21
ZIDNI KLIMATIZACIJSKI UREÐAJ S RAZDVOJENIM JEDINICAMA ( SPLIT IZVEDBA) AUS -12H53C52C01(V) - inverterska izvedba AUS - 09H53C010L2(b) AUS - 12H53C130L2(a) AUS - 18H53C220D2(b) UPUTE ZA UPORABU I POSTAVLJANJE UPUTE ZA UPORABU I POSTAVLJANJE

DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

ZIDNI KLIMATIZACIJSKI UREÐAJ S RAZDVOJENIM JEDINICAMA ( SPLIT IZVEDBA)

AUS -12H53C52C01(V) - inverterska izvedbaAUS - 09H53C010L2(b)AUS - 12H53C130L2(a)AUS - 18H53C220D2(b)

UPUTE ZA UPORABU I POSTAVLJANJEUPUTE ZA UPORABU I POSTAVLJANJE

Page 2: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

11

22

88

Upute za sigurnu uporabu

Naziv dijelova

Održavanje i èišæenje

Izvedbene znaèajke

99

44

1111

SADRŽAJ

Sadržaj 11

Otkrivanje i analiza neispravnosti

Upute za postavljanje 1212

Postavljanje unutarnje jedinice 1515

Postavljanje vanjske jedinice 1616

Page 3: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Zabranjeno Obvezno

Ne ošteæujte i ne popravljajte prikljuèni vod jer to može izazvati požar ili strujni udar.

Ne izlažite tijelo dulje vrijeme izravnom strujanju hladnog zraka jer može izazvati zdravstvene tegobe.

POZOR!

Ureðaj mora biti propisno uzemljen.Ne propisno izvedeno uzemljenje može prouzroèiti strujni udar i požar.

Ne izvlaèite utikaè iz utiènice dok ureðaj radi. Utikaè izvucite iz utiènice kad je ureðaj iskljuèen i neæe biti u uporabi dulje vrijeme.

Ne vucite prikljuèni vod za napajanje. Pri izvlaèenju iz utiènice primite i povucite utikaè. Povlaèenjem prikljuènog voda može doæi do njegovog unutarnjeg ošteæenja što može prouzrokovati požar.

Ne produžujte prikljuèni vod i ne upotrebljavajte produžne vodove s više utiènica. Loši spojevi, nedostatna elektr. instalacija i nedovoljan presjek vodova mogu izazvati požar ili strujni udar.

Ureðaj prikljuèite na zasebnu utiènicu s odgovarajuæim osiguraèem, uzemljenjem i po moguænosti zaštitnom strujnom sklopkom.

UPUTE ZA SIGURNU UPORABU

22

Zahvaljujemo Vam na odabiru ovog klimatizacijskog ureðaja . Molimo Vas proèitajte pažljivo ove Upute prije uporabu i èuvajte ih za buduæu primjenu.Proizvoðaè i distributer ne preuzimaju odgovornost za štetu i ozljede nastale zbog nepridržavanja uputa za uporabu i postavljanje. Obratite se našim ovlaštenim serviserima koji æe na Vaš zahtjev postaviti klimatizacijski ureðaj u najkraæem moguæem roku. Ureðaj ne smije postavljati nestruèno osoblje. Ukoliko ureðaj nije postavilo struèno tehnièko osoblje, proizvoðaè i distributer ne smatraju se odgovornim za popravak ili druge troškove koji mogu nastati zbog toga.

Zahvaljujemo Vam na odabiru ovog klimatizacijskog ureðaja . Molimo Vas proèitajte pažljivo ove Upute prije uporabu i èuvajte ih za buduæu primjenu.Proizvoðaè i distributer ne preuzimaju odgovornost za štetu i ozljede nastale zbog nepridržavanja uputa za uporabu i postavljanje. Obratite se našim ovlaštenim serviserima koji æe na Vaš zahtjev postaviti klimatizacijski ureðaj u najkraæem moguæem roku. Ureðaj ne smije postavljati nestruèno osoblje. Ukoliko ureðaj nije postavilo struèno tehnièko osoblje, proizvoðaè i distributer ne smatraju se odgovornim za popravak ili druge troškove koji mogu nastati zbog toga.

Page 4: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

POZOR!

Ne stavljajte aparate s otvorenim plamenom izravno u struju zraka iz klimatizacijskog ureðaja jer to može izazvati loše izgaranje plamena..

Za duljeg rada klimatizacijskog ureðaja zatvorite vrata i prozore (po moguænosti navucite i zavjese). Ako zrak postane zagušljiv, nakratko provjetrite prostoriju.

