DSP Matematik Ting 3

 • View
  235

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of DSP Matematik Ting 3

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  1/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 1

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI

  MATEMATIK

  TINGKATAN 3

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  2/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

  dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

  berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara."

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  3/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 3

  MATLAMAT KURIKULUM MATEMATIKKurikulum Matematik Sekolah Menengah bertujuan untuk membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan

  pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya

  menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.

  OBJEKTIF KURIKULUM MATEMATIKKurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:

  1. Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan.

  2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Perkaitan.

  3. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:

  Membuat anggaran dan penghampiran

  Mengukur dan membina

  Memungut dan mengendali data

  Mewakilkan dan mentafsir data Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik

  Menggunakan algoritma dan perkaitan

  Menyelesaikan masalah

  Membuat keputusan

  4. Berkomunikasi secara matematik.

  5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

  6. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain.

  7. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka ilmu

  matematik.

  8. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab.

  9. Bersikap positif terhadap matematik.

  10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  4/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 4

  PENDAHULUAN

  Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru

  menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

  Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai

  apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

  Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

  yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  5/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 5

  TAFSIRAN

  o Bandialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan

  individu.

  o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran

  holistik tentang individu.

  o Standard Prestasiialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di

  mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua

  iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih

  qualifiermenggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o Deskriptorialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan

  dicapai.

  o

  Evidens

  Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat

  berdasarkan deskriptor.

  Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam

  bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian

  secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  6/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 6

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap

  perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta

  menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

  4TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

  DENGAN BERADAB

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara

  sistematik.

  5TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

  DENGAN BERADAB TERPUJI

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau

  secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

  6TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

  DENGAN BERADAB MITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat

  keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh

  berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai

  secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  7/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 7

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  1 Tahu pengetahuan asas matematik.

  2 Tahu dan faham konsep dalam matematik.

  3 Tahu, faham dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik.

  4 Tahu, faham dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik.

  5Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakanpelbagai kaedah.

  6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  8/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 8

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  1Tahu B1

  Tahu pengetahuan asasmatematik

  B1D3BULATAN II

  B1D3E1Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatanyang dicangkum oleh suatu lengkok.

  B1D10PENJELMAAN II

  B1D10E1Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalahserupa.

  B1D10E2Mengenal pasti suatu pembesaran.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  9/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 9

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  2

  Tahudan faham

  B2

  Tahu dan faham konsep dalammatematik

  B2D1SUDUT DAN GARIS II

  B2D1E1Menentukan bahawa bagi garis selari:(a) sudut sepadan adalah sama atau(b) sudut berselang-seli adalah sama atau(c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 180.

  B2D2POLIGON II

  B2D2E1Menentukan sama ada poligon yang diberi adalahpoligon sekata.

  B2D3BULATAN II

  B2D3E1Menentukan bahawa:(a) jejari yang berserenjang dengan perentas

  membahagi dua sama perentas tersebut danbegitu juga sebaliknya atau

  (b) pembahagi dua sama serenjang bagi duaperentas bersilang pada pusat bulatan atau

  (c) dua perentas yang sama panjang adalah samajarak dari pusat bulatan dan begitu jugasebaliknya atau

  (d) perentas yang sama panjang apabila memotongsuatu bulatan menghasilkan lengkok yang samapanjang.

  B2D3E2Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi

  empat kitaran.

  B2D3E3Mengenal pasti sudut peluaran dan sudutpedalaman bertentang yang sepadan bagi sisiempat kitaran.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  10/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 10

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  2Tahu dan

  faham

  B2Tahu dan faham konsep dalam

  matematik

  B2D4STATISTIK II

  B2D4E1Menentukan mod bagi:(a) set data.(b) data dalam jadual kekerapan.(c) piktograf ataucarta palangataugraf garis atau

  carta pai.

  B2D7RUMUS ALGEBRA

  B2D7E1Mengenal pasti perkara rumus.

  B2D12KETAKSAMAAN LINEAR

  B2D12E1Mengenal pasti hubungan:(a) lebih besar daripada(b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi.

  Menulis hubungan antara dua nombor yang diberimenggunakan simbol > atau < .

  Mengenal pasti hubungan:(a) lebih besar daripada atau sama dengan(b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan

  situasi yang diberi.

 • 8/14/2019 DSP Matematik Ting 3

  11/30

  DSP MatematikTingkatan 3 Jun 2013 11

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  3

  Tahu, fahamdan boleh

  buat

  B3

  Tahu, faham dan bolehmenggunakan kemahiran asas

  matematik

  B3D1SUDUT DAN GARIS II

  B3D1E1Menentukan nilai:(a) sudut sepadan(