Drept Administrativ2-Rezolvari Licenta

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

licenta

Text of Drept Administrativ2-Rezolvari Licenta

DREPT ADMINISTRATIV II

DREPT ADMINISTRATIV II

1.Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere

al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ.

a.punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes

public, prestarea serviciilor publice

b.numai executarea lucrarilor de interes public

c.numai prestarea serviciilor publice

CORECTARE: A

2.Care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al

regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ?

a.numai achizitiile publice

b.numai prestarea serviciilor publice

c.punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes

public, achizitiile publice.

CORECTARE: C

3.Precizati care sunt caracterele contractelor administrative.

a.sunt contracte cu titlu gratuit

b.sunt contracte nenumite

c.sunt contracte cu executare succesiva in timp

CORECTARE: C

4.Care sunt caracterele contractelor administrative?

a.sunt contracte unilaterale

b.sunt contracte solemne

c.contracte cu titlu gratuit

CORECTARE: B

5.Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin legea

219/1998 privind regimul concesiunilor?

a.un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica

b.un concedent autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana

juridica de drept privat romana sau straina

c.orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si

concedent.

CORECTARE: B

6.In numele cui autoritatea publica poate detine calitatea de concedent in

cadrul unui contract de concesiune?

a.in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul n Romnia

b.in numele statului (ministere)

c.autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de

concesiune

CORECTARE: B

7.Ce dobandeste cu titlu definitiv sau temporar o persoana juridica denumita

autoritate contractanta in cadrul unui contract de achizitie publica?

a.produse, lucrari sau servicii

b.imobile proprietate publica

c.valori mobiliare apartinand unor persoane fizice

CORECTARE: A

8.Pe baza caror principii se realizeaza atribuirea contractului de achizitie

publica?

a.principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice

b.principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul legalitatii

c.principiul legalitatii si principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie

publica

CORECTARE: A

9.Precizati care sunt primcipiile pe baza carora se realizeaza atribuirea

contractului de achizitie publica.

a.principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul

legalitatii

b.principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice

c.principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei

circulatii

CORECTARE: B

10.Prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie publica?

a.licitatie - deschisa sau restransa

b.atribuirea directa a contractului de achizitie publica

c.licitatia inchisa

CORECTARE: A

11.Precizati prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie

publica.

a.atribuirea directa a contractului de achizitie publica

b.licitatia inchisa

c.negocierea - competitiva sau cu o singura sursa

CORECTARE: C

12.Care sunt partile contractului de inchiriere a bunurilor proprietate publica a

statului si a unitatilor administrativ teritoriale?

a.o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita

locatar

b.numai persoane fizice cu domiciliul in Romania

c.numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania

CORECTARE: A

13.Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai

multor lucrari de constructii in schimbul unui pret?

a.contract de lucrari publice

b.contract pentru concesiunea de lucrari

c.contract de asociere in participatiune

CORECTARE: A

14.Care tip de contract administrativ contract de achizitie publica, acorda

executantului concesionar dreptul de a exploata sau administra rezultatul lucrarilor

pentru o perioada de timp determinata?

a.contract de lucrari publice

b.contract pentru concesiunea de lucrari

c.contract de asociere in participatiune

CORECTARE: B

15.Ce fel de bun se remite spre folosinta temporar, gratuit unei persoane de

drept privat unui comodatar cu obligatia de a-l restitui in natura, in cazul

contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei publice?

a.un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale

b.un bun imobil aflat in proprietate publica

c.un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane fizice

CORECTARE: A

16.Ce fel de bun poate fi bunul ce face obiectul contractului de comodat incheiat

de catre organele administratiei publice?

a.un bun aflat in proprietatea statului

b.

c.un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale.

CORECTARE: C

17.Conform art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public si

regimul juridic al acesteia si prevederile OG nr.124/1998 privind organizarea si

functionarea cabinetelor medicale pot fi date n comodat - imobile din patrimoniul

de stat sau unittilor administrativ teritoriale pentru ce destinatii?

a.persoane juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati numai de binefacere

b.persoane juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati numai de binefacere sau

de utilitate publica

c.cabinete medicale.

CORECTARE: C

18.Ce are ca obiect, dupa caz, contractul de parteneriat public-privat?

a.proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun

public

b.instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract

c.numai finantarea si transferul oricarui bun public

CORECTARE: A

19.Ce fel de acte juridice sunt contractele administrative?

a.actele juridice pe care le incheie organele administratiei publice cu cei administrati

b.actele juridice care se incheie intre persoane fizice

c.actele juridice care se incheie intre persoane juridice

CORECTARE: A

20.Cum sunt clauzele contractelor administrative?

a.clauzele nu sunt negociabile

b.clauzele sunt negociabile

c.clauzele nu sunt stabilite prin lege

CORECTARE: A

21.Cum este definit contractul de concesiune?

a.contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada

de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de

exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei

redevente

b.contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai

grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect

intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani

c.contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate

contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin

atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre

procedurile prevazute.

CORECTARE: A

22.Cum este definit contractul de achizitie publica?

a.este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept

privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de

constructii, in schimbul unui pret

b.este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita

autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau

servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii

uneia dintre procedurile prevazute

c.contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai

grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect

intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.

CORECTARE: B

23.Cum este definit contractul de lucrari publice?

a.este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita

autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau

servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii

uneia dintre procedurile prevzute

b.contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada

de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de

exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei

redevente

c.este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept