of 20 /20
1 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE II Predavanje 20. ožujka 2014. 2 DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA financijska ulaganja uložena na razdoblje duže od 1 godine, poslovni subjekti provode ulaganja u financijsku imovinu u cilju ostvarivanja prinosa, dobiti Dugotrajna financijska imovina: udjeli (dionice) u povezanim poslovnim subjektima, zajmovi povezanim poslovnim subjektima, sudjelujući interesi, ulaganja u vrijednosne papire, dani krediti, depoziti, kaucije, ostala dugotrajna ulaganja MRS 32 – Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje, MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak...

Page 1: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

1

1

RAČUNOVODSTVO ZA

PODUZETNIKE II

Predavanje 20. ožujka 2014.

2

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

financijska ulaganja uložena na razdoblje duže od 1 godine,

poslovni subjekti provode ulaganja u financijsku imovinu u cilju ostvarivanja

prinosa, dobiti

Dugotrajna financijska imovina:

• udjeli (dionice) u povezanim poslovnim subjektima,

• zajmovi povezanim poslovnim subjektima,

• sudjelujući interesi,

• ulaganja u vrijednosne papire,

• dani krediti, depoziti, kaucije,

• ostala dugotrajna ulaganja

MRS 32 – Financijski instrumenti: objavljivanje i prezentiranje,

MRS 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

Page 2: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

2

3

DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Udjeli (dionice) u povezanim poslovnim subjektima – jedan poslovni

subjekt ima mogućnost kontrole drugog poslovnog subjekta ili značajan utjecaj

nad njim, (više od 20%)

MRS 24 – objavljivanje povezanih stranaka

Zajmovi povezanim poslovnim subjektima,

Sudjelujući interesi (participacije) – ulaganje ispod 20 %, ulaganje u

nepovezane poslovne subjekte,

Ulaganja u vrijednosne papire – ulaganje novčanih sredstava u dužničke ili

vlasničke vrijednosne papire s rokom vraćanja dužim od 1 godine,

vlasnički v.p. - vlasnička prava, prava upravljanja, sudjelovanje u raspodjeli

dobiti

metoda troška – trošak ulaganja sastoji se od: troškova stjecanja, brokerske

provizije, honorara, bankarskih usluga i slično.

početno po trošku ulaganja,

naknadno po fer vrijednosti

4

ULAGANJE U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Primjer: Poslovni subjekt MM je kupio dionice poslovnog subjekta RR za

800.000 kn, što čini 5 % ukupno ispostavljenih dionica. Provizija brokera

iznosi 10.000 kn (nije u sustavu PDV-a). Saldo žiroračuna iznosi 1.000.000

kn.

0450 – Ulaganja u dionice domaćih dr. 1000 – Žiroračun

(1)810.000 So 1.000.000 810.000 (1)

Ulaganja u dužničke vrijednosne papire: obveznice, blagajnički zapisi,

certifikati i sl.

• ugovara se kamata, ulagač ostvaruje prihod neovisno o rezultatu

poslovanja

Page 3: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

3

5

ULAGANJE U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Primjer:

1. Poslovni subjekt AA kupio je obveznice izdane

od poslovnog subjekta BB za 500.000 kn. Rok

dospijeća obveznica je 5 godina.

2. Godišnja kamata iznosi 30.000 kn

3. Kamate su naplaćene. Stanje žiroračuna iznosi

800.000 kn.

6

ULAGANJE U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Primjer: Poslovni subjekt AA kupio je obveznice izdane od poslovnog subjekta

BB za 500.000 kn. Rok dospijeća obveznica je 5 godina. Godišnja kamata

iznosi 30.000 kn i naplaćene su. Stanje žiroračuna iznosi 800.000 kn.

1000 – Žiroračun 0462 – Ulaganja u obveznice trg.dr.

