5558)

  1.2 3 (2554 : 3437)

  1.3 3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  60

  (2552 : )

  1.4 3 (2548 : )

  1.5 3 (2553 : 2733)

  2.

  3. eGP eGP (2552 : 112116) 4

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  61

  4. (2550 : 116) 4

  1.

  2.

  3.

  4.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  62

  5.

  1. 2.

  3.

  , . (2547). 4 .. 2546. : .

  . (2551). . : . , . (2556). .. 2556. : .

  . (2550). . .

  . (2545). . 6. : . . (2551).

  .

  . (2552). .

  . (2552). . .

  . (2553). . .

  . (2554). .

 • 4 A Synthesis of Mathematical Learning Deficiencies on Real Number System of Mutthayomsuksa 4 Students

  , *

  4 4 1 2556 40 9 3 3 3 0.20 0.75 0.25 0.70 0.83 NEAG 9

  94.53 4.69 0.78 73

  *

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  64

  ABSTRACT

  The purpose of this research was to analyze mistakes in arithmetic in the field of real number system which consisted of interpreting mathematical problems, using theorem, formula, law, definition, property and calculating for Mutthayomsuksa 4 students of Sripathumpitthayakarn school, Ubon ratchathani, in the first semester of academic year 2013. The research samples were 40 students chosen by cluster sampling. After taking achievement test, there were 9 students selected by purposive sampling. They could be divided into 3 groups of students which were high, average and low level. The instruments used in this research composed of lesson plan, difficulty index ranged from 0.20 to 0.75, discriminant index ranged from 0.25 to 0.70, reliability of 0.83, NEGA interview form and recorder. The research methodology did by 3 processes as follows ; 1) instructing students with lesson plan 2) offering achievement test to them 3) interviewing them about mathematical reasoning ability. The data were analyzed by using quantitative and qualitative approaches. Frequency and percentage used for the quantitative approach and content analysis used for the qualitative approach. The result of this research found that mistakes in arithmetic in the field of using theorem, formula, law, definition, property, interpreting mathematical problems and calculating of the students accounted respectively for 94.53, 4.69 and 0.78 percent. The finding of synthesis revealed that misunderstanding using theorem, formula, law, definition and property, as well as being unable to apply these ones with contents was significantly more than insufficiency of fundamental knowledge and lacking the skills of choosing correct means of each problems. Moreover, students could not present the problems through symbols and had careless content analysis.

  ( 2544 : 1) (2538 : 1) (2544 : 91)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  65

  (Onet) 6 2555 22.73 22.62 19.79 19.15 ( 2556) 4 (2535 : 5)

  4

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  66

  4 1 2556 5 200

  4 1 2556 40 9 3 3 3

  1. 4 8 2. 4 8 3. 15 0.20 0.75 0.25 0.70 0.83 4. NEAG (Newman Error Analysis Guideline) 5.

  94.53 4.69 0.78

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  67

  4 3 (2542, 65) (2530 , 2536, 65) (2536, 53)

  (2544, 58)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  68

  (2533, )

  1. 1.1 1.2 1.3 1.4

  2. 2.1 1 3 2.2

  2.3

  . (2533). 5 . : .

  . (2544). . : .

  . (2523). . : . . (2542). 4 .

  : .

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  69

  . (2544). 1 . : .

  . (2538). 3 . : .

  . (2535). 1 . : .

  . (2536). 5 . .

 • 28 The State of Educational Personnel Administrators in School of Secondary Educational Service Area Office 28 , *, **, **

  28 28 28 391 5 50 .92 t F 1. 28 2. 28 .05 3. 28 .05 4. 28 .01

  * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  71

  ABSTRACT

  The purposes of this study were to explore the state of educational personnel administration in schools and academic affairs in schools attached to Secondary Educational Service Area Office 28 as they were classified according to sex, levels of education, and current positions. The sample group consisted of 391 administrators and teachers in charge of academic affairs in schools attached to Secondary Educational Service Area Office 28, selected by stratified random sampling. The research instrument was a fiftyitem questionnaire with a five level Likert scale, which yielded the reliability value at .92 The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard deviation, ttest, and Ftest. The research findings were as follows: 1. The administrators, teachers and personnel perceived that the performance on the overall aspect of the state of educational personnel administration was as a high level. 2. There was significant difference in the opinions among the administrators, teachers and personnel when sex was different regarding the performance on the overall aspect of the state of educational personnel administration. 3. There was significant difference in the opinions among the administrators, teachers and personnel when educational backgrounds were different regarding the performance on the overall aspect of the state of educational personnel administration. 4. There was significant difference in the opinions among the administrators, teachers and personnel when current positions were different regarding the performance on the overall aspect of the state of educational personnel administration.

