of 51 /51
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BOROS KADAZANDUSUN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN DRAF TOUN 5

Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

  • Upload
    others

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BOROS KADAZANDUSUN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

DRAF

TOUN 5

Page 2: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

DOKUMEN STANDARD & PENTAKSIRAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MODUL ELEKTIF

BAHASA KADAZANDUSUN

TAHUN 5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 3: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

Cetakan Pertama Tahun 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi da nisi kandungan buku ini dalam

sebarang bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum

sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Aras4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya

Page 4: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

1

ID SUANG

ID SUANG 1

RUKUN NEGARA 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3

KATA PENGANTAR 4

KOPOINTUTUNAN 5

TUDU OM DIMPOTON 6

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN 7

PRINSIP DO PEDAGOGI KURIKULUM STANDARD 10

PONGINSAMAKAN KURIKULUM MODULAR 12

KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN 14

PONUANGAN KURIKULUM 15

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MOKINONGOU

OM MOBOROS TOUN 4

25

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MAMBASA'

TOUN 5

31

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN MONUAT TOUN

5

38

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN KOLUMISON BOROS TOUN 5 43

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN PURALAN BOROS TOUN 45

Page 5: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

2

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita

untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan

seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi

kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama

secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal

terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan

berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif

yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita

tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

• KELUHURAN PERLEMBAGAAN

• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

• KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Page 6: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

3

vi

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha

berterusan ke arah lebih memperkembangkan

potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang

seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan

kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

bertujuan untuk melahirkan warganegara

Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai

kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara.

Page 7: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

4

KATA PENGANTAR

Page 8: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

5

KOPOINTUTUNAN

Boros Kadazandusun nopo nga' iso' mato palajalan i po'ia'on id sikul tosiriba' om takawas. Status nopo do mato palajalan

diti id kurikulum perdana nga' mato palajalan elektif. Po'ia'on o mato palajalan diti kumaa tangaanak mantad tinaru

Kadazan om Dusun. Po'ia'on nogi' o boros diti kumaa tangaanak mantad tinaru suai i aanangan minsingilo do boros diti.

Hontolon nopo do pongia'an om pambalajalan Boros Kadazandusun id sikul tosiriba' nga' popoingkawas do kabaalan

boros miagal ko' kabaalan mokinongou, moboros, mambasa', monuat, koilaan kolumison boros om nogi' koilaan puralan

boros. Oponsol kopio do inoboson o kabaalan boros diti tu' iti no kabaalan touhai i koponguhup id pomogunaan boros

Kadazandusun id pangaan sikul takawas.

Winonsoi o Kurikulum Standard om Pentaksiran Boros Kadazandusun Sikul Tosiriba' diti montok manahak kosiwatan

kumaa tangaanak do minsingilo do boros Kadazandusun id kohuboyoon di kohiok mooi do kikotumbayaan sondii' o

tangaanak soira' do miromut om nogi' kaanu papasarabak pomusarahan di okreatif, imaginatif om okritis. Maya' do

kurikulum diti, kaanu o tangaanak minsingilo do boros Kadazandusun id pongia'an di otolinahas, poimpunong om oulud.

Pongia'an om pambalajalan boros Kadazandusun id sikul kapanahak do kosiwatan kumaa tangaanak do mongintutun,

monginonong, guminawo om popotilombus do adat, koubasanan, kotumbayaan sandad om tungkus tinaru Kadazan om

Dusun.

Pongia'an om pambalajalan do boros Kadazandusun diti nogi' kaanu manahak do kosiwatan kumaa tangaanak mantad

tinaru suai i aanangan minsingilo do boros Kadazandusun montok mongintutun om mangarati' adat, koubasanan,

kotumbayaan sandad om tungkus tinaru Kadazan om Dusun.

Pongia'an om pambalajalan Kurikulum Standard Boros Kadazandusun id sikul tosiriba' diti monokodung do angkab Rukun

Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan om Falsafah Pendidikan Negara montok momodimpot do kotoronongon om

piunungan toinsanan tinaru id pogun Malaysia. Suang nopo do pongia'an om aktiviti kurikulum id Kurikulum Standard

Boros Kadazandusun Sikul Tosiriba' diti nga' kokomoi do toilaan, kabaalan boros, koubasanan, woyo' toluud, tungkus

koubasanan om kotumbayaan tinaru i koponguhup do popoingkawas koburuon koinanon, sunduan, pomusarahan om

topurimanan tangaanak.

Page 9: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

6

TUDU

Tudu nopo do Kurikulum Standard Boros Kadazandusun montok sikul tosiriba' nga' momogonop kabaalan boros

tangaanak mooi do kaanu nodii yolo' momoguno do boros Kadazandusun di kotunud, oulud om olinuud id piromutan di

mogisuai-suai kohuboyoon.

DIMPOTON

Id kolimpupuson do Toun 6 kaanu tangaanak do :

Mogilang-ilang pomusarahan di oulud om olinuud kumaa iso' om tiso'.

Mogisoosokodung montok momonsoi isoiso' toina'on.

Papasarabak woyo' toluud, sunduan mamasok om ula poinsinuhat.

Miromut miampai kikotumbayaan sondii' di olinuud kumaa tambalut om tulun suai id kohuboyoon formal om au'

formal.

Mambasa', mangarati' om monginonong mogikaakawo teks id boros Kadazandusun montok papatanom sunduan

aanangan mambasa' om guminawo do kolumison boros.

Momonsoi mogisuusuai kawo ponuatan di oulud om olinuud id boros Kadazandusun.

Momoguno puralan boros di kotunud id lisan om ponuatan.

Popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun.

Momoguno kabaalan momogono' id koimaan tikid tadau.

Page 10: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

7

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN

Id suang do Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran (DSKP) diti poinhanggum o Standard Ponuangan, Standard

Pambalajalan om Taang Koinabasan.

Standard Ponuangan nopo nga' taang koimpohon do koilaan, kabaalan om koinabasan di minog dimpoton do

tangaanak id kolimpupuson do Toun 6 id sikul tosiriba'.

Standard Pambalajalan nopo nga' iso' nuludan koilaan, kabaalan, koinabasan om taang koonuan di minog do dimpoton

do tangaanak id isoiso' Toun id sikul tosiriba'.

Taang Koinabasan nopo nga' iso' nuludan kriteria di popokito 6 taang koinabasan di minog poindalanon do tangaanak

montok popokito koinabasan do isoiso' Standard Pambalajalan.

SUANG

STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

1

2

3

4

5

6

Page 11: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

8

PENTAKSIRAN

Pentaksiran Standard Pambalajalan kawasa' do papanahon maya' duo kawo pontaksiran.

Pontaksiran Woyo' Formatif

Pontaksiran Woyo' Sumatif

Taang koinabasan tangaanak momoguno boros milo tipongon maya’ koduo-duo kawo pentaksiran diti.

Pentaksiran Woyo' Formatif

Papanahon o pontaksiran woyo' formatif do poingompus toun montok mongilo nunu o taang koinabasan do tangaanak.

Koindalan o pentaksiran diti maya' pongintangan mooi do kaanu nodii mongingia' do monipong kogisaman do tangaanak

monginobos boros ontok poingampayat id aktiviti pambalajalan boros. Pentaksiran woyo' diti kapanahak kounalan kumaa

mongingia' om tangaanak nogi'. Maya' pongintangan diolo', kaanu o mongingia' do koilaan kokomoi tangaanak di au'

kodimpot toi ko' au' kaampayat id aktiviti di papanahon id kelas. Soira' okito do mongingia' o kobolingkangan diti, oponsol

papanahon do mongingia' o aktiviti suai di kosudong om kaanu mongunsub do tangaanak dii do monginobos boros.

