Click here to load reader

DY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM …sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/HoatDongAnh/Vinh-VTDB/2018-04-04 (1544...oy ban nhan dan cong hoa xa hqi ch1.5 nghia viet nam thanh

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM...

 • DY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH So GIAO THONG VAN TAI

  CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM DO 14p - Tty do - Hanh pink

  S& //6-A.4 /QD-SGTVT Thanh pha Ha Chi Mink ngay04 timing 4 ;thin 2018

  QUYET DINH thay thE phircrng filen hoat dOng tren tuyeii xe butt có triy gia so 54:

  Ben xe Chg Lirn-Ben xe MiEn Bong

  GIANI DOC SO GIAO THONG VAN TAI

  Can dr Quyet dinh So 09/QD-UB ngay 09 thang 01 na.'m 1991 dm ty ban nhan dan Thanh phO ye \dee thanh 1ap SO Giao thong c8ng chanh; Quyet dinh sO 1187/QD-UB ngay 21 thang 3 Warn 2005 ciia Chi) tich fJy ban nhan dan thanh pho ye &An ten So Giao thong cling chanh thanh. SO Giao thong-Cong chinh trgc thuOc lOy ban nhan dan thanh pho; Quyet dinh so 53/2008/QD-UBND ngay 13 thdng 6 narn 2008 dm fly ban than Sin thanh phO ye d'Oi ten SO Giao thong-Cong chinh thanh Set Giao thong van tai thanh phot; Quyet dinh so 70/2010/QD-UBND ngay 17 thar,ig 9 nam 2010 Ma UST ban nhan dan thanh phi!, ye viEc ban hanh Quy the te chirc va hoat dOng cga SO Giao th8ng van tai thanh phO HO Chi Minh;

  Can dr Thong tu s6 63/2014/TT-BGTVT ngdy 07 thang 11 Mm 2014 Ma BO Giao thong van tai quy dinh Quy dinh ye th chine, quan hoat Ong van tai bAng xe 8 to va dich vn hO trg van tai duOng 130;

  Can dr Quy'et dinh so 20/201,4/QD-UBND ngdy 30 thang 5 Mm 2014 ban nhan dan thanh phi) ye ban hanh Quy dinh ye to chirc, quan 19,

  Ichai tithe hoat dOng van tai Ichach cong Ong bang xe bu9t tren dia ban thanh ph6 HO Chi Minh;

  Cdn cit Quyet dinh sO 3141/QH-SGTVT ngay 23 thang 06 narn 2017 Ma SO Giao th8ng van tdi ye yiec thay a don vi dam than hoat dOng thy& xe bu9t ski 54: Ben xe Chg Lon-B'en xe Mien Deng; Quyet dinh so 5808/QD-SGTVT ngay 08 thang 11 nam 2017 cila So Giao thong van tai ye dieu chinh s6 chuyen xe hoat Ong trong ngay tren tuyen xe bu9t co trg gid so 54: Ben xe Chg Lon-Ben xe Mien Wong; Quyet dinh so 753/9D-SGTVT ngly, 02 thang 02 Mm 2018 cga SO Giao thong van tai ye viec dieu chinh cdc tuyen xe bu9t do Cong ty trach nhi'em him hari van tai thanh pho dam nhan trong dip Tet Nguyen ddn Mm 2018;

  Xet de nghi cM Trung tam Quin 19 Giao theing cOng cOng (Ti Iriph so 60/M-TT ngay 02 thdng 4 nam 2018) ye viEc thay the phuong tin 40 chi) hoat dOng tren tuyen xe bu9t cod trg gid so 54: Ben xe,Chg Lon-Ben xe Mien piing dE pha hop voi nhu eau khdch di lai vã nang cao chat luong phnc vn tren tuyen;

  Theo de nghi cM Truemg phi:mg Quan 19 Van tdi dirimg b0 SO,

 • QUYET DUSTH:

  , Dieu 1. Thay the toan be xe b4t 40 ch6 có may lanh hoat deng ten tuyen xe but c6 tro gia so 54: Ben xe Chu. Lern-Ben xe Mien Bong, thgc hien ke tü ngay 10 thang 4 nini 2018 vei danh sach xe bu9t hog dOng tren tuyen, 10 trinh va cac th8ng so chit' yêu duge quy dinh tai Phu 1iic dinh kern Quyet dinh nay.

  Dieu 2. Trung tarn Quan 19 Giao thong cling cOng va Cong ty TNHH van tai Thanh pho c6 trach nhiem: , 1. Chap hanh quy dinh v t6 chire,quan 19 hog dOng van tai hanh khach

  bang xe butt tren dla ban thanh ph8 Ho Chi Minh va ck van ban huemg dan thuc hien;

  Thong tin hoat deng tuyen cho hanh khach Net. Dam bao phircmg tien duct th6ng tin day du theo quy dinh tnrec khi

  dua vao hoat &Ong tren tuyen; (long tired, chiu trach nhiem boyi va giai quyet s8 xe bu9t ea loai 55 cho da hog dOng tnree day tren tuyen. Trutmg hop, COng ty khong tiep tuc quan 19 va be' tri ck xe buSet cii nay hoat deng tren the tuyen xe bu9t khac, Cong ty phai lien he voi SO Giao theng van tai de tra lai the ph6 hieu xe bu9t da duce cap theo quy dinh.