  (

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  72

  ) ( ) () (Men) (Money) (Material) (Management) (School Based Management) (2544, .3) (Personnel Management) 28 56 56 2,457 2,513 28 28

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  73

  28 5 1) 2) 3) 4) 5)

  1. 28 2. 28

  28 56 193 2,457 2,513 28 56 335 391 , (2545, .43) (Stratified Random Sampling)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  74

  3 1. 2. 5 1) 2) 3)

  4) 5) 3.

  1. 1.1 28 53.45 68.03 53.96 1.1.1 1.1.2 1.1.3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  75

  1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 28 .01 1.2.2 28 .01 1.2.3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  76

  28 .01

  28 1. 28 5 (2548, .) 1.1 (2546, .) 1.2 (2551, .12) 1.3 (2547, .82) 13 2 13 2 3 3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  77

  3 2. 28 2.1 .01 (2547, .) 15 .05 2.2 .05 28 .01 (2551, .) 1) 2) 3) 4) 2.3 28 .01 (2554, .) 2 1) 2

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  78

  28 1. 2. 3. 4. 5.

  . (2547). 13 2. : .

  . (2542). . : . . (2548). :

  .

  . (2551). . 4. : . . (2551).

  . : .... . (2554).

  2. .

 • Personnel Management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization

  , *, **, **

  1) 2) 3) 354 5 t (ttest Independent Sample) Ftest

  1. 2. 2.1 2.2 .01 2.3 3.

  * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  80

  ABSTRACT

  The purposes of this research is to study 1) Personnel Management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization 2) to compare the administrators and teachers opinions on the personnel management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization classified by the education degree, work experiences and the size of the school 3) to suggest personnel management resource development in school. The samples of this research include 354 school administrators and teachers by stratified random sampling method, each simple proportional sampling. The instrument used to collect data was the questionnaire 5level scales. Statistical analyses were frequency, percentage, mean, standard deviation and the ttest independent sample and the Ftest. The research findings were as follows. 1. The condition of personnel management in the school under the Sisaket Provincial Administrative Organization was at a high level. When considering each of personnel management, study showed that manpower planning and positioning, discipline, enhancing the efficiency of government, nomination and appointing, and retirement. 2. The comparison result of the condition of administrators and teachers on the personnel management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization. 2.1 The comparison result of the condition of personnel management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization classified by positions. it was found there was no difference. 2.2 The comparison result of the condition of personnel management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative Organization classified by work experience. It was found that there was significant difference at .01 level. 2.3 The comparison result of the condition of personnel management in the schools under the Sisaket Provincial Administrative classified by size of school. It was found that it was difference.

  3. The suggestions to personnel management resource development in school under the Sisaket Provincial Administrative Organization were should present the data of lack personnel to original affiliation, should allocate the budget to support the development of personnel enough, should make the moral support and should plan the evaluation of task performance in advance.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  81

  ( , 2545, .11)

  (Globalization) ( , 2545, . 1)

  ( , 2547, .139) ( , 2546, . 129)

  1. 2. 3.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  82

  1. 2.

  39 2557 1,039 80 959 (Krejcie and Morgan, 1970, pp.607 610) 354 (Stratified Random Sampling)

  1. (Questionnaire) 3 1 (Check List) 2 5

  1. 2. 3. 4. 5.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  83

  3 2.

  1. 5

  2. 3.

  5

  4. 5. 5

  (Content Validity)

  6. (Index of Item Objective Congruence: IOC)IOC= .60 6 IOC= .80 12 IOC= 1.00 29 47

  7. (Try Out) 30 30

  8. (Reliability) (Cronbachs Alpha Coefficient) 0.88

  1. 2.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  84

  3.

  4. 5. 6. 7. 8. 0.01 20 9.

