DSP Pend Seni Ting 2

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DSP Pend Seni Ting 2

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  1/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN SENI VISUAL

  TINGKATAN 2

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  2/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

  dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

  berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara."

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  3/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  3

  MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL

  Matlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya,mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantumurid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisanbangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat FalsafahPendidikan Kebangsaan.

  OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL

  Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah bertujuan untuk:

  1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan2. memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual3. meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan

  dalam kehidupan dan kerjaya4. menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk merekacipta barangan kraf dan produk seni visual yang

  berkualiti5. membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual6. mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain7. menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia

  dan antarabangsa8. menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya

  9. menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitarannya dan kaitan dengan keselesaan hidup10. membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  4/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  4

  PENDAHULUAN

  Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk gurumenambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

  Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telahmenguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

  Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan

  Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  5/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  5

  TAFSIRAN

  o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi

  tujuan pelaporan individu.

  o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberigambaran holistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard danmenunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalamstandard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).

  Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betulmenggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.

  o Evidens

  Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan bolehbuat berdasarkan deskriptor.

  Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  6/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  6

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAMMurid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT

  Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.

  4TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADAB

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitumengikut prosedur atau secara sistematik.

  5TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADAB

  TERPUJI

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, denganmengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap

  positif.

  6TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untukmendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  7/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  7

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  1 Mengenali dan mengetahui unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka.

  2 Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan danpemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual.

  3 Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalampenghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.

  4Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Rekamelalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, disamping mengamalkan nilai baik.

  5 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melaluipenggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasilkerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik

  6 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan

  mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapatmembuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air danluar negara, di samping mengamalkan nilai baik.

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  8/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  8

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  1Tahu

  B1Mengenali dan mengetahuiunsur seni dan prinsip rekaandalam Asas Seni Reka.

  B1D1Menyatakan dan mengetahui unsurseni dalam Asas Seni Reka.

  B1D2Menyatakan dan mengetahui prinsiprekaan dalam Asas Seni Reka.

  B1D1E1Menyatakan unsur seni

  garisan

  rupa

  bentuk

  jalinan

  ruang

  warna

  B1D2E2Menyatakan prinsip rekaan

  Kontra

  Harmoni

  Penegasan

  Imbangan Irama dan pergerakan

  Kepelbagaian

  Kesatuan

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  9/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  9

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  2Tahu dan

  Faham

  B2Mengetahui dan memahamitentang unsur seni dan prinsiprekaan dalam Asas Seni Rekamelalui pengamatan danpemerhatian terhadap sumberalam, benda buatan manusia danhasil seni visual.

  B2D1Mengenalpasti fungsi serta perananunsur seni dalam Asas Seni Rekapada sumber alam, benda buatanmanusia dan hasil seni visual.

  B2D1E1Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni,pada sumber alam, benda buatan manusia.

  B2D1E2Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni,pada hasil karya Seni Halus.

  B2D1E3Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni,pada hasil karya Komunikasi Visual.

  B2D1E4Mengenalpasti fungsi dan peranan unsur seni,pada hasil karya Kraf Tradisional.

 • 7/30/2019 DSP Pend Seni Ting 2

  10/24

  DRAFDSPPendidikanSeniVisualTingkatan228September2012

  10

  B2D2Mengenalpasti fungsi serta peranan

  prinsip rekaan dalam Asas Seni Rekapada sumber alam, benda buatanmanusia dan hasil seni visual.

  B2D2E1Mengenalpasti fu