Kosudong nogi' o pontaksiran woyo' formatif montok mongintong kogisaman do tangaanak id kabaalan mokinongou om

moboros. Ponginsamakan di kawasa' do gunoon montok pontaksiran woyo' formatif nopo nga' maya' folio, kalaja' id

tinimungan, pongimatan om maya' aktiviti monginobos boros miagal ko' mambasa' om kuiz.

Taang Koinobosan

1 Nangaangayan di Au' Nodonto Kaanu momuhondom kawagu koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton au'

poingonop.

2 Nangaangayan di Songisom Kaanu mangarati' koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kosudong om olinuud.

3 Nangaangayan di Giigina' Kaanu momoguno koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud om olinuud.

4 Nangaangayan di Tawasi'

Kaanu mongompuri koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton kotunud, oulud om

olinuud.

5 Nangaangayan di Takawas Kaanu manahang koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud,

olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas.

6 Nangaangayan di Nokoinuntu Kaanu poposogu' koilaan. Koilaan di polombuson, patahakon toi ko' di posuraton opinto, kirati', oulud,

olinuud om popokito woyo' pomusarahan di takawas. Kaanu monuduk om milo omitanan.

Page 12: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

9

Pontaksiran Woyo’ Sumatif

Papanahon o pentaksiran woyo' sumatif maya' poniisan toi ko' panaasan formal. Maya' pentaksiran diti, kaanu o

mongingia' ngaawi' do monimung profil di popokito koburuon do tangaanak id monginobos do Boros Kadazandusun.

Kawasa' do papanahon o pentaksiran diti montok tosoosongulun tanak. Tudu nopo do pentaksiran woyo' sumatif nga'

monipong om monimung koilaan kokomoi taang koinabasan do tangaanak minsingilo do Boros Kadazandusun.

Page 13: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

10

PRINSIP DO PEDAGOGI KURIKULUM STANDARD

Ponginsamakan do pongia'an om pambalajalan do Kurikulum Standard diti nopo nga' maya' prinsip-prinsip di pinatayad:

i. Ponginabasan do kabaalan touhai

Oponsol kopio do pasandadon mantad id kotimpuunon o ponginabasan do kabaalan touhai miagal ko' kabaalan

mokinongou, moboros, mambasa', om monuat tu' kabaalan diti no o poimpahan do karaaralano' pambalajalan do

tangaanak. Kabaalan touhai i oinobos do tangaanak koponguhup tangaanak do popoingkawas kabaalan boros montok

momodimpot taang di takawas.

ii. Balajal id koyuuyuon di kohiok, kirati' om kidimpoton

Pambalajalan di poposontol konteks di kirati' miampai papaamung toinsanan kabaalan boros i kaanu manahak kosiwatan

kumaa tangaanak minsingilo maya' aktiviti di kohiok.

iii. Poinlongkod do tangaanak

Mogisuai-suai kabalantasan, koporokisan, ralan balajal, koinabasan om koburuon tangaanak id pambalajalan do Boros

Kadazandusun. Mooi do odimpot o potensi pambalajalan tangaanak, oponsol do papanahon o pongia'an di momoguno

mogikaakawo ponginsamakan, teknik om kakamot pongia'an di kagayat do ginawo tangaanak. Ponginsamakan masteri

kaanu manahak kasakadayan kumaa tangaanak do monginobos toinsanan standard pambalajalan Boros Kadazandusun

di noulud.

iv. Pomogunaan teknologi wagu

Id abad ko-21 diti, oponsol o toilaan momoguno komputer tu' teknologi nopo diti nga' teknologi piromutan di gunoon do

timpu baino montok maganu om papatayad koilaan. Pomogunaan kakamot media elektronik om kapamansayan pionitan

id internet kaanu manahak kosiwatan di tosima' kumaa tangaanak do miromut om mogi'ilang toilaan. Ogumu' koilaan di

aanu mantad Teknologi Koilaan om Pionitan diti. Soira' momproses do koilaan di naanu kiguno o pomusarahan di okritis

montok momili' koilaan di kosudong. Oponsol o koilaan do tangaanak do momoguno boros Kadazandusun mooi do kaanu

papatayad do koilaan di efektif, kotunud, okreatif om kohiok. Aspek woyo' toluud om sunduan mamasok oponsol nogi' do

pasandadon mooi do kitonggungan om kidisiplin o tangaanak soira' mogihum, momproses om poposunud kawagu do

koilaan.

Page 14: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

11

v. Pentaksiran Pambalajalan

Pentaksiran pambalajalan nopo do gunoon nga' pentaksiran di formatif om sumatif. Pentaksiran formatif di potilombus

kaanu manahak koilaan kumaa mongingia' kokomoi taang koinabasan tangaanak do standard pambalajalan.

Pointilombus o pentaksiran woyo' formatif diti om okon ko' miagal do pentaksiran woyo' sumatif tu' papanahon id koowian

isoiso' timpu pambalajalan. Kawasa' do papanahon o pentaksiran woyo' formatif maya' pongimatan om nogi' maya'

mogikaakawo aktiviti lisan om ponuatan. Koduo-duo pentaksiran diti kaanu popokito koyuuyuo’ kalantayon pambalajalan

do tangaanak.

vi. Kapasarabakan ponginlaaban kowoowoyoo'

Prinsip di pasandadon id Kurikulum Boros Kadazandusun nopo nga' papapanggor sahsiah di tosonong. Pasandadon

nogi' toinsanan woyo' toluud id pambalajalan Boros Kadazandusun mooi do awangun songulun mamamasok di kiwoyo'

toluud, kiimatu om otoronong .

Page 15: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

12

PONGINSAMAKAN KURIKULUM MODULAR

Timpu pongia'an do mato palajalan Boros Kadazandusun nopo nga' tolu timpu sominggu'. Pongia'an do Kurikulum

Standard Sikul Tosiriba' diti manahak kopomogiratan do kabaalan momoguno boros Kadazandusun id tinimungan

tangaanak ngaawi'.

Kurikulum Standard Sikul Tosiriba' Boros Kadazandusun diti minaganu ponginsamakan woyo' modular i popohontol om

manahak kosulimbangan kumaa toinsanan kabaalan boros.

Id pongia'an om pambalajalan do Boros Kadazandusun id kelas, onuan panatalan toinsanan kabaalan boros id isoiso'

timpu pongia'an. Sabaagi iso' poomitanan, onuan panatalan o kabaalan mokinongou om moboros id pongia'an ontok

timpu koiso' do minggu' koiso'. Ontok timpu koduo,panatalan do pongia'an nopo nga' kabaalan mambasa' om timpu kotolu

onuan panatalan kabaalan Puralan Boros. Timpu koiso' om koduo do minggu' sumusuhut gunoon montok pongia'an

kabaalan monuat om timpu kotolu gunoon montok pongia'an Kolumison Boros. Kawasa' o mongingia' do momoguno duo

timpu montok mongia' isoiso' kabaalan soira' do osubai. Pongia'an om pambalajalan do isoiso' topik kawasa' do

papanahon id kalas daasom duo minggu'.

Ponginsamakan woyo' modular diti kaanu popisoungko toinsanan kabaalan boros di strategik montok tudu do

popoingkawas kabaalan boros miagal di poinsuat id Standard Ponuangan om Pambalajalan. Sabaagi iso' poomitanan,

soira' do mongia' do kabaalan kolumison boros, kopisoungko nogi' o kabaalan suai miagal ko' kabaalan mokinongou,

moboros, mambasa' om monuat id pongia'an dii. Ponginsamakan woyo' modular diti manahak nogi' do panatalan kumaa

pongia'an om pambalajalan kabaalan boros di touhai kumaa kabaalan boros di apangkal miagal id siriba' diti:

Kabaalan Mokinongou om Moboros

Kabaalan Mambasa’

Puralan Boros

Kabaalan Monuat

Kolumison Boros

Page 16: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

13

Tema

Ponuangan montok tikid gana' pomogunaan boros id pambalajalan Boros Kadazandusun nopo nga' pinoimpou tema di

kosudong montok tangaanak id sikul tosiriba'. Tema nopo ngaawi' diti nga’ :

Winoun Tinan Sondii'

Winoun Susuyan

Winoun Toilaan

Page 17: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

14

KURIKULUM BOROS KADAZANDUSUN

Panatalan nopo do pongia'an om pambalajalan Boros Kadazandusun nga' popotilombus tungkus koubasanan om toilaan

sandad tinaru Kadazan om Dusun maya' ponginabasan kabaalan moboros, mambasa' om monuat. Ponginabasan

momoguno Puralan boros om monginonong Kolumison Boros nga' onuan nogi' do kapanatalan id pongia'an om

pambalajalan do mato palajalan diti. Suai ko' mantad dii, koilaan kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om

Dusun nga' po'ia'on nogi' kumaa tangaanak.