  1. 5 (2549, .7989)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  85

  0.5 (2557, .7883) 28 (2555, . 8997) 1 () (2554, . 97103) 1 () (2554, .97103) 1 (2549, .7989) (2553, . 8489) 7 .05 (2557, . 257268) 3 3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  86

  3

  1. 1.1 1.2 1.3 1.4 30 1.5 2. 2.1 2.2 2.3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  87

  . (2557). 3 .

  (). (2554). 1. .

  . (2553). . . .

  . (2546). . : . . (2555).

  1. .

  . (2549). . .

  . (2557). 28. .

  . (2545). : . : .

 • 3 The Local Resources Mobilization for Administration of The Primary School in Sisaket Primary Education Service Area Office 3

  , *, **, **

  3

  3 2557 335 (ttest)

  3 1.

  3 .01

  2. 3 .01

  3. 3 .01

  * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  89

  ABSTRACT

  This research aims were to study and compare the administrator and teachers opinions towards the local resources mobilization for Administration of the Primary School in Sisaket Primary Education Service Area Office 3 and to compare their opinions in terms of gender, positions, and experiences.

  The participants in this study were 335 people, including administrators and teachers of The Primary School in Sisaket Primary Education Service Area Office 3. The research was conducted with quantitative method and analyzed by a computerized program, consisting of mean, standard deviation and ttest.

  Findings of The Study 1. The overall mean scores of the participants opinions on the local resources mobilization

  for administration of the primary school in Sisaket Primary Education Service Area Office 3 were at high level.

  2. In terms of gender, the opinions of administrators and teachers on the local resources mobilization for administration of the primary school in Sisaket Primary Education Service Area Office 3 were significantly different in statistics at .01.

  3. In term of the positions, it appeared that overall scores of participants opinions on the local resources mobilization for administration of the primary school in Sisaket Primary Education Service Area Office 3 were also significantly different in statistics at .01.

  4. In term of experiences, the overall scores of the participants opinion on the local resources mobilization for administration of the primary school in Sisaket Primary Education Service Area Office 3 were significantly different in statistics at .01.

  11 (.. 25552559) ( 2546 : 51) 2542 ( 2542 : 1516) 8 5862

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  90

  3 2557 10 2556 202 4 2,388.68 3 2556 223 20 41 1,875 106 146 118 2,529 ( 3 2557: 20) 3 4 () () () ( 3 2557 : 3) 98 3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  91

  1. 3 2. 3 3. 3

  3 2557 202 3 2557 2,260 2,462

  3 3 2557 3 2557 (Krejcie and Morgan) 335 (Stratified Random Sampling) (Simple Random Sampling ) 27 308

  3 1

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  92

  2 3 5 1) 2) 3) 4) 5) (Rating Scale) (Likert) 5 (5) (4) (3) (2) (1)

  1. 1.1 3 1.2 3 50 5 (Rating Scale) 1.3 5 IOC 0.80 1.4 1.5 (Try Out) 50 5 45 3 (Reliability) (Alpha Coefficient) .95

  3 1. 3 2. 3 .01

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  93

  3. 3 .01 4. 3 11 .01

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  94

  (2552) 2 (2547 : 105) 12 Talley (2002 : 1661A)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  95

  (2548 : 107) 2 (2547 : 15) 3

  Facebook Website (2547) 2 2

  3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  96

  12

  3 / (2552 : 99) 2 Tsang (2001 : abstract)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  97

  3, . (2555). 4 ( .. 25552558). :

  . (2547). 2. .

  . (2552). 2. .

  , . (2544). . : . . (2546). . : . , . (2542). 2542. :

  . . (2547).

  3. .

  . (2539). 6. .

  Shepperson, Tara L. (2001). Educational Technology in Eight Selected States Measurements and distribution of Technology Resources. Dissertation Abstracts International. 61(9), 3528 A.

  Triola. Mario, F. (1995). Elementary Statistics. 6thed. New York: AddisonWesley Publishing.