Èistite ureðaj mekom i suhom krpom. Pri èišæenju ne upotrebljavajte kemikalije, razrjeðivaèe, insekticide, raspršivaèe ili druge tvari koje mogu oštetiti ureðaj. Ne kvasite vodom unutarnju jedinicu.

33

Iskljuèite ureðaj i izvucite utikaè iz utiènice bez oklijevanja ako primjetite naznake opasnosti (miris paljevine ili sl.

Ne postavljajte ureðaj tamo gdje je moguæe istjecanje zapaljivih plinova jer sluèajno iskrenje u klimatizacijskom ureðaju može izazvati eksploziju i požar.

Ureðaj nije namijenjen za klimatizaciju prostora za pohranu opreme koja zahtijeva precizno održavanje temperature i vlažnosti (npr. precizna oprema, hrana, boje i sl.)

Ne upotrebljavajte ureðaj dulje vrijeme u naèinu rada HLAÐENJE ili SUŠENJE uz otvorene prozore i vrata ako je vlažnost zraka izrazito velika (više od 80%), jer može doæi do kapanja kondenzirane vlage iz ureðaja.

Ne gurajte prste ili kakve druge predmete u otvore za izlaz zraka na unutarnjoj jedinici zbog opasnosti od ozljeda.

UPUTE ZA SIGURNU UPORABU

Klima ureðaj se prikljuèuje na propisno instaliranu zidnu prikljuènicu s kontaktom za uzemljenje s vlastitim strujnim krugom i osiguraèem od 16 A. Zidna prikljuènica mora biti lako pristupaèna radi moguænosti odvajanja svih polova s elektriène instalacije.

Ureðaj ne smije biti postavljen u praonicu rublja.

Ureðaj mora biti postavljen 2,3 m iznad poda.

Page 5: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

2. POKAZIVAÈI

SVJETILJKE POKAZIVAÈAA:A:

U uputama su obraðeni pokazivaèi raznih modela klimatizacijskih ureðaja. Pronaðite onaj koji odgovara modelu Vašeg klimatizacijskog ureðaja.

S l e e pS l e e pu R nu R n Ti m e rTi m e r

“ ”IKONA+SVJETILJKE POKAZIVAÈA

OROR++

B:B:

1.VANJSKA I UNUTARNJA JEDINICA

Spojne cijevi

Drenažna cijev

Ulaz zraka

Izlaz zraka

Drenažni otvor

NAPOMENA

NAZIVI DIJELOVA

Usmjerivaè lijevo/desno(ruèno upravljanje)

Filtar Ulaz zraka

Usmjerivaè Pokazivaè

Prednja ploèa

44

Izgled unutarnje i vanjske jedinice može odstupati zavisno o modelu.

eS l e peS l e pnR u nR u eTi m reTi m r

Prikaz vremenaaa bb

cc

Prikaz funkcije ‘sleep’

Prikaz ukljuèenja

Prikaz vremena

Prikaz funkcije ‘sleep’

Prikaz ukljuèenja

Prikaz vremena

Prikaz ukljuèenja

Prikaz funkcije ‘sleep’

Prijamnik signala daljinskog upravljaèa

Prikaz ukljuèenja

Prikaz funkc.‘sleep’

Prikaz vremena Prikaz vremena

Prikaz funkc.‘sleep’

Prikaz ukljuèenja

Pokazivaè namještene temperature i vremena

RUN SLEEP TI EM R

Prikaz funkcije ‘sleep’

Prikaz vremena Prikaz ukljuèenja

dd

Page 6: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

L14L14

L15/L17L15/L17

L16L16

Niža brzina ventilatora

Automatski rad

Grijanje (topl. crpka)

Elektr grijaèHlaðenje

Ventilator

Sušenje

Funkcija ‘sleep’Vrijeme

Postavljanje temp.i vremenaTemperatura prostorije

Srednja brzina ventilatora

Viša brzina ventilatora

Pri uporabi æe svjetliti samo odgovarajuæa ikona

C: LED ZASLON C: LED ZASLON

a. Zaslon na desnoj strani unutarnje jedinice

Temperatura prostorije

Hlaðenje Ventilator Automatski rad

Funkcija ‘sleep’

Elekt. grijaè

Brzina ventilatora

Sušenje

Vrijeme

Grijanje (topl. crpka)

Postavljena temp.i vrijeme

C OLO WARM SLE PE TIMERHlaðenje

M2M2

Prikaz funkcije ‘sleep’

Prikaz vremena

D1/L1/G1D1/L1/G1

Prikaz funkcije ‘sleep’