1.0 KABAALAN MOKINONGOU OM MOBOROS

Mokinongou om moboros nopo nga' iso' kabaalan di touhai montok literasi. Ii nodii poogi' do unsubon o tangaanak do

minsingilo om momoguno do woyo' mokinongou di kotunud. Unsubon o tagaanak do tumimpuun do minsingilo do

moboros mantad taang popolombus do tuni pimato di kotunud om kumaa nogi' do popolombus do boros, frasa om gisom

no do kaanu popolombus do ayat di pointunud, oulud om olinuud montok mogikaakawo kohuboyoon. Aktiviti nopo di

kosudong do papanahon montok do kabaalan diti nga' aktiviti minsingumbal, manahak tisuli', mangarati' om momoguno

do koilaan di norongou. Toinsanan aktiviti diti kawasa' do huliton mooi do kogirot o pomogunaan do pancaindera do

tangaanak om pointounda' tomoimo do miromut.

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do mokinongou montok mongintutun om manahak tisuli' kumaa tuni di

norongou mantad posorili', kaanu mangarati' pomogunaan do pimato montok Boros Kadazandusun om kaanu momoguno

do pomoroitan om loyuk di pointunud om olinuud montok popolombus do boros, frasa om ayat id pilumaagan. Suai ko'

mantad dii, kaanu nogi' o tangaanak do mongompuri om manahak tisuli' kumaa koilaan di norongou om kaanu poposuul

topurimanan om pomusarahan di oulud om olinuud id pilumaagan.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan mokinongou montok popisuai, momungaran ,

monguyad om mongusui do tuni di norongou mantad posorili'. Suai ko' mantad diti poia'on nogi' o kabaalan mokinongou

montok monindu' om popolombus mogikaakawo boros di momoguno / b / om / d /, sigot, vokal toniba', tanaru om pimato

noolos. Poia'on nogi' kumaa tangaanak id Toun 5 o kabaalan mokinongou montok momohulit boros, ayat om pibarasan.

Poinhanggum nogi' o kabaalan mokinongou montok mangarati', mongompuri om manahak tisuli' kumaa koilaan di

norongou mantad teks. Suai ko' mantad diti poinsuang nogi' o kabaalan moboros miagal ko mogibooboros montok

Page 18: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

15

moguyad koilaan kokomoi tuni di norongou mantad posorili' om koilaan di norongou mantad mogisuusuai tadon. Poia'on

nogi' kumaa do tangaanak o kabaalan poposuul pomusarahan, mokianu sogu' mantad do wokon, monusui sorita' om

mongusui watak.

2.0 KABAALAN MAMBASA'

Id kabaalan mambasa' oponsol do kaanu o tangaanak do popolombus tuni pimato montok pomoroitan Boros

Kadazandusun. Koilaan diti koponguhup id kabaalan popolombus boros, frasa om ayat di mogikaakawo loyuk om

kopolombusan. Montok iso' pongia'an kabaalan mambasa' di kohiok, unsubon o mongingia' do momoguno teks mantad

sinding, hiis, tangon toi ko' bukakak, tu' kounsub iti do tangaanak om kagayat nogi' do ginawo diolo'. Montok kabaalan

mongija', potimpuunon do popo'ia' mantad mongintutun tuni pimato kumaa tuni do fonem om putul boros gisom no

owonsoi iso' boros di kotunud.

Id kolimpupuson do Toun 6 , kaanu o tangaanak popolombus boros, frasa om ayat tumanud pomoroitan, loyuk om otus

di pointunud om olinuud. Kaanu nogi' o tangaanak do mambasa' om popolombus mogikaakawo teks do alantas om

tumanud loyuk kopolombusan di kotunud. Suai ko' mantad diti, kaanu nogi' o tangaanak do monginggumu' tinimungan

boros om kaanu mangarati' om manahak do tisuli' kumaa koilaan di nabasa'. Kaanu nogi' o tangaanak do momoguno

mogikaakawo peta pomusarahan montok manahang om popoilo kawagu do koilaan di nabasa'.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan popolombus tumanud otus om loyuk montok

mogikaakawo boros di momoguno / b / om / d /, sigot, vokal toniba', tanaru om pimato noolos. Suai ko' mantad diti

kabaalan popolombus mogikaakawo ayat om teks tumanud loyuk om otus di kotunund nga' po'ia'on nogi'. Id Toun 5,

kaanu tangaanak mongingumu' tinimungan boros maya' aktiviti mongilo sokomoyon boros, popisudong komoyon boros di

nabasa' id petikan om momoguno komoiboros. Poinsuang nogi' o kabaalan mambasa' montok mangarati', mongompuri

om manahak tisuli' kumaa koilaan di nabasa'. Kabaalan momoguna mogikaakawo peta pomusarahan montok monimung

om popoilo kawagu koilaan nga' po'ia'on nogi'. Id koowian isoiso' pongia'an kabaalan mambasa', oponsol do po'ia'on

kumaa tangaanak o kabaalan manahang om momiadang koilaan di nabasa'.

Page 19: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

16

3.0 KABAALAN MONUAT

Timpuunon nopo do popo'ia' id kabaalan monuat nga' kabaalan mongigit pinsil di pointunud. Oponsol do pasandadon

kabaalan diti mooi do oubas dii o tangaanak do monuat momoguno ralan di pointunud. Panatalan nopo do kabaalan diti

nga' papawakas tuhat tunturu' om longon, popomogot kabaalan motor, popoingkawas kabaalan visual om koordinasi

mato om longon mooi do kaanu dii o tangaanak monginobos kabaalan monuat. Suai ko' mantad dilo, hontolon nogi' id

kabaalan diti o koilaan monuat pimato miampai momoguno ralan di pointunud mooi do kaanu o tangaanak do monuat

boros, frasa om ayat di poimpunong, otolinahas om oulud.

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak monuat miampai momoguno do ralan ponuatan di pointunud, kaanu

momonsoi mogikaakawo boros, kaanu monuat mogikaakawo ayat miampai momoguno boros, ayat om tanda' basa' di

kotunud, kaanu momonsoi karangan om momgoput sorita di momoguno boros, ayat, format om puralan boros di kotunud

om om olinuud.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan monuat frasa om ayat id ponutan mirangkai

om ponuatan toomod, momonsoi om monuat mogikaakawo boros maya ponguhupan do bahan pongunsun om momonsoi

mogikaakawo ayat . Suai ko' mantad diti, kabaalan momonsoi karangan om monupu' sorita' miampai momoguno do

format ponuatan di kotunud nga' poia'on nogi' id Toun 5.

4.0 KABAALAN KOLUMISON BOROS

Maya' kabaalan kolumison boros kaanu o tangaanak do kosiwatan mongintutun, minsingumbal om monginonong do

tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun. Aktiviti-aktiviti di noulud id Standard Pambalajalan kaanu papasarabak

kaanangan do tangaanak kumaa minsingilo do boros Kadazandusun om nogi' kaanu popoingkawas imaginasi tangaanak.

