Dsp p moral ting 2

  • View
    2.136

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Dsp p moral ting 2

  • 1. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 2013STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIADOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN MORALTINGKATAN 2

2. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20132FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara." 3. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20133MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORALKurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbangke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORALObjektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid:1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia;2. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arahmengekalkannya;3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysiayang demokratik;4. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murnimasyarakat Malaysia. 4. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20134PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk gurumenambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telahmenguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial. 5. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20135TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakanbagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberigambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standarddan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalamstandard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betulmenggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.o EvidensMurid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan bolehbuat berdasarkan deskriptor.Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain. 6. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20136TAFSIRAN BANDBAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.2 TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.3TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUATMurid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.4TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitumengikut prosedur atau secara sistematik.5TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABTERPUJIMurid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, denganmengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikappositif.6TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMITHALIMurid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untukmendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 7. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20137BAND PERNYATAAN STANDARD1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia3 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia4Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaituberlandaskan peraturan dan undang-undang5Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian /pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat6Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian /pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dan diteladani 8. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20138BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS1TahuB1Mengetahui nilai-nilaiberakhlak muliaB1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganPerkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggungjawab Hemah Tinggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Keadilan Rasional KesederhanaanB1D1E1Boleh memberi contoh agama / kepercayaan yang terdapatdi Malaysia perlakuan bertolak ansur / mengawal diri /sabar aktiviti berdikari individu yang mencapai kejayaan keranagigih berusahaB1D1E2Boleh menyenaraikan ciri amanah tanggungjawab diri di rumah / di sekolah /dalam masyarakat pertuturan dan tingkah laku yang sopan ciri orang yang bersikap sederhana dalamhubungan dengan orang lainB1D1E3Boleh menyatakan perbuatan yang boleh menjejaskanmaruah diri cara menyayangi sesama manusia /manusia dengan flora / manusia denganfauna prinsip keadilan yang diamalkan di sekolah faktor yang perlu diambil kira sebelummembuat sesuatu keputusan 9. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 20139B1D2Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganKekeluargaan Kasih Sayang terhadap Keluarga Hormat dan Taat kepada AnggotaKeluarga Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Tanggungjawab terhadap KeluargaB1D3Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganAlam Sekitar Menyayangi dan Menghargai AlamSekitar Keharmonian antara Manusiadengan Alam Sekitar Kemapanan Alam Sekitar Peka terhadap Isu-Isu Alam SekitarB1D4Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganPatriotisme Cinta akan Negara Taat Setia kepada Raja danNegara Sanggup Berkorban untuk NegaraB1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganHak Asasi Manusia Melindungi Hak Kanak-kanak Menghormati Hak Wanita Melindungi Hak Pekerja Menghormati Hak GolonganB1D2E1Boleh menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia perlakuan yang menunjukkan sikap hormatdan taat kepada ibu bapa adat / tradisi yang diamalkan oleh keluarga tanggungjawab diri terhadap keluargaB1D3E1Boleh menyatakan cara memelihara / memuliharapersekitaran sekolah cara menjaga kebersihan sumber air punca pencemaran persisiran pantai contoh bencana alamB1D4E1Boleh menyatakan contoh kemudahan awam / perkhidmatansosial aktiviti sambutan hari Kebangsaan / aktivitikemasyarakatanB1D5E1Boleh menyatakan hak kanak-kanak yang wajar dipenuhi olehibu bapa atau penjaga hak wanita dalam pembangunan keluarga,masyarakat dan negara tanggungjawab majikan dalam menjaga 10. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 201310Kurang Berupaya Melindungi Hak PenggunaB1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganDemokrasi Mematuhi Peraturan dan Undang-Undang Kebebasan Bersuara Kebebasan Beragama Penglibatan Diri dalamPembangunan Negara Sikap KeterbukaanB1D7Mengetahui nilai-nilai berkaitan denganKeamanan dan Keharmonian Hidup Bersama secara Aman Saling Membantu dan Bekerjasama Saling Menghormati antara Negarakebajikan pekerja jenis kecacatan golongan kurang berupaya hak pengguna untuk mendapatperlindungan dan maklumat tentangbaranganB1D6E1Boleh menyenaraikan peraturan dan undang-undang jalan raya perayaan keagamaan sendiri / orang lain aktiviti luar sekolah bersama masyarakatsetempatB1D6E2Boleh menyatakan cara berbincang sesama anggota keluarga cara menerima pandangan dan teguranorang lainB1D7E1Boleh menyatakan ciri-ciri jiran yang baik badan sukarela yang terlibat dalam aktivitikemasyarakatan contoh kerjasama antara negara 11. DSP Pendidikan Moral Tingkatan 2Februari 201311BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS2Tahu danFahamB2Mengetahui dan memahaminilai-nilai berakhlak muliaB2D1Mengetahui dan memahami nilai-nilaiberkaitan dengan Perkembangan Diri Kepercayaan kepada Tuhan Amanah Harga Diri Bertanggungjawab Hemah Tnggi Toleransi Berdikari Kerajinan Kasih Sayang Keadilan Rasional KesederhanaanB2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan beragama / berkepercayaan cara bersikap amanah perbuatan yang boleh menjejaskanmaruah diri pertuturan dan tingkah laku yang sopandalam pelbagai situasi perlakuan bertolak ansur / mengawal diri /sabar dengan orang lain kebaikan menyelesaikan masalah sendirisecara individu / berkumpulan cara menyayangi sesama manusia /manusia dengan flor