 • 2 A Comparison of Learning Achievement and Ability to Solve Mathematical Problems of One Variable Linear Equation through the KWDL Technique and the Conventional Method at the Mathayomsuksa 2

  , *

  1) KWDL 2 75/75 2) 2 KWDL 3) 2 KWDL 2 () 4 2 2557 50 (Cluster Sampling) (1) KWDL 2 7 (2) 2 7 (3) (4) 2 (Two Way ANOVA)

  1. KWDL 2 79.72/78.82

  2. 2 KWDL .05

  3. 2 KWDL .05

  *

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  99

  ABSTRACT

  The research aimed to develop the lesson plan by using KWDL technique on application of one variable linear equation for Mattayomsuksa two (Grade 8) level to achieve a 75/75 criterion, to compare a learning achievement of the students taught by KWDL technique and a conventional method, and to compare the students ability to solve the mathematical problems. The samples used in the research were 50 eighth grade students of Anubankhunhan School in the second semester of the academic year 2014. They were derived by a cluster random sampling. The research instruments were seven lesson plans based on KWDL technique, seven plans for a conventional method, an achievement test and a test on an ability to solve mathematical problems. Statistics used was mean, standard deviation and twoway ANOVA.

  The research findings were as follows: 1. The lesson plan on learning by using the KWDL technique on the issue under study had an

  efficiency of 79.72/78.82. 2. Learning achievement of the students who were taught by KWDL technique was higher than

  that of those who were taught by a conventional method at a statistical significance of .05. 3. An ability to solve mathematical problems of the students who were taught by KWDL

  technique was higher than that of those who were taught by a conventional method at a statistical significance of .05.

  2551 (ONET) () 2556 3 25.41 100 3 50 KWDL KWDL (KnowWantDoLearned) KWL Ogle KWDL

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  100

  4 K (What we know) W (What we want to know) D (What we do to find out) L (What we learned) KWDL 2

  1. KWDL 2 75/75 2. 2 KWDL 3. 2 KWDL

  1. KWDL 2. KWDL

  2 () 2 2557 4 3 79 2 () 4 2 2557 2 50 (Cluster Sampling) KWDL 23 27 2 2 2557

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  101

  (1) KWDL (2)

  1. 4 (Randomized Solomon Four Group Design) (1) KWDL 2 12 4.184.50 (2) 30 (p) 0.360.61 (r) 0.430.79 0.88(3) 0.25 0.42 0.230.27 0.68

  2. 9.83 8.36 12.92 11.29

  1. KWDL 2 75/75 21 /EE 2. 2 KWDL 3. KWDL 2 2 (Two Way ANOVA)

  1. KWDL 2 79.72/78.82 75/75 2. 2 KWDL .05 3. 2 KWDL .05

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  102

  KWDL 2

  1. KWDL 79.72/78.82 (2542: 211) (2548: 114115)

  2. 2 KWDL 1 KWDL (2550: 78)

  3. 2 KWDL 2 KWDL K W D K W D KWDL (2548: 90 91)

  1. KWDL 2.

  3. KWDL

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  103

  4. KWDL KWDL

  . (2542). . , 4,

  1217. . (2548).

  1 (STAD) KWDL. .. (). : .

  . (2548). 3 KWDL. .. ( ). : .

  . (2550). 6 KWDL . .

 • (.. 25552557) The ThreeYear Development Plan (25552557) of The Tombon Administrative District, Nakhon Phanom Nakhon Phanom

  , *, **

  1) (.. 2555.. 2557) 2) (.. 2555.. 2557) 227 107 59 65 50 ttest, OneWay ANOVA 1. (.. 25552557) 7 / 2. (.. 25552557) .05 .05 51 3140

  : , , * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  105

  ABSTRACT

  This research aimed to 1) study the process of a threeyear development plan (20122014), 2) to compare the process of a threeyear development plan (20122014) of the SubdistrictAdministration Organization committees, and 3) to examine the opinions concerning the process of athreeyear development plan (20122014) of the Subdistrict Administration Organization in MuangDistrict, Nakhon Phanom Province. The research methodology was both qualitative and quantitativeusing the questionnaires. The samples used were the 277 committees of the Subdistrict AdministrationOrganization in Muang Nakhon Phanom District, Nakhorn Phanom Province. They were classified by thePurposive Sampling. The crucial informants: 12 chief administrators of the Subdistrict AdministrationOrganization were interviewed by the indepth. The data were analyzed by descriptive statistics:percentage, means, standard deviation, and statistics used for hypothesis testing were ttest, OnewayANOVA, and content analysis.