So 800.000 500.000 (1) (1) 500.000

(3) 30.000

167 – Potraživanja za kamate 773 – Prihodi od kamata

(2) 30.000 30.000 (3) 30.000 (2)

Page 4: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

4

7

ULAGANJE U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Primjer:

1. Poslovni subjekt AA kupuje obveznice

poslovnog subjekta DD za 150.000 kn s rokom

vraćanja 4 godine.

2. Nominalna vrijednost obveznica je 180.000 kn.

Stanje žiroračuna je 500.000 kn.

8

ULAGANJE U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Primjer: Poslovni subjekt AA kupuje obveznice poslovnog subjekta DD za

150.000 kn s rokom vraćanja 4 godine. Nominalna vrijednost obveznica je

180.000 kn. Stanje žiroračuna je 500.000 kn.

1000 – Žiroračun 0462 – Dugoročna ulaganja u obveznice

So 500.000 150.000 (1) (1) 180.000

04629 – Diskont 773 – Prihod od kamata

(2) 7.500 30.000 (1) 7.500 (2)

Diskont se na načelima vremenske proporcionalnosti svake godine priznaje

kao prihod – 30.000 : 4 = 7.500

Page 5: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

5

9

DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJAPotraživanja od povezanog poslovnog subjekta,

Potraživanja s osnove prodaje na kredit,

Ostala potraživanja

Potraživanja koja će se naplatiti u razdoblju dužem od 1 godine

Primjer: Poslovni subjekt je prodao gotove proizvode na robni

kredit na rok vraćanja od 2 godine.

1. Na osnovi ugovora o prodaji i obavljenoj isporuci ispostavljen je

račun na 70.000 kn + 17.500 kn PDV-a.

2. Na kraju I. polugodišta naplaćen je prvi anuitet od 26.000 kn, od

čega je kamata 4.000 kn. Obračunani PDV na kamate iznosi

1.000 kn.

10

DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Primjer: Poslovni subjekt je prodao gotove proizvode na robni kredit na rok vraćanja

od 2 godine. Na osnovi ugovora o prodaji i obavljenoj isporuci ispostavljen je račun

na 70.000 kn + 17.500 kn PDV-a. Na kraju I. polugodišta naplaćen je prvi anuitet od

25.920 kn, od čega je kamata 4.000 kn. Obračunani PDV na kamate iznosi 1.000 kn.

051 – Potraživanja po osnovi prodaje na k. 751 – Prihodi od prodaje pr.

(1) 87.500 21.000 (3) 70.000 (1)

2820 – Obveze za PDV 167 – Potraživanja za kamate

17.500 (1) (2) 5.000 5.000 (3)

1.000 (2)

773 – Prihodi od kamata 1000– žiroračun

4.000 (2) So X

(3) 26.000

Page 6: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

6

11

POVLAČENJE I OTUĐENJE NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

Korisni vijek trajanja im. – nakon toga povlači iz

upotrebe:

• rashodovanje,

• prodaja,

• razmjena,

• financijski najam,

• manjak prilikom inventure

12

RASHODOVANJE NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

Rashodovanje – kad se od imovine ne očekuje buduća

ekonomska korist,

Kad je imovina u cijelosti amortizirana, (isknjižavanje),

korisni otpaci prodajom se priznaju kao prihod

Primjer: Rashoduje se stroj. Trošak nabave stroja iznosi

500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn.

Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima

(od toga PDV 5.000 kn).

Page 7: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

7

13

RASHODOVANJE NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

Rashodovanje – kad se od imovine ne očekuje buduća ekonomska korist,

Kad je imovina u cijelosti amortizirana, (isknjižavanje), korisni otpaci prodajom se priznaju

kao prihod

Primjer: Rashoduje se stroj. Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak

vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

toga PDV 5.000 kn).

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme 3101 –Zalihe otpadnog materijala

So 500.000 500.000 (1) (1) 500.000 500.000 So (2) 20.000 20.000 (5)

121 – Potraživanja od kupaca 784 – Prihodi od prodaje materijala 789 – Ostali prihodi

(3) 25.000 25.000 (4) 20.000 (3) 20.000 (2)

2820 – Obveza za PDV po IR 1000 – Žiroračun 734 – Nabavna vrijednost prodanih mat.