Komponen diti manahak kosiwatan kumaa tangaanak do mokinongou boros Kadazandusun mantad mogisuai-suai tadon

miagal ko' mantad sinding tangaanak, hiis koubasanan om susuyan di kosudong.

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu tangaanak maganu, popolombus om monusui koilaan kokomoi do tungkus

koubasanan tinaru Kadazan om Dusun maya' mogikaakawo aktiviti di kohiok.

Page 20: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

17

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan momoguno folio, buuk tonini', kolaj, buuk skrap,

poster om suusuai po montok popokito koilaan di notimung. Suai ko' mantad diti onuan nogi' o tangaanak do kosiwatan

montok popokito do kabaalan manangon, suminding, minsingkono', sumayau om popolombus do hiis. Poinsuang nogi' id

Standard Pambalajan Toun 5 o ponoriukan kokomoi tungkus koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun maya' aktiviti

ponorubungan, pogibaabarasan om nogi' may' pambasaan koilaan mantad buuk, suat abal om intrenet.

5.0 KABAALAN PURALAN BOROS

Kabaalan Puralan Boros nopo nga' kokomoi do kogisaman do tangaanak momoguno Sistom Boros Kadazandusun di

kotunud id mogisuusuai kohuboyoon. Panatalan nopo do pongia'an Sistem Boros id Kurikulum Boros Kadazandusun diti

nga' koilaan momoguno Sistem Tuni, Sistem Ija'an, Sompuruan Boros, Pomoroitan Ginumu' om nogi' Tukadan. Suai ko'

mantad dilo' onuan nogi' do panatalan koilaan momonsoi mogikaakawo boros om ayat.

Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do Sistom Tuni Boros Kadazandusun id lisan om Sistom

Ija'an Boros Kadazandusun id ponuatan. Suai ko' mantad dilo, kaanu nogi' o tangaanak do momoguno mogikaakawo

Sompuruan Boros, Kopomoroitan Ginumu' om Tukadan id lisan om ponuatan. Kaanu nogi' o tangaanak do momonsoi

mogikaakawo boros om ayat di agramatis om olinuud.

Poinhanggum nopo id Standard Pambalajalan Toun 5 diti nga' kabaalan popolombus boros di kisigot, kikonsonan /b/ om

/d/ , /b/ om /d/ om boros kivokal tanaru om toniba'. Suai ko' mantad diti, poinsuang nogi' o kabaalan momoguno

mogikaakawo Sompuruan Boros om momonsoi boros mintootoiso, nosugku om misompuru. Koilaan Puralan Boros suai

i inoboson id Toun 5 nopo nga' momoguno boros misaup, pananda' wacana, partikol om tanda' basa' id ayat. Bontuk ayat

di po'ia'on id Toun 5 nopo nga' ayat mintootoiso om ayat misompuru om kawo ayat nopo nga' ayat toomod,ayat pongudio,

ayat ponuhuan, om ayat kotigagan.

Page 21: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

18

5.1 SISTEM BOROS

Abaagi o sistem boros Kadazandusun id piipiro komponen: Fonetik, Fonologi, Sistem Ija’an om Ponuatan, Morfologi,

Sintaksis, Kopomoroitan Ginumu' om Tukadan. Oponsol do po'ia'on koilaan momoguno Sistem Boros kumaa tangaanak

di minsingilo do boros Kadazandusun mooi do kaanu nodii o tangaanak do momoguno boros Kadazandusun di kotunud

om oulud.

5.1.1 Fonetik om Fonologi

Oponsol do posunudon kumaa do tangaanak o koilaan mamarait om popolombus boros miampai momoguno loyuk om

kopolombusan di pointunud mooi do koilo o tangaanak do mamarait boros om popolombus ayat di pointunud. Oponsol o

koilaan diti id Boros Kadazandusun mooi do kaanu dii o tangaanak do popolombus komoyon di kotunud kumaa tulun suai.

Suai ko' mantad dii, oponsol nogi' o koilaan diti mooi do kaanu o tangaanak do mangarati' boros om komoyon do tulun

suai id pilumaagan tikid tadau.

5.1.2 Sistem Ija'an om Ponuatan

Oponsol kopio do posunudon kumaa do tangaanak o Sistem Ija'an Boros Kadazandusun mooi do kaanu o tangaanak do

momonsoi ponuatan di pointunud om oulud. Id Sistem Ija'an minog do inoboson do tangaanak o piipiro aspek mooi do

kaanu nodii yolo' do momonsoi ponuatan di poimpunong. Pointayad id siriba' diti, toinsanan aspek di oponsol do oilaan:

a) pimato Boros Kadazandusun

b) Sigot / '/

c) / b / om / d / om / b / om / d /

d) vokal tanaru om diftong

e) konsonan on vokal noolos

Page 22: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

19

5.1.3 Morfologi

Morfologi nopo nga' iso' gana' toilaan di monoriuk pamansayan boros. Abaagi o aspek Morfologi Kadazandusun id 2

komponen: Sompuruan Boros om Pamansayan Boros. Pointayad id siriba' diti nopo nga' aspek di okito id morfologi.

MORFOLOGI

Sompuruan Boros: Pamansayan Boros

1. Boros Ngaran

2. Boros Maan

3. Boros Ula

4. Boros Toguangon

1. Struktur Boros

(a) Boros Sandad

(b) Boros Noolos

2. Bontuk Boros

(a) Boros Mintootoiso

(b) Boros Nosugku

(c) Boros Misompuru

(d) Boros Misaup

(e) Pananda Wacana

(f) Partikol

(g) Tanda' Basa'

Page 23: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

20

5.1.4 Sintaksis

Sintaksis nopo nga' iso' ponoriukan kokomoi pamansayan ayat. Abaagi id 2 komponen o aspek sintaksis diti.

SINTAKSIS

Ponguludan Boros Sistem Panandaan

1. Guas Ayat

Pola Frasa Ngaran + Frasa Ngaran

Pola Frasa Maan + Frasa Ngaran

Pola Frasa Ula + Frasa Ngaran

Pola Frasa popiromut Ngaran + Frasa Ngaran

2. Bontuk Ayat

Ayat Mintootoiso

Ayat Misompuru

3. Kawo Ayat

Ayat Toomod

Ayat Pongudio

Ayat Ponuhuan

Ayat Kotigagan

4. Nuludan Ayat

VSO

VSO(IO) / VS(IO)O

VSO(L)

VSO(T)

VSO(L)(T) / VSO(T)(L)

1. Pananda Fokus

2. Partikol

3. Penanda Timpu

Page 24: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

21

5.1.5 Kopomoroitan Ginumu'

Kopomoroitan ginumu nopo nga' popiumbangan do Boros Ngaran Koizaai i popokito do ginumu'. Kiwaa 2 kowowoyoo' do

kopomoroitan ginumu:

a) Kopomoroitan Ginumu' Ointob

b) Kopomoroitan Ginumu' Au' Ointob

5.1.6 Tukadan

Poinhanggum no id tukadan o boros mikagos, poiradan om poniriban i oponsol do po'ia'on kumaa tangaanak mooi do

kaanu nodii yolo' mongintutun om momoguno do tukadan id lisan toi ko' ponuatan montok popokito iso' ponginabasan do

boros di takawas.

Nota: Montok popomogot do toilaan kokomoi Sistem Boros Kadazandusun kawasa’ do momorujuk do buuk Puralan

Boros Kadazandusun id Sikul i pinalabus do Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 25: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

22

6.0 PONUANGAN KURIKULUM

Ponuangan kurikulum nopo nga' iso' poingkawasan kawawagu id ponginabasan koilaan om oponsol do onuan

kapanatalan tu' iti no kabaalan di koponguhup do tangaanak id koposion tikid tadau om id ponginabasan toilaan.

