of 16 /16
Kagawaran ng Edukasyon, Mie Prefecture Proteksyon sa Buhay Mula sa mga Sakuna Edisyon Para sa Junior High School Manwal Para sa Paghahanda sa Sakuna Manwal Para sa Paghahanda sa Sakuna

Edisyon Para sa Junior High School

Embed Size (px)

Text of Edisyon Para sa Junior High School

 • Kagawaran ng Edukasyon, Mie Prefecture

  Proteksyon sa Buhay Mula sa mga Sakuna

  Manwal Para sa Paghahanda Sa Sakuna- Proteksyonng Buhay sa Panahon ng mga Sakuna

  Board of Education General Affairs Division,Board of Education, Mie Prefectural Government

  13 Komei-Cho, Tsu-Shi, Mie 514-8570 Japan Tel: 059-224-3301 Fax: 059-224-2319 Ikatlong Edisyon Hunyo, 2014

  Pangagasiwa at Pagpapayo Jun Kawaguchi Associate Professor, Graduate School of Engineering, Mie University

  Impormasyon ngKontakin

  Tungkol sa Natural na Kalamidad

  Tungkol sa Manwal na Ito

  Board of Education General Affairs Division, Board of Education, Mie Prefectural Government 059-224-2185

  Department of Disaster Prevention, Disaster Prevention and Regional Support Division, Mie Prefectural Government059-224-3301

  Pangalan

  Grado Seksyon Bilang

  Para sa mga impormasyon tungkol sa natural na kalamidad,bisitahin, BOSAI MIE.JP http://www.bosaimie.jpURL

  Mga panganib at paglilikas k u n g may mararanasang sakuna habang nasa paaralan.

  Mga panganib at paglilikas kung may mararanasang sakuna habang nasa labas, kabilang na kung nagbibiyahe patungo sa paaralan.

  Mga panganib at paglilikas kung may mararanasang sakuna habang nasa inyong tahanan.

  Pag-uugali sa evacuation center at ang mga bagay na maari ninyong gawin.

  Ang mga Gawain, katulad ng disaster volunteer activity.

  Kung kayo ay isang kasapi ng disaster prevention activity sa inyong lokalna komunidad, pakisulat po ang inyong masasabi sa naturang panggawain.

  Edisyon Para saJunior High School

  Manwal Para saPaghahandasa Sakuna

  Manwal Para saPaghahandasa Sakuna

  Maaari po ninyong idownload ang manwal atworksheetskalakip http://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/bosai/note.htmURL

  Itala sa sumusunod na talaan ang mga bagay na napansin at/o naramdaman nyo pagtakatapos ninyong sagutan ang Manwal Para sa Paghahanda sa Sakuna

 • 3.Sa Kaso ng Malalakas na Lindol Habang nasa Labas

  Talaan ng Nilalaman

  2

  344

  566

  78

  91010

  111112

  1314

  Ang larawang ipinakita sa kaliwa ay tinamaan ng Lindol ng Showa Tonankai noong 1944. Merong mga pag-alala na sa darating na panahon, katulad ng Lindol ng Nankai Trough dahil sa daanan ng lindol na nasa ibat-ibang uri ay maaari o maging dahilan ng seryosong pagkasira sa mga apektadong lugar na may paggalaw at tsunami.Meron ding balita na may aabot sa anim na malalaking aktibong faults sa Mie Prefecture na maaaring maging dahilan sa panloob na lokal na lindol.

  .Sa Oras ng Malalakas na Lindol na Kayo ay nasa Paaralan sa Oras ng Break

  2.Sa Kaso ng Malalakas na Lindol Habang nasa Tahanan

  4.Pamumuhay sa Evacuation Center

  5.Gawin ang Ating Magagawa sa Darating na Panahon

  6. Pag-aalam Ng Mga Sakuna o Disaster

  Worksheetkalakip

  Mga Panganib sa PaaralanPaano Proteksyunan ang Inyong Sarili sa Paaralan3Mga Kagamitan na Dapat Isaalang-alang sa Panahon ng Paglikas

  Panganib sa TahananUpang Maproteksyunan ang Inyong Sarili at ang Inyong Pamilya3Mga Kailangan o Emergency Take-Out Articles

  Posibleng Peligro sa Labas at Paano Maiwasan ang PanganibLigtas na Lugar at Ruta ng Paglikas sa Paaralan

  Pamumuhay sa Evacuation CenterMga Bagay na Dapat Ingatan sa Evacuation Center3Mga Bagay na Maaring Gawin sa Evacuation Center

  Maging Volunteer sa Disaster ActivityPagsali sa Disaster Volunteer Activity3Itago ang Talaan ng Kalamidad o Disaster Para sa Susunod na Henerasyon

  Mga Pinsala ng Tsunami at ang Maaring GawinPag-aalam sa Iba Pang Uri ng Disastero Kalamidad

  Gawing Ligtas ang Inyong Silid at Maging sa Inyong PamilyaSuriin ang Uri, Dami at Lokasyon ng Kagamitang Pang-EmergencyGumawa ng Mapa sa Paglilikas ng Ruta Tungo sa PaaralanPag-aalam ng Lugar ng Lilikasan Ninyo at ng Inyong Pamilya

  1

  Ang layunin ng Manwal Para sa Paghahanda sa Sakuna

  Sa kalagitnaan ng mga sumusunod na usapin, isang napakalakas na lindol na tumama sa silangang bahagi ng Japan noong Marso 2011 na naging dahilan ng malaking tsunami na hindi pa naranasan noon. Masuwerte, gayun pa man, maraming mag-aaral ang nailikas kaagad at lahat ay nakaligtas sa mapaminsalang lindol at tsunami.Base sa karananasan mula sa mga sakuna, ginawa ang Manwal Para sa Paghahanda Sa Sakuna na magbibigay ng kaalaman at gabay kung papaano suriin at kumilos ng maayos upang maproteksyunan ang sarili sa panahon ng sakuna sa darating na panahon.Pakisuyong gamitin ito sa paaralan at sa tahanan.