  Dieu 3. Chanh Van phong Se, Tnremg ek Ph6ng: Quan 19 Van tai dueng be, Ke hoach-Dau tir, TM chinh, Phap ch'e; Chanh thanh tra Se Giao thong van tai; Giam doe Trung tam Quan 19 Giao thong cling cOng va Tong Giam doe Cong ty TNIIH van tai thanh pho c6 teach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

  II

  NCI nh#n: Nhu dieu 3; SO Tai chInh;

  - SO GTVT (POD Lam); - Luu:VT,VTDB.QVC19

 • OY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CH1.5 NGHIA VIET NAM THANH PHO HO CHI MINH D0c 10p - Ty' do - Hynh phtic SO GIAO THONG VAN TAI

  Phy lyc TUYEN XE BUtT SO 54: BEN XE MIEN BONG-BEN XE CHO LON s.c hanh kern theo Quyit clinh so: /544 /QD-SGTVT ngay D4thcing 4 nam 2018

  sb ¶ caa Giam doc So. Giao thong van tai)

  001Wail4G volta Lucrt di: B'en xe Mien Dong-Dinh BO Lilt-Bach Dang-Le Quang Dinh-

  guyen Huy Lucmg-Na Trang Long-Phan DAng Ltru-Dinh Tien Hoang-Vo TM Sau-Duemg 3/2-Le Hong Phong-Hung Vucmg-Hong Bang-Phit Hatt-Ga Chg Lan A.

  Ltrot ve: Ga Chg Lan A-Le Quang Sung-Pham Dinh HO-Thap Mugi-Phu Hau-Nguygn TrAi-Tran Phit-Le Hong Phong-Dien Bien Pho-Dinh Tien Hoang-Phan Dang Luu-Ng Trang Long-Nguien Huy Lugng-Le Quang Dinh-Bach Dang-XO Viet Nghe Tinh-Quoc 10 13-Dinh BO Linh-Ben xe Mien Deng.

  1. LO trinh

  2. Cac thong s6 hot Ong

  TT Cfic chi den Ithai thfic Ban tri Thong sti 1 Ctr ly tuyen binh quan Km 14,45

  2

  Thad gian hoat (Ring trong ngay

  Gia

  Ben xe Mien Wong - Chuyen dam tien xuat ben 04 gig 00 - Chuyen cuoi ding xual ben 20 gig 00

  Ben xe Chg LCm - Chuyen dau tien xuat ben 04 gig 15 - Chuyen cutii ding xuat ben 20 gig 00

  - 3

  Theri gian hanh trinh ctla 1 chuyen xe Phfit/chuyen - fltranfrpX Mien Dong-BX Chg Lan 50

  - Huong13X Chg Lon-BX Mien Wong 55

  4 Chung loai phucmg tie'n Hieu xe, so cho (dung va ngoi)

  Bahai 40 (co may lanh)

  5 Tong so chuyen xe hoat dongingay

  Chuyeningay - Thu. 2 den the. 6 180 - ThIr 7 vit Chfi nhSt 156

  6

  So xe hoat dOng trong ngay

  Xe/ngay - Tilt 2 den thir 6 13 - Thu 7 va Chia nhat 11 So xe du phong trong ngay 01

  3

 • 3. Danh sad' xe hoat doting tren tuyen 54

  Stt SO xe Se ghe Sot chira Hi0 xe Nam sfin rat 1 51B06926 18 40 Bahai 2012

  2 51B07242 18 40 Bahai 2012

  3 51B07341 18 40 Bahai 2012

  4 51B07064 18 40 Bahai 2012

  5 51B07027 18 40 Bahai 2012

  6 51B07207 18 40 Bahai 2012

  7 51B06931 18 40 Bahai 2012

  8 51B07349 18 40 Bahai 2012

  9 51B07336 18 40 Bahai 2012

  10 51B08154 18 40 Bahai 2012

  11 51B09860 18 40 Bahai 2013

  12 51B09829 18 40 Bahai 2013

  13 51B09869 18 40 Bahai 2013

  14 51B09502 18 40 Bahai 2013

  15 51B09732 18 40 Bahai 2013

  16 51B14667 18 40 Saigonbus 2014 .. SO GIAO THONG VAN TAI

  4

  00000001000000020000000300000004

  2018-04-04T18:30:36+0700Việt NamSở Giao thông Vận tải đã ký lên văn bản này!