Educaci³ i conflictes interculturals

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Educaci³ i conflictes interculturals

 • El projecte es proposa refl exionar sobre les ne-cessitats ms comunes que sorgeixen entre els professionals de leducaci primria i secundria en contextos caracteritzats per la diversitat cultural.

  La collecci vol oferir una srie de recursos i ma-terials, refl exius i daplicaci a laula, per a la gesti de la diversitat sociocultural.

  Com en lelaboraci dun teixit, shi tracten proces-sos concrets de socialitzaci dinfants i joves dels principals collectius dorigen immigrat presents al nostre pas (la trama), i shi recullen refl exions i informacions ms transversals i genriques sobre relacions interculturals (lordit).

  Aquesta collecci rep el suport del Departament dEducaci de la Generalitat de Catalunya.

  Educaci i confl ictesinterculturals Primum non nocere

  Aquesta guia parteix del convenciment, gens retric, que els confl ictes tics interculturals que es donen als centres educatius sn una gran oportunitat per al dileg crtic amb les prpies conviccions, per a laprenentatge de la convivn-cia i per a la comprensi del mn que ens ha tocat de viure. Va destinada al professorat, i especialment a les persones que socupen de la gesti i lassessorament educatius, per ajudar-los a refl exionar i a intervenir quan es produeixen confl ictes de valors en lmbit educatiu, ocasionats per la convivncia de diferents referents culturals.

  Els problemes tics interculturals han situat el professorat en un futur que empeny el present, i davant uns nous reptes que requereixen una actitud oberta per afrontar la inter-culturalitat. I cal deixar dentendre la interculturalitat en referncia als que vnen de fora, per entendre-la com a caracterstica duna societat diversa i cada vegada ms plural.

  Hem dencetar un debat obert i rigors per tal danalitzar i aplicar als centres educatius protocols de bones prcti-ques. Aquesta guia vol ser una petita contribuci a aquesta tasca, tan complexa com apassionant.

  Conciutadania Intercultural

  5

  Educ

  aci

  i co

  nfl i

  ctes

  inte

  rcul

  tura

  ls

  Joan Canimas / Francesc Carbonell

  Educaci i confl ictes interculturals

  Primum non nocere

  Joan Canimas Brugu

  s llicenciat en pedagogia, doctor en fi losofi a i mster en biotica i dret per la Universitat de Barcelona. Coor-dinador tcnic de lObservatori dtica Aplicada a la In-tervenci Social (OEAIS) i professor de la Universitat de Girona (UdG). Tamb s membre del Comit dtica Assistencial i del Comit dtica dInvestigaci Clnica de lInstitut dAssistncia Sanitria (IAS).

  Ha coordinat i impartit diversos cursos i seminaris dtica aplicada a lOEAIS i a la UdG, i ha publicat alguns articles sobre aquesta temtica.

  Francesc Carbonell Pars

  s mestre i llicenciat en pedagogia. Aviat far vint anys que treballa en projectes relacionats, duna o altra manera, amb lacollida de les persones immigrades estrangeres. Al principi, des de la pedagogia social i la formaci dadults en lassociaci GRAMC i la Fundaci SER.GI; desprs, com a mestre del Programa dEducaci Compensatria o com a assessor LIC del Departament dEducaci.

  Ha dirigit diversos cursos de postgrau sobre exclusi social i diversitat cultural a les Universitats de Girona i de Vic, i tamb ha escrit alguns llibres sobre aques-ta temtica. El darrer, Educar en temps dincertesa, va guanyar el primer Premi Andreu Ferret dassaig i investigaci.

  Les aportacions i comentaris del Consell Assessor de la collecci a aquesta obra han estat notables i cons-tants, des del gui fi ns al manuscrit fi nal.

  Eumo Editorial / Fundaci Jaume Bofi ll

  Conciutadania Intercultural

  ISBN 978-84-9766-260-4

  9788497662604

 • Educaci i conflictesinterculturals

  Primum non nocere (Sobretot no fer mal)

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 1

 • Consell Assessor:

  Fathia Benhammou, Francesc Carbonell, Marta Casas, Marta Comas,Joan Maria Girona, Pep Gratacs, Albert Grau, Diego Herrera, Encarna Molina,

  Amelia Siz, Nria Ters i Mnica Tolsanas

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 2

 • Joan Canimas BruguFrancesc Carbonell Pars

  Educacii conflictesinterculturalsPrimum non nocere (Sobretot no fer mal)

