Dsp Khb77 Ting 3

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dsp Khb77 Ting 3

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  1/30

  1

  DRAF

  DSP KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH TANGGA TINGKATAN 3

  Julai 2013

  STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUEKONOMI RUMAH TANGGATINGKATAN 3

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  2/30

  2

  Cetakan 2013

  Lembaga PeperiksaanKementerian Pendidikan Malaysia 2013

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengubah mana-manaq bahagian, artikel,ilustrasi, isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara puntanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah, Lembaga Peperiksaan,Kementerian Pendidikan Malaysia.

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  3/30

  3

  KANDUNGAN

  BIL PERKARA MUKA SURAT

  1 PENDAHULUAN 4

  2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 5

  3 MATLAMAT MATA PELAJARAN 6

  4 OBJEKTIF MATA PELAJARAN 6

  5 OBJEKTIF PENTAKSIRAN 7

  6 TAFSIRAN 8

  7 KERANGKA STANDARD PRESTASI 9

  8 PENYATAAN STANDARD KHB EKONOMI RUMAH TANGGA 10

  9

  10

  STANDARD PRESTASI KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

  PEMETAAN EVIDENS

  11

  28

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  4/30

  4

  PENDAHULUAN

  Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi, Ekonomi RumahTangga serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Matapelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuandan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangunkan modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti danholistik.

  Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan bolehbuat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikuttahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatifdijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran.

  Dokumen Standard Prestasi (DSP) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponenelektif iaitu Ekonomi Rumah Tangga sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentangperkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan.

  Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagimata pelajaran ini dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yangberteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek.

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  5/30

  5

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

  melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

  Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara.

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  6/30

  6

  MATLAMAT

  Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi

  serta kreatif, berinisiatifdan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

  OBJEKTIF MATA PELAJARANOM1 Mengamalkan kreativiti, inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti

  kayu, papan lapis dan bahan komposit.

  OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan

  menghasilkan produk.

  OM3 Menghasilkan arktikel mudah dengan menggunakan mesin jahit.

  OM4 Mengenal pasti hidangan dan pengurusan sajian.

  OM5 Mengenal pasti dan menyenggara tempat kediaman..

  OM6 Memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul.

  OM7 Mengenal pasti kepentingan konsumerisme kepada pengguna dan pengeluar.

  OM8 Mengumpul, memproses dan mendokumentasikan maklumat secara bersistem dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat

  keputusan rekaan dan penghasilan projek.

  OM9 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat.

  (Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 3 (2005) Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia).

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  7/30

  7

  OBJEKTIF PENTAKSIRAN

  Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu, berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang

  dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan;

  OP1 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri.

  OP2 Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian.

  OP3 Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian.

  OP4 Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk.

  OP5 Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek.

  OP6 Mengamalkan cara bekerja yang sistematik, bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri.

  OP7 Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem.

  (Dipetik daripada Dokumen Format Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga (2005), Lembaga Peperiksaan,

  Kementerian Pelajaran Malaysia).

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  8/30

  8

  TAFSIRAN

  o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan

  pelaporan individu.

  o Standard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi

  gambaran holistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan

  menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada

  dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Perkembangan murid dijelaskan dengan satu

  atau lebih qualifiermenggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o Deskriptorialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir

  dan dicapai.

  o

  Evidens (murid) ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat bagi sesuatu deskriptor.o Evidens (bahan) ialah bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam

  bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak dan laporan.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian

  secara lisan, demonstrasi dan ujian amali.

  o Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan, instrumen pentaksiran,

  peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh Lembaga

  Peperiksaan.

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  9/30

  9

  KERANGKA STANDARD PRESTASI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab

  Tahu

  FahamTahu

  Boleh BuatFahamTahu

  TahuBoleh Buat dengan Beradab

  TerpujiFaham

  TahuBoleh Buat dengan Beradab

  MithaliFaham

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  10/30

  10

  PENYATAAN STANDARD KHB EKONOMI RUMAH TANGGA

  BAND PENYATAAN STANDARD

  6

  (Tahu, Faham dan Boleh Buatdengan Beradab Mithali)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi

  rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif.

  5(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab Terpuji)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi,ekonomi rumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif.

  4(Tahu, Faham dan Boleh Buat

  dengan Beradab)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomirumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik.

  3(Tahu, Faham dan Boleh Buat)

  Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomirumah tangga serta perniagaan dan keusahawanan.

  2(Tahu dan Faham)

  Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga sertaperniagaan dan keusahawanan.

  1(Tahu)

  Mengetahui tentang reka bentuk dan teknologi, ekonomi rumah tangga serta perniagaan dankeusahawanan.

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  11/30

  11

  STANDARD PRESTASIKHB EKONOMI RUMAH TANGGA

  TINGKATAN 3

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  12/30

  12

  BAND 1

 • 7/29/2019 Dsp Khb77 Ting 3

  13/3