Ponuangan kurikulum i pasandadon id pongia'an Boros Kadazandusun nopo nga' miagal id siriba':

i. Kabaalan Momusorou

Kabaalan momusorou di okritis om okreatif pinosuang id Standard Pambalajalan mooi do kaanu o tangaanak do

monolibamban kobolingkangan, kaanu maganu kootuson om kaanu popolombus do koilaan di kotunud kokomoi isoiso'

ahal miampai momoguno boros di efektif.

ii. Kabaalan Balajal Karaaralano' Balajal

Pasandadon o kabaalan diti id Standard Pambalajalan mooi do kitonggungan o tangaanak id pambalajalan diolo'.

Poinhanggum id kabaalan diti o kabaalan balajal om kabaalan maganu koilaan montok popotounda' do tangaanak do

monginobos koilaan di potilombus.

iii. Kabaalan Momoguno Teknologi Koilaan om Piromutan

Kabaalan momoguno do Teknologi Koilaan om Piromutan nopo nga' iso' kabaalan do abad ko-21. Kabaalan nopo di

poinhanggum nga' kabaalan momoguno kakamot multimedia miagal ko' komputer montok momonsoi om momongo

kalaja' sikul om nogi' momoguno mogikawo-kawo koilaan mantad multimedia miagal ko' mongintong dokumentari id

televison om maganu koilaan mantad internet. Suai ko' mantad dii, kaanu nogi' do kosiwatan o tangaanak do papaatod

om monorimo do e-mel, mamalayag piromutan elektronik montok mogihum om papatayad koilaan om milumaag

miampai tulun suai maya' piromutan sosial miagal do Facebook om Twitter.

iv. Woyo' Toluud om Sunduan Mamasok

Oponsol do pasandadon o woyo' toluud miagal ko' woyo' guminawo pogun sondii' om kopuriman sunduan mamasok id

kurikulum Boros Kadazandusun mooi do awangun o tangaanak di kiwoyo' toluud om oupus tomoimo do pogun sondii'.

Page 26: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

23

v. Mogisuai-suai Koporokisan

Okito nogi' id suang do Standard Pambalajalan diti o koponoina'an do koporokisan tangaanak di mogisuai-suai. Okito iti

id suang do Standard Pambalajalan, miagal ko' koponoina'an koporokisan kinestetik maya' aktiviti di noulud id Standard

Pambalajalan Kabaalan Kolumison Boros.

vi. Kopogonuan Toilaan

Koilaan om ponuangan nopo di pohontolon id mato palajalan diti nga' koilaan di naanu mantad mogikaakawo gana'

miagal do gana' Sains om Teknologi, Geografi, Sejarah, Koilaan Konsumerisme om Kousinan. Suai ko' mantad diti,

montok ponuangan boros aanu nogi' mantad surat abal om isu-isu timpu baino.

vii. Mongindapu'

Mooi do kaanu o tangaanak ngaawi' do monoguang karaaralano' koposion timpu baino, minog nogi' do pasandadon id

pomusarahan do tangaanak o kabaalan mongindapu'. Montok popoburu' koposion tangaanak, elemen pongindopuan

miagal ko' kreativiti, inovasi om inisiatif oponsol do posunudon kumaa tangaanak.

viii. Kreativiti

Kreativiti nopo' nga' woyo' di popokito kabaalan momonsoi isoiso' toinaon i au' po insan kowonsoi do tulun suai maya'

imaginasi tosonong do tosoosongulun. Soira' do kaanu o tangaanak do papabanta asil kalaja' toi ko' popokito drama di

okreatif, okito do koimbulai o kaanangan do tangaanak, kotumbayaan sondii' om kopuriman do kounsikahan montok

kinalantayan sondii'.

Page 27: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

24

ix. Kabaalan Momusorou Taang Takawas (KBAT)

Kabaalan momusorou taang takawas nopo nga' iso' kogisaman montok momoguno toilaan, kabaalan om woyo' toluud id

proses momogono' montok monolibamban kobolingkaangan, soira' maganu kootuson om kiwoyo' inovasi om kikogisaman

montok momudali' isoiso' asil. Kabaalan nopo di poinhanggum id KBAT diti nga' miagal di okito id jadual id siriba':

KBAT Kointalangan

Kabaalan Momoguno Momoguno toilaan, kabaalan om woyo'

toluud id mogisuai-suai koyuyuyuon montok

monoina' isoiso' tainaon.

Kabaalan

Mongompuri

Nomompipi' do koilaan montok mangarati'

kopio nunu komoyon do koilaan dii om nogi'

montok monoinu' pisougkahan do iso' om

tiso' koilaan.

Kabaalan Manahang Momiadang, maganu kootuson om kaanu

manahak pounayan montok isoiso' ahal

miampai momoguno kabaalan, toilaan,

nawawayaan sondii' om woyo' toluud.

Kabaalan Monupu' Momudali' pomusarahan toi ko' isoiso' asil di

okreatif om kiwoyo' inovatif.

Jadual 1: Kointalangan kokomoi KBAT

Aktiviti-aktiviti pongia'an di kiwoyo' KBAT nopo nga' miagal do aktiviti di momoguno kabaalan momogono', kabaalan

monoriuk, kabaalan monolibamban kobolingkangan om momonsoi kalaja' maya' projek. Mooi do ounsub o tangaanak do

momoguno pomusarahan diolo' unsubon o mongingia' om tangaanak momoguno do kakamot momusorou miagal do peta

pomusarahan, peta minda, Thinking Hats om pongudia'an momoguno tudio taang takawas id suang om labus kelas.

Page 28: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

25

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASANMONTOK KABAALAN

MOKINONGOU OM MOBOROS TOUN 5

SUANG

STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

1.1 Id

kolimpupuson

do Toun 6,

kaanu o

tangaanak do

mokinongou

om manahak

tisuli' di

kosudong

montok tuni di

norongou

mantad

posorili'.

1.1.1 Kaanu popisuai om momungaran do

tuni di norongou.

1.1.2 Kaanu monguyad do koilaan kokomoi

tuni di norongou.

1.1.3 Kaanu mongusui tumanud loyuk do

kobooboroso' di norongou.

1 Kaanu momohulit tuni toi ko' kobooboroso'

di norongou tumanud loyuk.

2 Kaanu popoilo tadon om papatahak tisuli' di

kosudong kokomoi tuni di norongou.

3 Kaanu miuhot, misimbar om papatahak

tisuli' di kotunund om olinuud kokomoi tuni di

norongou.

4 Kaanu popisuai tuni di norongou miampai

manahak pounayan kokomoi pisuayan do

tuni dii om papatahak tisuli' di kotunud,

oulud om olinuud.

5 Kaanu miuhot, misimbar om manahak do

sogu' di opinto, kirati', oulud, olinuud om

popokito woyo' pomusarahan di takawas

kokomoi tuni di norongou.

6 Kaanu monupu' om popolombus do

pibarasan montok poposogu' pomusarahan

kokomoi tuni di norongou om papatahak

tisuli' do alantas.

Page 29: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

26

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN

5

TAANG KOINABASAN

1.2 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak

mangarati'

pomogunaan do

pimato montok

Boros

Kadazandusun.

1.2.2 Kaanu monompipi' om popoboros

boros di kivokal tanaru om

toniba'.

1.2.3 Kaanu monompipi' om mamarait

boros di kipimato konsonan

noolos.

1.2.4 Kaanu monindu' om mamarait

boros kisigot.

1.2.5 Kaanu monindu' om mamarait

boros kituni / b / om / b /.

1.2.6 Kaanu monindu' om mamarait

boros kituni / d / om / d /.

1 Kaanu papatayad boros di kivokal tanaru,

kikonsonan ( ', b , b, d , d ), om kipimato

konsonan noolos miampai momoguno

pomoroitan di giigina'.

2 Kaanu mongintutun boros di kivokal tanaru,

kikonsonan ( ', b , b, d , d ), om kipimato

konsonan noolos miampai momoguno

pomoroitan di kosudong.