  Eumo Editorial / Fundaci Jaume Bofill

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 3

 • Disseny de la coberta: EumogrficMaquetaci: Victria LpezIllustracions: clic tra, sccl

  Primera edici: mar de 2008

  Joan Canimas, Francesc Carbonell

  d'aquesta edici:

  Eumo Editorial. C. de Perot Rocaguinarda, 17. 08500 VicTel. 93 889 28 18 - Fax 93 889 35 41www.eumoeditorial.com - eumoeditorial@eumoeditorial.comEumo s leditorial de la Universitat de Vic

  Fundaci Jaume Bofill. C. de Provena, 324. 08037 Barcelonawww.fbofill.cat - fbofill@fbofill.cat

  Imprs a Anman. Grfiques del Valls, SL - www.anman.com

  Dipsit legal: B-10.384-2008ISBN: 978-84-9766-260-4

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 4

 • 5

  Sumari

  INTRODUCCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  PRIMERA PART. PROCEDIMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  QUIN EMBOLIC! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  PROCEDIMENTS PER A LA RESOLUCI DE CONFLICTES TICS INTERCULTURALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1. Recomanacions per a una actitud efica . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  Fase I. Legitimitat de la demanda o lacci . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Fase II. Acceptaci (o no) de la demanda o lacci . . . . . . . . 45Fase III. Com trobar solucions mtuament acceptables? . . 51Fase IV. Com prenem la decisi i en fem el seguiment? . . . . 58

  AQUELL EMBOLIC COMENA A DESFER-SE . . . . . . . . . . . . . . 61

  SEGONA PART. PER APROFUNDIR-HI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  QU ENS POT ANAR B TENIR PRESENT? . . . . . . . . . . . . . . . . . 691. Sobre els conflictes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692. Qu entenem per conflictes tics interculturals en

  lmbit educatiu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723. Per qu cal tenir en compte la diversitat cultural i

  religiosa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Largument psicopedaggic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Largument jurdic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Largument professional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

  4. Els nois i les noies demanen explicacions (o les haurien de demanar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

  5. Ltica dialgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856. Hospitalitat i tica de la complexitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887. El paternalisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908. Hi ha valors, drets i deures, que shan dexigir a tothom? 94

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 5

 • ANNEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  APUNTS PER ABORDAR ALTRES CASUSTIQUES . . . . . . . . 103

  DOCUMENTACI I RECURSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

  BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

  6 Sumari

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 6

 • Satribueix a Hipcrates (460-377 aC) lallo-cuci primum non nocere, s a dir, sobretot nofer mal. En lmbit de leducaci intercultu-ral, aquest principi ens sembla especialmentpertinent.

  Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 7

 • Educaci i conflictes 10/3/08 13:02 Pgina 8

 • Introducci

  Aquesta guia parteix del convenciment, gens retric, que els con-flictes tics interculturals que es donen als centres educatius snuna gran oportunitat per al dileg crtic amb les prpies convic-cions, per a laprenentatge de la convivncia, per a la comprensi delmn que ens ha tocat de viure i per a la construcci duna moral cvi-ca que es vol universal. Com deia Eduard T. Hall, entendres unmateix i entendre els altres sn dos processos ntimament relacio-nats. Per portar-ne a terme un, has decomenar per laltre. I a linrevs.

  Va destinada al professorat, i especial-ment a les persones que socupen de lagesti i lassessorament educatiu, per aju-dar-les a intervenir quan es donen conflic-tes de valors en lmbit educatiu. Ara b, hiha diferents maneres i diferents propsitsa lhora dabordar i resoldre els conflictes.No ho fa de la mateixa manera ni sol perseguir els mateixos objec-tius, posem per cas, un policia o un educador. Per a aquest darrer, laresoluci dun conflicte tic intercultural sha de convertir en unaocasi daprenentatge i transformaci. En una oportunitat perquels agents implicats exposin, es qestionin i millorin les seves con-viccions, per enfortir el centre educatiu com un espai de convivn-cia i comunicaci entre persones de diferents creences i opinions, iper ajudar lalumnat i les seves famlies a entendre la diversitat i lacomplexitat prpies dun mn en procs de globalitzaci. Els centreseducatius, com a escoles de ciutadania, collaboren aix en la cons-trucci i extensi duna moral cvica que pugui donar resposta alsreptes de la