60
“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije poslodavaca

Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financiraEuropska Unija”

Društveno odgovornoposlovanje za sve

(DOP za sve)

Priručnik za organizacijeposlodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)Radnička cesta 5210 000 ZagrebTel: +385 1 4897 558Faks: + 385 1 4897 592 www.hup.hr; [email protected] stranica projekta: www.csrforall.eu

ISBN 978-953-97410-7-3

9 789 539 7 4107 3

Page 2: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

������������� ���������������

��������������

����������������������� ���������

���������

Page 3: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

Ova publikacija objavljena je u okviru projekta "Društveno odgovorno poslovanje za sve" (eng. "Corporate Social Reponsibility for All") koji �nancira Europska unija.

Odgovornost za sadržaj snose isključivo autori. Europska unija nije odgovorna za bilo kakvu uporabu sadržanih informacija.

Publikaciju možete dobiti od Hrvatske udruge poslodavaca ili preuzeti na internet stranicama: www.hup.hr.

Nakladnik:Hrvatska udruga poslodavacaRadnička cesta 52, 10000 Zagreb, Hrvatska

Za nakladnika:Davor Majetić

Zabranjeno je reproduciranje, distribuiranje ili uporaba ovog autorskog djela bez pisane suglasnosti nakladnika.

Naklada: 1.200 primjeraka (1.000 primjeraka na hrvatskom jeziku, 200 primjeraka na engleskom jeziku)

ISBN 978-953-97410-7-3

Zagreb, Republika Hrvatska, travanj 2014.

Page 4: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

���������

��� ���������� ������� ��������� ��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���!"!��������� ����!������������������������������������������������������������������������������������������������#�

��� �����!�������������$� ��%����&� �����������������������������������������������������������������������'�

���� (��!������� �!�����!�!��) !!���� ����!������� ������� ��������� �������������������*+�

�������,.�/��$���0�%��&�� �����������������������...............................................................��������*1�

�������������,.�� ����"�������������!�� ��!�����)!%��� !%�� ��������������������������������*#�

��������2��+#333� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������*4�

�������5!���!�����)���&!���6�7�����������!��&!������)�����������!����%���!��&!���������������!���&!���������!�!)�� �����������������������������������������������������������������++�

��������80��� ��2%���!&�����%���!��&!��������������� �������������������������������������������+9�

����� �������)��)�!������������!�%�7�����!��) !�!�������%!� ����������������������������������+#�

(�����! �!�)��)�!����������� ��������������������������������������������������������������������������������������+#�

6�7�����!��) !�!�������%! ���������������������������������������������������������������������������������������+'�

���� :����%���!��!)��!�!� ����� �����;����� ���������!����$�!� ��������������������������������������13�

:����%���!��!)� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������13�

�� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11�

5����������)�%��!)�&!�� ����������������������������������������������������������������������������������������������1#�

�������

Page 5: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

�������6�7������� ����!��&!��� ������ �&�� !��!��� ��� ��%���!� �!�"�!)� �� �) !�� ����)������� ���� ��� ���� ����� ����� ��� � �� � �<�� ����)�=� 8����:!>*1+91?>0>:05>6���!� ;�0�������2�&!��� ������!$!�!�@�A��:�����02 �A� �:BB�� �C805��)��!�<!���&!��8����)����!��� !� "!�!� ��� &!��� ��!������ � !����!� !� ��"����� )���&!����� ����!��&!��� ������ �&�� ������!���"����8���!��(���"����)�! ����!�����)��=���

�� ����������������������������%���%�������!%���D ���)�E�6�)���!��E�0���/��E� �%����)�E�5��)�������%����!�������� ������!�!���� !-�������%�����!�����!��&!������� �����) !���)����������������� ������!�!��

��� ��!������� !����!� !� ��"�����)���&!��������! ����%� ��!-��)��!�������� ���� ��!�!�

���&!������� 2����������)!%�����!��&!��%�������� �&�����

�� �$�)����&!�����!-� 2���!�������!��&!�������������)!-�����!��&!��������� �&�E�����!�!����%� ��%!���� ��� �������� �� ���� ������)!-� ��%����� !� ��� ����%���&!�����!-� )��<���&!��E� ��� !���%� �!�"�!)�� ��� �������� �%���!&�� ������!%�� ��������������

��� �)�! ����!� ������ ��� ����!������ !��! ���!� ��� ��� !��%!��&!��E� �� ���%� ������!���

)�%��!)�&!���!�!��%!��&!�������%���!� �!�"�!)� ����!� )��� � �� �� �!������ ������ ��� ���� )���� ��� ��� ������ �������!��&!��������� �&���)���"����������)�� F�������� �G� ��������!-� ����� ��"���� ���� �� $����� ���!� !�������)�� �� ���!&�� ��� �!����� ������!�!%� !�<�%�&!��%�� ������!��"�!%� ��%�%�� �� ���)���� ,�� ��E� 6�7������� ����!��&!��� ������ �&�� � ��!%�����%��"���!&�%�������!-� !%�"���� !%�����������!��"�����%����������������$�!-��!������ ����!-����������� ���%���!&�������� !�)���"! ��)������!��� ���!� �������!���)���%�����������%�����%����!��� �!%��� ���!%���������

Page 6: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

��

��� ���������� ������� ��������� ����������������������������������� ������� ������"!��)������ ��������� ����)�! ����!� !����!������������!���"����)����!������ ����!�!�"�)���%�������"�)! �����!��!)�������������� ��!��)��!��!-� �!������� H���!� �� ��� ��� �������� �� !��)� )�����)�! ��� �����!���� �� ������������!&�E� ���� �!��� �� !����� 6�7��!%E� �)�! ����!� ������ ��� ���� �� !����� ��� ��������� �������)�%� ��%��� ��� ��� ������!� %����� ��"!��� ��� ��!�� ��) !-� !�!&!���! �E� �!%��!&����� ������� �����E��! ������$� ������!�!&!���! �E�!���,�� -����%�������)�%�����)�!��!����������%!�������

,� �!�������� !�� +3**�� ��!��E� 8����)�� ��� )�%!�!��� �<!�!���� ���� )��� F�����������

���� ������������� ���������������������� �� ��������������� ��� ��������������

��� �� ���������� ���� �� � ���� � � �� ����� �� � ������������� � ����� ������

����� ��� ���������� ������ � ������������� ���� �� �� ���� ���������� ��� � ��

��� ������� �������� ����� ����������� ��������� ������ � ���������� ������ � ��������

�������� ������������� ������������������������������������� �������

�� �� ������ ��� ������� ���� ������ �� ������� �������� � ����� ������ � ������� �

�� ����!

�� ��������������� ������������"���������������������� ����������� �����

#��" ���� ������ �������� � ���� ���������� ����� ���� �� � ����� ����������

$�� ��������� � �� ��������� ����� ��� �����%���� ���&'���� ��� ��������

������� (�������������������I���������� ����!%���� �$ ���� ��� ����� ����� ����� �� ���!"!�!%� � ���!%�=� ��� ������%���!��&!����������������)������������������$��������!�!���������������!"!���������)���E��!%��!&�E� !%�� ��)����� ��)��!&��� ����� !� ����!� ��� ���� �� )��!%�� ��� ���"���� �5� � �)�����!)�����������!-�)�����������������������<�����!����!�!�������!����)���������%��������������������������� �� ������� !�!� ������!���� ��!"!�!� ����� ��)��!%�� !� ��!��!%�����)��!%��������������

��������������� ���� ��� ����%����$��!��&!����������������� �����!������$!��������%��������$��������!�!E�)���������!���� � �� !��� %�!��)�� ������J� ����� ������"�� ��������� !�<�%�&!��� �� � ���!%����!� ����� !� !��!$�&!��)!%� )����!%�E� �� ��!��� ����!��&!��� !� �!�!)��!� �!��������������!%����� ��-��� !%�� ����!%������� ��������%����� �E��$� ���"!� ���� �� !���

Page 7: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

���"� ���������-��� !%�����������������)����!%������ ������)�����! �!�)�!����!E������!�!"�!���� �- ��!�!� �������� )�!��������!�!)�� ����!-������������� ��� ����� !� ���������������E��)���"����!�%���������!���������!����!���!�� ����%����������$� ��%����&�����!%���!")!-E����������)���!������ �!������!�!��)��!-�����������$����!�!��)��)������� !%�� ����!%�����������

!���������������������� ���� ����������%� !������� ��� ���� �� ���� ��� ������� ��� ����!%� �����!"����%� ������ �������� !� ��������� ��!��)��!�� ����� !����)����������!%����&!����!��� �����������������%������F������!%�G� !�!� ��������!%�� ���� ����� ������!-� ���)���� ;� ����$!&�� )��� ��� !��"� ���� �$!��� �!-��) !���5��� �!�����)�$���"�)! �����!�%�7��������!� ����!���!����������������.� ���!���)�$�!%���!�)��!%��!)�&!������� ���)�����(���� �E����������������!)���������� ��� ����� �� ������� �� �!-� ���!���� .�����E� %���� � ���!� �� ������!-� !� ����� �! !-��"�)! ����� �� ������ ��� ��� 5���E� %���� !��� ��!� )!�!)�� ��� �"��� �������� �$�����!���������� ��) !-� �"�)! ������ ,� )���"�!&!E� %���� � ��!�!� �������� �� ��!-� �� )���"��������� �� �������� �!%��!-� ����� �� ��� �� ������ $������ �� ������ ��� �� ��%����%���<!��$!���������� �������C�-�� ���!�E� ����$�!� !� ����!�����,.��� ��� �������!�� �� !� ����)�� �� �E� � ��!%� ��� �) !�%�K����!��E� ����! ����� !� ��%��LE� �� ����!%�+33?����!����� ������,.�� ����!����� ��� ����)���� �E� ���!�� )��&���� )��!� ������ �����!"� �� ��� �����!� ���!"!�!-� �)���� ��� ��%����������!�!� �������� �� ���!&�� !�%�7�� ������!� �� �� !� ��������� 2��%����!� ��� )��&������%���!�����!������=��

�� M���!��=��� ������������!����!�����!�����)����������)!-��� ����

�� ����! ����=� �������� ��� ����� ����! ��!� ����)�� �� �E� �� �)���� ��� ��-��� !%����� ����!-� �� �!-� ���!��� ��� ��&!�������� ��!�!E� ��� ������� !�!� ��� ���������� ���")�����)���������� -���

��� ��%��=�����$�������� !�!�!������!�!��� ���!�!� ���� ������$����%�-��!�%�E���&!����

$������ ���� ����� ������!-� ��-��� �� �� ���"���� )������ ����)!-� �� �� �� ���������������

Page 8: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

��)������) !�F����!��E�����! ����� !���%��!G� <�)��!���������)���� �E������ �����)��&��&!��������!��� �!%����! �� !� �� ������� ���!"!�!-� ��� �����!� �������� !� ���� ��� ������ )������������ !%���� ����������������������%��������!��!�!� ���� ������� �!-� �!����E���!�������%����!������%��!���%!���!�!������������ ��� ��� ���� ��� ����!�!� ����&��� ��� ��� �� ;� ���!�! ��� !� �����! ���� ����%��)�! ����!� ����!-� ��� ���E� �������� %���� ���!�!� ���"����� ��!���� ��! �%� �� ���E������������!%�� ������%����!%������ ������ �E� �������)����)!� !���&!����!������)��6�7��!%E��������%������%!���!�!����� ����� ������!-��!������, �7�����!��� �$����%����!-��)����)!-� !� ��&!����!-� ������� ��� %���� ��� ������!�!� ������!%�E� �� ��� �� ��� ������� �������������� ��!��� �$����)���������� ��������$!��!-�!��� !��! !-����!�!")!-�!��� �!-� ����� �E� ��� �)����� )���� ���!"�� �������)!� !� ��� ��!� �����)�� 5�)�7�� ������ ���� !� ��� ��������� �� �$��� ����E� ��� ��&!������ $����������� ��7���E� ��� ����� ��������� !���������� ���!"!�!-� !��)!-� �"�)! ����� )���� �� ��!-� !%�� ��� �� )���� !-� �������� !��� ��� ������ ,� ��%� ������E� ���� !%���� ���!�!%!���� )��!� ��� ������� ��� ��� %�������!���!�����������������

��������� ���� �����"��#�������2� �$�!�%� ��� �����!� ���� ���$��!��&!��E� �!������ ��� ����� ��� ������� ���&�%� ��$� ����������� �� ���!��E�����$!&��)������!��"������������� ������%���!��&!�����!-������������ �����!����� �� ������� ����!���� ���&�� ��$� �� !����%� ��� �� 7���� �� ,.�� !%� ����!%���"��!%�� �� �������!�� �� !� ����)!%� �� !%�� ��� �� �80��� !%� 2%���!&�%�� ���%���!��&!��������������=���

�� .�"����$��*1�,.�� !-�����!-���"�������������!�� ��!� ����)!%��� !%���� �!������ ������ ��� ����! ����� ����)!-� �� �� �� �������� ��-�!�� �� ��������� ������ ������"� �����!�!��$���� ����������! �!-�����&�����������)���� ��!�� ����� ����!-�����!-� !%� ����� ����%E� ��!� �!%�� !�!� ������%�� ��%����%� ����� �!-� �����E� "�)� !�)��� ��!� ��%!� �!��� �!��!���!� ��) !%� ����&��!%��� ����� �!� ����!� !� ��� � ��� �����������)�7��%����$!�!�!�� ����� ����!��

�� 2�!"��� !���� �� ����%E� �80��� �� 2%���!&�� ��� %���!��&!������� ����������-�!�� ������!��!-���������������������"� �����!�!��$���� ����������! �!-�����&���E�"�)� !� )�����!� ��%!��!����!��!���!� ��) !%�����&��!%�E�)��� ��� ��)� �����&��� !�� ����� ����� �� ��!-� !%� ����� ����%E� ��!� �!%�� !�!� ������%�� ��� ��%����� ����� �����������6�7��!%E���2%���!&�%�� ��������������� �����������%!�� ����%�������

Page 9: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��$�&! ����%���� �����!������$��)���)��!����)���������! �������&����������������)��!%����!��!�������� ��%��������,����%�������!��������������������������! �!-�����&���� ������ ��� �!������ ��)! ���� �� 2%���!&�%�E� �������� $!� ��$���� ���!&��!E�)�� ��� ��� ��� %�����E� ����� ��� ������E� �$� ���"�� !� ��!� �7�"�� ��� �!%�������"������� ���������� ��������)�������2%���!&�%���

����!)�� ��!��� �������� � ������ ��� ����!��� ��� �����!� ��� ���!&����� �$� ���"�� �������! ����� ����)!-� �� �� ��� ��� �������� ��%��!� !��!%�� �!� ��������� ������ �� ��� �������)����)!-� !� ��&!����!-� �������� 6����� ��� �������� ��� �)�! ��� �� ������� ��� ����������&�%� ��$� �� ��� ��� �� !��� ��<!��!&!���� �!������ �� &!���� ������7����� � ����� ��� !���%!&����� ����!�!-� )���"�!-� !������!� !� ��"���� !� ����) !�� ����!�������������������$�����!�!&!���! �E� �������� !� %���� )���� ������!%�� ��%���� �� !������ ��� �����!� �� ����������&�� ��$� ��� ��7��� $��� �������� ��������� �� )� �!%� !�!&!���! �%�� ������ H��!�����2�&!��� 0�%��!��&�� ��!�!��! �� �H20��� !�!� H����� N�)� ����%%�� �!�!&!���! �� 6�7�����������!��&!��� ��� !� 6�7������� <!���&!��)�� )����&!���E� $���!� �� !%� �����!� �!������%���������"!�)� !�!���� ��� �����!���� �� ����!-����� �7�����!>!�!�������7�������&!����!-������������%���%���$� ���"!%�E��������$���������!����)��!)�������%!��$� ���"!��������!��������%�!�����������)��������!%���

$������ %��� �$���� ����� �� $�&'� � �'���������� ��� ��������� ���� �� �� �������������#� ������#���$������ %��� ��� ������)!� ����%� !�%�7�� 6�7������� ����!��&!��� ��� �6� �� !�6�7�������<!���&!��)��)����&!�����A0��)��!%����������!�����!��!�!���)�����������!%������!%��!�)��)��������������$���!%���$� �!%����&!%���H�����N�)��)���"������ ������$���!-�������!��� �$��������������!�!�����!�!-���%����E���<�)��� �������!������! !%� !���! !%� ������!%��)�������!"��������� !�%�7�� ���E������������ �&��!���!")!-�����!��&!��E����%�7�����!-�)���&�����(���"����)�! ����!�)��������%�H�����N�)���!��� ��������$��������!�!=�

�� ��)�!"��� ����� ��� ��&����� ����� %������ )��!� %��!� ��)������� �� ��� �!%�%�7�����!%� ��!%� �����!%�� !� �� ��&!�����!%� ��!%� ��)���� �� �%E��%�������� �����$�� �� �����"�!%� �������!%�� �� ��7����� $���!� !� ��)����������� �����)�����7���� �%���)�����$����

�� �� ����� ��� ������� )���� ��� )��� �������)� !��� ������� )�� ��� �� �!����������)��7�����������!�!%��!������!%�E�!�!����!)���!���� ���")!������ !�

�� �!����7���� ����%�� �$�)�E� ���� *+�%����"�!� ����%� �� %���!%�E� ��%!��!� ������%���%�%E����� !������"������$�)��!��$�"� ������)� �!������� ����!���

�� !�� ��! �����-�!)�������!������� !����!���!)�E�����5�������!&��!���!�� !��� %����� ���!�!)�� !� �������)�E� ��� �!"�� �$�� ��)��� ��� �!�� ��$!"����!-� ����$��

��������

Page 10: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

�� 25: E� ����� � ��� ������� !�<�%�&!��%�� )��!� �!)������ !� ����!�!�� ����)�� ����)������!� !� !��� ������� �� � !-� �������E� !� �%����� �� $��� !� ������� ������%������!-�!�<�%�&!�����%�7�����!%�)��&!%��

�� �������� !� �&����! ����� )�)�� $!� ��� ������� ������7! ���� ������� ����%�E� ��&���������&����)����%��!�)�)��H�����N�)�����"������! ������!)�E�����&����! �������)��������%��!���7��������������)��7��������!%������!%���

�)�������������������H�����N�)�������!��� �!�!���! ����)�����!���!��&!���)���������%!&��!���)��7������ ����� ����� �� ��!%� �����!%�� !� )��)��������� !����!���� .�� ��!)!%���!��!%�E� ���� !����!��)�� $���� %���� �����!� � �) �� �)�! ����!E� &!��� ��� �� ��&!�����!�����%!� H����� N�)� �� �%���%� �������� ��� !��!� !� �� ��� ��%!� <!���&!����� 5�) !���&!�����!�����%!��$!"����)���"���=��

�� �&����! ����� �������� �� ������ ��� !����� �!����E� �� ����� ��� ������� !��������$��� ����� )��� ���)�� ��)�!"�!%� ������7���!%�� )��� ������� ��� ���%�%������

�� ������ ����� � !-� !��!)�E� )���� ��%!"�� .�&!�����!� �� ����� �!� �$�� ����)��E� ��)���)���� ���E������������ �&��!���!")������!��&!�����!�������%!���� ����������)���!������� �����!�<�%�&!���!�%!�����������)�! ����!%������)���H�����N�)�

�� �� ��� !� ����� ����� ����%� )��!%� ��� !������ �)���!� ���&!� �� ���"��� !%������)��7�����!� ��� �����!%�� !�� � !-� �������� )���� ��������� �� ��&!������%�����%��H�����N�)E� ���� �%�������� �����$�� !�%�7�� ���!"!�!-� ��%����� ��%����7��!%���)�������!%���

��!���!�<�%�&!���%�����������!����-���=>>$����O�)���>���$��>��'������������������(���� ���� �����������������#� ������#��$�������������&# ������'���������;�H20�����)���������+331����!���)���!�!&!���! ��,���������� ����)����� !����A��!���5���:���&!��!��� ��A5:���.����������)������ ��������������-��� �� ����� ��� �����!&�� �� ��� �� ���$����%� ��$� ��%� ���&�� ��� ��� ����������!� !�$���!� ��!� � ���!�� H20�� ��� ���!�!��� !��� �� *333� �������� )���� ��� �!- ��!��� !��!� )��)������� ���� ���������E� ��� ���� �� ��!-� �� ������ �� !�����!� ��!"���� ��$� ���� ���&���������!� !%� �� ������!����!�������� �)��!����%�������!�!�)��)����)��)E����!%����! � ������� ����)����!�� ����%����!��)��!-������$� �������$����H20������� ����!���7�������!������=��������E������! �����!��)���"�������

�� �������%� ��� �$! �� ��!)�� �� ��%�� )��!)�� ��� �������� ��)��7���� �� (��)��%������ ��������������!��7��!%����)�����H20����� �������$� ������ !�!���)�)��$!����!%���%���!��!�H20����-��� !�!�%��!�������)��

�� H20�����!������!�!���!��!)��)����!��!&��!�����%��������$��� ������2 ����� !����!� ��� !�����!� )���&!�����)�)��$!� �����!���� � !�����%�7���$� ���"!%�� !� ���!���������������&!<!"�!%���%�%�E�"!%����������!����!���! ����%�������� ��!&�%��!����<�%�%���

�� H20�����7�������� !%�!��!&!%��)�)��$!��������������! ���������������$��%��)��!� ��� "����� ��� )�%���)��!�� .���)��7������ �� ��!%� ��)���� �� �%� "����� ����� �����������!�!")!%E��)���%�)!%�!�)�������!%���$��%!%��)��!��������"����%�����

Page 11: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

����!�������%������ ��� !����"!�� ����)���� !���%�����H20��������!� �� !�!��)�! ���!������ !� ������� �� ���%�E� �!�!)��!%�E� �� ��!�!%� ����%�E� ����� �!%�������!%�E�)��&!%��!��$� ���"!%���

��!���!�<�%�&!���%�����������!����-���=>>OOO�$�&!�!������>���6�7��!%E� �!��)�%� �������� �� �"���#� ����#� ���� �� ��� ��������� �� ���(��#� ��"�#�������#�=��

�� /��$���!���$� �!� ���&!������!"������!�)��$!���E� ��� !���������������� ��!)!� ���������������5!� ��� ���&!� ��� �����!)!� !� ������!E� �� ��!)�� �������� "����� !%���� ����)���!����� �$� ���"�� ��� ����� ��!��E� ���� ��� ��)�7�� ���������� %!������� .�����E������������"�����!��� �%������������������$� ���"!E���������)��&!����

�� 2� ����%��������!���������������"�������$� �!� ����&� ��)��������!)���E���� !������"!��� �� $���� �$� ���"�E� ���)��!� !� ���������!� ��$� ���� ���&�E� )��� !� �� ��!������!���&!�!� � !� ����!� ��7����� ��������� ,�%���!%� ���"��� !%�E� �$� ���"!� ��� �!� )��!�!%����������� ��!�������!&!��E�����!-� !� )��&!��!��������!&!�!� �� ����������!)�!����� ����� ��$� �E� ��� "�)� �!� �� ����"�� ��� ��!-�� ����)�� "�)� !� %����� �������� ����$� ��%� ���&�� !%���� %�������)!� �������E� ���� !%� �%�������� �� ��� ��!�� $!���)�) �%�����&����� ��!-�)���&�������)������$� ���"� ��!���)��&���

����������"����,��!����!-���������������!�� �� !� ����)!%��� !%���� �����)�%������.�"���� *4� �������=� F� ������� ���� ������� ���� �� �������� ��� �� ����� ������� ��

� ����������� �������������������� ������ ��� ����� ����� ������� ��������

���� ��������������������������� ����������� �����������������������"�����������

� ������� ���������� ����#������ ������ � ��� ��� ��� ������� ����������������

���� �� ��� ���� ����� �������������� �� ����������������� ������I�(�%������������ ��"���� *4� �� �!� "!%$��!)�� )���� ��$�� ����!� �� �$�!� )�)�� $!� ��� ��� � �� �!���&!�����!������!)�������� �������������

Page 12: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��6��!&�����"! �������)������������������"!%$��!)�=��� '#����������� )�#�����������

�*������ ��������

�� ,$���!�!�!�!)�������� )�>���� ��������� �������)!-��� ���

�� ��)����!��� ����!�����&���

�� :)�����!��E���)����!��$���!�!�!�!)�������� )�>���� ��������� �������)!-��� ��

�� :)��������!��E���%��!�!���)!����������J�!�!���!��)���������!%��������$���!�)�����E�����- �������%����!-�������!&�������)��������� ��%�������

����������������������������������

�� ��)����!��$���!�!�!�!)�������� )�>���� ��������� �������)!-��� ��

�� :)��������!��E�������!�)��)�������)!�������

�� ��&!���!�!�������%��������!������ �����������&����)�)��$!�����$���!��!�!)�������� )�>���� ��������� �������)!-��� ��

�� :)������ ����%������!�!�������!��E���%��!�!���)!��������

�(�����! ������ ����������! ��������!"�����%�"���!%�E��D0D �+3*+����80��� �� 2%���!&�� ��� ��!"��� ��"!�� ����� �� �������� �� )�!���� � ��� ����&��� )�)�� $!�%�)�!%����� �$���!��� $!��� )�)� � �������!� �����! ��� ����&���� 2%���� ��� �� ���������������������&����)����������������� �!�!���%������������)�������$��)���)��!����)���������E�������� �����!� ���� ��� ,� !���� !��%�E� �80��� �� 2%���!&�� �!������ �� ��� �� ��)�!��������� ����!"���� ���� ��� �!"�� ��� �! ����� ��%����� �� ���������� ��!-� !-� �$� ���"���� �� ����� ��������)��)��!��!)�%����!� ��E�$���%��$� ���"�E����)���%�!��������������$� ���� ���&�E� ��!���%� ���!&!��%� �� ������ ��� ����!��� �$� ���"�� !� ������� ��$��)��� ����$� ��%����&���(�%������80��� !-�2%���!&��������� �����!)��������!�������������!"�� ����� ���� ������%���� $!�!� !� ����� �)� ������ �� �$� ���"�%� �!��)�%� ������ �� ����$����� !�!&!J� �! �%���� �$���� ������� ������ �)� ����� �$���� ����� ����������� !�!)�J� !�!E�)�����������!�)��)E���)!��������������$� ���"�%�$!�����)���������)����!��$���� �������� ���!��E� !�!� )�� �������� �%���� �� �$���� ����� �!��� !� ���! �E� !�!� �$��� ��$!������!�

Page 13: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�����! ��������&���������������)�7����$������!����$�!������&!�����������! �����&!������!��)���%�)��������!&���)��������"!���)!���!������ �!������������ ������������������$� ��%����&��%��������%����!���)����)����!������������)����,.�� !-�����!-���"���E�)����!��!"��)�)������� �����)����%�������!�!�!���)����������)!-��� ��� ��$� ���"!E� )��� !� ��!)�� %�7������� �������� )���� �� ��!%�� �)������� ��� ��E���$��)�!������� ��!%���&!�����!%��������� !%�E�������%������!�� ��!���)����!����!����!������� ��!���%�-��!�%!%�������"! �������!)�����������������������������2����E� ��������������!�!�!�����)���� ��� ��!-���7����������������%����������!���� ������ ���������%��!�������

�.�����E� �$� ���"!� �!��� ���! �!� ��$��)�!E� ��� ��� !� �� ��!-� ��%�� ����!%� ��"��!%�� ,.�����-�!�� �� �� �������� ����)�� �� ��� (�)�� ��� ���� ���%�����E� �80��� �� 2%���!&��������� ����)�)����!-� ��� -���!��������!�!���� ������������� ������$��)���)��!�������)������! ��������&�����������������)��!%�������$��)��!%������� �!��������(���"��E� ��!)�� ��!������������!����)���"���������$�������$� ������&�E� �����!� �������%���� ��!����� 2����� ��$�� !%��!� ��� �%�� )�)�� !� ���$����� !�!&!���! �� )���� ��� ������ �����$� ������&������ ����!����)���%���!�����!)�����

���� (��!������� �!�����!�!��) !!���� ����!������� ������� ��������� �������������������!%���������������������!���)�%������!�������)��!���!��� �����) !������� �������� ������5����=���

�� ,.�/��$���0�%��&���� ��������"����,��!����!-���������������!�� ��!�����)!%��� !%���� 2%���!&�����%���!��&!�������������������!��&!�������)���%�)���������!��� ����

��80��� ��2%���!&����� .�%���2��+#333�2%���!&������� �������� �����!���2��+#333���� 5!���!�����)���&!���6�7�����������!��&!����������"��!%��)����������������

%���!��&!���������������!���&!���������!�!)����B��6.8���)���&!������ !� !����%���!� !��)�%���!��!����� ����$ ������!E���!�������!%��������� !��!%��� ������%���!&���(���%�E�!��!&!�� �� !����"�)��������������������!�� ������"������&���!-���� !%�!����%���!%��!��) !!%�����

Page 14: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

������������� �������������������������������������������������������

�� ������������������������� ��������� ���!������� ��������"������������#����� ��� ���� ������ ��� ������ �$� ��%����$� ��������#�� �� ������&�� ��� ��'�������� ��������#������������������������ ������������������������ ������������������������������������� ���������������! ��������"������# ���

��� ���� ���#���&�������� ������ �� ��� �����(#��� �� ������ ��� ��� � ���!�� ����� �� ���

���"�� ������� ��(#���#��$����� � ��� ��%��������� )�*�������� �������&���� ���� ����%���������������������������#���&�������������� ������&�����������#����+,-��).��������&���/��

��� ���� �������� ������ �� ��� ���� ��(#����� ��������� �� ����������� �� �������

��(#��������������$�����������������'����������.������0��� �����%��������

�����#����������������������� �������������!��������1�����#��������������������������� ��

����������������#������������������*�������������#��2�����&������%����������

�� 345� ������ �� ��������� ���� �� "�5� ��� ������� ��� ���� ������ ��*��������

�����#�����#����#������

�� 115���� ������������������������������������������������ ������������������� �$�

��������#��� �.� 6�� ��� 7����&#�� ��7������ 2�����&�� ��� ���#���&��������

������ ������������,2���3����

�� �5����������������������������������������������������,-��).��������&����

�� 15��������������0��� ����%�����.�����������#��(#����������������������

)�*�#������!���������#������������������ ���������������#�����#�����#�������������&�#������

#�������������#����� ��� �#������� �� ������� ������ ��� %��#�� �����&�#��� ����������� ��%����

#����$���������������#�#������!��������#�����#����������������

& ������������������� '��6�� ���7����&#��.���������&���#���� ��(���6�������#��������.���8�'����9������������#�����

�� ����%���� �:::�� ������� ���� ������ ������ ���� (���� �����#�� ��� �������� �� ���������

��(#�������������(��������������� �����!���#�� ����������#�����#������#�����$������ ����$�

#!�(#��� ��#�������� ����� ��� �� ����� �������� ��� ������ ����#�� ��� ������ ��� ������

��������#�����

Page 15: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

������� ������ ��� ����� ������ ������� ��� �������� ������� � ����� ��������� ��� ����

������������� ����������������������� ����������������� ���������������� !��������������

��������������������������"���������������#������������������������$��%���������������#��

�� �������� ���&���� �� � ��� ��� '������� (� )*�+��� �� ������ ������ �������� ��������� ���

$���������)*!����������������,��

��������������)*!���������������������������-�

������������

.,�/��������������������#��������������������#�������0�������� �������� ������

1,�/����������������������"��������������������������#�������������� ������

��� �������

2,�/����������������������&������������������&������������������������������������

�������������"���������

3,�/����������������������&������������������ ���������������"����������"������

4,�/����������������������������������"������

5,�/����������������������&������������������������������������������#������������

������������������

�������

6,�/�����������������������������������������������&��������������������#����������#��

7,�/����������������������������������������������������������"��������������������#���

8,�/�����������������������������������#��������� ����"������ �������� ���������#�

������������������

.9,�/�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������

��

������������� ����� ������� ��������"�� ���#����� ����� ������������ ����������� ������� ��

��������� ��������� ���� ���������� ����������� ��������� ����� ��� �������)*!�� ���� ����"� ���"�"�

������,�$����������#����������������:�������"�������������������������������!���)*������

��� ������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������� ����#������ �� �������� ������� ����� ����"�

�������,�����������������%������������������������������������������������������� �

������ ������,� $���� ������� ������ �������� �������� ��������� ������������ ��������� ��

��"���������������������������������������������������������,�

Page 16: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

/��$���0�%��&���!����� �!�!����%���J��!��������"�%������������!���� �!�!������!�! ����%�/��$���0�%��&������������!��� ��������������%�������!�!�������)�)��$!������� �!�!�&!��� !����� ������%��� 5�� ��� ���%���� ����!�!� ��)�� ���!E� ��!� ��� �� �������� �"�)���� �� ��������������������� �!���$��)�!��)��!������������/��$���0�%��&�����$ ������������������� !-��������"����� ��!�!���� ��������� ���������!��� !��� �������� ����������������� ��)�7���$ ������ !�� ��!� ��!����� �� ������ �� �����)�� �0���E� �� �!� �)�%���� ������� !��!&!%��������"!E�������"!E�&! !������� �E� ���E�!����)��!��� �!�������!�����%������)������ �$!��������"���E�)���!������� ������!!-��� ���!-�&!��� ��,.����:)��"���!&��������!�!� !����!�!���� �%������)������7������)�E����,.�� ��� !�������)�������!&!�/��$���0�%��&����$!������� �������F���)�%��!&!�G��:)����7�������������!���$����� �������������)�E��������������� $!�!� !�$�"�����/��$���0�%��&�� ���� �� �� �� �$�� !�!� !%���� �������� )���� ���!�$�"�����$�������������!���!����!���� �����-��� ���(�)����� �!��� F%������"����GE�/��$���0�%��&�����!"�� ��%����� !�<�%�&!�����������!%�!�!&!���! �%�� ��� ��%!&����� ���%����!-� ��"�����2 �� �������� )���� ��������� !%���� �!�!)�E���%�� !�!� �� ������� �� �� ��!%�E� ������7! ��!� &!��� �� /��$��� 0�%��&���� )��� !�����E������%��� �"����� !� ����)��E� )�)�� ��� ���$������ ��!�!E� ��)�� !� )��� B�)����� %���� �����&!��������!�!���!����������!�!���/��$��� 0�%��&�� ������ ���!"�� �� ��� %���� ��� ��!�����!%E� ��&!�����!%� !� ��)���)!%���!��%���5��%��������&!������)��!�!�� �����$������)�! ����!�!������E������%�����"�����!� ����)����� 6���� $!�!� ���!"!�!-� �$�!)�E� �)���"! ��!� ���!"!��� ��!��!)�� !� $� !�!� ��� ���!"!�!%���%�%���H���!�������$������������� �����)���!�)����)��E�B�)�����%����� �� !������!"���!����� � �� !�!&!���! �� !� ������������ ��������� ,� %���!%� ��%���%�E� �!%��!&�� �� 5��)��E������������ �&��)��!�!��������)���!-�%��������)�����!�!&!���! ����)�����E��!��!���������� !�����*3�333���!��!)���!�%�� !��������)������ ���� ���� �!����!���� ��� ����� �!� � !���E� /��$��� 0�%��&�� �)���"���� !� ��!��!)�� !� �������� ������)���E�)�����������!�!)��!�!��!���� ��!�!-������)�������$� ������)!%��� !%��!� ����!��%� �)��!��� �./���E� ����������� ��� !�������)�� ����!&�� /��$��� 0�%��&���=�OOO������$��&�%��&������� 2�!��!&!� !� ��� ����� ���� ��)���� ������ � ���� ���"����� !�!�)��� �E���%������ <�)��!���������� ����$��%�� !� �!%��������7���� �� ����$����)����(�)�� $!� ��%� !��!� ��"���� /��$��� 0�%��&���E� ������ &!� ��� ��������� -����!� ���7! ��!� ��� !%���!%���!��!&!%������)���������!������$��)�!%��!� �������� ������)����!�����������������$!������� �����)��� �)�������!���������� &�����,��,.�������������/��$���0�%��&��!%�����!������.�O�Q�)����!���!�<�%�&!���%�����������!����-���=>>OOO������$��&�%��&����>���

Page 17: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��

1�������� ���)����������� ��������������������#� ����#�3��

������,.�� �� ��"���� �� �������!�� �� !� ����)!%��� !%���$!��� ��� ����������� ���)���!������������)���� ��,.������!�����+3**��� ����"���������%������ ����)���)���$ ����������!%�E� �!�!� %!�������� �!��� ��������!-� !����%������ ��� ����!��� ����)!-� �� ��� �������� �� ��%�"�� ���� �!� �!- ����!� !����%���!� ���"�E� ��� �� �� !� ��� �������E� ��� ���������%���!�!�����!�%�7����)����!���)�����

������,.�� ����"������%������������) !��F��!�!�!�����! ��!�!��� !�!G���������� �������)�!����) !�����$!�����)���!������������)���� ��,.���+33?����!��=�

�� ������������� ����!�!�!���7������)����������)!-��� �������������!-����$�E��)���"����!��������E�!��������%���� �����!-����!�!)�E����!�!%��!��!)���!%���"!��%����� ��������� ���

��� ��������������������! ��!�����)���� �E������������ ��!�������%�������%�

)�)��$!����!�$�������� ����� ����!-���

�� ������������"!�)� !����� �������!���������$��)��!%�����������������)���� �E�$!�������%�����!�!�!����!%�������&!%���

��

1����� ���� �������5�� �������������� �������63��F��� ������ ����! ����G� �����%!�� �� !�$���� ����� )������ ����)!-� �� �� ��!-E� ���������������� ��������"��� �������! ��������&��������� �!-��)�! ����!E��)��!�)�������) �������&���� �7��� ������ ��� �����!� ��7��� ��� �� ��!%� !� �����&!����!%� ����&���%� ��%����������E� $!��� �� ���� ����&��� ��!����!� !�� ����!�!-� �)�! ����!� !�!� ���� ����%� �� ����!-���$��)���E� ���� ����� �!-� ������� ;� �$� ���"�E� ��� ���� !� )���&��� � �� ��� ��%��������� ������!�����!�������� ��%�7��������!����������)���� ���������� ,.�� �� ��"���� ����� �����)�� ��� ���� !� ��������� �����)�� ��� ���������)���"�����������=��

Page 18: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� ����� �!� ��$��)�!� ��$���� ����! ��!� ����)�� �� ��� 5�� ���"!� �� ��$���� !�$���� ��!�)����������)!-��� ����!-�!����� ��!������! �������&�����������)���� ����)����������$!���)��!���"!���)���"��!���.�"����**��

�� ��� ������ ����� �!-� ��$��)���� ��� ����! ����� ����)!-� �� �� ����!� ��� ���%�7������� �!������ ����)�� �� �� ;� ���� �����%!�� �� %!�!%����� ���� �� ���� �������6�7���������� ���!��� �E������"������ ���������)���&!�!�6� �������%����!%���"��!%��!��� !%���������6�7�����������!��&!���������.�"����*+��

��� .����%�������"������� �����!�����! ���������)!-��� ����������!%�����$ ���=�

����!�$���� ��!����)� �����!�!����!&����������! �!-�����&�����������)���� �� ����!�!%��)�! ����!%�E�!����� ��!���) ������&����)������!-��7�J��$�� ��������!� ��!��"!�!� !�!� �$���!�!� �����! ��� ����&��� ��� ����)�� �� �� )��!� ��� !�� ����� ���������!-� !%������ ����%E�!�!�����!� �!%��!�!�������%���� ����!-���$��)���E�"�)�!�)�����������!�����!�!������!%�����&��!%����.�"����*1��

�� ��� ������ ����� �!-� ��$��)���� ��� ����! ����� ����)!-� �� �� ����!� ��� ��� � ���������� $��� �$�!�� ��� ��!"!��E� ��)��E� )����)��� �� )���%� �������E� ����!�� �� !�!����)��������)E�������!���������������� ��)��!%����������!������ ����� ���$ ����%���� �!��!���������������%������"!%$��!)��!��������������$!������������! �!-�����&�����������)���� ��)���������"!���7��������������.�"����*9��

��� (�)��$!�!����!�!�� ������� ����������! ���������)!-��� �E������ �!���$��)�!���$����

��%!��!�!����!�!)��!�������)��)��!���� �������!-� ��� ��!"!�!�!��)������!%�E��)���"����!=�*#�

���� ����$���� �!- ������ �$ ���� �� ��� �������� !������ ��!� � ���� ��� ����������! ���������)!-��� �J��$���������)��$!��)������!�������!����������)!-��� ��)�)��$!� !���!<!&!��!E���!��"!�!�!�!��$���!�!�� �������&����������)���� �E�����$����!�!�)�)������ ������) �����"��� �J��&��������)��)��!��%�������� !��� �������$!���)�) ��������! ��������&������� ����)���� ��)���������������)����!�!�)���%���!�������.�"����*���

�� (�)�� $!� ��� �� ��!��� ���� ���� �!� ��� � �������!� �����! �!� ����&��!� ��� ����)�� �� �E������ �!������$��)�!����!����!�!��"!�)� !������ ��!-��������)�������%��!��������.�"����+3��

�� (�)�� $!� ��� ������!��� ��� )��!� ��"!�� ����� �!� ��$��)�!� ��)��7���� ����!��� ����� ����� ���$�!�%� ��� ����&��� ��� ����)�� �� �E� ��$���� $!�!� �!�� �!� �� ��%�� )�%��!&!��!� !�!� ����� ��!��� ����E����$!���)�����$!�������!�����!��!&!����)�����������&�������!E��������)��������)���"!�!�����!-� ��!%�������� �!���$��)�!�"!�������� �����!�!�)����)���

Page 19: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

�� )���%� ������� ����� ���� !�!)� �� ��$!������ ����&���� ��� ����)�� �� �� ��$���������!�!�<�%�����!� ������������%��)�)������ ������������! �������&������.�"����+*��

��� (�������� �!���$��)�!������� ����������)� ��!�!�!���!�!���!������! �!%�����&��!%�E�

��$���� ��!����!E� ������� ���7! ��!� �� �������� �� ��� ����!��� !� !��� ������� �!-�����&���E�����%���)��!�!-��������)���.�"����++��

��� ,�� !%��!���&!��%�E������ �!���$��)�!�������!=�

�����!�� ��!����� !-� ����!-����!���!�����! ��!�%�7��������!����������)���� �E�$����$�!�������������J��$�� ���!�!���"!��)�)������! ��!���"����%�7��������!����!-� ����)!-��� ��)�����������!-������ ������)����!)���!���-��� !J��&�� �������!� !�!)� �� ��$!����� �� ��� !�!� �!��������� �� �!� ����)!-� �� �� ��)����)������)��7�����!����� �!%���-��� !%�E�$����$�!����������������������.�"����+1���

���1�������"��������������������������3�������� ��"���� *'� �� �!� �� )�!������� �$!��)�� ����!��� ���� !�!���&��� )��� ������ )��!� ����������� ��%��!� �� !���!<!&!�E� ��!��"!E� �$���!� !� !���!� $!��� )�) �� �����! ��� ����&���� �������)���� ���� ����$���)���"!�!���&������� ��!-�!�!������&!����!-�����&�����������)���� �E��!- �������"!����!&�� !��������������� !��!%�E�����������)&!��� !� !�<�%!�������$!���)�) !%��)�! ����!%��� �������� ��� ����� ���!��!� ����!��� ����� ����E� �� !���� ��)�� !� ����&���� )��!���!������!�������!-������ �!-�������������� !�!���&�E� ������� �$!��)�� ����!��� !�!� �$!��)�� ��!%����E� ������� ��� ����%� ������� ��%�� !����E����$!���)��������!���������������!�����!%��������������������!��)���!�)��� �����)�������%���%�������!�!E���!�)��������!����������)���� �E���$��!��!���!�!�!)�)��!��������!��������E�����������%�����������6�7��!%E� ��������!���)���!���!�!&!� ����!��������)���� ��%���� �����)��������!������ �!�!�!&!��5�)���)����� ���������!����� ��!-�!�!������&!����!-�����&�����������)���� ����������%����!��� !�!� !�!����!�!���)�������� ��������������� :)�� ��� ��� �"!�!E� �!)�� ����� ��"��� ����!� )�)� � !�!)� ����� ���� ��� ���� !E���� ��E������$�����$!��)������!�����%������� �!�!�����!������ *�������� � �����

����� � �������� ��+,

�2��$�!�%����� ������������7�����������E��������)��$!��)������!��� ������������)���� �� ��$��$!�!�!����������!-��������)���$!��)������!��E�)������������!�)��!������ ����!��� ��������� !� ����!%����E� ��� %��� ��� �� !��� ���� ����!E� )�� ��� ��� �� !����� �� ��

Page 20: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

!�!&!���! �E���!� �!�!�!�������E�!�!��!�����)������� ����!����!�!����� !������ �!���������� �����$� ���"�%E� �����!")�� ��������� !� ��!"����� ����� %��������� ��� �� � !� ������&!� $�������� �!�!�������!-���&����E�������&���������&��������)��!�����(�����! ��� ��� ������ ����! ����� ����!� ��� ��� � �� ����)�� �� ��� .�)�� ��� ��� "!�!�!����%��! �� ��%�� ��� ��$!E� ��!� ����� �$!��)�� ����!��� %���� ��)!�!� ���-���� ����%!����������� �� �$��� )��!-� %���� $!�!� ����$��� ���� �� ��&!���!�!� )�)�� !�!)�� ��� �������E� ��)�� !������ ���!�!������H���!� �� !�!&!� ��$!��� ���� ����E� �%!������)�������&!��� �������&!������������!%� �)��!��%�� !� �����!%�� ��$���� $!�!� ����� �!� !�� � �)��� ��&���� ��&����� ���$!��)�������!�!�����!��� ��"��)�� ������)�� ����� ��� !���!<!&!��!� �����&!������ �������� ������ )�)�� $!� �����!��������!-� ���!%�������)���"! ������� �������������)����%�����!%����! ��!� ����)������ �J�������� ��!�����&�����7���������������)&!���%���$!�!�� ��$�- ���!������ ����������$! ������������)���$!��)������!��� ��$����$!����!�!� �������"��!���� ��������)�! ����!� )��� ��� �� ��� �!���&!���� 5�� ��� ����$��� �������� )�)�� $!� ��� ��!�������"!�)� !����� ������!-� )��)�E� )��� !� �!����$�� !����!-� �������)�� )�)�� ��� )������ ��� $!����� !���� M�� � �� ��� ����$��� �����!�!� ��� �����!� !� �����E� )�)�� ����)�� ��)�� !�<!���&!��)���.���� !�)�������&!���������7��!%��)��!��%����)�7����$����$!�!�!����)&!��E�������E���"!������� ��������

,��!�����+3**����!��E��!�������� ����)���� ��,.������"!��� ������� ��!� �����)��!���������������!�����)���� ��)�)��$!���%!&��!��"!�)� !���!�� ��$�- �����!��%!��&!���!��!%���������!-� ��"���� ,.���� ���� �)��!��� ��� � ���� ������ !����!�!� ��%� ��� �������� �!����"��=��

�� ���$�����!��%!��&!��E���������!�����!�<�%�&!���������!%���"��!%���� ��%!&������!%�������"������ ���7! �������"���������$������) !����� ��������

�6����� �����)��!���,.���!����"���� �!�����+3*9�E������)�������������%����������!��!������������)���� ��,.�����

1�����'���-.///3���2�� +#333� ��� �$� ������ ��%�E� ������� �%���!&�E� )���� ��� !��!��� 6�7�����������!��&!��� ��� �����!��&!��� ��2�������� ����� ��� �����!� ���������!��&!�����������

Page 21: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��� ����!� ��%�� ��� �������E� ����� ��� � �� ���� ����!��&!��E� $��� �$�!�� ��� ���������E� ��!"!���!���)�&!��E�)���!���� ���E�$����$�!��������������� ������!-� ����%�������.�%�� �2�� +#333� �!��� ��%�� )���� ��� ����!� ��� ����� �� ��� ������E� �� ����!�� ��)��� �������� �!� �� *��� ����� �� �� ���� �������� �� � ���(������� � ��� �� �� ������ �� �� ������

����������������-���������������� ���(������� �������������� ������ ��� � ���(����

.#' /0111 ���� �� (����(������� ���� � � ���� � � ��������� �� 2 �������� ���� �

-����� �� ��� 2 ��������� ����� � ����"� ����� � � ���� ����� � ���(���� � ���� � ��

��������� ������ ���� � ���� 2 ���������� �������G� .����� ��� �)��� ��%���� ��!��%���!&�� �� ����!��&!��)�%� ��� ������E� ����)!%� �� !%�E� ��!%� �� !%�� !� ����!%�E�����!�!��)��!��E��������������� ������)�!E�����!�!�������"�E��)���"�����!������!&�E� !� �� �����2 -����%��������!�!��%���!&�����)���"! �������� ������� �����!�������!��&!������.�%�� �2��+#333�����!��� ��������������������%�+3*3����!��E��� �������*� ���������%��� �!�����%����"�!��������)������ ����� ���E�)��!��������"���*����!�������+3*1���2�������%���2��+#333�

�� ���%� !�!��<!�!&!����� .�"������� ������� �����!��� 2%���!&����)���"�!%���%�%�� ����!%������� ������� ������

��� ����!��&!��)����� �������

��� B���)���� ��

��� �$!��)������!��������!�!���&����� �!���&!���!�!"����������)���� ���� !�$���� �������!��!�� �����)����������)!-��� ����� ���� ������!���$!��� !�)!%!��&!���!����! ���)��!����� ��7���)��!����!�!")���� ���� �)���%�)�E���&!������!�)��������� ���� ��%��������"����!��� ��������

��

�� ������ ��!�����!���� �������� �����!���!�����!��� � ���!����!���&!����������!����� ��&!����!�!������

���������������������������������������� ��������������������� �������������

Page 22: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� ����!����� ����!��!��������������� �� �������)!-������&!�����!��$�"� ��������������

��� �)��!��

��� ����"� ��������"!��������� ��! �������$���������� �$���� �����)�!%���)!-���%�����!��!����$����������%������� ����!����)��!��E��"� �����$!����)�������!)���!�!��$�� ��������!��!-�����!����

��� ������������� �����)���

�� ���$!������)���&!����� ��� �������!�!")���)������� ��������)��)���&!���

�� ��%!&�������� ������� �����!������&�� !������!��� ����! ����� ����!")!-��� ����

�� �!������ ���������������"����� ������!� %�)��!��E� "!����!"��� !� ���!������ !�<�%�&!��� !� �������� ��� ����

��)����� ����!����� ����!��!������!�������"���� ��! �����������

�� ����������������"�E����)�E����� ������)��%�&!���!����� ���� ����!���!��� ����! ���������)����������"!%��

�� �!�����)���"�!%�������%���� �$��� �����!��� !�����������

�� :����%���!��� ��������!&����� �����%��������!&��

�� �$��� �����!�)�������� �� ��������!-�%������!��� ������"�!-� ����!����� �� ���!��!�������-�����!�!�

�� �� ����!��� �������!-����� �� ����

�� ���������������)!�)��!�����

�� 2%���!&����!�����&!�!���� ������� �����!���� ����!�������!��&!���

Page 23: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� �!%��!��$� ����!-�!�!&!���! ��!�����!���� ������� �����!��

2� �$�!�%� �� ��� �������� ��� ��%����� �������� )!� ������ )���������E� ��%�� �2�� +#333��%����������"���!%��)�%����%�)��!�����! �)��� ��!)������������� ����!��R���������� �!���� 5!���!���� �)���&!��� 6�7������� ����!��&!��� ��E� �80��� �� 2%���!&�� ���%���!��&!������� �������E� ,.�� �� ������ ��"���� �� �������!�� �� !� ����)!%� �� !%�� !������ �� !�!&!���! �� /��$��� 0�%��&�� )��� ����� �� )���"�!-�%�7�����!-� !����%������ )��!������ �%���!&�� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ������ ���� �� $!� ��� ��$���� �������!� ����$�%�� ��%�� �2�� +#333� )�)�� $!� %����� ��� �!�!� ��� %������ ��-��� �� ������"�E�����<!��!-�����!��&!���!�!�)�!������������ !�� ����� ��%�� �!� ��� ���� �� �� �!������ &��!<!)�&!���� ,� ����!�!%� ��� ��%���%���� !���!������!����&��!<!&!���������� ������!�!�)��!������%����������%!��2��+#333E����������������!�!����%�7����������!�!����

1�����0�� �������������������7�(����������������������������#���������������#����������� ���� ������������ ������3��5!���!���� �)���&!��� 6�7������� ����!��&!��� ��� �� ��"��!%�� )���� ��� ������ ���%���!��&!���������������!���&!���������!�!)�������!")!�����<!�!��!� !���� �!�!������ �!&!� ���E� ��!)�� !������� �&�� ��E�)��� ��) �E������ ���� ��!�!� !��!��)!� �!���!��!�)�������������������%� ����������� �������� �� ��!� �!������ ����� �� �� !� ��&!������ ���!�!)��� �!�!)�%�����!�������� �������$!����������!������������5!���!�����)���&!���"!�!������������� ����,.�� �� (��)��� �� �������� ����� !� ��!%� ����!%�E� ��� ��� ��E� �$��� �������-�� ,.�� ��!�!&!���! �E� �!��� ��� �!���� ,� 6�7�������� ����!��&!�!� ��� ����� !�!� ��� �!�!� ��� ��)������)���&!��E� )���� ��� �� ������%�*4''�� �� ��!���,�� ���")�� �!����� ����!��&!����:��!���� ���+333��)�)��$!����� ����!���)�����)���&!�������%����!%���"��!%��!��� �������!��*44?��,������$!� ���80��� !%�2%���!&�%�����%���!��&!��������������E�5!���!�����)���&!�������!���������� �� !� ������� !%��� �%��"���!&�%�E������� �������!� ����!���&!����!������!���%��������� ��������)���&!��� ����� �%���!&�� ��� ���� ����� ���E� ����� ��!)�� !� ������ �&�E�%���!��&!�����!-�!��� �!-�����������������!%����"�!%�=��������� ����E��$�&!E��! ���!%�!���!%� � ���!%�� ��� ��!%� ����!%��� ��)��E� ��� ���!)�� ���80��� !-� 2%���!&�E� $� !� �����%���!����!%�� ����!%������&!���������!�!)��������)���&!����<!�!����"������������������"��=�

Page 24: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��� �������� ����E��)���"����!=�

�� �� �������� !-�%��������!������������ �����!���$����� ����� ����!-���������

�� ��%!&���������)!-��!�!)������������� �����!�����)���������������

�� �$�)�E��)���"����!=��� ��� ������� �$�)�� ��� ��������!)�� �� ����!%� ��%���%�� >� �!�!)�� ���

��!)������)���!%���!��%�E�)�)��$!���� �$����!�!� � ���� !�)��� �� �� ��� ������%� ���"��E� ���� ��!%�

����!%�E������������)���&���!������ �! �����!������ ����E��)���"����!=�

�� �����E� �� ����!&�� !�!� ���� � ����� )��!� �!��� ���� ����!�!� �� ��!-� )������! ������!&!������!"�!%���!%�%����!%������%��!��%��!����

�� ��� ������� ������ ��� ��!)�E� )���%� ��� ��$�� !� � ���� �$!�����%������)!�!�������� �!�������$��

�� �"!�)� !����)!�������"���������� �������� ������)�� �� ��������!%�� !� %���%�� ������ �!�!)�%�

� �7������� !-���!� ���!>!�!���&������

�� ���������E��)���"����!=��� ���$�������!�!�����!����! ����������!)��!������� &���� �� ����!)�������������$��$��������! �!-�������!&���

��5!���!�����)���&!����!����$ ��������!��������� ����)��)������� ��������������E�� ������ !��� �!� �� )��������� �!��!� !�!� �<������%� �)�%����� ��� ��� �� �� ���"��� ��� ������� �����!��.�����!��� �$����!����$����%�-��!�%�E�����"!�!���� ������!)��������������80��� ��2%���!&���.�E������"������������������!%���!���)���&!��E� ������%������6�7�����������!��&!�����������!�!���%�"�������$��)���������%�����������.�����E� 6�7������� ����!��&!��� ��� !%�� 2���$�� ���)�� ��� �������!)�� )���E� )��� !���)���&!��E� ����� �����)�� !� �� ����� �� %�7�����!%� �����!%�� ����!%� ��� ���"�����=�

�����"�� ��������� ����������� ������#�(�����2���������������2���$�� ����� $��������� !� �� ����! �� ������� ��%���� )���� ��� �� %���� ��)��!�!� � ��������� �������%�7�����!%������!%��������

Page 25: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

(����)�=����!����&�S!��������T9*�++�'44�#+�#9���,������$!����80��� !%�2%���!&�%�E�5!���!��������)���&!����!������<!����.�E��������������!� �� ��%� �� &�E� �� ��)�7�� ����� ����%����!� �� ��� ����!��� ��$�� ��)���&!����)���"�������80��� ��2%���!&�� !� �2��+#333���!��������8����)��)�%!�!�������� �������� �����!���������!��+3**�����! ��� ��F%���!��&!���������������������!���%���8���!��������+3*9���$ �����������! �����5!���!�����)���&!���6�7�����������!��&!�������� ��"��!%�� )���� ��� ������ ��� %���!��&!������� �������� !� ��&!������ ���!�!)�I�� 5�%����%��� �����E��� !��������������)���&!�!� ����������������� ����!��� �%���%�����������80��� ��2%���!&�����%���!��&!������������������80��� �� 2%���!&�� ��� %���!��&!������� �������� ��� �����)�� ���� �� �� "���!&���80���� !� �!����!-� "���!&�� %���!��&!�����!%� ������!%�� �� ��� ���%� ����� ��%��������������!����%�� ����$�- �������!������������� �����!����������"��=���������!�!)�E���)! ����� !�<�%�&!��E� ����)!-� �� �E� �������� ����� !� ������ !�%�7�� ��&!����!-� ������E��)��!��E� ���$!������%!��� !� !���7! ����E� �� �� ������"�E� �������!� !� ��-�����!��E� �����&����� !������! ���������*������������������,&����2��#������3��6���!��&!������� $!� �������� ��$���� !�$���� ��!� �����! ��� �"!�)�� � ��!-� ����� �!-��)�! ����!=��

�� �������&��!������! �������!������)��������$�7������2%���!&�%����� ����!����!�!������"������%��!�������)�������! �!-��"!��)���� ��������!� ��!��"!�!� )������ ��$!� �� ������ ������� �F�� ����� ��� ���"!�

��$�&! �������� �����!I���� ���!&��!��$� ���"������!%�������$!��

����80��� ��2%���!&���!����$ �������E������%���!��&!�����!-������������!��)��"�)��������� �!�� ���� �<!�!��!-� �����)��� ����� �� �� "���!&�� �80���� �$ ������ ��� ��� �����%!&�������!-� ���!%�������������� �!������! �������&!�����!-�)����)��&�������.0������ -�� ��%!&����E� �!%����� !� ������ ��� ����� �!%� ����������%� )���� ��� �����"���� ��2%���!&�%���,� ���"���� ����������� �� �!%���!�2%���!&�� �!�!)��!� !� ����<!���� ����!��&!���%���������!�!���%�������&!�����!-�)����)��&�����E�)��!�����!��%�����!�!�)�������<�%���������� ����� !� %!������ � ��� ��� %�-��!��%� )�!��!� � �� "������ ������ ��� ������!�!� �� ���

Page 26: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��&!�����!� )����)�� &���!� ���!)���� �� ���)��!E� ��� ��)�� ����!�!� ��&!�����!� )����)�� &���!����� �������$��)������� ���������!�!&!���! ��/��$���0�%��&����2%���!&�� ��� �!%�������� ��� � �� ����!��&!��)�� ��!�!&��%���!��&!�������� �������E� ���� ���%��!"��� ��� �� !� ����� �� ��� !���� ����� ��� ��!�!&��� �� ���!"!�!-� ��� ����� �!-� ��!�!&���"�)���� �����!")�� ������� !� %�7���$��� ���)�� )�)�� $!� ��� ���)����� ����!��������)��7�����!����2%���!&�%�E�)�����!�����%!��������!�)���"! �� ��!)!%�������!%�=�!�!"!������������!����%����!���������������)�����)�! ��������������%�7����������!�!���,� 2%���!&�%�� ��� ������ �����"���� �� ��� ��� ���!��� ������� �������� �!�� ��!� ����!%����! !-���)������%������)��������������������%����������������&!�����!%���)��!%��!� %���� �!%� ��$�%�� ��� ��� ��%���� ������"��� ��-��� ��� ,� ��%���%�� �� )��!%�� �����&!�����!� ��)��!� !� %���� ��� ��$�� �� ��)�$�� �� ��"��!%�� !� �����!%�� !������!%� ��2%���!&�%�� �������� $!� ��$���� !����!� ��"!��� !� ���� �� ��� ����!������ ��)��7�����!� ���� ���!%���"��!%��!������!%������� �����%�������%��!E�$������!��%�)����!%����! ����)�������!%����� 2%���!&�� �� %���!��&!�����!%� ������!%�� �� �� !��� ��� $!� ��$���� ���)� ��!�������������,� ���"���� �� ��!�����!���� ������ !%���� �!������ !� �!���$!� ����!-� ��� !��� ����!%����� 2%���!&�E� %���� !-� ����!�!� ��&!������%� )����)�� &����� )��!� ��� ����%� !� !���!��!���&!��� !� �)���"!�!� ��� ������ ������E� ��!����!� ��&���� ������ �� ��&�����!%������&!%��� 0����� ��� !%E� �� <��)&!�!� ����<�%�� ��� ����� ����� !� %!����E� ��%��!� �!������������� �������� !�%!��%����� ���������E��!�"�%�� �������� ��#������� 8���������)���"��� ������!��0!����������!�!���� ��!�%�7���)���"��!-�������������)����&!��������)����)�� &������ ��&���� ���"����� )�!���� �!�!)��!� !� ����<!���� ����!��&!��E� ��� !� ���������������!�!�<!�!")�����$��%�����$� !����!�!���&!�����!�)����)��&�������%����!%����"��� !%������)��7�����!����2%���!&�%�������&����)������ �!���&!�����!�)����)��&�����!%���!�<���=��*������! ������!������!����)�����!- ����������"���E�+����&�������������%��!�1����)���"! �������&�������!������ "���!&�� ���!"�� � ���� %���!��&!������� �������� ��� �!%����� 2%���!&�� �� � !%������<�)!%����"�!%����)��!%���������E���!%����!����$�!����&!<!"����!���%�����%��!����,���"���E�2%���!&���������"�����%���!��&!���������������!����%�����)�����!���"���!&���H����$�!������� ����E���2%���!&�%������80�����! �����!�!&!��������� ������!%���%���%��)�)��$!������!����������!-� ��%���!��&!������������������ ��������������80��� �����

Page 27: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

����� �������!��&!������! �����������������!������!�����2%���!&��!������%����)�����!���"���!&���80��������

����� �������)��)�!������������!�%�7�����!��) !�!�������%!���

*� �������������� ��� �����(�����! �!� )��)�!� !�!� )��)�!� ����������������� �������� !��� )���� ����<!�!������� ��)�)�� $!� ��� ����� ��� ��"!�� � ���� ��"���� !� !������!� ������ ��� �)��!�� !� ��&!������ �!�������!%!���!��� ��� ����� ������ 6���!� ��� )��)�!� ������ !� ��� ���&�� ��$� ��� M�� ���!)�� ��%�7�����!-� �) !�!-� ������%�� ������ �A:E� �� �!���E� )��)��� ����������� �$!"�����%���������<!�!������� �����!�������!%���������)��������%����"�%�����!)���E�)��)�!������������%�������� ��!������������%����=��

�� ��%�������� ��� )���"��� ������� ���6�7������� ����!��&!��� ��� ��"!�)� !������$!������ !��$��! �")�����"������E��)!������!�!����� ��E����$������! ����� !��� �� ��� ���� ��� �� )���)�! �!%� ��� �!%�E� �)!����� !�)!%!��&!��� �� ������ ����������� �����!����!%����E���&!��������E�$����)���E� ���!��� !����E���!��)��E����!�!")��� �������!�!�������

��� �� ������������"��!%��,.�� ��!�!&!���! ��/��$���0�%��&��

�� �!- ���������$!�������)���&!���������)!%��� !%���

�� ����!%������$ ���� ����!-�����)��!���

�� �!)�����$������!�����

�� ������� ����������� ����!��!��������������

�� ��� ������� ��������� ������

�� ���&����$� ����

Page 28: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

(��)�!� ����������� %���� �� ��!)��� %��!� ��%��!� ��� !%�� �!� ����� ��%� ��)��7! ����� ���)��!��!%� !� ��&!����!%� �����!%�� �����!%� �� ��!-� ��� ����� ���� ���!�!&!E� ��� ����� !-��$�!)� ��!����)����������&!<!"��%��!���&!��%�������!��%���� ������!�!)�%� ����� ������� )��)��� ����������� ����� ����!� �� �$�!� ���!"!��� ����)��� � �� �!������!%��!&�E� )��)�!� ����������� ��%���� ����)!� ���"��� �� ��%���%�� �� ���!"!�!%� �� �!%������ !%��!���!&!��%������������������������&!������!��)��!�����!����������)�����"������)��!%��������%�7���$���������%���!� ����� �!&!� ����� ���� ��)���E� �� ����)�� !� ����� �!&!� �!�!)���� �� ��%���)����� .��"����� ��� ��%����� ��� ����!������ ��)��7�����!� �� %!�!%���!%� ��&!����!%������!%�� !� ��%����!%� %���%�� ����!��� �)��!���� �!�!)�%� ���"! ����� �� �����!%�� !�%���%�� ��!%���� ��� �� �$�!� )!��!�!� !� ��-��� !� )��!� ��� ���&!<!"�!� ��� ��7��!� ��)����,� ������%� ��)���)��� )��)��� �)���"���� ��� �� ��� ������ ����!%���� �$ ��������! ������� 7��!-���"��������� �����)��������!- ����! ������)��!��!���� ���������!&�����

7�(������������� ����#�������� ��)���������������%�7����������!�!�� �����"��������"� ���������-��� !%���!�!)���� ����!%� ��� �!- ������� %�7�����!-� �) !�!-� ������%�� )��!� !���� �� � !%� ��%���%��� !����E� �� �)������� ��� !�%�7�� ����!���� %���!��&!�������� �������� !� %�7����������)���)����!�!)����)���������E��!%��!&�E������!:���!�,.���6�7�������%�����!�!)������2 -�� %�7�������� �) !���� ������%�� ��� �)�������� ����$����� ��� ��� !�%�7��%�7����������)���)��� �!�!)���� !� ��� �� )���� �������� ���%�7�������� ��!�!��.�E� ���� �!� �� �!���&!��� �� )����� ��� ��� ������ ����!� �!�!)��� )��!� ������� ��� � ����)��� ��!�!� !� !%��"���� �� �� %���!%� ��%���%�� �)� ��� ��� ����� !�! !������ ��� �E� �� ��� ��� �����������!��&!��� ������ &�� �� ��%� ��)����� � !� ��� ������%!� �� �� !��� ��%����� ��� ��%����!%���"��!%�� !� �� !%���!� ���6�7������� ����!��&!��� ����.�����E� ��%��� ������%�����"��������!��������!)����������E��� ��������!-�� �����)��!�������������)����������� ����� �� ���� !� �!������� ��� ���� �$!"��� ��� �!%����! !� ��%�� �� ��� �����%� ��� �E� ��� ������!�!%����"��� !%���$�- ������!������ ������$� ���"�����6�7�����!� �) !�!� ������%!� ��� �!�!)���� ����� ������ ��"!�� �!��� ����� ��!-� ������!��&!��� !� �� �� ��!)�� ��� ���$������ ��!�!E� ����$!&�� �� ��!��%�� !� ��%���%�� ������� �����!%���&!�����!%���)���� �� �%�!�!���!%�)�����������!%������������)�!��(���� ��������%���!�!)��!��$! ������ ��%��������!���� ����������&���������!�!���� �����

Page 29: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

�2 ����)�� )��<���&!��� �!�!)����� ����!��&!��� �����!���� �� %�7�����!%� �) !�!%�������%!%��!�%���%���!�!)���E�������*'��!�*?���!�������+3*+����A��)<�������6���!���(�%��� ��)��E� ��%���!)� ��� ���� ����!)�� �����!:BB�=� G2����� ����� ��� ������ ������

������� � ����� ��� "������ � ������� ������������ ��������� ���������� � ��� �� �������

�������� �������� �� ��� ���������� �� ������� � ����� � ��� ���� �� ���������

��(���������� ����������"�������"������������������������������� " �I�����$�$!�� )���� ��� �� %���� !%��!� �� �!%����� � !-� ������%�� ��� ��$��������� ) ��!�����!�����������!�!)��!%�E��������%������)����!�!�)�����������)�;�����$!&������%���%��������%�� �!�!)���� )��!� $!� %���!� $!�!� �����!� �� ���� !� ��� ��)������ ��!�!�� 6���� �!��!���!������! ����� )�����! ���� !���!����� !� �� �������!� �� ��� �� )���� ��� �����!� ��� ��������������<�)��� ��)�&!�!�� .�����E� %���� ���!�! ��� ����&��!� ��� ���� ��!���� !������!� !��!&����� �� �� ���"���� )��� �����"!� ��� ������ ����$��� �������)� ��� ��� ��!� !� �)��!��!� ����&����)�! ����!� ��� ��� (��� � �� ������%�� ��� �� �� ������ �� �� �$ �������� �� !��E� ���!�����!� ��� ��� "����� �)���"���� ��$!����� �� ��� !%��!)�&!��� )���� ���%���� ��"!�!� !� !�$���!���!�����%���!��%��� ���%��!�������!�! �������2!�!)��!���! ��� ����%�7��������) !���������%��)����� !�!����%�������������������� %�7�������� ��!�!E� )��!� ��� �!��%� �� ������ %��!� �$ ������� ��� ��� ��� 2����� �!������ ������ ��� ������ �� �� ������ �!������ ��� $!� �%����� $!�!� ��� �!� ������ ��� �)��������%�7���������) !����������%�E�$���!���!��!��)���"��������!%���������"�!-��$ �������)�����%���� ������ �����) !�������7�(���������������������6�7�����!� �����!� ��� ������ �B2�� ��� �� �!� !����%���!� )���� ��� ��� !��%�� ��������6�7�������)��<���&!������������� !�!�"���� !�6�7�����������!��&!��� ���� ���E������� &!� !� ��!&!�E� �� )��!� �<!�!���� ������� ������ ��� �������� �� ����� ������� ����"���� ��������!������������������E� )������)��� ��!<!)�&!��� ��%����� "���!&������������ ����$ �������E�!� �� ����E�)����������)������$ ������!������&!������%�)�� ��&!���!%���������F���!-I������)! ��������������%��)��������%��������#����#������#�� �� ����#�� ��� ����=� ���$��� ���! ����� !� �� �� ��� )���)�! ��� ���� �����E��)!������!�!�����!�!��!��������E��)!�������"������E��)!�����!�)!%!��&!�������������� �������� ����� !� ���!%������ � �� ��"���� ���� �� !� ��)���&!��� �� ��%����!%� ��"��!%�� !�

Page 30: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

�� !%���!���E�)�������6�7�����������!��&!������!�����*44?������"���)������)! ���������!�%�7�����!������!���=���

���� ����!��!������������������� � ���������>����� !��%��� � � � �����������!�!)���������� ����E���%!�$��!��!���������������������������������������������&!<!"���)�����!�����!)�������������������������������������$�)��!��� !���������"�!-� ����!����������������������������������������� ��������!����!%�� ����!%������!�����!����)&!���������!���%��"!��� ��!���&!�������!�����������������������������������������������������������-���������� �!�� ��!��!���!&!����%��������!&!�%!����!�

�7�(������ ��������� ����� ���� �#������� �������#�9� �� � ��#���#�� ������#��7�(����������������� ����:�.�)�����!<!)�&!�������!���)�� ��&!��E��������������!���� �!%!���!�!� !� �� ���!� )��� ��&!������� ��)���� �� ������� ��%���� �����!�!� ����$���!�<�%�&!�����6�7�����!%������!%�����!�!�����)���&!�!�!��*44?����!����,���)!%�������"��� !%����� ���������%���<�!��!������ �����!����%����E� ����������!�!���������F�� �$�I�!�!�F��������������)�����I���"��!%��)����!��!����� �����6�7�����!������!�������������������� �!�!�����!�!)����)��7�����!�!������ �!-���)�!���%���!�!)�%��!%�������&!�������� ��)���� �� �� �� ������� �� �)���� �� )�� ��&!��%�� !� �����)�%��6�7�����������!��&!�����E� ���!�)������������������� �������������� ��������������!������� �� �����%��!����,�� �!� �� �$�!� ������� �� �������� 6�7�����!-� ������� ��� !� ���� �� ���!-�!�!&!���! ����� �E� ��� ��� ���������� ��)�����)�������%�7�����!��) !�!�������%�!�!�����$ �����������7��!�)��)�������������$����������������"�!%�������%��� ���!-���"���E� ����$��� ������ ���� �� �!� �"!��)� ��) ��� �$ ��! ����� �������� �� !��� ��)� ��)���������������!���������"�� ��������� ����������� ������#�(�����2���������������2���$�� ����� $��������� !� �� ����! �� ������� ��%���� )���� ��� �� %���� ��)��!�!� � ��������� �������%�7�����!%������!%�������(����)�=����!����&�S!��������T9*�++�'44�#+�#9����

Page 31: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

*��� ��� ������ ���"� ���#������ �� ����� ������� � �������� ����#� ���������#�(�����2������2�� ����#�3���.!����� ������!������%����$!�!��� ����!�!�%����� ������!E�� !����������!�����!���&!�!=���

�� ���)������ �������)��)��������������!�!��)���������) !����������%������!� !����)� ��� ��� :)�� ��� ���)�� ���!�! ��E� ����$��� ��� �)���"!�!� � �� �������� ������ ��� �)������!���<���E�$���!������"�������%�������������! ����%�� ��������������� �E�����)��������!����!�!)����������

��� �!��� �)�������� ������%�� ����$��� ��� !� �!�!� �������� ��&����� ���)� �� !� )�!��!��

������ !%��!� ��� �%�� �� �) !�!� ������%!� ��-�!�� ���� ������ �����E� ���� ���!�����-��� �� ��� �����%E� �$ ���� !� ����� ����� !� ��� ����� �������)�� ���%�7�������� ��!�!� �� ����� �!&!%�� �!�!)����� �) !�!� ������%!� ��)�7�� %����� ���!����!�!)���!-��)&!����� !�����%����E�����������)� �����!�����!��

��� ���� ��� ����� �� ��� �� �!��� �)�������� �) !���� ������%�� ��������� ������!���� ��

�����!&�%����!����%�� �E�)�)��$!�����!���&!���!��� ���������!&��%������������!������)��������!�!��

�� ����$��� ��� ��!����!� �� ��� �$ ���� �������� ��%����%� ������%�� >� )��)��������������%�����!%!���!�!�����)�!����������"�)! �����)������!������!��������%��%����!����!�!���

�� �������)��)���������������!"�E���!-� �&!���%���$!�!������=��!��!�������)���&!�!�)�����<!�!�� ��%������ !������!� !� ��"���� ��� �� !�!� ��� ��� )��)�� ����������� )��!� ���!���$�� �����������!)�E�)��!���)�7��%����$!�!�������!��!&!�)��)����

�� (���) !�!-����������%������$���!� �!�!�����!���%����!-�!%��!)�&!����������������)���!%��!�!)��!%�������������7��)�����)���!��!�!)��!��!���"���� !�%�7�������)��<���&!��� )���� �)����� ������%�� ���� ��� ���7�� )��� ��!&!� ����� �!����!�!���&!�������� )��<���&!�!� �!�!)���� )���� �!��� �� ������ ��%�7�����!%� ��)���)!%��!�!)���%��

��� (��!� ��� �� �!� ������� �) !�!-� ��� ��� >� )��)��� ����������� �� �$�!�%� ��� ���!"!���

��&!������� ��)���� �� ��� (�)� � ������� !%�� ������%� >� )��)�� ����������� �����"������ ����������

��� ,� ���"���� �$� ������ �������� �$ ���� �� !�����!� F�� !"�!-� �����I� !� ����! �����

F�!)����������� �%���IE�����$��� ��� �������<!�!��!�������������%!�� �����

Page 32: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

���%� !%�� F�� !"��I� !� F�!)����I�� (�)�� !�������� ��)���!� ������%!� �� � !%��!����!%����������� �!� ��)���%����!���!� ��-��� !��:)�� ����!������"��E� �)��$!� !� ���)��!���"!����$����� !�!�� ���������

��� (���� ��� �$ ���� �� ���� ����� !� �������� !�<�%�&!��� ��� %�7�������� ��!�!��

����$������������!�!�������!&��� !-��$ ������

�� 6�����!�����$ �����%����� �����)���)�! �!-����� ������ �!�!������!"!�!%���)���!%��)������!%��� (��!� ��� ��)���%� ���!���!� �) !�!� � ���!� !� )�����! ��� ��)��� �����!"!�!%���%���%���

��� ����������7����)���!���)��������%���6�����!���� �����"!�!������������%����

�$�� !���

�� (�����$ ������!����"��!��������%�������� ���$� ���"���.��)��!������"!��%�����!%!���!�!���

�� (�� ��&!���6�7�����������!��&!��������%!������������� �%������������� �����"!� �� ��� ����� �!�� ��!� ��� ��!-� !-� ��$!�� ���� ��� ���7�� �)�� ��� ��)��!�����!�����%���������������!���)�� ��&!��%���6�����!���� ����� ���!����� �) ���!���&!����

�� !� ��"!�� ��� ��)! ����� �� �� )���� �� ���� !%���� ��$��%�� �� �!%���!� )�� ��&!���6�7�����������!��&!�������������������!� ������!%���$���������$������"! �����!��$�������!%������������6�7�����������!��&!�������� ����������$���������!�!����)���"! �������!� �������$�������!%���������������%������������"!�!��������������� �����$!��.�����E���!��� �����!�)�!���)��!������������%�7����������!�!������:��!���!�8����D�%�������������������!�<�%�&!���!��� ����������!�!")!%�!�!&!%�E���!���%�"������� !%��%����$!�!� �� )�!��!� ���� � ��!-���!��� �������)�!��� �����������)�����!���&!�!� �� ����!���� ��%��!�� ������������ �� ��)�7�� %���� �����!� ����)�� �� �!���&!�!� ������!������%��!����

����:����%���!��!)��!�!� ����� �����;����� ���������!����$�!���

;���#���������

:����%��� !��!)�� )���"��� ��� ���%���� ��� ���� ��� ����� ����� ������ �2�� +#333����!����� �� $!� F3������������4 �� ���� �������� ���� �� ���� �� ��� � ��� � ���� �� �� ���

����� ������������������� ����������������������� (���������� �� �� � �I�

Page 33: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

.�����E� ,.�� �� ������ ��"���� �� .�"���� $�� *?� ��-�!�� ���� �� ��� ��� �� �)���"�� ��F����� �� ���� ������ �� �������� �� ��� ��" ��� ���� �������� �������� ��� � �

������� � � ������� ���������� �������� � ������ ���� �� � ����� �������� ���������� �

���� ������������ ���������I��.����&!��������%����!��!)�������!�����%!��2��+#333��)���"�����������=��

�� �� ������!����!-�!���� �����!-���&����)��������%������ ���!�!-�!��!)�����

�� ��������!�!�!�����!������!��&!���!�!�����!��&��)��!�����%������!��!&!%����$��!�$!�$!�!��� ��!���

�� (�����&���!���!<!)�&!���!��!)����$����$!������ !�!�������!������!-�����&�������)��!��)�! ����!� !�!� ��� ��� ��� ���!�!� �� $�������!�� ,� ���"��� !%�� )��� ��� ��� %������ !��!%����! �E������!�����������!��&!���)�������$��������� ������ �����!��������

�� ,"!�)� !�!� �����%��� !��!)�� ��%���!� ��� ��� �$��� ��!� !� ����� ����%����� !��� ����%!-����������� �������

��� �!�!)�%� �����!����� !��!)�� ����!��&!��� ��� $!� ��$���� ��!� ������� ��7�����

����!�!������)��!�!��$�������!���F�!�������)������ �I�!�!��$�������������� �����%��!��������)��!������� ��&!��� ������!��&!�����

�� ����!��&!������$!���$��������%�!�!������%���L�!-!-L�!��!)�����

�� ����!��&!��� ��� $!� ��$���� ���! ��!� !�!� ���� ��!� ����!��� �)��!��� )�)�� $!� ���� !������%������ �����!��������������%����!���&!��%��)�����)�� ��!�������������!�!��!������ !�����2� ����!��������!��!&!%���)���"������� !���������� !� ��������������)! ����������)����<!���&!��)���!�!���!"�������&!���

��� ����!��&!���$!���$����$!�!�������������"!�&!%��� ��!-����)��!��)�! ����!����!�������!�

����$�� ����!�!-� !��!)�E� ����! ��!� !-� �� ������ %��!� ��� �!�!� �"���� �� ��%�� �� � !�!��!&!� ��%���� ����)�� %��������!� !� ����$�� ��� )����)��%� !� �����%���%� ������!��&!�!��

�� :����%��� !��!)�� !%�� �%!���� !� � -�� )��� ��� �!����!� ������!� ���%���!=� � -�������%��������������<!�!���E��� 7��!����!�����!�!��!)�E������)��!����������� ����!�%�7�� ����!��&!��� !� !��!)�� ��� ��%����� �� 7��!-� !������� ��� !�� ��� !�!� ����E�!�����!�!��!)�������� ����!�!����"���!������! !��� ��E�!��!&!��������������$�!%�!�<�%�&!��%��!����&!%�����������������)����

Page 34: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

'�������������������� �������� �� �����%��!��"�)����������������!��� �����!� ����� �����������)�!%������� �����)��!��)���"������&!������!��)��!�����!����������!�!"�!E������������"��!�����<!��������!��&!��� �� ����� � �� ��!� �!�!��)� �� ��%� �������� ����)�E� A��&��)�� !� ,��!������(���� �� �� ��� ��� ��!����� ��)���� )��!� ��7���� �$ ���� !� ����� ������ .�� ��!�!� 8����)����!��E���$������)! �������<!���&!��)!-������)����������������!������ �������8����)�%�����%����+����������� ����,�� ��������������������8��������2� ���������8����)�� ��� )�%!�!��� �� 2�����!�!� 8����)�� ��!��� �� ��� ���� ��� ���%� ����� ����� !���!�������+3**�������! �%�F:��!����������!���8����)����!�������� ������� ���%������ ����� ��� ���$���� +3**�� �� +3*9�I� �$����!��� �� ��� F� �������� ��� ���� �

������� �������� ������� � ���������� � ��������� �������� ��� ��"��� ������� �� ����

� �����I�� ����� *#�� �� ���� +3*1�� �$�� !��� ��� �!������ !�)�! �� �� ��<!���&!��)�%�!� ����� �����������+#�� ����"��+3*9��8����)!�����%����!��!�����8���������!��!�������!�!")!���� ������$�%��!�)�! ��;���$������<!���&!��)�%�!� ����� �����"!�!���������� �!�!�� F�"��� ��� ���� �!�)�! �I� �+3*1>19>8,�E� �� ������ +#�� �!����� +3*1�� �������!��� ���!�)�! !=��

�� .� �� ��� ��� ��$�� �!%����! ��!� ��� F��$��)��� �� �� ���� !������I� �� !��� �� �33���������!)��� 2�$��)�!� �� �� ���� !������� ��E� �!%��!&�E� �������� "!��� ��� !��!&��!��!���������$��!E�$��)�E���!��� ��������� �E�!������ ��"���!&��8����)����!���%�������!!�!��������!%����������������)�������F�� ��!)����� �������"�����$����!��� ����� ����E� ��!"!��� !�!� $���� ��������!)�I� �� ���� )���������� ��)��E�%���� !������� �������� ��� !������� �� �� !-� �$ ���� �$� ����� ������ ��$�� � ���!�)�! ���!%���������������)��#333���$��)�������� ����!���������8����)�����!�!����

�� �!�)�! ����� !%��������8����)����!��������������� ���������!������!� ����������)����� �$ ������ ��!������ !� ������ !�!� ����$���� !� ������ �� �!����!%�� ����!%� ���

���������������������������������������� ��������������������� �������������

Page 35: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��! ������� ��!=���� �)��!��!-E���&!����!-�!���!-��!�����E���� ����! ���������)!-��� �E���� ���$!������%!���!�)���&!�����

�� .�<!���&!��)�� !� ������ %��� ���� ��!� ��!�� ���!�!)�� ��� �E� ��!-� �� ��������� !��� ��������� ���!�!)���

��� .�����E���� �������������!�!�!� �������=�

�� �� ���!%�������&!%���$!��)������!����� ��!����!-��!������������)��!����!���&!�������!�����E������� ���

�� � ��!%������ �!%�����!%�E�G�����"��� !%��������������� ������!��!)�����U��� ��!�������)��!�%����!%��!������! ����"!�)�I��

�� ��<!���&!��)!%�)���"�!%���)�������!%������������!���

�� :)�� ��� ��� �� ��� �!�� �� ���!�!)�� ����!-� ��� ���� �� ����� �!�����E� ����� ����$����!�!���������!�)�! �����!� !���$���� L�!������ ��&!LE�)���%������� !%�������7��!%��)������!%���%������������!�����!�����������! !-�!�<�%�&!�����

��� � !��!� �� ��� ���� ��%�� ���� �� ��<!���&!��)!-� !�<�%�&!��� ;� ��� ��� �� ����

���������!�!��������������"���%!���������H����$�!������� ����E��� ��"���!&��!%����%���������� �7������� �������������!���

��� ���� ��� �!"�� �!%����� ���!�!)�� ���!"!����!� ��� ��!�!� �%!�!����! �!-E� ��� ���")!-� !�

�����!-� �!����� ���� �E� ��!)�� ��� �������� �� �)����� !� ������ �� )�����! ��%���� ��������$ ��������!�!�����)���E��!%��!&�=���� � �$!���������!)�E���� � ��������������!)�E���� � � �$��� �����!���<��!������%�!�)��� ���

��� 5�%����%���)! ��!-������)���� 7�������&!��� !E���"!���!%�����!��������!����!�!)����

��� ���� ��)��������!%�����������!�!)�����!"!����!����������$����!�!���������

��� � !��!��� ��� ����������!��������� ��!�<�%�&!�����<!���&!��)���!�����

��� 8����)�� )�%!�!��� ��� �� �)�� �� !��� ��!��� �� �� ������� �!�)�! �� �!��%!�!�

���$ �������� �%���!&�E� �)���"����!� !� ����� ��� ��)���)�� ��<!���&!��)�� )���"�����)�������������������!���

Page 36: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� ��� �� "���!&�� !%��� ��� !��� ��!��� ��� �!%����� �!�)�! �� �� ��&!���������)���� �� �E���� ���$��������!�������� ���������� �������!������)��E��� ����$ ����!� ����� ���������<!���&!��)!%����&!%����� ��!)�������)���������������������������+3*'���

��,.�� �� ������ ��"���� �� �������!�� �� !� ����)!%� �� !%�� ����� ������ ������!� ��-��� =�F����� �� � ������ ��� ���� �� ����� ��������� ������� � ��� �� ���� �����

�� ������ ������ � ���� �� ������ ��������� �� ������� ����� �� ��� ��� � ���� ����

��� � ��� � ����� �������� ����� �� ��� �������� ��� ���� ���� �������� ����������

� ������������������������������"�������������������� �����������������"� ������ ��

��������������� ��������� � �������������� ������ ������� �� ��������

5� ���� � ������ ���� ����"��� ����� ��������� ���� �� �� ������� ���� � ����

���������������������!��� � ������ ������� ��������������

-� ��"�������� �������������� ������ ������������������������� � ���� �

������������������� ��������� � �������������������������������

6� � � ���������� ����� �� ��� � ��� � ��� ������ � ����� ��� ��� ���� ����� �

� ��� ����� ����������������I����� ��������!"���������� ������� !� ����������! ���!� !�����!"!�!-�������E��)���"����!� !�������� �������������� �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� �����%���� ��!�!���!� !�����!��� ������� !�%�7�� ������"�E� ��������!)�� !� ��)����� �����!&�� !� ��"����� )�!$!�!��������������� ����� ������$�����������=��

�� �� ����������� ������������������"��!���%�������! ��"������� !-�������� �������� %����� H+0� �!�%�7�� ����� ���� ��$��)��� !� ������"��� !� H+H� �!�%�7�� ��������� �!-���$��)�������

�� �� ������� ����"� �� ���!�! ��� ��� � !� �!- ������� ��)����� �����!&�� ��� �� ��� �$������ �����)�����)�! ���!�������������� �������)�$���

�� �� ������� ��%���� ��� !%�� �� �! ��"����� ) ��!����!-� ��������!)�� !� ���� �������������!-���

��� 5��������������������!����������������)�������%������%��!���!���!<!&!�����!�!)��

����� �����!����!%!��&!�!���&�����.��<!���&!��)!%���!��!%�������%������� �� �������� �)��!���� !� ��&!������ �!������ !%�� � �� ���!��� ������ �� �� 7! ����� !�!&!������ �� ���������!� !������!�!��!&���

Page 37: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�(�!��!�)������������%���� !%��!������ ������� ���������� ����� !�����!%��� �������!� ����� ����� ��� ���!)���E� ������ � �)!� ���"��� ����� ��&����! ��!� ����$����� !���� �� ��!"!�!E���)���� !� ����!��"�!%� ��-��� !%�� ���!"!�!-� &!���!-� �)��!��E� ��� �� ��� ��!"�� �!�������������������!� �� ������� ��!-� �� ��� ���� ��� �����!� ��� ����� ��"!���� ������������������!� !� ��� ���� ��� ����� ����� ����� �������� ��� �!�����E� $��� )��� !� �!��������� ������� ���������� ��������

0��� �������#�������������� �� %���� )�%��!&!��!� !������!� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ������ ��� �� !���%�� ��!�����������"!����� !��������� ��!���� ����!%�&!���!%��)��!��%�E����!)�������!�����$������� ���!%�)�%��!&!����%=���

�� 6����!���������������������268��E�)����!%����%������������!)��!�" ��������� ����������)����%� �����!&�%E� "����� ��%���� ����$�� ��� ��������%� ������ �� ����$����)�%��!)�&!���)�)��$!����!�����!�<�%�&!�������!-� ������ �������� �����!��M�������!&!E�)�!����!� !� ��)����� �����!&�� ���$��� �������� �������!)�E� �� ��)�7�� ��� �������!� !� �� !������!%��!����������%������������<�%�&!�������������������$��!%�)����!%��)���!�� ���)����)������

�� (��%����� ����� ����� H+H� ��� ��� <!���&!��)�%� ��!���� ���� ���� ��� ���� ������������������������ ��� ����!��� �������%� ��� ��� ��� &!������ �!������� 5 �)�� )�!������� !���� ������� ��!�!� ���!&!��)!�<��� !��$� ���"!%����������!��!)������!-� ������ �������� �����!�!�������&!%���.���������������!- ����!�!������!�!��!���!��!)�!���&������&������ �� ��!��)!� ��� �����"!� �� � �� ����� %��!� ���!%���� ��� ����)�� �� !����!%�� !������!-����!����� ����� �!����!� !����! ����E�����<!��������!��&!���!���7��!�� ��"���������� �������!���������������������������

�� (��%���������� �����H+0���� �������� ���"�����������)�)��$!�������"!%�����!�!�!�<�%�&!�������!� ���!���!� ��!%���&��!%��)��������E��$� ������!�<�%�&!�������)!����� !� ����)�%�� !�!� )��� !�� ��� )�%��!)�&!���� ������"!� !� ��� �� ��� �� $�!�)�%�%�7���$��%�)����)�����)�� !�������)!-�����!&�E���� ��!-�%�!��E� )����)���$���&�E����)����)��������!�!�����<�������)�!��!)�E������ ����)��������������������!�������������������� ������� ��� ��&!������ !� �)��!���� �!������� ,� � �%� ��� )����)���� ��� !%����%������� �� ��� ��� �� ������������ �� ������� ��� ���� ��� ����� ����� �����)�)��$!�!���!���� �����<!��!�!%!������! �)���)�!�����������%�������� ������� �����!��

Page 38: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� ���� �� ����!�!���� �!��!&�� )�)�� $!� ����!��� �� )����)�� �� !��!&!%�E� !��!���!� ����)�� ������� �!%� �)�! ����!%�� !� ���� !�!� ��&!������ !� �)��!���� �!������� (��� �$�� �� ��� %�!���!� ����� ������ ��������� !%�!�!&!���! �%��!�����)�!%���(���!������)�%��!)�&!��)��)�������� !��� �$� ����� ���� � ���� ��������!)��� .�����E� � �� ��!� $��� ���� �� ����� ����!� ������ �� ��! ���!� !�!� ��� ���� ��� ���%� ����� ����� �� )��!%�� �<!�!���� )��)������������ �� ������� ��&!����!-� !� �)��!��!-� �!������� ������ ��� )���� ������!�!� !� ��� �� � ����!�)��� ��������!������� !�������)!%�����!&�%������� ������� ���%������ ����E��������!%�� �$!-� ��)�!� !� )��� ������ ����� ��� �!$!��%��� ���� �� �� �) !�� ,.�� ��!�!&!���! �� /��$��� 0�%��&�� ����� ������ !� ������ �� �����)�� �!%����� ��"���� !���!%����!�!&!���! ���

��������� %����$����� !�!&!���! �� ������ ��� �������������� !� !� ����� ����� )��� ���� ��E��!%��!&�E�/��$�����!�!&!���! �����!� ����� �������+�"���� ����������� ��� ������������� ���:� +!'�E� )���� ��� ��)����!� (���!&!��� ��� �)��!������� ���� �������� �� ������ 08 82�� !� ����%� ,��!����!-� ����� ��� �)��!�� ������,.8��E� ��� !���� ��� !�!&!���! �� �� %����$���!%� !��!&!%�� )���� ����� �%���!&�� ���!� ����� ����� �� ��! ���!�� 2%���!&�� �<!�!���� ��"���� !� ����� ����� !� ������ !� ������ ����! ���!�� �� ������ ��� ���)��!���� �� �$�!�%���� ��������� �� �������� �E� ����!�!� �)��!��� !���&!����!%��!����!%�E�����%�����������������!%���"��!%�=��.�"��������<!�!������������!� �������

�� ����!��&!��� $!� ��$���� !���!<!&!��!� !��!)�� !� ������!�!� ��� )��!� ��� ��"!�� ��� �!��� �����!-� �����%����"�)! �����!�!��������

��� �� ������$!���$�������!�!�� !�������)�����������!%������� ���������!��&!������!�%�

)����)������! ���!���

�� �� ������$!���$�������� ��!�����)���)��!=���� ���� ���� ���"����� �������)�E� �)��!���� !� ��&!������ �"!�)�� ����� �����

����!��&!��E�!�!���� �����"������%��!�����"�������&�����!����)��!��!)���

��� �� ������$!���$�������� ��!���� ���!�������)���!���!-� ������!"�������%��!���)�����

�������� ���� ���� ���"����� �������)�E� �)��!���� !� ��&!������ �"!�)�E� �)� $!�!��!&!%�� ��$���� �%����!�!� ��&����� ��������� ����� ����� ����!��&!��� �� ���$����!� ����� �������

Page 39: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

��.�"��������<!�!�����) ��!�����!� ������

��� �� ������$!���$�������� ��!����!�! ���!������! �������)����������!��&!��E�)�)��$!�

����%����!����� �$�����%�����&�����&����)���!-����������������

�� ����!��&!��� $!� ��$���� �������� ��$!��!E� �!)������!� !� !� ����� ��!� �� ��� ����!%�!�<�%�&!��%�E�)����$!� ��� ��$����������!��!� �����"!�� )��!� !��!&!%���%��������������!�!������%���������"!����������!��&!���!�!� �������!�����!-�����!��&!����

��� ��<�%�&!���)���������%���!� ������%�����$!�!���"���!�����������%��!�)����!��!&!%��

�%����������&���������������������!��&!�����

�� ����!��&!��� $!� ��$���� �� !��� �$�� ��! ��!� !� �����E� )�)�� $!� ��� !��!&!� %���!��� � �%����!�<�%!��!�!�����!�!�!�<�%!�������)���

��� ����!��&!��� $!� ��� ��$���� ��$!���!� �� ��� !�<�%�&!��� �������! �� �� �$�!)�� )��!� ���

���%��! �!���)����������!��!&!%��)��!�)�!����!� ��������

�� ����!��&!���$!���$�����!)��!�!E���$!����!�!E�����!�!��!E�����!�!��!�!���)!�!�!�<�%�&!���!���&����)��!����)�!����!��!�!��!�!� �����������"!��)��!����������!��!�$�����%����� ������������"!�������%�����)���������� 7����) ��!�����!����"���!�<�%�&!�����

��*������������� ������#�������+�"�������������������������������

�*��������� +� ��������:���)�!=��

�� /������)!��������!�

�� �!�������������!������ .�!�� �!��������)!�

�"!�&!�

�� ��)�����$� ��������

Page 40: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

*��������<� �������:���)�!=��

�� 6���!���!��� 8���!����

�� ������ H!����)�������!)����

�� ������!���!�� !��� �����!�������� ����� ��!� �!�!��������

�� ,�)��7�������� 5��������

�� �����!������ ��&������$� ���"����

�����������!����)��!����� 6�-��!��%����� �����

�!���$!� ����!-�����)��!���

*��������<� �������� ��������������� � ����������� ����������� ���

��

����������

:���)�!=��

�� M������� �������� ��!>��� ���")!�����!��

�� M� ����!��!���������������� �$�)��!��$��� ������� ���!"!�����!�����)��

%��������!���� C���)����)������������!�

%��)�&���� ��&������$� ���"����

���������!-���)�!��� 6�-��!�%!����� �����

�!���$!� ����!-����������)���

�� ,���������� .�!�)!%!��&!���

�� 2��$������! �����!�)���)�! �������� �������

�� ���"�!���

�� �!�!��!�!��!���!����� ��)��� ����������!�������

�� �� ������-����������� �!�� ��

�� ��&������$� ���"���������������)!-��� ��

�� 6�-��!�%!����� ������!���$!� ����!-��������)���� ���

��������� � ������ ����������� ���������

��� �����

:���)�!=��

�� B�)����������!&��

�� 2��$!������)���&!����� C� ������!�!)��

�� ����!"� �������!����������&������

�� ,�)��7������

�� ��&������$� ���"������������"!�)�������� ��

�� 6�-��!�%!����� ������!���$!� ����!-�����"!��)������� ��

�� 2!�������!��� ����)���&��

�� ����"� �������!� ���!���������

�� ��%��! ������)��

�� M���!��������)��)���&���� ,�)��7�������

Page 41: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�,�� �� �� !� �$ ���� )��!� ��!����"�� !�� %���� �!-� �����)!-� !�!� ��&!�����!-� ��)���E� !����!� ������ �� ��! ���!� ��� �� )���"���� ���"����� ��� ��� �� ��� �� ��!-� ���!� ������ ����� � !-�%����!-�!%��!)�&!��� ����!-������) �����)����:���)�!�)�����������$����������!��)���"�����������=��

�� �� ����� ���������! ���!��!���%���������!�!� !�!�$��)!��!�$������� ���!�������&!�!���� ���!����$��%������� ��)���� ���)�������� !���%� !� ������ ���)�������)!���!�� !������ � �� �)�! ����!E� �� �� �!��%� ��� ����!� � ��� !%!��� �!��%�� !� ������ ����! ���!��!�������)������)�! ����E� �������!%�������������$ �����

��� 2���� ���"!� %����� !%��!� ��%�� )���� ��� �$�!�!� �� !� ������� ���� ��� ���7�� �)�� ���

�%���!�� ��� ��!� �����%��� ��� ��� ���� ��� ���7�� �)�� �7�� �� �����������"!��)�� ��� �)��!��� �������� �!� ��$��%!� �� )��!%�� ��� �� �� $!�!� ��� ���!� �$� !����!�!��� �������

��� �$�� �%�!� ����������! ���!���� �� ��)��%����������!�%���%��������� ��������

����!� ��%�� ��� �)������!� �� )��!%�� ���&!� �)������ ��� ���������E� ��� !� ) ��!�����!� ����������� ��� ��"�������������%���%��������$�����������������!-� ��!� ����������!%��������������%!����!%�����

�VVVVV�

�����������������

Page 42: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

���������

�������

!�8�����<�

'����#���9�������������������������

�7�������������#�������#����������������������������� ���������'���-.///��

�� ������������������� ���#�'���-.///E�6�7�����������!��&!��������%!��&!�����2��E�+3*3�E�?�����!&��W-���=>>OOO�!�����>!��>!�&� �!��X!��X+#333��<�

��� '8�#������"�����7�(����������������� ����������'�,���'���-.///E�

��8�+3*+�E�+�����!&��W�-���=>>OOO�!���%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>��-�P+3�������!����P+3����!���!���>�2�>8.>X+3*+�34�*4XXA�&�X2-���X<�XH��!����X02 X/�!��&�X�X�2�X+#333XX<!���X��<�

��� *#����������� ��������'���-.///E��2��+#333�����2:/E�+3*+�E�+�����!&��W�

-���=>>OOO�!�����>!��>�*�X� X*X���X���X�X&�%%��!&��!��X����&����<��

�� ��������������"��������������� ��#����'���-.///9�� ���������������������������E�8&����!�E�+3**�E�1������!&���

� W�-���=>>OOO��&����!����>!���>�2�+#333D��$��)��<��

Page 43: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� �#������������������������� ��#��'���-.///<������������������#������������� ���� �E�(���� �)���� ��)����� ������� ��E�+3**�E�1*�����!&��W�-���=>>�������$!�!�������&!������>O��&������>������>+3**>3?>�2�X+#333X��&�!&��X/�!�X2�58��<��

�� *������������������� ����#������������� ���� ����#������#���#��'���-.///������#�������������������9�,�� ���������"�����9�#���2���������2� �������������#�������9��)�!7;�7,�E�.� 6:�68E�+3**�E�*1�����!&��W�-���=>>OOO���%��%����>��$�!&>������><!���>&�P+3���P+3��!�>,��P+3��!�P+3�2�+#333X ��!��P+38.X<!���X*?3'+3**��<��

�� +�"��������������������������������+!'����'���-.///<�*�������������#�������+�"����������������������������������'���-.///E�/ �E�+3*3�E�+?�����!&��W�-����=>>OOO����$������!�����>����&��!$�@>D�O�5��,����-��/ ��/�!��!�������0�����&�!���N!�-��2�+#333��<�

��������!�<�%�&!��=��

�� '��=�-���=>>OOO�!�����>!��>-�%�>������>!��+#333�-�%��� 7��=�-���=>>OOO�!����%����>��-��!������!���������!���!���>!��>�

���,&������#����������#����������� ���� ����

�� �,&������#����������#����������� ���� ���W�-���=>>%����!��!������&���>��Y�>�

��� �,&������#����������#����������� ���� �����-/==:��������

����������H�:�����.��.0NE�+3**E�++�����!&��W�-���=>>OOO�$!�&���>��$�>%��X��!��!���>�.�.0N�H�:XH�&-��X�80�X6.8P+3/�!��!�����<�

��� �,&��������������#����������������������"����#�������������

��2�� ��2����"�#��������������2����������!�����E������!�+3*+��*++�����!&���W�-���=>>OOO���&���>�<>!� >%��>/�!��&�8!�!��+��<�

��������!�<�%�&!��=��

Page 44: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� �,&�=�-���=>>OOO���&���>&������>%��>��� $';&=�-���=>>OOO�$!�&���>%��X��!��!����-�%�

��0�� ������� ������������ � �����#�� ���� ��� ���� �� #����������� ���� �� ���������� ��������

�� 0�� �������������������������#���������������#����������� ���� ������������ ��������6.8���&����!�����W�-���=>>OOO�!�����>�%����>��$�!&��!���>N062X3491?#>��������>!��Y�-�%�

��� 0�� �������������������������#���������������#����������� ���� ��

���������� ������:��������� �������E�6��E�+339�E�+?�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>&�>8.>P+?+339�31P+4P+36.8P+3��&����!��P+38%���@��P+3/�!���<�

��� *������ �������������0�� �������������������������#���������������

#����������� ���� ������������ ������E�6� E�+33#�E�*�����!&��W�-���=>>OOO�!�����>�%����>��$�!&��!���>N062X3491?'>��������>!��Y�-�%�

��������!�<�%�&!��=��

�� ���������#����������� ���� ��7�(���������������������=�-���=>>OOO�!�����>���$��>���!&�>�%���@%������%��!��>%���!���!����������!���>��������>!��Y�-�%�

�� ����"�� ��������� ����������� ������#�(�����2��������������=����!����&�S!��������T9*�++�'44�#+�#9E�-���=>>OOO�!�����>O&%���>�����>��$�!&>����X�%�>����%�X���>�&�%����>��$�!&��!��>O&%�X*#3*#9��<�

�� 7�(����������������� ��������<�-���=>>OOO�!����%����>!������!�������$�������!���!��>�

���)���������������+�"���&# �����

�� '������������������)�+�"���&# ����W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>��

Page 45: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� )������������(����������������� �����#������� ������� �������������+�"���&# ���E�/��$���0�%��&�E�+3*3�E�*9�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>����&��>++4�

��� 7����� ���������������������)��#����������#�+�"���&# ���E�/��$���

0�%��&��!�����!���E�+3*3�E�13�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>����&��>+1*�

��� )��� � ��������>���������������������������������+�"���&# ���E�/��$���

0�%��&�E�+33?�E�9+�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>����&��>+9*��

�� �)���������������+�"���&# ����>�*� ����������������������������#���E�/��$���0�%��&�E�+33#�E�#�����!&���

� W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>����&��>+93��

�� $������������#�#����#�������������+�"���&# ���E�/��$���0�%��&�E�+3**�E�#�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>����&��>1*+�

��� ��������+�"���&# ����7�(����������������� ��������E�6��E�+339�E�

*#�����!&���W-���=>>OOO�!���%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>��-�P+3�������!����P+3����!���!���>/��$��P+30�%��&�>8.>P+?+339�34P+4P+3/��$��P+30�%��&���<��

�� �� ���(�����������������)�#9������#�#����#�������������+�"���&# ������ ������#������#E�!��� ��&!���6�7�����������!��&!��������� �&�����������)������� �!)��,��!����!-������!��! ��������)������Z��� !E�+9��;�+����� ����+3*1�E�1�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>��-�P+3�������!����P+3����!���!���>/��$��P+30�%��&�>8.>X+3*1�39�+9XX,.X2@���%X�! ���X2�&��XA�&��X��!��X6���!��X�X/��$��X0�%��&�X���� ���!��X65��<�

��������!�<�%�&!��=���

�� +�"���&# ���=�-���=>>OOO������$��&�%��&����>��� 7��=�-���=>>OOO�!����%����>��-��!������!���������!���!���>���$���&�%��&�>�

��

Page 46: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�)������� ��������� ��������������������#� ����#���

�� �)������� ��������� ��������������������#� ����#��W-���=>>OOO��-&-���>��&�%����>��$�!&��!���>/�!!���!�&!����H��!����D X8.��<�

��� �)������� ��������� ��������������������#� ����#�:������,.�� ������

�)��!������������!�� ��!�����)!%��� !%�E�+3*1�E�9�����!&���W-���=>>OOO��-&-���>��&�%����>������>H��!����>����X/�!!��X�!�&!����H��!����D ��<�

��� �������� ���� ���� ������ ���������������2� ����:��������

��#�����#���,�� !��)����� ����!)���������)���� �E�+3*+�E�4?�����!&���� W�-���=>>OOO��-&-���>��&�%����>��$�!&��!���>D ��,H�*+�+X8���<��

�� �)������� ��������� ��������������������#� ����#�:��������� �������E�6��E�+3*+�E�*'�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>$��!����X��X-�%��X!�-��>8.>X+3*+�3+XX,.X/�!!��X�!�&!����X��XH��!����X��XD�%��X !�-��X�X8%���@��XX/�!���<�

��� '8�#������"�������� �������������������� ����E�6��E�+3*+�E�+�����!&���

W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>$��!����X��X-�%��X!�-��>8.>X+3*+�3*�**XX/�3+XA�&�X2-���X<�XH��!����X�XH��!����X��XD�%��X !�-����<��

�� ��� �����)���#���� �#������#��� ��������������������#� ����#�9�6��E�+3*+��W�-���=>>OOO�@����$��&�%>O��&-� [��Q5<���%*�\<�����[@�����$��

��� ��������������������� �������������"��������������)���#���� �#�

�����#��� ��������������������#� ����#��E�8����)��)�%!�!��E�+3*1�E�*33�����!&��W�-���=>>�&���������>�����!��>���!&!��>�����!��$���$��!����><!���>&���%�>&�����-�$��!����X����<�

��� ��������'&0�������� ��#�����)���2���� �2�������� �������������

�������#� ����#�E�8����)��)�%!�!��E�+3*1�E�*3+�����!&��� W�-���=>>�&���������>�����!��>���!&!��>�����!��$���$��!����><!���>&���%�>&��!&��-�� $��!����X����<���

Page 47: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� ���������������8����� ����� ��#�����)���2���� �2�������� ��������������������#� ����#�E�8����)��)�%!�!��E�+3*1�E�4#�����!&���W�-���=>>�&���������>�����!��>���!&!��>�����!��$���$��!����><!���>&���%�>&������-�$��!����X����<�

��� 7��� ���� ������������ ����:��������������#� ����#�����#�������������

���� �E�8����)��)�%!�!��E�+3*+�E�+?�����!&���W�-���=>>�&���������>�����!��>���!&!��>�����!��$���$��!����><!���>&���%�>-�%���!�-����%����!��<!���X����<��

�� 4������� �������������������#���������������:�'������������"�������������������2� ��������� ������� ������� ���������������#�E�6�7������� !������������ ��!�)� !�����066�E�+3*+�E�#9�����!&��W�-���=>>OOO�!&%%�&�%>����>'�4+4>-�%���!�-���!���-��%!�!������%������!����@�!������!���-�%���!�-������!�!���&��!����&�������!�)�%�����%������&�������

�� '�����������������2� ������� �����������29��������2�������������2�������:�����������������������������8����� ���E����80:E�+3*1�E�9?�����!&���

� W�-���=>>OOO�!�!�&����>��$�!&��!��>!������!���-�%���!�-����� !��%��������&!���� ���-����-�!%��&��������%�������&�!&������

��� ��������"�������������������2� ����<� �������������� ��#������� ���� ��

����������8����� ���9����80:E�+3*+�E�*#�����!&���W�-���=>>OOO�!�!�&����>��$�!&��!��>-�%���!�-������!�!���&����&������&�!&�����!��!%���%�����!����!���������&�%���!����

���������!�<�%�&!��=��

����)������������ ������ �������������������� ����=�-���=>>OOO��-&-���>8.>������>H��!����>�����>N/D ���������!����&�����!�������-�$��!��������Y�

��&�������� �������������������� ����=�-���=>>OOO�$��!�����-�%��!�-�����>2��&!�� �������>D�%�>����&�� ����&�� �%�@�A�%�O�)>/�!!���!�&!�����

��7��=�-���=>>OOO�!����%����>���!&@�����>$��!��������-�%���!�-��>��� �2�8�<�-���=>>OOO��-!<�����&����>���������������������������� ����<�-���=>>OOO�-�%��!�-��$��!�������>��� '������������������ ������� ��������� ������<�-���=>>OOO�!-$���>�

Page 48: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

������������������������������� �����������"��������� �����

��� ?����� �������� ����<���������������������"��������� ������������

�"���E�/��$���0�%��&�E�+3*1�E�*#�����!&��W�-���=>>�����@�&-�!�������$��&�%��&����>�!��>��!&��>*9��

��� ����� �������� ����:��������� �������E�6��E�+334�E�+?�����!&��W�

-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>&����!��>8.>+334X��8X/�!�X��X0����!��X�X5-�XA!�-�X���!���XH!$�@X��X0����!����<�

��� ���"��������� �������������"���<����������� ������"�������E�/��$���

0�%��&�E�+3*3�E�#9�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>�����@X&-�!�><!�-�!��X&����!��X!�X�-�X�����@X&-�!���<�

��� $�"�� �����#��������� ����:��������� �������E�6��E�+334�E�+?�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>&����!��>8.>+334X��8X/�!�X��X0����!��X�X5-�XA!�-�X���!���XH!$�@X��X0����!����<�

��� ������������"��������� �����7�(����������������#��E�65(E�+3**�E�+3�����!&��W�-���=>>OOO�!&&O$����>����>���!&!��>+3**>�00� ��������0�%$��!���0����!���+3**>�

��� �#����������������#��7�(����������������#��E�65(E�'�����!&��W�-���=>>OOO�$!�&���>��$�>���!�$!$�@X����&�>�00XN-!����$��O!��X/�!��!�����<��

��� ���������������� ��������������������(�������� ���� �E��80��;�,.��0�;�2 ����)��$��)�E�+3*1�E�*+?�����!&��W�-���=>>OOO���&���>&����!��>:��!�0����!��8�-!&�0�%��!��&�D��$��)��<�

��� �����#������� ��������������������(�������� ���� �<��������������E�,.�� �,���������!�)!%!���E�+3*1�E�**?�����!&��W�-���=>>OOO����&���>�&�%����>&����!��>��$�!&��!���>+3*1>*1�?994?X8$��)��<�

Page 49: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

��� '����� �����#��������=/:>#����������"��������� ����E�/��$�������5�������&@��������!����E�+334�E�99�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>:��!�0����!��>,./0X:��!0����!�� ����!����<�

��� @���� �����������"�� ������E�,./0>�00>5�������&@��������!����>�N8AE�+33?�E�9�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>:��!�0����!��>&����X$��!����X!�X���X$��!������<��

��������!�<�%�&!��=��

��$';&=�-���=>>OOO�$!�&���>��$�>���!�$!$�@X����&�>��!��-�%���70*<�-���=>>OOO�!&&O$����>� �&�&@�&�����������>������<�O�)>&�������������!$!�!�@�������!�&����!��>�

��������������

�� �#���������� �����������������������������E�6���!�6� E�+33*�E�4#�����!&���W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>�&-!�X��$��>8.>P+?+33*P+4P+30-!�P+3B�$��P+38%���@��P+3D��$��)��<�

��� ��� ���������#��������������������� ����������#�������� ���������

�������������������W�OOO������ >0-!�B�$�H��!����5���)!���

�� ������� ������������� ������E�/��$���0�%��&�E�,.�08A�!�2�<���-��&-!���E�+3*+�E�93�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>!�����>-�%��X!�-��>&-!����X�!�&!�����-�%��

��������!�<�%�&!��=��

�� 7��=�-���=>>OOO�!����%����>���!&@�����>&-!����$��>��� &2����4�"�������8�#=�-���=>>OOO�!�����>!��&>:&�!��>02 >&��>��������>!��Y�-�%�

�(�� ��&!���6�7�����������!��&!����������"��%���=��

Page 50: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

�� &=AB�>�*���������������"������� ��������E�*4'1���$��*1?�=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�==�*+*33X�B�X0��8=0*1?�

�� &=B-�>�*��������������#�"����#��������������E�*444���$��*?+�=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�==�*+*33X�B�X0��8=0*?+�

��������%�7��������!������)�� ��&!��=��

�� �)����*�������� ����#���������E�*443�=�-���=>>OOO��-&-���>��>��<���!����!������>�����>&&����Y�

����������������������������#���

�� ������������ ���������� ���� ������"������ ���������������������� ������������������������#��"��������� ���#�����������E�6� E�+33?�E�*�?�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���><�&�X��$��>8.>X+3*+�3+�+4XX:XD��$��)X<�X8%���@��XXXH��!����X�B���<�

��� )�����������������#�������������������2���E�����!�����������)���� ��!�

�������!�� �E�+3*1�E�*�����!&��W�OOO�-�)���!�&!�������>���������!�<�%�&!��=��

�� 7��<�-���=>>OOO�!����%����>���!&@�����><�&����$��>��(�� ��&!���6�7�����������!��&!���������!�!���%���=��

�� &:�-C�>�*�������� �����#�����E�*413���$��+4�=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�==�*+*33X�B�X0��8=03+4��

�� &:�=/D�*���������������� �����������E�*4�'���$��*3��=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�==�*+*33X�B�X0��8=0*3���

(�� ��&!���6�7�����������!��&!���������! ���!%�����&!��%������������� ����=��

Page 51: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� &=B=�>�*�������� ������#��������#������� ��������E�*44'���$��*?*�=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�=*+*33=�*+*33X�B�X0��8=0*?*�

6�7��������!�����!����%����������$!��������� !������!%�=��

�� �)������������� ���������9����"�������������������������������#�E�����$!&������%��!���&�%��F����%������)��G�=�-���=>>OOO�����%�����&���&�%>������>�-������%������&�����

�� ������������#� ����#���

��� ��������������������������2� ������� ����� ��������9���!&!���! �� ���!-�

����� �!-���$��)���� �������������)���� ���HB�D �E�,.�/��$���0�%��&��!�,��,.�� ��� !��)����� ����!)���������)���� ����D0D �E����!��������W�-���=>>OOO�!������!���-�%��!�-�����>-�%���

�� 4������� ��������������� ����������:�������� ��#����#����� ����� �����9�0������)!�&����������)���� �� ��������"�������)!-��� �E�6�7�����!�<��%������ �!-��!��E����,��,.�� ��� !��)����� ����!)���������)���� �E�+33?�E�*#?�����!&��W�-���=>>-�%���!�-��������$��&�%��&����>�&>-�%��X!�-��X����������<��

�� ����������� ���������������2� ����<��#���������� ���� �E�6����/��$���0�%��&����.!����%�)��E��!�����+3*3�E�*'?�����!&��W�-���=>>OOO��&���-��������>�&�>-�OX��X$��!����XO!�-X����&�X<�X-�%��X!�-��X�&�X���-�����X����+3*3��<��

�� 5�������� ��������������2������������ ����<�)���#����� ��������� ����#�������#�6E�����)��������)!%��� !%��!������ ����E�����)!�!���!�����������)���� ��!�,.�� ��!�!&!���! ��/��$���0�%��&�E��!��"����+3**�E�+9�����!&��W�-���=>>OOO�$��!�����-�%��!�-�����>%�!�>�&�%����>�&�-�%���!�-����!�!�!���4�%��+3**��<��

�� �������� ���� ���������� ���������������#� ����#�9�,.�� �,��/��$���0�%��&���!��,��,.�� ��� !��)����� ����!)���������)���� �E�+3**�E�+?�����!&��

Page 52: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>-�%��X!�-��> ����&��>D X���!&@X/�!���<��

�� ��������� ���������������������� ����9�H2 E�+3*1�E�13�����!&��W�-���=>>OOO�$����>�����>H2 XD�%��X !�-��X�%��&�X:�����%������<��

�� ����������������������� ����<������������ ���������� ������������ ������E�02 �8����E�+3*3�E�+1�����!&��W�-���=>>OOO����������%���!������>�%��&��������%�����02 �8�����C����+3*3��<���

�� ;�������"������������#� ����#��>�A:�������E����80:E�+3*+�E�++�������W�-���=>>OOO�!�!�&����>�!$�@�����[*\�!^3_['\�!X*^3_[*+�

�������!�<�%�&!��=��

��&�������� �������������������� �����W�-���=>>OOO�$��!�����-�%��!�-�����>���7��=�-���=>>OOO�!����%����>���!&@�����>$��!��������-�%���!�-��>`��� E��#�+�"���&# ������������ ������ �����#���������2� ������� ������<�-���=>>-�%���!�-��������$��&�%��&����>�

�� �2�8�<�-���=>>OOO��-!<�����&����>���������������������������� ����<�-���=>>OOO�-�%��!�-��$��!�������>��� '������������������ ������� ������<�-���=>>OOO�!-$���>�

(�� ��&!���������)!%��� !%�=�

�� �)����� ����������������������#� ����#���*49?��=�-���=>>OOO��-&-���>��>�->�����>!����&�!������Y�

�� 7�(������ ��������(����#��� �������#� ����#�=�-���=>>OOO��-&-���>8.>��<���!�����������>�����>00� ����Y�

�� 7�(������ ������� ������#9��������#����������#� ����#�=�-���=>>OOO��-&-���>8.>��<���!�����������>�����>0820 ����Y�

�� ������������7�!������#����#������#���� ����#��������=�-���=>>OOO�!�����>�&����!��>��������>!��Y�-�%�

)�������#�������

Page 53: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

��� �������� ��������� �#������������2� �������������#���������"������

������#����������������*��E�(!���)!��� ��������� �&���080��!�6� E�+3**�E�**4�����!&��W�-���=>>OOO�!�����>O&%���>�����>��$�!&>�����!�>�����$���)�)>���!���$�!�!��>�&�%����>��$�!&��!��>O&%�X*4*#'���<�

�� '8�#������"�����������������#�E�6��E�+3*1�E�+�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>! ��!�@>8.>X+3*1�3+�39XXA�&�X2-���X��X�! ��!�@��<�

�������!�<�%�&!��=�

�� 7��<�-���=>>OOO�!����%����>���!&@�����>! ��!�@>��

(�� ��&!���6� ��������$!������!�)!%!��&!��=�

�� &===�>�*��������� ����������������#��������� �������� ��������������#���E�*4�?���$��***�=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�==�*+*33X�B�X0��8=0***�

�� &=//�>�*�������������#�����(������������E�*4�*���$��*33�=�-���=>>OOO�!�����>@�>��%��Y>��><��[.� 6B8]�,H=*+*33=3==.�==�*+*33X�B�X0��8=0*33�

�������������������"��� ��� ����

�� F��"���#�2���#���� �������������<��������������"��2� �����E�6�7��������������������� ����� ����������������� �E�+3*+�E�1+�����!&��W�-���=>>OOO�!�!�&����>��$�!&��!��>�����!������� ����!� ��&��%�&-��!�%��������&�!&���� �@��

�� � ������������3�������������������������"��#�#�2���#�#�� ���� �E�6�7�����!�!���!��������)��!��!��� ��E�+3*1�E�*##�����!&��W�-���=>>��$��!!����>�<�>*#�+4��8���<�

Page 54: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� ��(�������"��2� ��� ���������(��2����#�#����������#� ����#����������������������������������������������E���!&!���! �������� ������� ��������� ����E�D� ��(����@�2&-���E�+334�E�+'�����!&��W�-���=>>OOO�-)��-� ����>%�&$�>02 �>��$�!&��!���>����X1#X�-�%��X�!� ��&���<�

�� !��������� �����"����������������#����� ����� ������:��������� ��������� ���� ����� ���������"��2�#�2����#�E�6�7�������<!���&!��)��)����&!��E�+334�E�99�����!&��W�-���=>>OOO�!<&���>O��>O&%>&����&�>&$�'$*?39??��19?��#&<�#�#�*�$$*?>�A0P+H/!� ��&�P+H6�&-��!�%���<�6��[:C�8 82\0:0D8��[&$�'$*?39??��19?��#&<�#�#�*�$$*?��

�� F��"���#�2���#�������(����������#�� ���������������2� ����9��������� ���� ������2��������E���!&!���! �������� ������� ��������� ����E�C�-��A��(����@�2&-�����<�/� ��%����D� ��,�! ��!�@E�+33?�E�9?�����!&��W�-���=>>OOO����������%���!������>/!� ��&��%�&-��!�%���!�&!�����C���+33?��<�

������� �������������#��"�����

�� ���������������"���:������������������������� ���(���E�/��$���0�%��&��!�H��!�����<��2�&!��� ������!$!�!�@E�+3*3�E�1������!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>�����@X&-�!�>2����@0-�!� ��X������<�

�� ������������������������ ���(����#���2���������2� ���� �E�/��$���0�%��&��!�H��!�����<��2�&!��� ������!$!�!�@E�+3**�E�+�����!&��W-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>�����@X&-�!�>2����@X0-�!�X��&�!&��X/�!�X268���<�

�� ���������"������� �������������#��"���E�H��!�����\�2�&!��@�H���!�%E�+3*+�E�99�����!&��W�-���=>>OOO�$��!��������&!��@�$�>��X������>���A!��><*�<$9<34*&''4<*#��'#+�'##*$+���<��

Page 55: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� !�8����������������������� �������������������������#�����#��"���E�/��$���2�&!���0�%��!��&������%%�E�+3*+�E��1�����!&��W�-���=>>OOO���&�����&�%>��&�<!���>/20�X �<X����X��X2�62X��&+3*+��<�

��� ����������#���������������������"���:������������ �����������E�

H��!�����<��2�&!��� ������!$!�!�@E�+3*3�E�*3�����!&��W�-���=>>OOO�$����>�����>H�@��X6��!��!��XH��!����X0���XH!�<XA!�����<��

�� �������������:�'������� ����� ����������"���E�2����!�:$!�!�@E�����%�,.�������)��!��!�/��$���0�%��&�E�+33?�E�+9�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>��O�X� ����>?�*>��&-�!�!��X ������<�

�� ����������������"���<������������� ��������:��������������� �������������#��"���E�,.�� ��%����/��$���0�%��&����������)�E�+334�E�1'�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>��$��>�����X��!��&�X%���!���>/�!�X<�X�-�X������!$��X6�����%���X�<X�-�X2����@X0-�!���<�

�� ����������������2� ���������������"���2��������"���E�2-!<�E�+3*+�E�+#�����!&��W�-���=>>�-!<�����&����>�!���>�<����><!���>P+3 ����&�!��P+3D�%��P+3 !�-��P+35-���-P+3/��$��P+32����@P+30-�!��P+3 ������<�

�������!�<�%�&!��=��

�� ��������������� �������������#��"���=�-���=>>OOO�&�������@&-�!����>��� ������+�"���&# ������������#�������"���=�-���=>>�����@�

&-�!�������$��&�%��&����>�!��>����&��B��!��>����=1��� '����������������(�#� ������=�-���=>>OOO�$�&!�!������>�

�������������������

�� �����������������<������������"��#� �����#����������������� ���������������#����������E�6�7�������<!���&!��)��)����&!��E�+33'�E�+3*�����!&��W�-���=>>OOO�!<&���>O��>O&%>&����&�>���!&�X�Y�X&������>!<&X�Y�����X&������X�!��>!<

Page 56: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

&T�����!��$!�!�@>��$�!&��!���>��$�!&��!���X-��$��)X���)�-���������%���XXO&!XX*1*4�''*?�3#1�

�� ������������ �����������������������������������������������������������#�E�/��$���0�%��&�E�+3*3�E�*3�����!&��W�-���=>>OOO������$��&�%��&����>�&�>!�����X�&>-�%��X!�-��> ����&��>2��)�-���X������X/��X��&�!&�X.�����<��

�� !�����9� ���������� ����������������������������������#������#�E�0���������)���%�)��!���� ����!����! ������0�82�E�9�����!&��W�-���=>>OOO����&!���&�%>$����!�>!%����>���!��>��AH����!�>:�!&����X8!&X����<��

�� �����������#�<������������������������������������� ���(���� ������E�H��!�����<��2�&!��� ������!$!�!�@E�+3*+�E�*4�����!&��W�-���=>>OOO�$����>�����>H2 XA! ��2���X/�!�X��X2��)�-���X8�����%�����<��

�� �������������������������#�����������#�E�H��!�����<��2�&!��� ������!$!�!�@E�+33*�E��#�����!&��W�-���=>>OOO�&�%%� ���><!���>*4++X<!��XH2 X/�!�X��X8����!��X./����<��

�� ��������������������������������������E�6���������! ������� ����E�+3*+�E�*?�����!&��W�-���=>>�$�����>O��&������>������>0�%%��!�@�8�����%����/�!���<���

�� ���������� ����� ������������#�(���������2�������������� ���� �E�/��$�����!�!&!���! �������� �����������!��%��)��!���!�A����������!����)��!��E�+33?�E�1#�����!&��W�-���=>>OOO���%!���>����&��>��%!��<P+3��!���<��

�� ���(������������2�������������������#����7��#���E�2-!<�E�+3*1�E�94�����!&��W�-���=>>�-!<�����&����>�!���>�<����><!���>0���&�!��P+36���!��<��P+32��)�-���P+30��������!��P+3!�P+36@��%�X*��<�

��� �������������������� ���������������������E�2����!�:$!�!�@E�+33'�E�9�����!&��

W�-���=>>OOO�&��O���O�!���>������>�YX���O�����>2����!�:$!�!�@X��&�!&��X��X�!�&!����X<�X��&&���<��X���)�-���X������%�����<�

Page 57: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

0��� ����������������������

�� +�"������������������������������=�-����=>>OOO����$������!�������

!����������������9�����������8����������������������������

,�����������

�� ,��������� ���E�+3**�E�*������!&��W�-���=>>�����Y���������>B�Y,!2� >B�Y,!2� ����![0�6=+3**=3#?*=A�.=8.=��A�

�� $��'),��,�!��,�7������������������������,�� �����#�����E�H,2�.8228, ��8E�+3*+�E�'�����!&��W�-���=>>OOO�$��!������������>��&2-��.�A�%�>�&�>+>�8:86(�:�:�/�A0CDA�.���(��NQ4�H��*4B589a>,.�08>�&�>�B2>+3*+�333+��8��<�

�������!�<�%�&!��=�

�� ,�� �����#�����=�-���=>>�&���������>�����!��>���!&!��>�����!��$���$��!����>&���������&!���������!$!�!�@>!��YX���-�%�

�� $��'),��,�!��,�=�-���=>>OOO�$��!������������>0������>��<���������������[#3#�

7�(��������������������

�� '8�#������"�����>�7�(�������������������E�6��E�+3*+�E�+�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>!������!����X��$��X������>8.>+3*+X3*X��8XA�&��-���X<�XH��!����X�X�B2XX<!���X��<�

Page 58: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

���

�� 7��������>�7�(�������������������E�6��E�+3**�E�*4�����!&����

�� '8�#������"�����>�)����� ����"��#�(�����2�����2������������������7�(���������������������E�6��E�+3*1�E�+�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>!������!����X��$��X������>8.>X+3*1�3?�*+XXA2X<�X$��!����X�XX�B�X��X���� !�!��X�<X������XX�!��X<!���X��<��

�� 7�(���������������������� ���� �:��������� ��������:�6��E�+3*+�E�*4�����!&����

�� ;�������� �����������������#�(�������������������E�6��;,����������� &�E�+3*1�E�1?�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>!������!����X��$��X������>8.>X+3*1�**�*�XX��8X:05X86�X�B2X5��B(�5X0?'��<��

�� '8�#������"�����>����������7�!�����������������������������E���0E�+3*1�E�+�����!&��W�-���=>>OOO�!����%����><!���%!�>!��X�&�%����>��$�!&��!���>���!&@P+3:���>��->8.>X+3*1�*3�3'XXX��8XA�&�X2-���X��X�B�X������X��X�2DXX<!���X��<�

�������!�<�%�&!��=�

�� 7��=�-���=>>OOO�!����%����>���!&@�����>!������!�������$���������>��� 7��������������=�-���=>>OOO�!�����>��$�!&>����!�->������>��%>!��Y�-�%���� 7���������������� �� ����=�-���=>>OOO�!�����>!����Y>!��Y�-�%���� 7�!������#������������� ����������������=�

-���=>>OOO�!�����>@�>�&��!�>�80B: :5��.N8H��.�8]�:/8���� 7�!=�,������)�! ����!������� �&���

-���=>>OOO�!�����>��$�!&>����!�->!������>�&��%�>���� 7�!��������"����� # � ���� �#���� ������#�(�����2�����

����2���������=����!����&�S!��������T9*�++�'44�#+�#9E�-���=>>OOO�!�����>O&%���>�����>��$�!&>����X�%�>����%�X���>�&�%����>��$�!&��!��>O&%�X*#3*#9��<�

Page 59: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financira Europska Unija”

��

*�������

6�7�����������!��&!��������� �&�=�6���-!���5-���E�T9*�++�4+4�33�+*E��-���S!����%�����

2� ����� �!��$���������� �!�!�!����!��)!���)��=�D���!� ����$��%E�T11�*�9+�133�4#3E�����$��%S$!�&����

H,2�.8228, ��8=� �$�)�-�2%!�-E�T1+�+�+1'�#��*#E���%!�-S$��!�������������

8����)��)�%!�!��=�2��-!��6b���E�T1+�++4�?�?94E�2��-!��6�����S�&����������6�7�����������!��&!������,������)�! ����!������� �&�=� �@�0-�&)�E�T9*�++�'44�''39�

6�7�����������!��&!�����=�8%!�@�2!%�E�T9*�++�'44�#+#9E��!%�S!������

Page 60: Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Sentić...“Ovaj projekt financira Europska Unija” Društveno odgovorno poslovanje za sve (DOP za sve) Priručnik za organizacije

“Ovaj projekt financiraEuropska Unija”

Društveno odgovornoposlovanje za sve

(DOP za sve)

Priručnik za organizacijeposlodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)Radnička cesta 5210 000 ZagrebTel: +385 1 4897 558Faks: + 385 1 4897 592 www.hup.hr; [email protected] stranica projekta: www.csrforall.eu

ISBN 978-953-97410-7-3

9 789 539 7 4107 3