Prijamnik signala daljinskog upravljaèa

Prikaz vremena

Pokazivaè namještene temperature i vremena

Pokazivaè namještene temperature i vremena

Grijanje

55

NAZIVI DIJELOVA

b. Zaslon na sredini unutarnje jedinice

Lagani naèin rada

Page 7: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Niža brzina ventilatora

Srednja brzina ventilatora

Viša brzina ventilatora

Postavljanje vremenaPrikaz ukljuèenja

Automatski radGrijanje (topl. crpka)

Temperatura prostorijeVentilator Postavljanje temperature

Elektr. grijaèHlaðenje Sušenje

Postavljena temp.i vrijemeFunkcija ‘sleep’

66

c)c)

D2/L2/D3/L3/D5/L5/D7/D12/D13/D16/D18/L18D2/L2/D3/L3/D5/L5/D7/D12/D13/D16/D18/L18

D4/L4/G4D4/L4/G4 D6/L6D6/L6

NAZIVI DIJELOVA

D10/G10/H10D10/G10/H10 D11/G11/H11D11/G11/H11

D15/D17D15/D17

D14D14D8/D9D8/D9

d)d)

Prijamnik signala Daljinskog upravljaèa

Lagani naèin rada

Page 8: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

77

NAZIVI DIJELOVA

( ).¡¡¡¡

Tipka za prinudno upravljanje

B.B.

C.C.

4. PROMJENA SMJERA PUHANJA LIJEVO-DESNO

A.A.

3. UPRAVLJANJE SKLOPKOM ZA PRINUDNO UPRAVLJANJE

Ako daljinski upravljaè ne radi ili mu se isprazne baterije upotrebite sklopku za prinudno upravljanje.

Tijekom prinudnog upravljanja ureðaj radi na sljedeæi naèin:

AutomatskoHlaðenje

Svakim pritiskom na tipku mijenja se naèin rada prema sljedeæem redoslijedu: HLAÐENJE GRIJANJE STOP.

Grijanje

Namještena temperatura

Brzinaventilatora

Usmjeravanje zraka

Naèin rada

Visoka Automatsko

Visoka24°C

24°C

Za promjenu smjera strujanja zraka u lijevu i desnu stranu rukom zakrenite krilca usmjerivaèa.Namještanje obavite dok usmjerivaè miruje, jer dok radi može Vam prikliještiti prste.

Tipka za provjeru(uporabu prepustite struènom servisnom osoblju)

Page 9: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

88

1.Otvorite prednju ploèu povlaèeæi je obostrano i dižuæi prema gore dok ne èujete zvuk ‘klik’. Izvadite filtre za zrak i deodorirajuæe filtre.2.Oèistite svu prašinu s prednje ploèe i filtara usisaèem. Ako su jako prljavi operite ih blagom otopinom neutralnog deterdženta u toploj vodi (do 45 °C).3. Isperite ih èistom vodom i osušite na zraku zaklonjene od sunca.4. Vratite filtre na njihovo mjesto i zatvorite prednju ploèu.5. Kuæište unutarnje jedinice oèistite mekom krpom. Pri èišæenju ne upotrebljavajte benzin, razrjeðivaè, abrazivna sredstva, insekticid i sl. tvari koje mogu oštetiti površinu kuæišta.

Èišæenje prednje ploèe i filtra za zrak

V NT L TE I A OR

Oèistite otvore za zrak i filtre svaka dva tjedna.

Prije èišæenja iskljuèite ureðaj iz elektriène instalacije.

Ako reðaj neæete upotrebljavati dulje vrijeme:

Želite li upotrebljavati ureðaj nakon duljeg vremena

1.Ukljuèite samo ventilator kako bi se unurarnja jedinica potpuno osušila. Izaberite HLAÐENJE ili GRIJANJE i namjestite najvišu temperaturu.2.Iskljuèite ureðaj i izvucite utikaè iz utiènice. Oèistite filtre i vanjske površine ureðaja.3.Izvadite baterije iz daljinskog upravljaèa.

1.Oèistite filtre i stavite ih natrag na mjesto. Oèistite kuæište unutarnje jedinice mekom krpom.2.Utaknite utikaè u el. utiènicu. Prikljuèak za uzemljenje ne smije biti labav.3.Stavite baterije u daljinski upravljaè.

NAPOMENAOtvori za ulaz i izlaz zraka na vanjskoj i unutarnjoj jedinici ne smiju biti pokriveni.Ne izlažite baterije toplini i otvorenom plamenu zbog opasnosti od eksplozije.

ODRŽAVANJE

Page 10: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

99

Neispravnost?