  Ang Mie Prefecture ay maaaring makaranas ng natural na sakuna, gaya ng Nankai Trough Earthquake, sa darating na panahon. Kaya, marapat lamang, upang tayo ay makapagproteksyon sa ating mga anak, gawin natin silang bukas ang kaalaman sa mga disaster prevention.Gayunman, kahit na ang mga bata ay may alam sa pagproteksyon sa sarili, mahirap pa rin sa atin ang gumawa ng hakbang kung ang mga nakatatanda sa paligid ay walang alam pa tungkol sa disaster prevention.Ang Manwal sa Paghahanda sa Sakuna ay may layunin hindi lamang sa mga bata kundi para na rin sa mga magulang at tagapangalaga na may layuning ipaalam ang tungkol sa disaster prevention sa pamamagitan ng pag-uusap ng pamilya tungkol sa posibleng mga hakbangin na gagawin sa panahon ng kagipitan.At bagaman ang manwal na ito ay naglalayong pagibayuhin ang disaster reduction measures o paraan para makaiwas sa pinsala ang buong komunidad, sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga residente tungkol sa sakuna.Makisuyong basahin ang Manwal sa Paghahanda sa Sakuna kasama ang mga bata.

  Mahal Kong mga Magulang at Tagapangalaga

  Mga Napinsala Dahil sa Great East Japan Earthquake

  Estado ng Pagkasira sa Owashi City Ibibigay ni: Mr. Kananori Ota

 • 3.Sa Kaso ng Malalakas na Lindol Habang nasa Labas

  Talaan ng Nilalaman

  2

  344

  566

  78

  91010

  111112

  1314

  Ang larawang ipinakita sa kaliwa ay tinamaan ng Lindol ng Showa Tonankai noong 1944. Merong mga pag-alala na sa darating na panahon, katulad ng Lindol ng Nankai Trough dahil sa daanan ng lindol na nasa ibat-ibang uri ay maaari o maging dahilan ng seryosong pagkasira sa mga apektadong lugar na may paggalaw at tsunami.Meron ding balita na may aabot sa anim na malalaking aktibong faults sa Mie Prefecture na maaaring maging dahilan sa panloob na lokal na lindol.

  .Sa Oras ng Malalakas na Lindol na Kayo ay nasa Paaralan sa Oras ng Break

  2.Sa Kaso ng Malalakas na Lindol Habang nasa Tahanan

  4.Pamumuhay sa Evacuation Center

  5.Gawin ang Ating Magagawa sa Darating na Panahon

  6. Pag-aalam Ng Mga Sakuna o Disaster

  Worksheetkalakip

  Mga Panganib sa PaaralanPaano Proteksyunan ang Inyong Sarili sa Paaralan3Mga Kagamitan na Dapat Isaalang-alang sa Panahon ng Paglikas

  Panganib sa TahananUpang Maproteksyunan ang Inyong Sarili at ang Inyong Pamilya3Mga Kailangan o Emergency Take-Out Articles

  Posibleng Peligro sa Labas at Paano Maiwasan ang PanganibLigtas na Lugar at Ruta ng Paglikas sa Paaralan

  Pamumuhay sa Evacuation CenterMga Bagay na Dapat Ingatan sa Evacuation Center3Mga Bagay na Maaring Gawin sa Evacuation Center

  Maging Volunteer sa Disaster ActivityPagsali sa Disaster Volunteer Activity3Itago ang Talaan ng Kalamidad o Disaster Para sa Susunod na Henerasyon

  Mga Pinsala ng Tsunami at ang Maaring GawinPag-aalam sa Iba Pang Uri ng Disastero Kalamidad

  Gawing Ligtas ang Inyong Silid at Maging sa Inyong PamilyaSuriin ang Uri, Dami at Lokasyon ng Kagamitang Pang-EmergencyGumawa ng Mapa sa Paglilikas ng Ruta Tungo sa PaaralanPag-aalam ng Lugar ng Lilikasan Ninyo at ng Inyong Pamilya

  1

  Ang layunin ng Manwal Para sa Paghahanda sa Sakuna

  Sa kalagitnaan ng mga sumusunod na usapin, isang napakalakas na lindol na tumama sa silangang bahagi ng Japan noong Marso 2011 na naging dahilan ng malaking tsunami na hindi pa naranasan noon. Masuwerte, gayun pa man, maraming mag-aaral ang nailikas kaagad at lahat ay nakaligtas sa mapaminsalang lindol at tsunami.Base sa karananasan mula sa mga sakuna, ginawa ang Manwal Para sa Paghahanda Sa Sakuna na magbibigay ng kaalaman at gabay kung papaano suriin at kumilos ng maayos upang maproteksyunan ang sarili sa panahon ng sakuna sa darating na panahon.Pakisuyong gamitin ito sa paaralan at sa tahanan.

  Ang Mie Prefecture ay maaaring makaranas ng natural na sakuna, gaya ng Nankai Trough Earthquake, sa darating na panahon. Kaya, marapat lamang, upang tayo ay makapagproteksyon sa ating mga anak, gawin natin silang bukas ang kaalaman sa mga disaster prevention.Gayunman, kahit na ang mga bata ay may alam sa pagproteksyon sa sarili, mahirap pa rin sa atin ang gumawa ng hakbang kung ang mga nakatatanda sa paligid ay walang alam pa tungkol sa disaster prevention.Ang Manwal sa Paghahanda sa Sakuna ay may layunin hindi lamang sa mga bata kundi para na rin sa mga magulang at tagapangalaga na may layuning ipaalam ang tungkol sa disaster prevention sa pamamagitan ng pag-uusap ng pamilya tungkol sa posibleng mga hakbangin na gagawin sa panahon ng kagipitan.At bagaman ang manwal na ito ay naglalayong pagibayuhin ang disaster reduction measures o paraan para makaiwas sa pinsala ang buong komunidad, sa pamamagitan ng pagpapaalam sa mga residente tungkol sa sakuna.Makisuyong basahin ang Manwal sa Paghahanda sa Sakuna kasama ang mga bata.