5.000 (3) So X (5) 20.000

(4) 25.000

14

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

a) Prodajom se ostvaruje cijena koja je jednaka

neotpisanoj vrijednosti nekretnina, postrojenja i

opreme,

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave

50.000 kn, a ispravak vrijednosti 30.000 kn.

Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je

prodan kupcu za 25.000 kn (od toga PDV

5.000 kn)

Page 8: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

8

15

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

a) Prodajom se ostvaruje cijena koja je jednaka neotpisanoj vrijednosti nekretnina,

postrojenja i opreme,

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave 50.000 kn, a ispravak vrijednosti

30.000 kn. Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je prodan kupcu za 25.000

kn (od toga PDV 5.000 kn)

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme

So 50.000 50.000 (1) (1) 30.000 30.000 So

730 – Neotpisana vrij. ot.d.i. 121 – Potraživanja od kupaca

(1) 20.000 (2) 25.000 25.000 (3)

780 – Prihodi od prodaje 2820 – Obveza za PDV u IR

20.000 (2) 5.000 (2)

1000 – Žiroračun

So X

(3) 25.000

16

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

b) Prodajom se ostvaruje cijena koja je veća od

neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i

opreme,

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave

50.000 kn, a ispravak vrijednosti 30.000 kn.

Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je

prodan kupcu za 31.250 kn (od toga PDV 6.250

kn)

Page 9: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

9

17

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

b) Prodajom se ostvaruje cijena koja je veća od neotpisane vrijednosti nekretnina,

postrojenja i opreme,

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave 50.000 kn, a ispravak vrijednosti

30.000 kn. Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je prodan kupcu za 31.250

kn (od toga PDV 6.250 kn)

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme

So 50.000 50.000 (1) (1) 30.000 30.000 So

730 – Neotpisana vrij. ot.d.im. 121 – Potraživanja od kupaca

(1) 20.000 (2) 31.250 31.250 (3)

780 – Prihodi od prodaje d.i. 2820 – Obveza za PDV u IR

25.000 (2) 6.250 (2)

1000 –Žiroračun

So X

(3) 31.250

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

c) Prodajom se ostvaruje cijena koja je manja od

neotpisane vrijednosti

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave

50.000 kn, a ispravak vrijednosti 30.000 kn.

Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je

prodan kupcu za 12.500 kn (od toga PDV

2.500 kn)

18

Page 10: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

10

19

PRODAJA NEKRETNINA,

POSTROJENJA I OPREME

c) Prodajom se ostvaruje cijena koja je manja od neotpisane vrijednosti

Primjer: Prodaje se stroj čiji je trošak nabave 50.000 kn, a ispravak vrijednosti

30.000 kn. Neotpisana vrijednost iznosi 20.000 kn. Stroj je prodan kupcu za 12.500

kn (od toga PDV 2.500 kn)

0211 – Strojevi 0291 – I.V. postrojenja i opreme

So 50.000 50.000 (1) (1) 30.000 30.000 So

730 – Neotpisana vrij. ot.d.im. 121 – Potraživanja od kupaca

(1) 20.000 (2) 12.500 12.500 (3)

780 – Prihodi od prodaje d.i. 2820 – Obveza za PDV u IR

10.000 (2) 2.500 (2)

1000 –Žiroračun

So X

(3) 12.500

20

ŠTETE NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI

1. U prometnoj nesreći potpuno je uništen automobil. Bruto

knjigovodstvena vrijednost automobila iznosi 35.000 kn,

otpisana vrijednost je 28.000 kn. Osiguravajuće društvo

nadoknađuje 5.500 kn. Vrši se isknjižavanje automobila iz

poslovnih knjiga. Razlika do neto-knjigovodstvene vrijednosti

tereti rashode.

2. Na temelju stručne procjene i zapisnika osiguravajuće društvo

nadoknađuje 5.500 kn.