3 Kaanu mamarait boros di kivokal tanaru,

kikonsonan ( ', b , b, d , d ), om kipimato

konsonan noolos miampai momoguno

pomoroitan di tawasi'.

4 Kaanu momoguno boros di kivokal tanaru,

kikonsonan ( ', b , b, d , d ), om kipimato

konsonan noolos miampai momoguno

pomoroitan di tawasi' om loyuk di giigina'.

5 Kaanu popisuai boros di kivokal tanaru,

kikonsonan ( ', b , b, d , d ), om kipimato

konsonan noolos miampai momoguno

pomoroitan di tawasi' om loyuk di kosudong.

6 Kaanu monoriuk boros di kivokal tanaru,

kikonsonan ( ', b , b, d , d ), om kipimato

konsonan noolos miampai momoguno

pomoroitan om loyuk di tawasi'.

Page 30: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

27

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

1.3 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak do

momoguno do

pomoroitan om

loyuk di pointunud

montok

popolombus do

boros om ayat.

1.3.1 Kaanu mokinongou pomoroitan om

loyuk di kotunud montok momohulit

boros.

1.3.2 Kaanu mokinongou montok

Popolombus mogikaakawo ayat.

1.3.3 Kaanu mokinongou montok

popolombus pibarasan toi ko'

booboroson.

1 Kaanu monugut boros miampai

kololoyuko' di kosudong.

2 Kaanu momili' om monugut kololoyuko'

kopolombusan do boros.

3 Kaanu popodemonstrasi kopolombusan

loyuk di kosudong.

4 Kaanu monoinu' loyuk di norongou.

5 Kaanu poposogu' loyuk di kosudong.

6 Kaanu manahak pounayan kumaa sogu'

di pinatahak.

Page 31: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

28

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

1.4 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak do

mongompuri

koilaan di

norongou.

1.4.1 Kaanu mokinongou montok maganu koilaan. 1.4.2 Kaanu mogibooboros montok Momiadang koilaan di norongou. 1.4.3 Kaanu momoguno koilaan di Norongou montok mogisuusai kohuboyoon. 1.4.4 Kaanu manahang koilaan di norongou. 1.4.5 Kaanu monimbar om monguyad isoiso' ponguhatan. 1.4.6 Kaanu mokinongou om popoindalan do Isoiso' ponuhuan toi ko' pokionuon. 1.4.7 Kaanu monolibamban isoiso' kobolingkangan di norongou.

1 Kaanu momohulit koilaan di norongou.

2 Kaanu monimung koilaan di norongou.

3 Kaanu popolombus koilaan di kotunund

om olinuud.

4 Kaanu manahak kointalangan kumaa

pongudia'an di norongou.

5 Kaanu poposogu' koilaan di opinto, kirati',

oulud, olinuud om popokito woyo'

pomusarahan di takawas.

6 Kaanu monolibamban isoiso'

kobolingkangan miampai sogu' di opinto,

oulud, olinuud om popokito woyo'

pomusarahan di takawas om alantas.

Page 32: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

29

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

1.5 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak do

momoguno do

boros om ayat di

pointunud, oulud

om olinuud id

pilumaagan.

1.5.1 Kaanu mongulud boros montok popolombus ayat di kotunud om olinuud id pibarasan toi ko' id booboroson.

1.5.2 Kaanu popolombus ayat di kotunud

om olinuud id mongisuusuai kohuboyoon.

1.5.3 Kaanu momoguno piipiro boros

Pomolohou di kosudong id pibarasan toi ko' id booboroson.

1.5.4 Kaanu momoguno boros om ayat di

olinuud id pitimbungakan. 1.5.5 Kaanu momoguno boros om ayat di kotunud om olinuud montok mokianu kointalangan. 1.5.5 Kaanu popolombus ponguhatan

miampai momoguno boros om ayat di kotunud om olinuud.

1 Kaanu mongulud boros montok

popolombus do ayat.

2 Kaanu popolombus ayat mintootoiso di

songisom miampai momoguno boros

om loyuk di kosudong.

3 Kaanu momoguno piipiro boros pomolohou di kosudong id pibarasan toi ko' id booboroson.

4 Kaanu momoguno boros om ayat

mintootoiso di olinuud id pitimbungakan.

5 Kaanu popolombus mogikaakawo ayat

momoguno struktur, boros om puralan

boros di tawasi' miampai momoguno

loyuk di kotunud.

6 Kaanu momonsoi ayat pongudio di

kotunud om olinuud montok mokianu

kointalangan.

Page 33: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

30

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

1.6 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak do

poposuul

topurimanan om

pomusarahan di

oulud om olinuud

id pilumaagan.

1.6.1 Kaanu poposunud do ahal sondii' miampai momoguno boros om ayat di olinuud.

1.6.2 Kaanu monusui do sorita' toi ko'

susuyan tumanud nuludan. 1.6.3 Kaanu mongusui watak montok popolombus do topurimanan. 1.6.3 Kaanu poposogu' pomusarahan

kokomoi bahan pongunsub di pinatahak.

1.6.5 Kaanu poposuul pomusarahan id pitimbungakan.

1 Kaanu popoboros koilaan di touhai id

ayat miampai loyuk di kosudong.

2 Kaanu monusui do sorita' toi ko’

susuyan tumanud nuludan miampai

momoguno boros om loyuk di

kosudong.

3 Kaanu mongusui watak montok

popolombus do topurimanan miampai

momoguno boros om loyuk di

kosudong.

4 Kaanu popolombus koilaan maya' piipiro

ayat mintootoiso di tawasi' miampai

momoguno boros om loyuk di

kosudong.

5 Kaanu popolombus pisiwalan di opinto

om kirati' miampai momoguno

mogikaakawo boros, ayat om puralan

boros di tawasi' miampai loyuk di

kotunud.

6 Kaanu poposuul pomusarahan di opinto,

kirati', oulud, olinuud om popokito woyo'

pomusarahan di takawas kokomoi

isoiso' ahal id pogibaabarasan.

Page 34: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

31

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN

MAMBASA' TOUN 5

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak popolombus boros tumanud otus om loyuk di pointunud.

2.1.1 Kaanu popolombus boros tumanud ija'an montok boros di: (a) kivokal tanaru om toniba' (b) kisigot (c) kikonsonan / b / om / d /

2.1.2 Kaanu popolombus boros tumanud

otus om loyuk montok boros: (a) mintootoiso (b) nosugku (c) misompuru (d) misaup

1 Kaanu monugut montok popolombus

putul boros.

2 Kaanu popolombus boros momoguno

otus di kosudong.

3 Kaanu popolombus mogikaakawo boros

momoguno otus om loyuk di kotunud.

4 Kaanu popisuai otus om loyuk

mogikaakawo boros.

5 Kaanu popolombus mogikaakawo boros

id ayat miampai pomoroitan om loyuk di

kotunud.

6 Kaanu popolombus mogikaakawo boros

id ayat miampai pomoraitan om loyuk di

kotunud tumanud kreativiti sondii'.

Page 35: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

32

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.2 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak do

popolombus frasa

om ayat miampai

momoguno

pomoroitan, loyuk

om otus di

pointunud.

2.2.3. Kaanu mambasa' mogikaakawo ayat momoguno loyuk om otus d pointunud.

1 Kaanu momohulit montok popolombus

frasa om ayat.

2 Kaanu mambasa’ frasa om ayat montok

popolombus mogisuai-suai komoyon

miampai loyuk di kosudong.

3 Kaanu popodemonstrasi ralan

mambasa' frasa om ayat tumanud loyuk

di kosudong.

4 Kaanu monoinu’ ralan mambasa' frasa

om ayat tumanud loyuk di kotunud

miampai ohou di opuhod om otolinahas.

5 Kaanu poposogu' ralan mambasa' frasa

om ayat tumanud loyuk di kotunud

miampai ohou di opuhod om otolinahas.