Klimatizacijski ureðajuopæe ne radi.

Ako neispravnos ne možete otkloniti navedenim mjerama, molimo Vas iskljuèite ureðaj i obratite senajbližem ovlaštenim servisu.

Analiza neispravnosti

Daljinski upravljaè ne djeluje i ne pokazuje podatke.

Ureðaj se ne pokreæenakon pritiska na gumb I/O.

Slab uèinak grijanja ilihlaðenja.

Nakon iskljuèenja ureðaja usmjerivaè zraka se ne zatvara potpuno.

Zrak ne struji odmahnakon ukljuèenja grijanja.

Dobiva li ureðaj struju?Je li izvuèen utikaè iz utiènice?Je li ‘izgorio’ ili ‘izbacio’ osiguraè?Da li postoji prepreka koja remetipristizanje signala sa daljinskog upravljaèa?

Provjerite da li su ispravnidaljinski upravljaè i baterije.Provjerite da li su baterije postavljene ispravno.

Kompresor je zaštiæen mikroprocesorompa æe se ukljuèiti za otprilike 3 minute.

Ponovo ukljuèite i iskljuèite ureðaj.

Je li dobro namještena temperatura?Jesu li filtri prljavi?Jesu li otvori za ulaz i izlaz zraka na vanjskoj i unutarnjoj jedinici blokirani?Je li funkcija ‘sleep’ ukljuèena tijekom dana?Je li namještena mala brzina ventilatora?Jesu li zatvoreni prozori i vrata?

Zrak æe strujati tek kada sustav postigne dovoljnu temperaturu. Malo prièekaje.

OTKRIVANJE I ANALIZA NEISPRAVNOSTI

Kod iznenadnog iskljuèenja (’ nestanak struje’) i ponovnog ukljuèenja u el. instalaciju,klima ureðaj æe nastaviti rad u onom modu kakavje bio podešen prije iskljuèenja.

To je funkcija ‘auto-restart’ koju imaju odreðeni modeli klimatizacijskih ureðaja.

Page 11: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

1010

OTKRIVANJE I ANALIZA NEISPRAVNOSTI

Neispravnost? Analiza neispravnosti

Ventilator u unutarnjoj jedinici se zaustavljanekoliko minuta tijekomgrijanja.

Èuje se pucketanje u unutarnjoj jedinici.

Èuje se žuborenjetekuæine u unutarnjojjedinici.

Èuje se škljocanje iliispuhivanje uunutarnjoj jedinici.

Osjeæa se neugodanmiris u zraku koji struji izunutarnje jedinice.

Iz vanjske jedinice curivoda.

Radi se o odleðivanju kondenzatora vanjske jedinice. Uglavnom traje desetakminuta (zaleðuje se kad je vanjskatemperatura niska, a vlažnost zraka visoka).

Taj zvuk se javlja zbog rastezanja i skupljanja tijela kuæišta uslijed promjene temperature.

Taj zvuk se javlja zbog širenja rashladnetvari unutar ureðaja. Slièni zvuci mogu nastati i zbog kapanjanakupljene vode po izmjenjivaèu topline u ureðaju.

Škljocanje se èuje zbog releja zaukljuèenje kompresora ili ventilatora.Ispuhivanje se èuje zbog širenja rashladnetvari unutar ureðaja.

Ova funkcija sprjeèava stvaranje kondenzata i ne predstavlja opasnost.

Unutarnja jedinica je apsorbirala mirise iz tapeta, tepiha, namještaja, zidova i sl.

Tijekom hlaðenja se na cijevima i cijevnim prikljuècima kondenzira voda.Tijekom grijanja i odleðivanja cijedi seotopljeni led.Tijekom grijanja kaplje kondenzirana voda s izmjenjivaèa topline.

Prikljuèni vod je neuobièajeno vruæ ili je ošteæen.Tijekom rada se èuje neuobièajen zvuk.Osiguraè ili preklopna sklopka èesto prekidaju rad ureðaja.Neke tipke ne rade normalno.Iz ureðaja izlazi miris paljevine.Iz unutarnje jedinice curi voda.

Ako se tijekom rada ureðaja pojave neki od sljedeæih simptoma, iskljuèite brzo ureðaj iz elektriène instalacije i pozovite najbliži ovlašteni Servis.

Pri odabiru hlaðenja uz mali kut otklona usmjerivaèa,ureðaj æe oko 3 min. hladiti uz veliki kut otklona pa tek nakon toga uz malikut otklona usmjerivaèa.