3. Osiguravajuće društvo doznačilo na žiroračun 5.500 kn.

Page 11: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

11

21

ŠTETE NA DUGOTRAJNOJ IMOVINI

1. U prometnoj nesreći potpuno je uništen automobil. Bruto knjigovodstvena vrijednost

automobila iznosi 35.000 kn, otpisana vrijednost je 28.000 kn. Osiguravajuće društvo

nadoknađuje 5.500 kn. Vrši se isknjižavanje automobila iz poslovnih knjiga. Razlika do neto-

knjigovodstvene vrijednosti tereti rashode.

2. Na temelju stručne procjene i zapisnika osiguravajuće društvo nadoknađuje 5.500 kn.

3. Osiguravajuće društvo doznačilo na žiroračun 5.500 kn.

02232 – Osobni automobil 0292 – I.V. transportnih sredstava 1000 - Žiroračun

So 35.000 35.000 (1) (1) 28.000 28.000 So So X

(3) 5.500

730 – Neotpisana vrijednost dug.imovine

(1) 7.000

1681 – Potraživanja od osiguravajućih društava 7891 – Naknada štete s osnove osiguranja

(2) 5.500 5.500 (3) 5.500 (2)

22

GUBICI OD UMANJENJA OPREME

Poslovni subjekt X na dan 31.12.2012.g. iskazao je vrijednost

uredske opreme po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn,

ispravak vrijednosti 16.000 kn, sadašnja vrijednost 9.000 kn.

Kroz amortizaciju i prodaju u budućnosti može se nadoknaditi

samo 6.500 kn. Uvažavajući načelo opreznosti poslovni subjekt

provodi vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine i

to u iznosu od 2.500 kn (9.000 – 6.500), odnosno svodi

vrijednost opreme na nadoknadiv iznos.

Page 12: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

12

23

GUBICI OD UMANJENJA OPREME

Poslovni subjekt X na dan 31.12.2012.g. iskazao je vrijednost uredske opreme

po vrijednosti: trošak nabave 25.000 kn, ispravak vrijednosti 16.000 kn,

sadašnja vrijednost 9.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju u budućnosti može

se nadoknaditi samo 6.500 kn. Uvažavajući načelo opreznosti poslovni subjekt

provodi vrijednosno usklađenje dugotrajne mat.imovine i to u iznosu od 2.500

kn (9.000 – 6.500), odnosno svodi vrijednost opreme na nadoknadiv iznos.

0212 – Uredska oprema 0291 – I.V. opreme

So 25.000 16.000 So

2.500 (1)

740 – Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine

(1) 2.500

24

VIŠKOVI I MANJKOVI DUGOTRAJNE

MATERIJALNE IMOVINE

1. Inventurom je utvrđen manjak namještaja – za to se tereti

odgovorna osoba. Knjigovodstveni podaci su sljedeći: trošak

nabave 20.000 kn, ispravak vrijednosti 12.000 kn, neto

knjigovodstvena vrijednost 8.000 kn + PDV 2.000 kn.

2. Inventurom je utvrđen višak dvaju pisaćih stolova. Inventurna

komisija procijenila je trošak nabave na 18.000 kn, a ispravak

vrijednosti na 10.000.

3. Odgovorna osoba za manjak je podmirila svoje dugovanje

uplatom na žiroračun.

Page 13: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

13

25

VIŠKOVI I MANJKOVI DUGOTRAJNE

MATERIJALNE IMOVINE1653 – Potraživanja za manjkove 2820 – Obveza za PDV

(1) 10.000 10.000 (3) 2.000 (1)

730 – Neotpisana vrijednost dugotrajne im. 780 – Prihodi od prodaje dugotrajne im.