  The findings were found that: 1. The process of a threeyear development plan (20122014) of the Subdistrict Administration

  Organization, Nakhon Phanom Province was at the high level. Considering on an individual aspect, it was at the high level covering seven aspects by the order of minimal to maximum mean that were 1) a draft of making a threeyear development plan, 2) an approval and announcement of using athreeyear development plan, 3) strategic classification and developing procedure, 4) data collectionand analysis, 5) objective determination of developing procedure, 6) preparation the plans, and7) making the project details/developing the activities respectively.

  2. The comparison of the process on a threeyear development plan (20122014) of the Subdistrict Administration Organization in Muang District, Nakhon Phanom Province was found that males gave the opinions towards the process of making a threeyear development plan more than females which the results was statistical significance at .05 level. The samples who were over 51 years old upwards gave their opinions more than the ones who were in range of 3140 years old. The ones who were various in educational level and function status gave their opinions towards the process of making a threeyear development plan indifferently.

  Keywords: Threeyear development plan, process of making a threeyear development plan, threeyear development plan of Subdistrict Administration Organization

  2550

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  106

  (, 2550 : 20)

  2548 16, 17 26 ( , 2545 : 2)

  (1) (2) (3)

  (.. 25552557)

  1. (.. 25552557) 2. (.. 25552557)

  1. (.. 25552557)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  107

  2. (.. 25552557) 3. (.. 25552557)

  (.. 25552557)

  1. 1.1 12 445 1.2 50 ( . 2545: 96100) 227 3 107 59 65 227 2. 2.1

  1. 2. 3. 4. 2.2 7

  1. 2. 3. 4. 5. / 6. 7.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  108

  1. 12 445 2. 50 ( . 2545: 96100) 227 3 107 59 65 227 (.. 25552557) (Pearson ProductMoment Coefficient of Correlation) .482.999 (Reliability) (AlphaCoefficient) (Cronbach) ( , 2553: 8587) 0.87 227 227 227 100 1 2 (.. 25552557) ( ) (S.D.)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  109

  3 (.. 25552557) ttest (Independent Sample) Oneway ANOVA

  (25552557) S.D.

  1. 3.68 .74 2. 3.77 .77 3. 3.75 .75 4. 3.75 .72 5. / 3.56 .88 6. 3.90 .82 7. 3.81 .80

  3.75 .55

  1. (.. 25552557) / 1.1 ( X = 3.70) ( X =3.66) 1.2 ( X = 3.79) / ( X = 3.77) 1.3 ( X = 3.82) ( X = 3.74) 1.4 ( X = 3.93) ( X = 3.53)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  110

  1.5 / ( X = 3.75) ( X = 3.42)

  1.6 7 ( X = 3.91) ( X = 3.77)

  1.7 ( X = 3.93) ( X = 3.62)

  2. (.. 25552557)

  2.1 .05

  2.2 51 (.. 25552557) 3140 .05

  2.3 (.. 25552557) (p > .05)

  2.4 (25552557) (p > .05)

  (.. 25552557) 1. (.. 25552557) / (2550) 2549

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  111

  2. (.. 25552557) .05 (.. 25552557) 3. (.. 25552557) 4. (.. 25552557) 5. (.. 25552557)

  (25552557) 1) 2) 3) 4)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  112

  . (2545). . 7. : . . (2545). :

  . : .

  .. 2550. (2550). . 124. 47 . 22. 24

  . (2552). . . .

 • The Managerial System of Saving Group Based on Good Governance Muang District, Nakhonphanom Province

  , *

  1) 2) 4 3 7 28 14 14 56 3 1) 6 2)

  *

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  114

  : (1) (2) (3)