  Mahal Kong mga Magulang at Tagapangalaga

  Mga Napinsala Dahil sa Great East Japan Earthquake

  Estado ng Pagkasira sa Owashi City Ibibigay ni: Mr. Kananori Ota

 • Mgapinagkuhanan

  Bumabagsak na mga kisame Bumabagsak na mga dingding

  43

  Mga Panganib sa Paaralan

  2 Paano Proteksyunan ang Inyong Sarili sa PaaralanKung Sakali may Malakas na LindolHabang Oras ng Nagbreak sa Paaralan Isulat ang mga posibleng panganib at pamamaraan upang maproteksyunan ang

  sarili sa mga lugar kung saan kayo nanatili sa panahon ng break.

  Kapag ang tsunami ay parating, kailangan ng dalawang hakbang ng paghahanda- proteksyunan ang sarili una, mula sa mga gumuguho at ang paglilikas agad sa mataas na lugar.

  Lugar

  Hal. Silid Aralan Pagbagsak ng mga ilaw Magtago sa ilalim ng mesa

  Paano Proteksyunan ang Inyong SariliPosibleng Panganib

  Anu-ano ang posibleng peligro habang papunta sa lugar ng evacuation?Anu-ano ang mga bagay na dapat ingatan?

  Gaano katagal para marating ang lugar ng evacuation? min.

  Ang mga ilaw ay bumabagsak Ang mga lagayan ng aklat ay bumabagsak

  Mga lagayan ng sapatos ay bumabagsak Nababasag na mga salamin

  , , at ay mula sa Pagprotekta ng kabataan sa mga nahuhulog at natutumbang bagay sanhi ng paglindol - Guidebook for Earthquake Protection for Nonstructural Members of School Facilities - na inilathala ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Marso 2010 ay mula sa Case Studies of Seismic Nonstructural Retrofitting in School Facilities na inilathala ng National Institute for Educational Policy Research Disyembre 2005 ay mula sa Document No. 114 na inilathala ng Building Research Institute at Document No. 481 na inilathala ng National Institute for Land and Infrastructure Management

  3 Mga Kagamitan na Dapat Isaalang-alang sa Panahon ng PaglikasAno at saang lugar ang itinalaga ng paaralan na lugar na pupuntahan sa panahon ng sakuna?

  May mga paaralan na may matinding pinsala na ipinakita sa larawan ng may lindol na naganap noon. Umisip ng mga posibleng panganib sa inyong paaralan.

 • Mgapinagkuhanan

  Bumabagsak na mga kisame Bumabagsak na mga dingding

  43

  Mga Panganib sa Paaralan

  2 Paano Proteksyunan ang Inyong Sarili sa PaaralanKung Sakali may Malakas na LindolHabang Oras ng Nagbreak sa Paaralan Isulat ang mga posibleng panganib at pamamaraan upang maproteksyunan ang

  sarili sa mga lugar kung saan kayo nanatili sa panahon ng break.

  Kapag ang tsunami ay parating, kailangan ng dalawang hakbang ng paghahanda- proteksyunan ang sarili una, mula sa mga gumuguho at ang paglilikas agad sa mataas na lugar.

  Lugar

  Hal. Silid Aralan Pagbagsak ng mga ilaw Magtago sa ilalim ng mesa

  Paano Proteksyunan ang Inyong SariliPosibleng Panganib

  Anu-ano ang posibleng peligro habang papunta sa lugar ng evacuation?Anu-ano ang mga bagay na dapat ingatan?

  Gaano katagal para marating ang lugar ng evacuation? min.

  Ang mga ilaw ay bumabagsak Ang mga lagayan ng aklat ay bumabagsak

  Mga lagayan ng sapatos ay bumabagsak Nababasag na mga salamin

  , , at ay mula sa Pagprotekta ng kabataan sa mga nahuhulog at natutumbang bagay sanhi ng paglindol - Guidebook for Earthquake Protection for Nonstructural Members of School Facilities - na inilathala ng Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Marso 2010 ay mula sa Case Studies of Seismic Nonstructural Retrofitting in School Facilities na inilathala ng National Institute for Educational Policy Research Disyembre 2005 ay mula sa Document No. 114 na inilathala ng Building Research Institute at Document No. 481 na inilathala ng National Institute for Land and Infrastructure Management

  3 Mga Kagamitan na Dapat Isaalang-alang sa Panahon ng PaglikasAno at saang lugar ang itinalaga ng paaralan na lugar na pupuntahan sa panahon ng sakuna?

  May mga paaralan na may matinding pinsala na ipinakita sa larawan ng may lindol na naganap noon. Umisip ng mga posibleng panganib sa inyong paaralan.

 • Bumabagsak

  65

  Kung sakali na may lindol habang nasa tahanan, ang sitwasyon ay ipinakikita sa ibaba ay maaring mangyari. Mag-isip ng posibleng panganib sa inyong tahanan.

  Mga Panganib sa Tahanan

  2 Upang Maproteksyunan ang Inyong Sarili at ang Inyong Pamilya

  2

  3

  1 2 3

  Hawakan ang pamuksa ng apoy ngmahigpit at mahinahong isprehan ang apoy.

  Anu-anong kaalaman tungkol sa lindol kayo at ang inyong pamlya ang sinasagawa ninyo sa inyong tahanan?

  Para makalikas mula sa usok, takpan ang inyong bibig at ilong ng tela, gaya ng panyo, at ibaluktot ang inyong katawan kung maari.

  Unahin ang paglikas ng mga tao na nangangailangan ng inyong tulong sa panahon ng sakuna, gaya ng mga bata at matatanda.

  Kapag nakalikas na, huwag na bumalik sa bahay.Kapag kumalat ang apoy, lumikas sa bukas na lugar gaya ng plasa.

  Kung Sakaling May sunog

  Sitwasyon sa Tahanan Ang Dapat Gawin

  Ano ang mga posibleng sitwasyon ang maari mong ipalagay maliban sa nakatala sa itaas?Mag-isip ng mga gagawin sa mga sitwasyon.

