Duh de abur si fum CSF Nr - cdn4. de abur si fum CSF Nr.2.pdf¢  de servit, gi ne povestea, cu glasul

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Duh de abur si fum CSF Nr - cdn4. de abur si fum CSF Nr.2.pdf¢  de servit, gi ne povestea,...

 • Editoriol 1- Curajul de a visa mdre!

  Corstantin D. Paael Prozd SF

  5 - Duh de abur qi fum Alexandru Lamba

  40 - in derivd Ddnu{ Ungurennu

  44 - Noud viefi Anamaria Borlan

  59 - Firul invizibil Bogdan Mihdilescu

  Vintoge SF 73 -Nop$le albe ale Leningradului

  Dodo Nitd Liricd SF

  93 - Ia niqtp apocalipsi, neamule! Julien Caragea

  Sub lupo CSF 96 - Bla-bla-bla, dom'General

  Sersiu Somesan Criticd"SF

  100 - Invazia zombi Adins Ailoaiei

  Lumeo BD 104 - Ultima cdlStorie

  F. Purluca €t L. Butuc L07 - ...irl cdutarea lui Ion Hobana

  Dodo Nitd Science

  114 - Cui ii e fric5 de maginile autonome?

  Pompilian Tofilescu Criptozoologie

  119 - Centaurul - Inorogul Aurel Cdrdsel

  & nxili:''*',, ;.,r'it'ig:"#u! PAVCON M.O. Grup SRL

  Editor; Constantin D. Pavel - redactia@colectiasf.ro Redactor-gef: Aurel Cirigel - redactorsef@colectiasf.ro

  Redactori : Anamaria Borlan (Transilvania), Florin Purluca (Moldova), Daniel Timariu (Banaf Crigana), Florin Giurci

  (Dobrogea), George Sauciuc (Republica Moldova, Bucovina), Boris Velimirovici (Voivodina, Timoc), Liviu Surugiu (Diaspora), Constantin Pavel (Bucuregti), Dodo Nifi (Ilustrafie, Graficd, BD)

  Design & Grafic5: Andrei Nicolescu Coperta: Laurentiu Butuc / Vignette rubrici: Marius Ghergu

  CSF EJ

 • Curojul de q visq mdref

  de Constantin D. Pnael

  Daci ai inv[fat si citeqti, poli visa. $i nu mi refer aici la feno- menul oniric atAt de mult cercetat qi nicicAnd elucidat pe de- plin, ci Ia aisul acela cu ochii deschiq| la acel ois care te prinde in vraja lui adAnci qi nu-{i mai di drumul, uneori, pentru tot restul viefii!

  Am inceput cu adevdr at s5. aisez pe la vArsta de 9 ani, ascuns printre rafturile inalte pAnd-n tavan ale unei librdrii de la !ari, pe genunchi cu niqte cdrli groase, cartonate, albe, cu coperte cretate, care la atingere pireau o scoar{i fini de coPac, scrise de un francezbirbos, cu ochi atAt de calzi in desenul de pe pa- gina de inceput incAt chiar c[ pireau vii. il chema Jules Veme, insd tArziu am aflat cd trebuia sd-i pronun! doar primele jumi- tXfi ale numelui: lulVern... Citeam din cdrfile lui gi mX trezeam adesea plecat de pe pachetele nedesficute Pe care pedeam, ci- litorind in lumile pictate de el, completate atAt de frumos de imaginafia mea. Iar unele c5litorii erau atAt de reale, de impre- sionante, incAt, cAnd mX readucea la viafi glasul libriresei, mi scuturam ca trezit din somn qi reveneam cu greu la fantasma numitd realitate, care deja incepea sd nu-mi mai placd, aga cum era cliditd gi zugriviti de adutgii din jurul meu.

  - Visezi cu ochii deschiqi, CdtXline... ii apirea un surAs in col1ul gurii, privindu-md cu dragoste,

  mulgumiti de ceea ce vedea. O chema Doamna Mdrioara. Fiica

  csF 2.1 tr-

 • d)

  )c E

  2

  tr

  0 T

  =o J

  ei - nu-i mai gtiu numele - era in clasi cu mine. Iar mami-sa md lisa sE. aisez in libriria ei, citindu-i tomurile necumpirate inc5, fiindci in felul acesta o imbiam qi pe colega mea si cerce- teze mai in amlnunt lumea miraculoasd a cdrfilor. Nu de alta, dar mamaie mi,,inghiontise cu coada mdfurii" sd trvSl si citesc incd dinainte de a merge la gcoal5, aga cd eram cel mai avansat la lecturi dintre tofi colegii mei de clasi.