(1a) 8.000 8.000 (1)

0222 – Uredski namještaj 0292 – I.V. uredskog namještaja

So 20.000 20.000 (1a) (1a) 12.000 12.000 So

(2) 18.000 10.000 (2)

7830 – Viškovi dugotrajne imovine

8.000 (2)

1000 – Žiroračun

So X

(3) 10.000

26

MANJAK NASTAO DJELOVANJEM

VIŠE SILE

Uslijed požara utvrđeno je da je uredski

namještaj trgovačkog društva u cijelosti uništen.

Za ovu imovinu u knjigovodstvu su iskazani

sljedeći podaci: Trošak nabave 50.000 kn,

ispravak vrijednosti 38.000 kn, neamortizirani

iznos 12.000 kn.

Page 14: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

14

27

MANJAK NASTAO DJELOVANJEM

VIŠE SILE

Uslijed požara utvrđeno je da je uredski namještaj trgovačkog društva u

cijelosti uništen. Za ovu imovinu u knjigovodstvu su iskazani sljedeći podaci:

Trošak nabave 50.000 kn, ispravak vrijednosti 38.000 kn, neamortizirani iznos

12.000 kn.

0222 – Uredski namještaj 0292 – I.V. uredskog namještaja

So 50.000 50.000 (1) (1) 38.000 38.000 So

7330 – Manjkovi dugotrajne materijalne imovine

(1) 12.000

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

1. Poslovni subjekt D sklopio je ugovor s fizičkom osobom o kupnji

građevinskog zemljišta. Ugovorom o kupnji definirana je cijena

350.000 kn, što je prijavljeno poreznoj upravi.

2. Za obavljenu uslugu posredovanja pri sklapanju ugovora agencija za

promet nekretnina je zaračunala proviziju u visini 2% prodajne cijene,

te je ispostavila račun na 7.000 + PDV.

3. Porezna uprava izvršila je procjenu tržišne vrijednosti zemljišta i

utvrdila da ono vrijedi 400.000 kn te je obračunala porezna promet po

stopi od 5%.

4. Plaćen je porez sa žiroračuna.

5. Plaćena je 250.000 kn dobavljaču zemljišta.

6. Račun agenciji podmiren je izdavanjem mjenice.

7. Zemljište je stavljeno u uporabu28

Page 15: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

15

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE0150 – Ulaganja u tijeku za zemljište 2211 – Dobavljači koji nisu obv.PDVa

(1) 350.000 377.000 (7) (5) 250.000 350.000 (1)

(2) 7.000

(3) 20.000

1820 – Pretporez 2210 – Dobavljači obvez.PDVa

(2) 1.750 (6) 8.750 8.750 (2)

269 – Ostale obveze za poreze 1000 – Žiroračun

(4) 20.000 20.000 (3) So X 20.000 (4)

250.000 (5)

2110 – Obveza za izdane mjenice 0101 – Građevinsko zemljište

8.750 (6) (7) 377.000

29

IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG

OBJEKTA1. Investitor, poslovni subjekt Z naručio je projektnu dokumentaciju za

izgradnju proizvodnog pogona te je primljen R1 račun na iznos od 16.260

kn (PDV uračunat).

2. Obveza prema projektantu podmirena je sa žiroračuna.

3. Z je sklopio ugovor o izgradnji pogona s F, a ugovorena cijena je 1.200.000

kn + PDV. Ugovorom je definirano da se dio ugovorenog iznosa (375.000

kn) isplati kao predujam. Z je uzeo dugoročni kredit od banke te je iznos od

375.000 kn dan kao predujam direktno sa žiroračuna banke.

4. Poslovni subjekt F ispostavlja račun za predujam u iznosu od 300.000 kn +

75.000 kn PDV-a te se kod Z priznaje 75.000 kn pretporeza.

5. Primljena je 1. privremena situacija od izvođača radova na 300.000 kn +

PDV

6. Cjelokupna obveza prema izvođaču zatvara se iz danog predujma.30

Page 16: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

16

IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG

OBJEKTA7. Primljena je 2. privremena situacija na iznos od 800.000 kn + PDV

8. Situacija je podmirena iz dugoročnog kredita sa žiroračuna banke

9. Primljena je konačna situacija na 1.200.000 kn + PDV.

10. Banka plaća preostali iznos iz odobrenog dugoročnog kredita.

11. Banka je ispostavila obračun kamata za 1. anuitet danog kredita na

iznos od 60.000.