  Anong uri ng emergency take-out articles ang meron kayo sa inyong tahanan, Ilan?3 Mga Kailangan o Emergency Take-Out Articles

  Mga Aritkulo sa Paglabas sa Panahon ng Kagipitan Bilang ng mga Artikulo sa Tahanan

  Saan ka lilikas mula sa inyong tahanan? Anu-ano ang mga bagay na dapat tandaan habang lumilikas?

  Ang aking ina ay nasugutan dahil sa pagkaapak sa isang basag na pinggan.

  Hal. Gawin ang emergency treatment, gaya ng paggamot ng sugat upang mahinto ang pagdurugo. Magsuot ng sapatos upang maiwasang masaktan. Linisin agad ang mga nabasag na pinggan.

  Narinig ko ang aking nakakabatang kapatid na babae na umiiyak sa ikalawang palapag na bahay.

  Tumama ang lindol sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko nakikita ang kahit ano dahil sa buong kadiliman. Walang kuryente dahil sa brown out.

  Narinig ko ang anunsyo at sirena na nagpapaala ng tsunami at tumawag ng paglilikas.

  Kung Sakali sa Malakas na LindolHabang nasa Tahanan

  Nakakalat na mga pirasong b a s a g n a sa lamin ng mga bintana.

  Kisame, ilaw, TV sets at p lorera ay maar ing babagsak. Kabinet at mga lagayan ng aklat ay maari ding babagsak.

  Hindi nabubuksan na pinto, maaring ang pinto ay nasira o may nakaharang na mga natumbang kagamitan.

  Sa kusina, mga pinggan ay maaring malaglag mula sa mga paminggalan, refrigerator ay maaaring babagsak. Sunog sanhi ng cooking oil na uminit.

  Kung sakaling may malakas na lindol, ang mga sumusunod na sitwasyon ang maaring mangyayari sa inyong tahanan.

  EmergencyBag

  Nababasag

  SunogNasirang hugis

 • Bumabagsak

  65

  Kung sakali na may lindol habang nasa tahanan, ang sitwasyon ay ipinakikita sa ibaba ay maaring mangyari. Mag-isip ng posibleng panganib sa inyong tahanan.

  Mga Panganib sa Tahanan

  2 Upang Maproteksyunan ang Inyong Sarili at ang Inyong Pamilya

  2

  3

  1 2 3

  Hawakan ang pamuksa ng apoy ngmahigpit at mahinahong isprehan ang apoy.

  Anu-anong kaalaman tungkol sa lindol kayo at ang inyong pamlya ang sinasagawa ninyo sa inyong tahanan?

  Para makalikas mula sa usok, takpan ang inyong bibig at ilong ng tela, gaya ng panyo, at ibaluktot ang inyong katawan kung maari.

  Unahin ang paglikas ng mga tao na nangangailangan ng inyong tulong sa panahon ng sakuna, gaya ng mga bata at matatanda.

  Kapag nakalikas na, huwag na bumalik sa bahay.Kapag kumalat ang apoy, lumikas sa bukas na lugar gaya ng plasa.

  Kung Sakaling May sunog

  Sitwasyon sa Tahanan Ang Dapat Gawin

  Ano ang mga posibleng sitwasyon ang maari mong ipalagay maliban sa nakatala sa itaas?Mag-isip ng mga gagawin sa mga sitwasyon.

  Anong uri ng emergency take-out articles ang meron kayo sa inyong tahanan, Ilan?3 Mga Kailangan o Emergency Take-Out Articles

  Mga Aritkulo sa Paglabas sa Panahon ng Kagipitan Bilang ng mga Artikulo sa Tahanan

  Saan ka lilikas mula sa inyong tahanan? Anu-ano ang mga bagay na dapat tandaan habang lumilikas?

  Ang aking ina ay nasugutan dahil sa pagkaapak sa isang basag na pinggan.

  Hal. Gawin ang emergency treatment, gaya ng paggamot ng sugat upang mahinto ang pagdurugo. Magsuot ng sapatos upang maiwasang masaktan. Linisin agad ang mga nabasag na pinggan.

  Narinig ko ang aking nakakabatang kapatid na babae na umiiyak sa ikalawang palapag na bahay.

  Tumama ang lindol sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko nakikita ang kahit ano dahil sa buong kadiliman. Walang kuryente dahil sa brown out.

  Narinig ko ang anunsyo at sirena na nagpapaala ng tsunami at tumawag ng paglilikas.

  Kung Sakali sa Malakas na LindolHabang nasa Tahanan

  Nakakalat na mga pirasong b a s a g n a sa lamin ng mga bintana.

  Kisame, ilaw, TV sets at p lorera ay maar ing babagsak. Kabinet at mga lagayan ng aklat ay maari ding babagsak.

  Hindi nabubuksan na pinto, maaring ang pinto ay nasira o may nakaharang na mga natumbang kagamitan.

  Sa kusina, mga pinggan ay maaring malaglag mula sa mga paminggalan, refrigerator ay maaaring babagsak. Sunog sanhi ng cooking oil na uminit.

  Kung sakaling may malakas na lindol, ang mga sumusunod na sitwasyon ang maaring mangyayari sa inyong tahanan.

  EmergencyBag

  Nababasag

  SunogNasirang hugis

 • 87

  Isulat ang mga lugar na ligtas na malapit sa inyong paaralan.Isulat din ang inyong paliwanag.

  Posibleng Peligro sa Labas at Paano Maiwasan ang Panganib

  2 Ligtas na Lugar at Ruta ng Paglikas sa Paaralan

  Kung kayo ay nasa pampublikong sasakyan, suriin ang transportasyon na madalas mong ginagamit.

  Isulat ang mga posibleng panganib habang kayo ay patungo sa paaralan at mga madalas binibisitang lugar.Isulat din ang mga pamamaraan upang maiwasan ang panganib sa pamamagitan ng paggamit ng larawan bilang inyong gabay.