Page 12: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

1111

AUS-18H53C220D2(b)

2080

750

2.4

45

56

12

50

9.5

5000

1700

6000

2100

9.7

690x860x370

292x860x205

AUS-12H53C130L2(a)

1300

450

1.2

40

51

10

33

5.75

3500

770

3800

1250

5.55

552x835x310

290x800x280

1.Iskazane vrijednosti buke utvrðene su laboratorijskim testovima u tvornici.

2.Uèinak hlaðenja i grijanja izmjereni su pri sljedeæim uvjetima:

Hlaðenje

Grijanje

Unutarnja Vanjska

20°C(DB)

35°C(DB)

7°C(DB)

19°C(WB)

15°C(WB)

24°C(WB)

6°C(WB)

4.Elektrièna shema spajanja vanjske i unutarnje jedinice postavljena je na ureðaj.

5.Ako se strujni vod ošteti, treba ga zamijeniti kvalificirani struènjak.

27°C(DB)

Proizvoðaè zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere, težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda te se obvezuje osiguravati rezervne dijelove i otklanjanje kvarova u roku od 7 godina od datuma prodaje aparata

3.Radno temperaturno podruèje:

Uèinak hlaðenja(W)

Hlaðenje

Dod. grijaè

Kapacitet sušenja (L/h)

Zaštita od vode

Buka(dB(A))

Neto masa (kg)

Klimatski tip

Napajanje

Unutarnja jedinica

IP20(unutarnja jed.) IP24(vanjska jed.)

I

T1

Toplinska crpka

Nazivna struja (A)

Razred zaštite

Mjere ŠxVxD(mmxmmxmm)

Model

Protok zraka (m /h)3

Rashladna tvar (R407C) (g)

230V~50Hz

AUS-12H53C52C01(V)

1300(480-1830)

460

1.6

41

52

10

37

6.3(2.3-9.3)

3300(1500-4000)

1000

4000(1500-4800)

1450(480-1830)

7.0(2.3-9.3)

530x830x320

290x800x183

Uèinak grijanja (W)

Unutarnja jedinica

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica

Vanjska jedinica

Vanjska jedinica

Hlaðenje

Toplinska crpka

Nazivna snaga (W)

NAPOMENA

Hlaðenje

Unutarnja Vanjska

Max. hlaðenje Min. hlaðenje

32/23 21/15 27/-- 20/--

43/26 21/15 24/18 -5/-6Vanjska strana DB/WB(°C )

Unutarnja strana DB/WB (°C )

Max. grijanje Min. grijanje

AUS-09H53C010L2(b)

920

400

0.8

37

49

10

26

4.3

2600

740

2850

880

4.1

500x665x295

290x800x196

IZVEDBENE ZNAÈAJKE

Dod. grijaè

Page 13: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Odredite mjesto postavljanja pomoæu oznaka na montažnoj ploèi

unutarnje jedinice.

15min 5mm

prednjastražnja

desna

min

. 2

50

mm

min

. 2

0m

m

min 10 mm. 5

Napomena:ne uzdižite

drenažnu cijev.

Cijevni razvod može biti izveden

na stražnjoj desnoj,donjoj ili

lijevoj strani.

Cijevi moraju biti zaštiæene

toplinskom izolacijom.

Debljina izolacije je

8 mm.

Ako je zid preko kojeg prolaze

cijevi od metalne mreže ili je

prevuèen metalnom ploèom,

postavite drvenu letvicu debljine

od min. 20 mm ili omotajte cijevi

sa 7 ili 8 slojeva izolacijske trake.

lijeva

1mm

min. 00

min. 350mm

min. 100mm

min

. 1

00

mm

im n. 500mm

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

ili

ili

lijeva stražnjadonja

stražnja

1212

SKICA POSTAVLJANJA

Klima ureðaj se prikljuèuje na propisno instaliranu zidnu prikljuènicu s kontaktom za uzemljenje s vlastitim strujnim krugom i osiguraèem od 16 A. Zidna prikljuènica mora biti lako pristupaèna radi moguænosti odvajanja svih polova s elektriène instalacije.

Page 14: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Postavljanje unutarnje jedinice

Postavljanje montažne ploèe

Montažnu ploèu treba prièvrstiti na nosivi dio zida.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

1

2000 ÷ 3500W Model(7000 ÷ 12000BTU/h Model)

5000W Model

1

2

Smještaj unutarnje jedinice

Ureðaj postavite na èvrstu nosivu podlogu kako bi se smanjila buka i vibracije.

Mjesto treba biti prozraèno, bez prašine i po moguænosti da nije izloženo jakoj kiši i suncu.