  $i ne lua Doamna Mirioara pe-amAndoi, cAnd n-avea clienf, de servit, gi ne povestea, cu glasul ei blAnd, cAt de important era sd uisdrn cltrnd qi, mai ales, sd ne lisim in voia viselor noas- tre.

  - Indiferent unde v-ar purt4 mergeti cu ele! ne spunea. C[ci cdrfile bune n-au cum si vX ducX in alti parte decAt in locuri bune. Citifi gi visafi, copii, fiindcd doar aqa putefi cregte cu ade- vXrat. VisAnd. lie de ce-!i place lul Vern, Citiline?

  - Pentru cX md duce pAni la Lun[! rispundeam repede, cu inima bXtAndu.mi tare in piept. $i pAnd in fundul oceanului, intr-un submarin! $i prin vizduh, intr-o magind zburitoare care mi poate face StdpAnul Lumii...

  Ochii imi ardeau cAnd exprimam in cuvinte toati acea emo- lie qi am rdmas cu ei arzAnd pAnn in ziua de azi, cAnd ?fi scriu aceste rAnduri, dragul meu cititor care tocmai ai deschis revista CSF. CAteva mii de cir{i qi alte mii de pagini de reviste qi alma- nahuri mi-au linut visele vii, iar acum i1i diruiesc, din adAncul inimii mele pasionate de SF qi qtiinli, hrani proaspdti pentru oisele tale.

  Citegte minunatele povegti qi articole din CSF qi viseazi! Dar nu oricum, ci miref! Ai curajul de a visa mdref! Cautd adAnc in tine qi descoperi copilul acela cu ochi mirili de sur- prizl.qiincAntare, uluit de ceea ce citeEte gi fascinat de posibili- tifile pe care ideile scriitorilor i le dezvdluie. Ai curajul de a pdgi pe poarta acelor vise gi de a merge pAni la cap[tul dru- mului de dincolo, adundAnd in tolba-fi incipitoare tot ce fi se

  util pentru tine qi pentru semenii t5i, pentru noi to{i.pare

  "s csF 2.1 csF 2.1

  Iar cAnd te intorci aici, in lumea noastrS, pune visele in apli- care, treci la actiune, miqci lucrurile, transformi aceasti reali- tate intr-una de vis! Ia jocul vielii in serios qi, dupi ce te intrebi ,,Ce-ar fi dacd...?", du-l la un nivel superior. Uneqte-te cu noi, unegte-te cu prietenii tii, cu toli ceilalli pasionali de viitor, qi pune umirul la crearea unei realitXli mirefe.

  Cdci noi, aici, in lumea CSF, visim in fiecare zi! Visdm in primul rAnd la tine, copilul de orice vArsti care inci mai are curajul de a citi literaturi pe hArtie gr, mai mult decAt atAt, lite- raturi romAneasc6,izvoritil din suflet, inimX gi minte de scrii- tor romAn. Visdm la tine ca la un partener de c5idtorie pe dru- mul lung al zilei de azi, ca la un prieten cXruia ii putem impir- tiqi ndzuinfele, planurile gi visele noastre fdrd a fi luafi in tir- baci pentru curajul nebunesc de a visa intr-o lume in care totul pare ci se pribuEegte. Visim ci ceea ce publicdm gi ifi oferim in revista CSF va rodi in sufletul qi mintea ta, ci te vom inspira sd pui mAna pe stilou gi si scrii tu insufi, si ne oferi pldcerea cle a-fi citi lucririle. Visim ci vei lua revista CSF, dupi ce o vei citi, qi o vei prezenta plin de entuziasm prietenilor Ei colegilor tii, oferindu-le qi lor sansa de a face parte din clubul pasionafi- lor de SF gi popularizare gtiin{ificX desfiEurat sub egida revis- tei CSF, in colaborare cu Cenaclul Planetar*. Vis[m cX te vei molipsi de Colecfia Science-Fiction qi vei lua sub oblXduirea ta un copil, pe care il vei inifia in tainele SF-ului qi ale qtiinfei;