6 Kaanu popolombus ralan mambasa'

ayat tumanud kreativiti sondii'.

Page 36: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

33

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.3 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak

mambasa'

mogikaakawo teks

do alantas.

2.3.1 Kaanu mambasa' do alantas. 2.3.2 Kaanu mambasa' mogikaakawo Teks tumanud loyuk di kotunud.

1 Kaanu monugut popolombus frasa toi

ko' ayat.

2 Kaanu popolombus ayat mintootoiso

miampai momoguno pomoroitan om

loyuk di kosudong.

3 Kaanu popolombus mogikaakawo ayat

id pangaan tumanud pomoroitan om

loyuk di kosudong.

4 Kaanu popolombus mogikaakawo ayat

id teks do alantas miampai momoguno

pomoroitan om loyuk di kotunud.

5 Kaanu momili' ralan mambasa' di

kotunud montok mogikaakawo ayat id

teks miampai momoguno pomoroitan

om loyuk di pointunud.

6 Kaanu momudali' ralan mambasa'

montok mogikaakawo ayat id teks

miampai momoguno pomoroitan om

loyuk di pointunud.

Page 37: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

34

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.4 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak

monginggumu'

tinimungan boros.

2.4.1 Kaanu popisudong komoyon boros. 2.4.2 Kaanu mongilo piipiro sokomoyon do iso' boros. 2.4.3 Kaanu momoguno do komoiboros Montok popoinggumu' tinimungan boros.

1 Kaanu popisudong boros om rati' boros.

2 Kaanu monindu' rati' boros mantad ayat

di nabasa'.

3 Kaanu momili' rati' boros tumanud

konteks ayat di nabasa'.

4 Kaanu popoilo rati' boros mantad ayat di

nabasa'.

5 Kaanu poposogu' rati' boros tumanud

konteks ayat di nabasa'.

6 Kaanu momonsoi ayat montok

popointalang rati' boros.

Page 38: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

35

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.5 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak do

mangarati' om

manahak do tisuli'

kumaa koilaan di

nabasa'.

2.5.1 Kaanu maganu koilaan mantad teks.

2.5.2 Kaanu momiadang koilaan di

nabasa'. 2.5.3 Kaanu mongulud om popoboros

koilaan di nabasa'. 2.5.4 Kaanu momoguno koilaan montok

Monimbar ponguhatan.

1 Kaanu mongintutun koilaan id teks

pambasa'an.

2 Kaanu popointalang koilaan di nabasa'

teks pambasa'an.

3 Kaanu momoguno koilaan di nabasa'

montok mogikaakawo kohuboyoon di

kotunud om olinuud.

4 Kaanu monoinu' koilaan di nabasa' id

mogikaakawo kohuboyoon di kotunud,

oulud om olinuud.

5 Kaanu manahak tisuli' kumaa koilaan di

nabasa' di opinto, kirati', oulud om

olinuud om popokito woyo'

pomusarahan di takawas.

6 Kaanu momonsoi pomolingkuman

kumaa koilaan di nabasa' di opinto,

kirati', oulud, olinuud om popokito woyo

pomusarahan di takawas.

Page 39: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

36

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.6 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak

momoguno

mogikaakawo peta

pomusarahan

montok popoilo

kawagu do koilaan

di nabasa'.

2.6.1 Kaanu momoguno peta pomusarahan di kosudong montok popokito koilaan di notimung mantad bahan di nabasa’.

2.6.2 Kaanu popoundaliu koilaan mantad

grafik kumaa id linear.

1 Kaanu mongintutun mogikaakawo peta

pomusarahan mantad teks toi ko' grafik.

2 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

kosudong montok monimung koilaan di

nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

3 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

kosudong montok monompipi' koilaan di

nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

4 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

kosudong montok popoundaliu koilaan

di nabasa' mantad teks kumaa grafik toi

ko' grafik kumaa teks.

5 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

kosudong montok mongulud koilaan di

nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

6 Kaanu momoguno peta pomusarahan di

kosudong montok popoluput koilaan di

nabasa' mantad teks toi ko' grafik.

Page 40: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

37

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

2.7 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak

manahang do teks

di nabasa'.

2.7.1 Kaanu manahak pounayan kokomoi

Koilaan di nabasa'.

2.7.2. Kaanu manahak kritik toi ko'

monokodung do watak id teks di

nabasa'.

1 Kaanu mongintutun koilaan toi ko' watak

di tahangon.

2 Kaanu mogibooboros kokomoi koilaan

toi ko’ watak di nabasa'.

3 Kaanu manahak tisuli' miampai

poposodia' ponokodung kumaa kritik di

pinatahak di kotunud om olinuud.

4 Kaanu popiadang koilaan di naanu

mantad mogisuai-suai teks di nabasa'

do manahang koilaan toi ko' watak.

5 Kaanu popoindalan pisiwalan kokomoi

koilaan toi ko' watak di oulud om olinuud

om popokito woyo' pomusarahan di

takawas.

6 Kaanu monupu' panahangan sondii'

kokomoi koilaan toi ko' watak di opinto,

kirati', oulud, olinuud om popokito woyo'

pomusarahan di takawas.

Page 41: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

38

STANDARD PONUANGAN, STANDARD PAMBALAJALAN OM TAANG KOINABASAN MONTOK KABAALAN

MONUAT TOUN 5

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

3.1 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak monuat

miampai

momoguno ralan

ponuatan di

pointunud.

3.1.5 Kaanu monuat frasa om ayat id

ponuatan toomod om mirangkai.

1 Kaanu monuat ponuatan mirangkai

tumanud bahan pongunsub.

2 Kaanu mongija' boros om monuat frasa

momoguno ponuatan mirangkai maya'

ponguhupan do bahan pongunsub.

3 Kaanu momoguno ponuatan mirangkai

montok monuat ayat om mongija'

mogikaakawo boros maya' ponguhupan

do bahan pongunsub.

4 Kaanu monuat ayat id pangaan

momoguno ponuatan mirangkai di

odoropi om mongija' mogikaakawo

boros maya' ponguhupan do bahan

pongunsub.

5 Kaanu monuat karangan momoguno

ponuatan mirangkai toi ko’ ponuatan

toomod di odoropi maya' ponguhupan

do bahan pongunsub.

6 Kaanu monuat karangan miampai

momoguno ponuatan mirangkai toi ko’

ponuatan toomod di odoropi tumanud

kreativiti sondii'.

Page 42: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

39

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

3.2 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak

momonsoi boros.

3.2.1 Kaanu monuat boros numbul.

3.2.2 Kaanu momonsoi mogikaakawo

boros.

3.2.3 Kaanu momonsoi om monuat boros

tumanud bahan pongunsub di

pinatahak.

1 Kaanu monugut mogikaakawo boros

numbul.

2 Kaanu monuat numbul kumaa boros toi

ko' boros kumaa numbul.

3 Kaanu momili' pimato toi ko' putul boros

montok momonsoi mogikaakawo boros

maya' ponguhupan do bahan

pongunsub.

4 Kaanu mongulud pimato toi ko' putul

boros montok momonsoi mogikaakawo

boros maya' ponguhupan do bahan

pongunsub.

5 Kaanu momonsoi om monuat

mogikaakawo boros maya' ponguhupan

do bahan pongunsub.

6 Kaanu momudali' om monuat

mogikaakawo boros maya' ponguhupan

do bahan pongunsub tumanud

kreativiti sondii'.

Page 43: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

40

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

3.3 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak do

monuat

mogikaakawo ayat.

3.3.1 Kaanu momili' boros montok

Momogonop frasa toi ko' ayat.

3.3.2 Kaanu mongulud ayat tumanud

bahan pongunsub montok

momonsoi pangaan.

3.3.3 Kaanu momonsoi mogikaakawo

ayat di agramatis tumanud bahan

pongunsub.