  Lugar

  Hal. Estasyon

  Posibleng Panganib Paano Maiwasan ang Panganib

  Bumagsak na Billboard

  Gumuhong Konkretong Pader

  Nababasag at Bumabagsak naSalamin ng Bintana

  Nasirang mga Bahayan

  Pagguho ng Lupa

  Larawan ng mga PinsalaDahil sa Paggalaw na

  Nangyari Noon

  Kailangan mong baguhin ang inyong pag-iisip depende sa sakuna Ligtas sa saan.Kapag ang tsunami ay parating, may dalawang hakbang ng preparasyon--proteksyunan ang inyong sarili mula sa paggalaw at lilikas kaagad sa mataas na lugar.

  Pumunta sa katabing malaking poste o pumunta sa bukas na lugar at manatili doon habang huminto ang paggalaw.

  Lugar

  Hal. Paradahan ng pabrikang

  Bukas na lugar na walangmga bagay sa paligid

  Tumungo sa malapit na Paaralang Elementarya

  Bakit ko naisip na ito ay ligtas? Mga dapat gawin kapag natiyak ang Kaligtasan

  Pangalan ng Pampublikong Transportasyon

  Ang komunikasyon ay limitado sa panahon ng malalaking sakuna. Gamitin ang Disaster Emergency Message Dial 171.Pag-usapan ninyo ng inyong pamilya na magtalaga ng lugar na lilikasan at ang pamamaraan ng paglikas.

  Mga Kaakibat naHakbang

  Mga Hakbang na Gagawin Kung May LIndol Mga Hakbang na Gagawin Kapag Natiyak Naligtas

  Larawang Kuha ni: Mr. Yasuo Sugawara

  Pahiwatig

  Naipit sa pagdaluhong ang mga tao palabasBumagsak sa rail track

  Sa Kaso ng Malalakasna Lindol Habang Nasa Labas

 • 87

  Isulat ang mga lugar na ligtas na malapit sa inyong paaralan.Isulat din ang inyong paliwanag.

  Posibleng Peligro sa Labas at Paano Maiwasan ang Panganib

  2 Ligtas na Lugar at Ruta ng Paglikas sa Paaralan

  Kung kayo ay nasa pampublikong sasakyan, suriin ang transportasyon na madalas mong ginagamit.

  Isulat ang mga posibleng panganib habang kayo ay patungo sa paaralan at mga madalas binibisitang lugar.Isulat din ang mga pamamaraan upang maiwasan ang panganib sa pamamagitan ng paggamit ng larawan bilang inyong gabay.

  Lugar

  Hal. Estasyon

  Posibleng Panganib Paano Maiwasan ang Panganib

  Bumagsak na Billboard

  Gumuhong Konkretong Pader

  Nababasag at Bumabagsak naSalamin ng Bintana

  Nasirang mga Bahayan

  Pagguho ng Lupa

  Larawan ng mga PinsalaDahil sa Paggalaw na

  Nangyari Noon

  Kailangan mong baguhin ang inyong pag-iisip depende sa sakuna Ligtas sa saan.Kapag ang tsunami ay parating, may dalawang hakbang ng preparasyon--proteksyunan ang inyong sarili mula sa paggalaw at lilikas kaagad sa mataas na lugar.

  Pumunta sa katabing malaking poste o pumunta sa bukas na lugar at manatili doon habang huminto ang paggalaw.

  Lugar

  Hal. Paradahan ng pabrikang

  Bukas na lugar na walangmga bagay sa paligid

  Tumungo sa malapit na Paaralang Elementarya

  Bakit ko naisip na ito ay ligtas? Mga dapat gawin kapag natiyak ang Kaligtasan

  Pangalan ng Pampublikong Transportasyon

  Ang komunikasyon ay limitado sa panahon ng malalaking sakuna. Gamitin ang Disaster Emergency Message Dial 171.Pag-usapan ninyo ng inyong pamilya na magtalaga ng lugar na lilikasan at ang pamamaraan ng paglikas.

  Mga Kaakibat naHakbang

  Mga Hakbang na Gagawin Kung May LIndol Mga Hakbang na Gagawin Kapag Natiyak Naligtas

  Larawang Kuha ni: Mr. Yasuo Sugawara

  Pahiwatig

  Naipit sa pagdaluhong ang mga tao palabasBumagsak sa rail track

  Sa Kaso ng Malalakasna Lindol Habang Nasa Labas

 • 109

  Isulat ang mga bagay na inyong napansin mula sa larawan ng evacuation center.

  Pamumuhay sa Evacuation Center

  2 Mga Bagay na Dapat Ingatan sa Evacuation CenterIsulat ang mga naisip gamit ang ilustrasyon na ibinigay sa ibaba bilang inyong sanggunian.

  Pamumuhay sa Evacuation Center

  Sa oras ng Great East Japan Earthquake, maraming estudyante ng Junior High ang nag-abot ng kanilang tulong upang mapanatili ang pamumuhay sa evacuation center sa tulong ng mga nakakatanda.Isulat ang maari mong gawin gamit ang larawan sa ibaba bilang sanggunian.

  3 Mga Bagay na Maaring Gawin sa Evacuation Center

  Larawang Kuha Ni: Kawanishi City

  Larawang Kuha ni: Mr. Yasuo Sugawara

 • 109

  Isulat ang mga bagay na inyong napansin mula sa larawan ng evacuation center.

  Pamumuhay sa Evacuation Center

  2 Mga Bagay na Dapat Ingatan sa Evacuation CenterIsulat ang mga naisip gamit ang ilustrasyon na ibinigay sa ibaba bilang inyong sanggunian.

  Pamumuhay sa Evacuation Center

  Sa oras ng Great East Japan Earthquake, maraming estudyante ng Junior High ang nag-abot ng kanilang tulong upang mapanatili ang pamumuhay sa evacuation center sa tulong ng mga nakakatanda.Isulat ang maari mong gawin gamit ang larawan sa ibaba bilang sanggunian.