Izbjegavajte mjesta u èijoj blizini je moguæa pojava istjecanja zapaljivih plinova.

Hladni zrak treba puhati u sve dijelove prostorije.

Najveæa razlika u visini izmeðu unutarnje i vanjske jedinice može biti do 5 m.

Unutarnju jedinicu treba postaviti na èvrsti zid kako bi se izbjegle vibracije.

Izbjegavajte postavljanje na mjesta izložena izravno suncu.

Drenažna cijev mora biti postavljena za nesmetan odvod kondenzirane vode.

Pazite da fluoroscentna rasvjeta ne utjeèe na prijem signala iz daljinskog upravljaèa.

Najmanji dopušteni razmak izmeðu klimatizacijskog ureðaja i drugih kuæanskih aparata

(radio, TV i sl.) je 1 m.

Pazite da buka i strujanje zraka ne smetaju susjedima.

Strujanje zraka mora biti nesmetano.

40m

m

visak

postavite nit s viskom na središnju rupu Min. 250mm

min. 180mmmin. 140mm

120mmSredište rupe ( 65mm)

min. 210mm

min. 280mm

70mm80mm

12mm

min. 60mm

12m

m

(18000BTU/h Model)

Smještaj vanjske jedinice

postavite nit s viskom na središnju rupu

visak

Središte rupe za cijev ( 65mm)

Središte rupe za cijev ( 65mm)

Središte rupe za cijev ( 65mm)

min. 105mm

min. 250mm

Vijak

Montažna ploèam m in. 24m

postavite nit s viskom na središnju rupu

visak

min. 140mm

min. 155mm

1313

Page 15: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

drenažna cijev

Ako cijevi izlaze s lijeve strane unutarnje jedinice, treba premjestitiprikljuèak drenažne cijevi, jer æe inaèe curiti kondenzirana voda.Naèin premještanja: zamijenite mjesta drenažnog prikljuèka i gumenog èepiæa (na crtežu je nepremješteni položaj drenažne cijevi).POZOR! U sluèaju premještanja i ponovnog postavljanja, odvodnu i bakrene cijevi treba postaviti kao i u prvobitnoj izvedbi jer inaèe postoji opasnost od strujnog udara.

Prikljuèna stezaljka2Otvorite prednju ploèu.Skinite vijak s poklopca kutije elektriènog prikljuèka i izvucitekutiju sa strane.Skinite vijak sa stezaljke i izvadite stezaljku.Spojite prikljuèni vod.Vratite stezaljku i kutiju s poklopcem na mjesto.

Prikljuèna stez. unutarnje jedinice

Vijak

Prikljuèni vod

Postavljanje unutarnje jedinice

Provucite cijev kroz rupu u zidu i prièvrstite unutarnju jedinicuna montažnu ploèu (postavite rebro unutarnje jedinice u rupuna montažnoj ploèi). rebro unutarnje

jedinice

montažna ploèa

dno

unutarnja jedinica4

èep drenažnogotvora

Ureðaj mora biti postavljen sukladno mjesnim propisima. Ne smije biti postavljen u praonicu rublja. Ureðaj mora biti postavljen 2,3 m iznad poda te tako da je utikaè dostupan.

Napomena:

312

Smjer provlaèenja cijevi:

Premještanje prikljuèka drenažne cijevi:

Drenažna cijev za kondenzat mora biti postavljena ispod bakrenih cijevi.Drenažna cijev ne smije biti previnuta ili deformirana.Ne vucite drenažnu cijev.Ako drenažnu cijev treba provlaèiti kroz èitav stan ili kuæu,omotajte jeposebnim izolacijskim materijalom (ili provucite kroz plastiènu kanalicu).Bakrene i drenažne cijevi treba omotati filcanom (ili izolacijskom)trakom. Na mjestima gdje cijevi dodiruju zid treba postavitiadijabatske podloške.

Napomena:

Spajanje cijevi3

Drenažnacijev

Cijev tekuæe faze

filc

Adijabatskipodložak

Cijev plinske faze

Ako cijevi izlaze s desne strane unutarnje jedinice, odsjecite plastièni dio ‘1’.Ako cijevi izlaze s donje desne strane unutarnje jedinice,odsjecite plastièni dio ‘2’.Ako cijevi izlaze s lijeve strane unutarnje jedinice,odsjecite plastièni dio ‘3’.

1414

Page 16: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

5

ulja. Poravnajte osi cijevi i zategnite matice.