3.3.4 Kaanu monuat ayat id pangaan

miampai momoguno ayat di

agramatis.

1 Kaanu monugut frasa toi ko' ayat maya'

ponguhupan do bahan pongunsub.

2 Kaanu momili' boros montok

momogonop frasa toi ko' ayat miampai

momoguno tanda' basa' di kotunud

maya' ponguhupan do bahan

pongunsub .

3 Kaanu papadalin koilaan mantad bahan

pongunsub kumaa frasa toi ko' ayat.

4 Kaanu mongulud boros toi ko' frasa

montok momonsoi ayat miampai

momoguno tanda' basa' di kotunud

maya' ponguhupan do bahan

pongunsub .

5 Kaanu momonsoi mogikaakawo ayat di

agramatis.

6 Kaanu momudali' ayat id pangaan di

agramatis.

Page 44: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

41

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

3.4 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak do

monuat isoiso'

ponuatan miampai

momoguno do

format, boros om

ayat di pointunud.

3.4.1 Kaanu mongintutun format

ponuatan di kotunud.

3.4.2 Kaanu monimung koilaan

momoguno mogikaakawo peta

pomusarahan.

3.4.3 Kaanu mongulud om monuat tonsi

toponsol montok isoiso' ponuatan.

3.4.4 Kaanu monguyad tonsi.

3.4.5 Kaanu monupu ponuatan tumanud

format di kotunud.

1 Kaanu monugut ponuatan momoguno

format ponuatan maya' ponguhupan do

bahan pongunsub.

2 Kaanu papadalin koilaan mantad bahan

pongunsub kumaa id peta

pumusarahan.

3 Kaanu momogonop ponuatan di

kiformat.

4 Kaanu mongulud om monuat tonsi

toponsol tumanud format ponuatan di

kosudong.

5 Kaanu momonsoi om monguyad tonsi

toponsol tumanud format ponuatan di

kotunud.

6 Kaanu monupu' ponuatan momoguno

format ponuatan tumanud kreativiti

sondii'.

Page 45: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

42

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5 TAANG KOINABASAN

3.5 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak

momonsoi sorita'

di kohiok miampai

momoguno boros

om ayat di

pointunud om

olinuud.

3.5.1 Kaanu mongulud ayat montok

monupu' sorita'.

3.5.2 Kaanu momogonop ayat montok

monupu' sorita'.

3.5.2 Kaanu momonsoi ayat montok

monupu' sorita' tumanud bahan

pongunsub.

3.5.3 Kaanu monguyad tonsi montok

monupu' sorita'.

3.5.5 Kaanu monuat sorita' id pangaan

toniba'.

1 Kaanu monuat frasa toi ko' ayat maya'

ponguhupan do bahan pongunsub.

2 Kaanu momogonop ayat montok

monupu' sorita’.

3 Kaanu momonsoi ayat montok monupu'

sorita' momoguno tanda' basa' di

kotunud maya' ponguhupan bahan

pongunsub.

4 Kaanu monguyad ayat montok monupu'

sorita’.

5 Kaanu monguyad tonsi montok monupu'

sorita'.

6 Kaanu monuat sorita' miampai

momoguno ayat di agramatis.

Page 46: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

43

STANDARD PONUANGAN OM PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN KOLUMISON BOROS TOUN 5

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

4.1 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu o

tangaanak do

monimung koilaan

maya'

mogikaakawo

aktiviti di kohiok.

4.1.1 Kaanu momonsoi do folio, buuk skrap, kolaj, tinunturu', lukisan om suai po montok

popokito do koilaan di notimung.

4.1.2 Kaanu popokito do koilaan di notimung maya' aktiviti manangon, suminding,

minsingkono', sumayau om popolombus do hiis koubasanan.

4.1.3 Kaanu papabanta asil di notimung.

Page 47: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

44

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

4.2 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak do

koilaan kokomoi

tungkus

koubasanan

tinaru Kadazan

om Dusun maya'

mogikaakawo

aktiviti di kohiok.

4.2.1 Kaanu monimung koilaan kokomoi tungkus koubasanan do tinaru Kadazan om Dusun. 4.2.2 Kaanu mogibooboros montok mangarati' do koilaan di notimung. 4.2.3 Kaanu manahak demonstrasi kokomoi tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun. 4.2.4 Kaanu papapanau do ponoriukan montok mongilo tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun. 4.2.5 Kaanu manahang om momiadang koilaan di notimung. 4.2.6 Kaanu papabanta asil kalaja' di nowonsoi.

Page 48: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

45

STANDARD PONUANGAN OM PAMBALAJALAN MONTOK KABAALAN PURALAN BOROS TOUN 5

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

5.1 Id kolimpupuson do Toun 6, kaanu o tangaanak do momoguno do sistom tuni Boros Kadazandusun

5.1.1 Kaanu popouni do tuni sigot soira' popolombus do boros. 5.1.2 Kaanu popouni tuni i kikonsonan b / om / d /,/ ’ /, / b / om / d / soira' popolombus do boros. 5.1.3 Kaanu popouni boros kivokal tanaru om toniba' id lisan.

5.2 Id

kolimpupuson

do toun 6,

kaanu o

tangaanak

momoguno do

sistom ija’an

Boros

Kadazandusun

id lisan om

ponuatan.

5.2.1 Kaanu momoguno do sigot id ponuatan.

5.2.2 Kaanu momoguno boros i kikonsonan / b / om / d / , / ‘ /,/ b / om / d / id ponuatan.

5.2.3 Kaanu momoguno boros kivokal tanaru om toniba' id ponuatan.

Page 49: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

46

SUANG

STANDARD

STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

5.3 Id

kolimpupuson

do Toun 6,

kaanu o

tangaanak do

momoguno

mogikaakawo

sompuruan

boros di

pointunud id

lisan om

ponuatan.

5.3.1 Kaanu momoguno do Boros Ngaran id ayat.

5.3.3 Kaanu momoguno do Boros Maan id ayat.

5.3.4 Kaanu momoguno do Boros Ula id ayat.

5.3.5 Kaanu momoguno do Boros Toguangon id ayat.

5.4 Id

kolimpupuson

Toun 6, kaanu o

tangaanak

momonsoi

mogikaakawo

boros om ayat

id lisan om

ponuatan.

5.4.1 Kaanu momonsoi boros mintootoiso.

5.4.2 Kaanu momonsoi boros nosugku.

5.4.3 Kaanu momonsoi boros misompuru .

5.4.4 Kaanu momoguno boros misaup id lisan.

5.4.5 Kaanu momoguno pananda wacana.

5.4.6 Kaanu momoguno patikol .

5.4.7 Kaanu momoguno tanda' basa'.

Page 50: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

47

SUANG STANDARD STANDARD PAMBALAJALAN TOUN 5

5.5 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak

momonsoi

mogikaakawo ayat

di agramatis.

5.5.1 Kaanu momonsoi ayat mintootoiso di agramatis.

5.5.2 Kaanu momonsoi ayat misompuru di agramatis.

5.5.3 Kaanu momonsoi ayat toomod, ayat pongudio, ayat ponuhuan om ayat kotigagan di

agramatis.

5.6 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak

momoguno do

kopomoroitan

ginumu' id lisan

om ponuatan.

5.6.1 Kaanu momoguno Kopomoroitan Ginumu' id lisan om ponuatan.

5.7 Id kolimpupuson

do Toun 6, kaanu

o tangaanak

momoguno

tukadan id lisan

om ponuatan.

5.7.1 Kaanu momonsoi ayat toniba' momoguno do tukadan.

Page 51: Draf Dokumen Standard Kurikulum om Pentaksiran Boros ... · dokumen standard & pentaksiran kurikulum standard sekolah rendah (kssr) modul elektif bahasa kadazandusun tahun 5 bahagian

[DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM OM PENTAKSIRAN BOROS KADAZANDUSUN TOUN 5 2014

48