  ABSTRACT

  The purposes of this research were to 1) study the management system of saving groups based on good governance at Muang District, Nakhon Phanom Province and 2) to study the procedures of the management system development of saving groups for production based on good governance at Muang District, Nakhon Phanom Province. The research methodology was quantitative. The samples were classified by the Purposive Sampling using the result evaluation of the saving group development divided into seven groups: four groups of the good performances and three groups of the average performances covering in Muang District area, Nakhon Phanom Province. The instrument used in the conduct of the research was the interview questionnaires. The data collection was the indepth interview from the key informants, total 56 persons: 28 saving group committees, 14 saving group members, and 14 nonsaving group members. The triangulation method was used to check the source of information in terms of time, place, and person. The data collection of the triangulation method was used three ways: observation, interview, and documents. The descriptive analysis was used and the content analysis was finally done. The findings were as follows: 1) the management systems of saving groups for production comprised the diverse management patterns according to its establishment based on good governance principles that were rule of law, morality, responsibility, participation, transparency, and worth. These were brought to drive the group management that was structured as the aspects of the job descriptions on duties, the chairs of the groups, the committees, and the members. They cooperatively set up the disciplines, conditions, agreements, and regulations on their operations. The committee recruitment was done by the election of the members, and the administration mainly focused on the democratic principles which consisted of honesty, dedication, responsibility, transparency, and accountability. The members were mutually allowed to decisionmaking, sharing the ideas, problemsolving, monitoring, and gaining the benefits. The saving groups were able to manage the resources which were limitedly to help each other in the community. 2) The procedure of the saving group development for production should be used the experiences taken place in the past to be applied for management the groups. The working system was concise and good governance was adjusted on management for the future development. New technology should be used in the operation and planning. The saving groups managed the welfare for the community in order to solve the problems on the needs of the people living the community which the welfare problem emphasized on money that left the social dimension for blending the generous community. The determination of the loaning aims should be solved as the urgent priority The welfare management for the children, the elderly, and the people who lack the opportunities should be enhanced for the better quality of life. The sharing and generosity should be increasingly taken place among the community which causes the social cost that the saving group members cooperatively built it. These reinforce the community have the unity and sustainable selfsufficiency, and inheritance for the descendants. Keyword : (1) Saving groups, (2) Management system, (3) Good governance

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  115

  / 2 1) 2) (. 2557 : 12) 4 19 (. 2557 : 24) 28,000 4 28,000 (. 2557 : 3) 391 (. 2558 : 12) 166,811,295 177 36 14,536,370 21 21 11 (. 2558 : 12)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  116

  1.

  2.

  1.

  2.

  3.

  1. 36 (

  . 2558 : 12) 2. 2.1 26,668 520 4,492 21,656 (. 2558 : 15) 2.2 (Sample) (Key Informant) 56 3 4 2 3

  (1) 28 (2) 14 (3) 14

  3. 3.1 6

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  117

  3.2

  (Qualitative research) (Indepth Interview)

  1. 520 4,492 21,656 (. 2558 : 5) 2.

  (Sample) 56 3 3 22 2 14 1 7 4 4 28 2 14 2 14 1

  - 1 1 1 1 1 1 1 7 - 1 1 1 1 1 1 1 7 - 1 1 1 1 1 1 1 7 - 1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14

  8 8 8 8 8 8 8 56

  3 2

  1 (Key Informant)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  118

  1 2 3 4 5

  5

  1. 2557 3 (. 2558 : 12) 3 22 2 14 1 1) 4 (1) .. 2556 (2) (3) (4) 3 2) 3 (1) (2) (3)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  119

  2.

  3.

  4.

  5. (Triangulation Method) 2 1) (Data Triangulation) 2) 3 (Descriptive Analysis)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  120

  (Qualitative Research) 56 1.

  3 2

  1.1

  4

  1.2

  1.3

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  121

  1.4

  1012

  1.5

  1.6

  1.7

  2. 2.1

  6 5 ( . 2555)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  122

  2.2

  2.3

  3.

  (Qualitative Research) 56

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  123

  1. 4 (2555 : 139) 2 5 2. () (2556 : 37)

  3. () (2551: 80)

  4. () (2551: 80)

  5. () (2556 : 143)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  124

  6. () (2551:80)

  7. () (2551: 80)

  1) 2) 3) 1) 2)

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  125

  . (2557). . : .

  __________. (2557). .. 25552559 ( .. 25582559). : .

  . (2556). : . () .

  . (2553). . : .

  , . (2558). 1/2558. . 27 2558. ().

  , . (2558). 2558. . 2 2558. ().

  . (2552). : .. .

  . (2556). .. () : .

 • Motivation Factors that Influence the Quality of Life in the Performance of the Local Employees in Rasisalai District, Sisaket Province

  , *, **, **

  1) 2) 3)

  (Sample) 227 Yamane (1973, p.725) (Stratified Random Sampling) (Simple Random Sampling)

  1.

  2.