Prije stavljanja cijevi na prikljuèak dodirne površine spoja treba namazati namazati slojem brtvenog

Postavljanje unutarnje jedinice

¢Ù ¢Ù

¢Ú¢Ú

¢Ù ¢ÙCijevni razvod

Ispust

Drenažna cijev

Broj savinutih mjesta cijevi kod unutarnje jedinice ne bi trebao biti veæi od 10, a ukupno (kod unutarnje i vanjske) ne bi trebao biti veæi od 15.Radijus savijanja mora biti veæi od 10 cm.

Postavljanje odvodne cijevi

Odvodna cijev mora biti položena s nagibom kako bi kondenzat lakše istjecao. Naèin postavljanjaprikazan na crtežima od 2 do 5 je POGREŠAN.

(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3) (Fig. 4)

Stajaæa voda

zrak

Uronjeno duboko uvodu

(Fig. 5)

50mm iznad poda

6

Nagib prema van

Curenjevode

Ako je cijev za odvod kondenzata prekratka, može se produljiti.Ako cijev za odvod kondenzata treba provesti kroz èitav stan ili kuæu,treba je omotati izolirajuæom trakom.

drenažna cijev

cijev(unut.Ø15cm)PVC tvrdi

Zatvaranje zidne rupe i prièvršæenje cijeviZidnu rupu zabrtvite gumi kitom.Cijevi uèvrstite na odgovarajuæem mjestu obujmicom.

unutarnjajedinica obujmica

vijak

izvucite i odrežite suvišan dioZabrtvljeno gumi-kitom

Uèvršæeno obujmicom

7

Curenjevode

Curenjevode

Nagib prema gore

Spajanje cijevi na unutarnjujedinicu

1515

(Za 5000W Model (18000BTU/h Model )

Prièvrsni poklopac cijevi

Vijci

PROMJER CIJEVI

6.35mm ( 1/4”)

9.52mm ( 3/8”)

12.7mm ( 1/2”)

13.7---17.6

34.3---41.2

49.0---56.4

15.88mm ( 5/8”) 73.0---78.0

MOMENT PRITEZANJA (Nm)Cijev isparivaèa

Page 17: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Spojni vod

Prikljuènica vanjske jedinice

Postavljanje vanjske jedinice

1 Prikljuèenje

Izvedba s jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom.

2000 ÷ 3500W Model(7000 ÷ 12000BTU/h Model)

5000W Model(18000BTU/h Model)

Shema spajanja

Unutarnja jedinica

Crna

32N

32N 4

Spojni vod

SivaŽuto/Zelena

32N

32N 4 R1R2

4

PlavaSmeða

Toplinska crpka(Odmrzavanje-senzor)

Spojni prikljuèci 1

32N

32N 4

4 2N

32N 4

2LN

NL 2

Inverter

SmeðaPlava

Prikljuèni vod

Žuto/Zelena

Smeða

Plava

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica Vanjska jedinica

PlavaSmeða

Unutarnja jedinicaUnutarnja jedinica

Unutarnja jedinica

Prikljuèni vod

Prikljuèni vod

Žuto/Zelena

Žuto/ZelenaSiva

Plava PlavaPlava Plava

Vanjska jedinicaVanjska jedinica

SmeðaSmeðaSmeðaSmeðaCrna

Žuto/Zelena

Crna

Plava

Smeða

Vanjska jedinica

Spojni prikljuèci 1

Spojni vod

Spojni vod Spojni vod

Spojni vod

1616

Spojni prikljuèci 1 Spojni prikljuèci 1

Spojni prikljuèci 2

Toplinska crpka(Odmrzavanje-autom.)

Toplinska crpka(Odmrzavanje-senzor)

Toplinska crpka(Odmrzavanje-autom.)

Toplinska crpka

Page 18: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

PAŽNJA:

Vanjsku i unutarnju jedinicu spojite originalnim vodovima. Pazite da prikljuènice nisuizložene vanjskim silama. Loši spojevi mogu izazvati požar.

Poklopac prikljuène kutije mora biti na mjestu i dobro uèvršæen da ne doðe do strujnog udaraili požara zbog prodora prljavštine i vlage.

Napomena:

Pri izmjeni spojnog voda pridržavajte se vrijednosti danih u tablici ispod.

MODEL Spojni vod

1.0mm

AUS - 09H53C010L2(b)AUS - 12H53C130L2(a)

AUS - 18H53C220D2(b) 2.5mm

1.5mm

2

2

2

Prije prikljuèenja, pogledajte elektr. dijagrame na unutarnjoj i vanjskoj jedinici.

1717

Postavljanje vanjske jedinice

AUS - 09H53C010L2(b)

Prikljuèni i spojni vod moraju biti pažljivo spojeni prema priloženim shemama.