12. Poslovni subjekt plaća sa svog žiroračuna 1. anuitet koji uključuje

kamatu u iznosu od 60.000 kn i 100.000 kn glavnice kredita.

13. Pogon je stavljen 16.9.u uporabu.

14. Vijek upotrebe zgrade je 50 godina. Obračunata je amortizacija.

31

IZGRADNJA GRAĐEVINSKOG

OBJEKTA0250 – Građ.obj. u pripremi 2210 – Dobavljači 1820 - Pretporez

(1) 13.008 1.213.008 (13) (2) 16.260 16.260 (1) (1) 3.252

(5) 300.000 (6) 375.000 375.000 (5) (5) 75.000

(7) 500.000 (8) 625.000 625.000 (7) (7) 125.000

(9) 400.000 (10) 500.000 500.000 (9) (9) 100.000

1000 – Žiroračun 952 – Obveze za dug.kred.

0202 – Proizvodni pogon So X 16.260 (2) (12) 100.000 375.000 (3)

(13) 1.213.008 160.000 (12) 625.000 (8)

500.000 (10)

026 – Predujmovi 1821 – Pretporez za plaćene pr. 2581– Obveze za kamate

(3) 375.000 300.000 (6) (4) 75.000 (12) 60.000 60.000 (11)

(4) – 75.000 (6) - 75.000

7240 – Kamate 0290 – I.V. građ.obj. 4302 – Amortizacija g.o.

(11) 60.000 6.065 (14) (14) 6.065

32

Page 17: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

17

33

ZADAĆA 1.

Trgovačka tvrtka S rashoduje automatsku vagu koja je u

cijelosti otpisana.

1.Bruto-knjigovodstvena vrijednost je 4.600 kn.

2.Procijenjeni otpadni materijal od rashodovane vage vrijedi

450 kn.

3.Otpadni materijal je prodan kupcu za 625 kn, od toga PDV

iznosi 125 kn.

4.Kupac je doznačio 625 kn.

5.Knjiži se rasterećenje zaliha otpadnog materijala.

34

ZADAĆA 2.

Odlukom Uprave tvrtke X rashoduje se, zbog

tehničke zastarjelosti, stroj za obradu zemljišta.

1. Bruto-knjigovodstvena vrijednost stroja je 35.000

kn, amortizirana vrijednost je 32.000 kn, a neto-

knjigovodstvena vrijednost je 3.000 kn.Stroj je

potpuno neprimjeren namjeni kojoj služi pa se

donosi odluka o rashodovanju.

Page 18: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

18

35

ZADAĆA 3.

1. Tr.društvo X povlači iz uporabe glodalicu čija je bruto-

knjigovodstvena vrijednost 100.000 kn, otpisana vrijednost

70.000 kn, neto-knjigovodstvena vrijednost 30.000kn.

2. Računom br.03/13 stroj je prodana kupcu za 37.500 kn, od

toga PDV iznosi 7.500 kn.

3. Kupac je doznačio na žiroračun tvrtke X 37.500 kn.

36

ZADAĆA 4.

1. Tr.društvo G zbog zamjene za suvremenije računalo

donosi odluku i povlači iz uporabe računalo čije je

bruto-knjigovodstvena vrijednost 80.000 kn. Računalo

je otpisano u vrijednosti 60.000 kn, pa je neto-

knjigovodstvena vrijednost 20.000 kn.

2. Računalo je prodano kupcu za 18.750 kn, od toga je

PDV 3.750 kn.

3. Kupac je doznačio sredstva na žiroračun.

Page 19: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

19

37

ZADAĆA 5.1. Sukladno sklopljenom ugovoru poslovni subjekt Z uplatio je 250.000 kn na ime predujma za

nabavu postrojenja za preradu voća poslovnom subjektu K te je otvorio akreditiv na iznos od

150.000 kn.