  3. 1. 2. 3. 4.

  * **

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  127

  ttest 6.296, 4.796, 3.896, 3.781 .01 .596

  ABSTRACT

  The purposes of this research were 1) to study the level of motivation factors in the performance of the local employees in Rasisalai district, Sisaket province 2) to study the level of the quality of life in the performance of the local employees in Rasisalai district, Sisaket province and 3) to study motivation factors that influence the quality of life in the performance of local employees in Rasisalai district, Sisaket province.

  The samples used in this research include local employees in Rasisalai district, Sisaket province, 227 people by using Taro Yamane formula (Yamane, 1973, p.725) by stratified random sampling the type of staff and simple random sampling a proportion of the population.

  Instrument used in this research was questionnaire and statistics used in analyzing the data were percentage, average, standard deviation, productmoment correlation coefficient of Pearson and multiple linear regression.

  The research findings were as follows; 1. Motivation factors in the performance of local employees in Rasisalai district, Sisaket province

  in overall review at high level. When had considered it as each aspect found that the success of the operation with the most comments, next were the responsibility, the interpersonal relationship, the security at work, the progress in work and the recognition, respectively.

  2. Quality of life in the performance of local employees in Rasisalai district, Sisaket province in overall was in the middle level. When had considered it as each aspect found that the social and environmental conditions with the most comments, next were the state of mind and body and the individual needs, respectively.

  3. Motivation factors in the performance of local employees in Job security, the work progress, the recognition, the interpersonal relationship, responsibility and the success of the operation were associated with quality of life in the performance of local employees in area of Rasisalai district, Sisaket province as each aspect had relationship to the level of statistical significance at the 0.01.

  4. Motivation factors in the state of performance, as aspect of the work progress, Job security, the interpersonal relationship, the recognition and the responsibility influence the quality of life in the performance of local employees in Rasisalai district, Sisaket province was equal to 0.366, 0.271, 0.262, 0.199, and 0.170, respectively, a statistical significant at the 0.01. For motivation factors in its success, the performance was equal to 0.037 without affecting the quality of life for local employees.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  128

  3 (.. 25402544) ( , 2553, .15)

  ( , 2548, .2)

  (, 2557, .1)

  1. 2. 3.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  129

  1. 1.1 (Population)

  14 525 ( , 2557, .2)

  1.2 (Sample) 227 (Yamane, 1973, p.725) (Stratified Random Sampling) (Simple Random Sampling)

  (Questionnaire) 5 3 5 (ItemObjective of Congruence : IOC) IOC 0.60 1.00 (TryOut) 30 (Coefficient Alpha) = 0.98

  1. 2. 3. 4. ttest 6.296, 4.796, 3.896, 3.781 .01 .596

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  130

  1. (2555, .90) (2555, .46)

  2. (2553, .77) (2552, .5455) (2552, .5455)

  3. 1. 2. 3. 4. 0.01 (Johnston and Bavin, 1973, pp. 136141 , 2555, .91) 130

  1.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  131

  1.1

  1.2

  2. 2.1 2.2

  2.3

  . (2555). . .

  . (2555). . .

  . (2553). . .

  . (2533). . 25.

 • 10 3 - 2559 Sisaket Rajabhat University Journal

  132

  . (2552). . .

  . (2552). (). .

  . (2547). . .

  . (2555). . .

  . (2553). : . .

  . (2548). . .

  . (2557). . . (7), 3.

  Richard E Walton, Improving the Quality of Life, Harvard Business Review 52(3): 1216 MayJune 1974. Yamane, Taro. (1973). Statistic an Introductory Analysis. New York: Harper & Row. Umstot, D.D. (1984). Understanding Organizational Behavior. New York: West Publishing.

 • .

  .

  (Peer Reviews) .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  www.journal.sskru.ac.th

  Sisaket Rajabhat University Journal

  10 3 - 2559 Vol.10 No.3 September - December 2016

 • Green University

  ( . )

 • 10

  ( )

  2559

 • ISSN 1906 0327

  Sisaket Rajabhat University Journal

  10 3 - 2559 Vol.10 No.3 September - December 2016

  1

  1

  11

  6

  21

  34

  44

  53

  4

  63

  28

  70

  79

  3

  88

  2

  98

  (..2555-2557)

  104

  113

  126