  3 Mga Bagay na Maaring Gawin sa Evacuation Center

  Larawang Kuha Ni: Kawanishi City

  Larawang Kuha ni: Mr. Yasuo Sugawara

 • Ang mga sumusunod na paglalarawan ay nagpapakita ng mga Gawain ng mga volunteer sa panahon ng sakuna. Subukang mag-isip kung anong uri ng disaster volunteer activity ang maari mong gawin.

  1 Maging Volunteer sa Disaster Activity

  Para mabawasan ang pinsala sa darating na panahon, kailangan sabihin ang sitwasyon ng disaster at mag-isip tungkol sa mga disaster area para sa mga taong nasa lugar sa susunod na panahon.

  3 Itago ang Talaan ng Kalamidad o Disaster Para sa Susunod na HenerasyonGawin ang Ating Magagawa saDarating na Panahon

  Kung tayo ay tutulong sa mga lugar na may pinsala maliban sa mga volunteer ng disaster activity, anong gawain ang maari ninyong ipanukala?

  Sa palagay mo, bakit kaya nakapag-isip ang mga biktima ng disaster area na itayo ang monyumentong bato na nasa larawan? Isipin mo din kung ano ang nais ipahiwatig ng mga biktima sa monumentong bato.

  Ano ang naisip mong gawin na pinakamaganda sa mga pangarap ng mga biktima upang mapigilan ang darating na sakuna?

  Marami ay kailangan sa mga Disaster Area.Ang mga sumusunod ay mga gawain ng mga disaster volunteer activites sa panahon ng Great East Japan Earthquake.

  2 Pagsali sa Disaster Volunteer Activity

  Mga Gawain ng mga Disaster Volunteer sa Panahon ng Great East Japan Earthquake

  1211

  Kasalukuyang Mga Antigong Munumentong Bato

  Tsunami Monument saSeigan-An sa Uramura-Cho, Toba City

  Pagpapanatili ng mga Proyekto at Lugar naApektado ng Great East Japan Earthquake

  "Inochi no SekihiStone Monument of Life" Project

  Ipponmatsu solitary pine treePreservation Project

  PaglulutoPaghahanda ng pagkain para sa mga evacueesPagdadala ng KalakalPagbaba ng mga dinadalang kalakal mula samga truck at pagpili.Pamamahagi ng KalakalPamamahagi ng kalakal, gaya ng kumot, tissuepaper, sa mga evacueesPaglilinisPaglilinis ng palikuran at iba pang lugar sa evacuation center Larawang Kuha ni: Mr. Yasuo SugawaraLarawang Kuha ni: Mr. Yasuo Sugawara

 • Ang mga sumusunod na paglalarawan ay nagpapakita ng mga Gawain ng mga volunteer sa panahon ng sakuna. Subukang mag-isip kung anong uri ng disaster volunteer activity ang maari mong gawin.

  1 Maging Volunteer sa Disaster Activity

  Para mabawasan ang pinsala sa darating na panahon, kailangan sabihin ang sitwasyon ng disaster at mag-isip tungkol sa mga disaster area para sa mga taong nasa lugar sa susunod na panahon.

  3 Itago ang Talaan ng Kalamidad o Disaster Para sa Susunod na HenerasyonGawin ang Ating Magagawa saDarating na Panahon

  Kung tayo ay tutulong sa mga lugar na may pinsala maliban sa mga volunteer ng disaster activity, anong gawain ang maari ninyong ipanukala?

  Sa palagay mo, bakit kaya nakapag-isip ang mga biktima ng disaster area na itayo ang monyumentong bato na nasa larawan? Isipin mo din kung ano ang nais ipahiwatig ng mga biktima sa monumentong bato.

  Ano ang naisip mong gawin na pinakamaganda sa mga pangarap ng mga biktima upang mapigilan ang darating na sakuna?

  Marami ay kailangan sa mga Disaster Area.Ang mga sumusunod ay mga gawain ng mga disaster volunteer activites sa panahon ng Great East Japan Earthquake.

  2 Pagsali sa Disaster Volunteer Activity

  Mga Gawain ng mga Disaster Volunteer sa Panahon ng Great East Japan Earthquake

  1211

  Kasalukuyang Mga Antigong Munumentong Bato

  Tsunami Monument saSeigan-An sa Uramura-Cho, Toba City

  Pagpapanatili ng mga Proyekto at Lugar naApektado ng Great East Japan Earthquake

  "Inochi no SekihiStone Monument of Life" Project

  Ipponmatsu solitary pine treePreservation Project

  PaglulutoPaghahanda ng pagkain para sa mga evacueesPagdadala ng KalakalPagbaba ng mga dinadalang kalakal mula samga truck at pagpili.Pamamahagi ng KalakalPamamahagi ng kalakal, gaya ng kumot, tissuepaper, sa mga evacueesPaglilinisPaglilinis ng palikuran at iba pang lugar sa evacuation center Larawang Kuha ni: Mr. Yasuo SugawaraLarawang Kuha ni: Mr. Yasuo Sugawara

 • Para makaligtas sa tsunami, importanteng mayroong tamang kaalaman tungkol sa tsunami.

  Ang tsunami ay dumarating pagkatapos ng lindol. Ang tsunami ay mabilis maglakbay sa tubig at lupa.

  Paulit-ulit ang pagdating ng tsunami. Hindi sa lahat ng panahon nauuna ang pinaka-mataas na alon.

  Ang taas ng tsunami ay magkaiba depende kung saan ito tumatama.

  Kahit na ang tsunami ay nasa 30 sentimetro may lakas na ito na maaring magpapatumba sa inyo.

  Ang tsunami ay tumataas sa mga ilog mula sa dagat.

  Ang tsunami ay maaring tatama sa inyo kahit saan, dahil ito ay tumataas ng mabilis sa mga ilog at daluyan ng tubig kaysa lupa. Kaya, hindi dapat tayo lilikas sa malapit sa mga katubigan.

  Ang pagbaba ng tubig ebb ay hindi unang senyales ng tsunami.

  Mga Katangian ng Tsunami na Dapat Malaman

  Larawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological Office

  Ang lindol at tsunami ay hindi lamang ang uri ng kalamiad na nagaganap ng hindi natin alam.Ang ilan sa halimbawa ay tornado o buhawi at biglang malakas na ulan.

