Dsp khb77 ting 3 2013

  • View
    156

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Dsp khb77 ting 3 2013

  • 1. PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Ekonomi Rumah Tangga serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangunkan modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Ekonomi Rumah Tangga sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek.1

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.2 3. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OBJEKTIF MATA PELAJARAN OM1Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit.OM2Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk.OM3Menghasilkan arktikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.OM4Mengenal pasti hidangan dan pengurusan sajian.OM5Mengenal pasti dan menyenggara tempat kediaman..OM6Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.OM7Mengenal pasti kepentingan konsumerisme kepada pengguna dan pengeluar.OM8Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek.OM9Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.(Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (2005) Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia).3 4. OBJEKTIF PENTAKSIRAN Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;OP1Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri.OP2Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.OP3Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian.OP4Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk.OP5Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek.OP6Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri.OP7Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.(Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga (2005), Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia).4 5. TAFSIRAN oBand ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.oStandard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.oStandard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Perkembangan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.oDeskriptor ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.oEvidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.oEvidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.oInstrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi dan ujian amali.oPentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran, peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan.5 6. KERANGKA STANDARD PRESTASI 6TahuFaham5TahuFaham4TahuFaham3Tahu2Tahu1Faham Boleh Buat dengan Beradab MithaliBoleh Buat dengan Beradab TerpujiBoleh Buat dengan BeradabBoleh BuatTahuFaham6 7. PENYATAAN STANDARD KHB EKONOMI RUMAH TANGGA BANDPENYATAAN STANDARD6 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif.5 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif.4 (Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik.3 (Tahu, Faham dan Boleh Buat)Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.2 (Tahu dan Faham)Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.1 (Tahu)Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.7 8. STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 38 9. BAND 19 10. BAND1 TahuSTANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.DESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buatEVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buatMurid boleh:Murid boleh:B1D1 Mengetahui tentang asas elektrik.B1D1E1 Menyatakan dua jenis motor. B1D1E2 Menyatakan arah pusingan motor DC.B1D2 Mengetahui tentang tempat kediaman.B1D2E1 Menyatakan tiga jenis ruang tempat kediaman. B1D2E2 Menyatakan dua pembersihan tempat kediaman. B1D2E3 Menyatakan empat faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur kelengkapan tempat kediaman.B1D3 Mengetahui tentang kaedah membuat biskut dan kek.B1D3E1 Menyatakan pengertian gaul dan ramas. B1D3E2 Menyatakan dua biskut yang disediakan dengan kaedah putar.10 11. B1D3E3 Menyatakan satu kek yang disediakan dengan kaedah enjut yang divariasikan.B1D4 Mengetahui tentang jahitan.B1D4E1 Menyatakan tiga jenis hiasan dalam jahitan.B1D5 Mengetahui tentang konsumerisme.B1D5E1 Menyatakan lima hak pengguna. B1D5E2 Menyatakan tiga tanggungjawab pengeluar kepada pengguna.Menyatakan secara lisan atau bertulis 11 12. BAND 212 13. BANDSTANDARD Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan pembelajaranDESKRIPTOR APA murid tahu dan boleh buatEVIDENS BAGAIMANA murid persembahkan APA murid tahu dan boleh buatMengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.Murid boleh:Murid boleh:B2D1 Mengetahui dan memahami tentang elektrik.B2D1E1 Menerangkan mekanisme penghantaran kuasa motor DC.B2D2 Mengetahui dan memahami tentang tempat kediaman.2 Tahu dan FahamB2D2E1 Menerangkan dua ruang tempat kediaman dari segi fungsinya. B2D2E2 Menerangkan dua faktor keselesaan tempat kediaman. B2D2E3 Menerangkan dua faktor yang perlu diambil kira semasa menyusun atur kelengkapan tempat kediaman.B2D3 Mengetahui dan memahami tentang kaedah membuat biskut dan kek.B2D3E1 Menerangkan pengertian kaedah gaul dan ramas. B2D3E2 Menerangkan pengertian kaedah putar. B2D3E3 Menerangkan pengertian kaedah enjut.13 14. B2D4 Mengetahui dan memahami tentang jahitan.B2D4E1 Menerangkan pengertian kuilting. B2D4E2 Menerangkan pengertian tampal hias. B2D4E3 Menerangkan pengertian tampal cantum.B2D5 Mengetahui dan memahami tentang k