  * Cenaclul Planetar a fost fondat in anti1992 de scriitorul Constantin D. Pavel, impreunX cu Codru Piun Ei Traian Bidulescu, la Observatorul Astro- nomicAmiral Vasile (Jrseanu, din Bucuregti. Actualmente, cenaclul func{io- neazi in cadrul Universitdlii Creqtine Dimitrie Cantemir, cu intAlniri siptS- mAnale, transmise live pe intemet. De asemenea, in larX au fost infiinfate mai multe cenacluri Planetar Satelit, in qcoli, licee qi biblioteci. Pentru a par- ticipa la intAlnirile cenaclului sau Pentru a deveni membru al unui cenaclu Planetar, scriefi-ne un e-mail pe adresa redac,tiei - redactin@colectiasf.ro - gi vi vom indruma spre cel mai apropiat cenaclu.ln cazul in care dorifi sb infiin- tafi un cenaclu Planetar Satelit in localitatea dumneavoastrS, trimitefi-ne o scrisoare de intenlie pe aceeagi adresi de e-mail gi vefi fi contactat de parte- nerii nogtri.

  ...t [U

  a-

  o z; z

 • {)

  :c E

  o ! s o

  "o

  = :

  iar daci gtii vreunul care nu igi permite si se aboneze la revista CSF, fe-i tu abonament gi spune-i ci ii diruiegti revista, de fie- care dati cAnd apare, din dorinla de a-i salva viala de adult! Povestegte-i cAt de frumos este sd visezi, si afli misterele Iumii, ale Universului, si invefi despre ele gi si i1i faci un crez din a cregte intelectual qi sufletegte.

  Aurel Cirigel (redactor-qefl, Anamaria Borlan (redactor Tran- silaania), Florin Purluca (redsctor Moldoaa), Daniel Timariu (re- dactor Banat - Criqana), Florin Giurci (redactor Dobrogea), George Sauciuc (redactor Republica Moldozsa - Bucoaina), Boris Velimi- rovici (re dact or Voia o dina - Timo c), Liviu Surugiu (r e dact or dias- pora romdnd), Dodo Nlld (redactor specialist BD, ilustralie, artd graficd),Andrei Nicolescu (designer), gi semnatarul acestor rAn- duri, Constantin D. Pavel (editor fondator), arn format o echipi de visitori qi ifi intindem cu bucurie mAna, invitAndu-te in nava noastrX, pentru a cilitori cu tofii printre stele, citre viitor. Biletul de imbarcare e dorinfa ta de u lritu mire{. AtAt. in rest, i1i vei gisi cu siguranfi un loc la o vAsli gi ifi vei aduce contri- bufia la inaintarea cu succes a navei CSF prin universul vast al cunoaqterii.

  Pas cu pas, pagini dupi pagini, numir dupi numf,r, copiii, elevii, liceenii, sfudenfii, tinerii de orice vArstd care vor cu ade- vdrat si realizeze ceva important in viald, ne vor descoperi gi se vor implini alituri de CSF, a9a cum cei de generafia mea au descoperi! in copiliria lor, celebra revisti CP$F - Coleclia de Povestiri Stiintifico-Fantastice, cea care ne-a modelat spiritele pentru a visa frumos gi a ne implini vie{ile.

  Daci citeqti, atunci cu siguranfi ci !i-ai dezvoltat minunata capacitate de a visa. Iar daci tot visezi, atunci ai curajul, copile de orice vArstd, si visezi mire!!

  Te asigur - privind cu gratitudine gi recunogtinli inapoi, la scriitorii gi popularizatorli de gtiinfd care m-au invi{at pe mine sd fac asta - ci meritd din plin!

  CSF 2.1 CSF 2.1

  Duh de qbur si fum

  de Alexanilru Lamba

  I

  Tempoul ropotului de copite scXdea din ce in ce, iar odati cu cl Ei ribdarea nefericifilor cilitori care, la r5stimpuri, igi ridicau ochii cltre drumul rimas ?n fafi qi stAlceau i