  1 Mga Pinsala ng Tsunami at ang Maaring Gawin

  Pag-aalam ng mga Sakunao Disaster

  1413

  Ang laki ng tsunami ay nakadepende sa lakas ng lindol at lalim ng hypocenter.Huwag mag-isip na kayo ay ligtas dahil sa ang inyong bahay ligtas sa tsunami sa nakaraan!

  Malalakas na Unos at Mga Nasira Dahil sa Pagbaha sa Mie Prefecture Pagkatapos ng World War IIKailangan nating maging maingat hindi lamang sa panahon ng lindol, maging sa panahon ng bagyo at pagbaha

  Taon na Lumabas

  Dahilan

  Apektadong mga Lugar

  Bilang ng NasawiSa Mie Prefecture lamangmga tao:

  1953

  Cold Front

  Ise at Iga

  50

  1953

  Bagyo No.13

  Lahat ng Lugar

  44

  1959

  Bagyo sa Ise bay

  Lahat ng Lugar

  1,281

  1961

  Panahunang pag-ulan

  Lahat ng Lugar

  17

  1967

  Bagyo No.34

  Lahat ng Lugar

  23

  1971

  Cold Front

  Katimugang bahagiOwashi at Kumano

  50

  1982

  Lahat ng Lugar

  24

  2004

  Lahat ng Lugar

  10

  2011

  Bagyo No.12

  Lahat ng Lugar

  3

  2 Pag-aalam sa Iba Pang Uri ng Disastero Kalamidad

  Ang mga kalsada ay naging ilog

  Biglaang pagtaas ng lebel ng tubig sa mga Ilog

  Tornado o BuhawiAng tornado ay nangyayari sa panahon na ang atmospera ay hindi panatag. Wala tayong ideya saan at kailan ito magaganap.Kung sakali ng may tornado o buhawi gaya ng pinakikita sa larawan sa kanan pumasok sa matitibay na gusali kaagad at panatilihing malayo sa bintana ang sarili.

  Biglaang Buhos ng UlanKung ang ulan ay dala ng cumulonimbus. Ito ay nangahulugang malakas na ulan, na minsan may kasamang pagkulog, na nahihinto lang din sa maigsing panahon.Ang kalsada ay maaring maging ilog o ang lebel ng tubig sa ilog ay biglaang tataas. Umalis sa malapit sa tubig.

  6

  Espesyal na paalala ay maaaring ipalabas kapag may malakas at masamang panahon na nakikita. Maging maingat sa panahon ng lindol.

  Mga BubungangNagkalat

  Tinamaan ngLumilipad na mga

  Bagay

  Ang lebel ng tubigay maaring tataasng biglaan kahit namaayos ang panahon.

  Larawang Kuha ni: Miyako City

  Lindol ng Nankai Trough

  Lindol ng Showa NankaiLindol ng Tonankai

  Shikoku

  Kung sakali paratingang tsunami, lumikassa mataas na lugar!

  Gusali Para sa Paglikas saPanahon ng Tsunami

  Lugar ng Evacuation saPanahon ng Tsunami.

  Palatandaan ng Tsunami

  Tandaan ang Simbolong Ito!

  Lugar na May Banta ngTsunami

  Larawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological Office

  Larawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological OfficeLarawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological Office

  Malakas na Lindol Dahil sa Paglubog ng Philippine PlateTinatayang Hypocentral Region

  Ashizuri Misaki Muroto Misaki

  Shio-no-Misaki

  Nankai Trough

  Lindol ng Nankai Lindol ng Tonankai Lindol ng Tokai

  102 na hulingtaon

  147 na hulingtaon

  90 na hulingtaon

  Lindol ng Keicho

  Lindol ng Hoei

  32 huling oras

  Lindol ng Ansei Nankai

  2 na huling taon

  Lindol ng Ansei Tokai

  Mahigit sa150 taongnakalipas

  Ngayon

  Kung kayo ay nasa loob ng may bintana, isara ang kurtina at panatilihing malayo ang sarili sa bintana.

  Ilang minutoang nakalipas

  Bagyo No.10 atCold Front

  Bagyo No.21 atCold Front

  Sa unangpalapag nggusali

 • Para makaligtas sa tsunami, importanteng mayroong tamang kaalaman tungkol sa tsunami.

  Ang tsunami ay dumarating pagkatapos ng lindol. Ang tsunami ay mabilis maglakbay sa tubig at lupa.

  Paulit-ulit ang pagdating ng tsunami. Hindi sa lahat ng panahon nauuna ang pinaka-mataas na alon.

  Ang taas ng tsunami ay magkaiba depende kung saan ito tumatama.

  Kahit na ang tsunami ay nasa 30 sentimetro may lakas na ito na maaring magpapatumba sa inyo.

  Ang tsunami ay tumataas sa mga ilog mula sa dagat.

  Ang tsunami ay maaring tatama sa inyo kahit saan, dahil ito ay tumataas ng mabilis sa mga ilog at daluyan ng tubig kaysa lupa. Kaya, hindi dapat tayo lilikas sa malapit sa mga katubigan.

  Ang pagbaba ng tubig ebb ay hindi unang senyales ng tsunami.

  Mga Katangian ng Tsunami na Dapat Malaman

  Larawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological Office

  Ang lindol at tsunami ay hindi lamang ang uri ng kalamiad na nagaganap ng hindi natin alam.Ang ilan sa halimbawa ay tornado o buhawi at biglang malakas na ulan.

  1 Mga Pinsala ng Tsunami at ang Maaring Gawin

  Pag-aalam ng mga Sakunao Disaster

  1413

  Ang laki ng tsunami ay nakadepende sa lakas ng lindol at lalim ng hypocenter.Huwag mag-isip na kayo ay ligtas dahil sa ang inyong bahay ligtas sa tsunami sa nakaraan!