2. Za nabavljeno postrojenje primljen je R-1 račun dobavljača na iznos 300.000 kn + 75.000 kn

PDV-a.

3. Dobavljač postrojenja poslovni subjekt K naplatio je svoje potraživanje iz akreditiva.

4. Obračunan je predujam, a razlika je vraćena na žiroračun poslovnog subjekta Z.

5. Prijevoz postrojenja obavio je poslovni subjekt M i ispostavio R-1 račun na 20.000 kn (PDV

uračunat).

6. Troškovi utovara i istovara u iznosu od 4.000 kn plaćeni su u gotovini. Dobavljač nije u sustavu

PDV-a

7. Postrojenje P stavljeno je u upotrebu.

8. Poslovni subjekt Z prodaje stroj za obradu drveta: troška nabave 80.000 kn, ispravka

vrijednosti 60.000 kn, kupcu H za 25.000 kn + PDV. Ispostavljen je račun kupcu.

9. Na ime plaćanja svoje obveze kupac H predao je mjenicu.

10. Mjenica je naplaćena.

38

ZADAĆA 6.1. Oprema za mjerenje hlapivosti kiselina čiji je trošak nabave 270.000 kn, ispravak vrijednosti 150.000

kn, prodana je kupcu za 200.000 kn (PDV uračuna), za što je ispostavljen račun.

2. Kupac je svoju obvezu podmirio čekom.

3. Za demontažu opreme primljen je obračun izvršitelja na 20.000 kn (nije u sustavu PDV-a)

4. Tom dobavljaču je predan ček.

5. Za prijevoz opreme primljen je račun prijevoznika na 5.000 kn + PDV.

6. Obveza prijevozniku plaćena je doznakom sa žiroračuna.

7. Naplaćen je ček kupca.

8. Plaćena je obveza po čeku.

9. Procjenom je utvrđeno da stroj za lijepljenje drveta zbog čestih kvarova može biti u funkciji još samo

nepunu sljedeću godinu. Knjigovodstveni podaci su slijedeći: trošak nabave stroja je 300.000 kn,

ispravak vrijednosti 160.000 kn. Kroz amortizaciju i prodaju moguće je nadoknaditi samo 50.000 kn.

Provedite vrijednosno usklađenje.

10. Utvrđen je manjak fotokopirnog uređaja za koji se tereti odgovorna osoba. Knjigovodstveni podaci su

slijedeći: trošak nabave 15.000 kn, ispravak vrijednosti 10.000 kn, neto knjigovodstvena vrijednost

5.000 kn + PDV.

11. Radnik je uplatio dužni iznos u blagajnu poslovnog subjekta.

12. Inventurom je utvrđen višak jednog pisaćeg stola. Inventurna komisija procijenila je trošak nabave

na 7.000 kn, a ispravak vrijednosti na 2.000 kn.

Page 20: DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - vup.hr · Trošak nabave stroja iznosi 500.000 kn, a ispravak vrijednosti stroja 500.000 kn. Vrijednost otpadaka od 25.000 kn prodana je kupcima (od

20

39

ZADAĆA 7.

1. Poslovni subjekt Z odlučio je plasirati višak gotovine od 300.000 kn kao

dugoročni zajam poslovnom subjektu T.

2. Prva rata zajma uvećana za PDV na kamate iznosi 14.690 kn. Navedeni

iznos uključuje:

Otplatnu kvotu u iznosu od 11.000 kn,

Kamate iz prvog anuiteta u iznosu od 3.000 kn

PDV na kamate u iznosu od 750 kn.

Ispostavljen je račun za kamate zajmoprimcu T u iznosu od 3.000 kn plus

6750 kn PDV-a.

3. Zajmoprimac je platio 14.750 kn za prvu ratu, što uključuje plaćanje kamata

i PDV-a te prve otplatne kvote