Presjek vodièa spojnih vodova mora biti iznad 0.75 mm.

Postavljanje odvodnog prikljuèka

Dno

Dvostruki odvodni prikljuèak Odvodna cijev

Spajanje bakrenih cijevi na vanjsku jedinicu

Nanesite tanki sloj brtvenog ulja na prikljuèke i pertlane cijevi. Zategnite matice kljuèem(pritezni momenti jednaki su kao i kod spajanja cijevi na unutarnju jedinicu).

Postavite dvostruki odvodni prikljuèak na dnu vanjske jedinicei spojite na njega odvodnu cijev.

2

3

Page 19: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

1818

Postavljanje vanjske jedinice

Nož za skidanje srha

SrhNakrivljenostBakrena cijev90

Hrapavost

Srh

A

Vanjski promjer A(mm)

2.0--2.5

3.0--3.5

3.5--4.0D

6.35mm ( 1/4”)

9.52mm ( 3/8”)

12.7mm ( 1/2”)

15.88mm(5/8 )” 4.0--4.5

Ventil za plinsku fazu

Ventil za tekuæu fazu

Prikljuèak za punjenje

Cijev za plinskufazu

Cijev za tekuæu fazu

Èep

Èep

Imbus kljuè

Otvorite ventil tekuæe faze imbus kljuèem okretanjemza 90° suprotno smjeru kazaljke na satu i zatvorite ga nakon 10 sec. Sapunicom provjerite nepropusnost spojeva. Ako nema propuštanja plina, ponovno otvoriteventil okretanjem za 90° suprotno smjeru kazaljke na satu.

Postupak razvrtanja (’pertlanja’) cijevi5

Ispuštanje zraka iz sustava4

Odvrnite èepove s ventila i prikljuèka za punjenje.

Pritisnite iglicu na prikljuèku za punjenje; kad poène istjecati maglièasti plin, ispušten je sav zrak iz sustava.

Imbus kljuèem potpuno otvorite ventil tekuæe faze i ventil plinske faze i pritegnite èepove.

Skinite srh s ruba cijevi te ga razvnite odgovarajuæimalatom.

Provjerite kvalitetu razvrnutog kraja cijevi.

Cijevnim rezaèem poravnajte krajeve cijevi.

Page 20: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18

Provjera rada

Prije provjere rada ureðaja, provjerite još jednom da li su prikljuèni i spojni vodovi pravilno spojeni.

1. Prinudno upravljanje: Nakon pritiska tipke za prinudno upravljanje klimatizacijski ureðaj radi prema sljedeæem redoslijedu:

HLAÐENJE GRIJANJE STOP

7

Napunite tekuæim plinom prema gornjoj tablici.

Ispustite zrak ranije opisanim postupkom.

Zatvorite ventil plinske faze ; spojite cijev(niskog pritiska ) na prikljuèak za punjenjei zatim ponovno otvorite ventil plinske faze.

Spojite bocu s rashladnim sredstvom na cijev za punjenje i okrenite je (provjerite upute na boci s rashladnim sredstvom).

Prikljuèak za punjenje

Manometarska grupa Manometar

Cijev za punjenje

Dodavanje plina

Ako su cijevi dulje od 7 metara potrebno je dodati odreðenu kolièinu plina prema sljedeæem izrazu:A=(Lm-7m) x 50 g/m (A=kolièina plina ; L = duljina spojnih cijevi).

6

7

0

8

50

9

100

10

150

Duljina spojnih cijevi (m)

Dodatak plina (g)

1919

2. Provjera rada daljinskog upravljaèa: Ako se nakon pritiska tipke I/O na daljinskom upravljaèu oglasi kratki zvuèni signal unutarnje jedinice, znaèi da je daljinski upravljaè u funkciji. Nakon toga provjerite rad svake tipke zasebno.

3. Provjera : otvorite prednju ploèu i pritisnite tipku za provjeru. Prikljuèenjem na elektr. struju provjera rada je aktivirana. Ako se svjetiljke pokazivaèa ili LED zaslon unutarnje jedinice, ukljuèe i iskljuèe ,sustav je u normalnom radu. Ako neka od svjetiljki pokazivaèa svijetli stalno ili se na zaslonu pokazivaèa javljaju krive oznake, nešto nije u redu te provjerite neispravnost.

Zatvorite ventil plinske faze, odpojite manometarsku grupu te ponovno otvoriteventil plinske faze.

Ventil tekuæe faze(visoki tlak)

Ventil plinske faze(niski tlak)

Ventil

Page 21: DSBB01 Klima Uredjaji AUS09-18