  Malalakas na Unos at Mga Nasira Dahil sa Pagbaha sa Mie Prefecture Pagkatapos ng World War IIKailangan nating maging maingat hindi lamang sa panahon ng lindol, maging sa panahon ng bagyo at pagbaha

  Taon na Lumabas

  Dahilan

  Apektadong mga Lugar

  Bilang ng NasawiSa Mie Prefecture lamangmga tao:

  1953

  Cold Front

  Ise at Iga

  50

  1953

  Bagyo No.13

  Lahat ng Lugar

  44

  1959

  Bagyo sa Ise bay

  Lahat ng Lugar

  1,281

  1961

  Panahunang pag-ulan

  Lahat ng Lugar

  17

  1967

  Bagyo No.34

  Lahat ng Lugar

  23

  1971

  Cold Front

  Katimugang bahagiOwashi at Kumano

  50

  1982

  Lahat ng Lugar

  24

  2004

  Lahat ng Lugar

  10

  2011

  Bagyo No.12

  Lahat ng Lugar

  3

  2 Pag-aalam sa Iba Pang Uri ng Disastero Kalamidad

  Ang mga kalsada ay naging ilog

  Biglaang pagtaas ng lebel ng tubig sa mga Ilog

  Tornado o BuhawiAng tornado ay nangyayari sa panahon na ang atmospera ay hindi panatag. Wala tayong ideya saan at kailan ito magaganap.Kung sakali ng may tornado o buhawi gaya ng pinakikita sa larawan sa kanan pumasok sa matitibay na gusali kaagad at panatilihing malayo sa bintana ang sarili.

  Biglaang Buhos ng UlanKung ang ulan ay dala ng cumulonimbus. Ito ay nangahulugang malakas na ulan, na minsan may kasamang pagkulog, na nahihinto lang din sa maigsing panahon.Ang kalsada ay maaring maging ilog o ang lebel ng tubig sa ilog ay biglaang tataas. Umalis sa malapit sa tubig.

  6

  Espesyal na paalala ay maaaring ipalabas kapag may malakas at masamang panahon na nakikita. Maging maingat sa panahon ng lindol.

  Mga BubungangNagkalat

  Tinamaan ngLumilipad na mga

  Bagay

  Ang lebel ng tubigay maaring tataasng biglaan kahit namaayos ang panahon.

  Larawang Kuha ni: Miyako City

  Lindol ng Nankai Trough

  Lindol ng Showa NankaiLindol ng Tonankai

  Shikoku

  Kung sakali paratingang tsunami, lumikassa mataas na lugar!

  Gusali Para sa Paglikas saPanahon ng Tsunami

  Lugar ng Evacuation saPanahon ng Tsunami.

  Palatandaan ng Tsunami

  Tandaan ang Simbolong Ito!

  Lugar na May Banta ngTsunami

  Larawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological Office

  Larawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological OfficeLarawang Kuha ni: Tsu Local Meteorological Office

  Malakas na Lindol Dahil sa Paglubog ng Philippine PlateTinatayang Hypocentral Region

  Ashizuri Misaki Muroto Misaki

  Shio-no-Misaki

  Nankai Trough

  Lindol ng Nankai Lindol ng Tonankai Lindol ng Tokai

  102 na hulingtaon

  147 na hulingtaon

  90 na hulingtaon

  Lindol ng Keicho

  Lindol ng Hoei

  32 huling oras

  Lindol ng Ansei Nankai

  2 na huling taon

  Lindol ng Ansei Tokai

  Mahigit sa150 taongnakalipas

  Ngayon

  Kung kayo ay nasa loob ng may bintana, isara ang kurtina at panatilihing malayo ang sarili sa bintana.

  Ilang minutoang nakalipas

  Bagyo No.10 atCold Front

  Bagyo No.21 atCold Front

  Sa unangpalapag nggusali

 • Kagawaran ng Edukasyon, Mie Prefecture

  Proteksyon sa Buhay Mula sa mga Sakuna

  Manwal Para sa Paghahanda Sa Sakuna- Proteksyonng Buhay sa Panahon ng mga Sakuna

  Board of Education General Affairs Division,Board of Education, Mie Prefectural Government

  13 Komei-Cho, Tsu-Shi, Mie 514-8570 Japan Tel: 059-224-3301 Fax: 059-224-2319 Ikatlong Edisyon Hunyo, 2014

  Pangagasiwa at Pagpapayo Jun Kawaguchi Associate Professor, Graduate School of Engineering, Mie University

  Impormasyon ngKontakin

  Tungkol sa Natural na Kalamidad

  Tungkol sa Manwal na Ito

  Board of Education General Affairs Division, Board of Education, Mie Prefectural Government 059-224-2185

  Department of Disaster Prevention, Disaster Prevention and Regional Support Division, Mie Prefectural Government059-224-3301

  Pangalan

  Grado Seksyon Bilang

  Para sa mga impormasyon tungkol sa natural na kalamidad,bisitahin, BOSAI MIE.JP http://www.bosaimie.jpURL

  Mga panganib at paglilikas k u n g may mararanasang sakuna habang nasa paaralan.

  Mga panganib at paglilikas kung may mararanasang sakuna habang nasa labas, kabilang na kung nagbibiyahe patungo sa paaralan.

  Mga panganib at paglilikas kung may mararanasang sakuna habang nasa inyong tahanan.

  Pag-uugali sa evacuation center at ang mga bagay na maari ninyong gawin.

  Ang mga Gawain, katulad ng disaster volunteer activity.

  Kung kayo ay isang kasapi ng disaster prevention activity sa inyong lokalna komunidad, pakisulat po ang inyong masasabi sa naturang panggawain.

  Edisyon Para saJunior High School

  Manwal Para saPaghahandasa Sakuna

  Manwal Para saPaghahandasa Sakuna

  Maaari po ninyong idownload ang manwal atworksheetskalakip http://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/bosai/note.htmURL

  Itala sa sumusunod na talaan ang mga bagay na napansin at/o naramdaman nyo pagtakatapos ninyong sagutan ang Manwal Para sa Paghahanda sa Sakuna