21
EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 59 Edukacija službenika Porezne uprave u 2016. Gordana Jelinek-Krošnjar Edukacija službenika Porezne uprave u 2016. Tijekom 2016. proveden je velik broj programa edukacije za službenike Ministarstva financija − Porezna uprava. Programi su organizirani u Zagrebu i u dislociranim učioni- cama, kako bi se edukaciju približilo službenicima te smanjilo troškove. Iako se broj edukacija, već razvijenih i novouvedenih programa, povećava iz godine u godinu, još nije dostignut ciljani broj edukacija, kakav bi se smatralo zadovoljavajućim kad je posrijedi ukupna zastupljenost službenika u edukaciji. Zbiva se, naime, da pozivi za edukaciju ni ne stignu do svih zainteresiranih službenika, zbog načina slanja, što se mora riješiti u 2017, nakon uvoenja sustava HRMIS (Informacijski sustav za upravljanje ljudskim po- tencijalima) iz projekta EU-a, što će, osim više novih aplikacijskih rješenja, ponuditi i mogućnost uporabe kalendara edukacije. Kalendar s ponuenim programima edukacije objavljivat će se na portalu dostupnome svakome službeniku Porezne uprave, kako bi se sami mogli prijavljivati na edukacije za koje su zainteresirani uz ovjeru i suglasnost na- dreena službenika. Projekt HRMIS omogućit će i izradu kataloga edukacije što će biti dostupan na internetskim stranicama unaprijed za cijelu godinu, uz naznaku kojoj struk- turi službenika je izobrazba namijenjena te svrhe svakoga programa. Sustav će omogući- ti provedbu evaluacije putem dostave evaluacijskih upitnika na elektroničke adrese služ- benika, odmah nakon provedene edukacije te dva do tri mjeseca nakon održavanja pro- grama, kako bi se utvrdilo uspješnost i korisnost provedenih programa za radne vještine i sposobnosti službenika. HRMIS će omogućiti i lakše provoenje on-line anketa (npr. o potrebama organizacije edukacije) te automatsko voenje evidencija i izradu analiza (troš- kovi i vrste edukacije iz programa izobrazbe, broj dana po službeniku, usporedba plana i realizacije) i izvješća po različitim parametrima. Sredstvima EE-a financira se i provedbu projekta opremanja informatičkom i audio- -opremom za dislocirane učionice Porezne uprave. Nabava nužne opreme omogućit će održavanje video-konferencija u središnjoj dvorani u Zagrebu te dislociranim učionicama u Zadru, Splitu, Rovinju, Rijeci, Slavonskom Brodu i Dubrovniku. Uvoenje sustava e-učenja kroz dislocirane učionice donijet će važne prednosti u procesu upravljanja znanjem, poput uklanjanja troškova putovanja, smještaja i dnevnica za službenike koji sudjeluju na edu- kacijama i konferencijama, mogućnost snimanja radionica, sastanaka i konferencija što ih se poslije može prikazivati, te pristupačnost interaktivnih modula učenja i bolje razumi- jevanje sadržaja, zbog različitih načina prijenosa informacija (audio-vizualne). Od velikog broja održanih seminara vrlo su dobro ocijenjeni seminari s internim pre- davačima iz Porezne uprave: − Nadzor PDV-a i borba protiv PDV prijevara

Edukacija službenika Porezne uprave u 2016. - ijf.hr · 15.4.2016 - Zagreb ATF savjetovanje d.o.o. 540 Prijave poreza na dobit i dohodak za poduzetnike i ostale aktualno- sti 19.4.2016

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 59

Edukacija službenika Porezne uprave u 2016.

Gordana Jelinek-Krošnjar

Edukacija službenika Porezne uprave u 2016.

Tijekom 2016. proveden je velik broj programa edukacije za službenike Ministarstva financija − Porezna uprava. Programi su organizirani u Zagrebu i u dislociranim učioni-cama, kako bi se edukaciju približilo službenicima te smanjilo troškove. Iako se broj edukacija, već razvijenih i novouvedenih programa, povećava iz godine u godinu, još nije dostignut ciljani broj edukacija, kakav bi se smatralo zadovoljavajućim kad je posrijedi ukupna zastupljenost službenika u edukaciji. Zbiva se, naime, da pozivi za edukaciju ni ne stignu do svih zainteresiranih službenika, zbog načina slanja, što se mora riješiti u 2017, nakon uvo�enja sustava HRMIS (Informacijski sustav za upravljanje ljudskim po-tencijalima) iz projekta EU-a, što će, osim više novih aplikacijskih rješenja, ponuditi i mogućnost uporabe kalendara edukacije. Kalendar s ponu�enim programima edukacije objavljivat će se na portalu dostupnome svakome službeniku Porezne uprave, kako bi se sami mogli prijavljivati na edukacije za koje su zainteresirani uz ovjeru i suglasnost na-dre�ena službenika. Projekt HRMIS omogućit će i izradu kataloga edukacije što će biti dostupan na internetskim stranicama unaprijed za cijelu godinu, uz naznaku kojoj struk-turi službenika je izobrazba namijenjena te svrhe svakoga programa. Sustav će omogući-ti provedbu evaluacije putem dostave evaluacijskih upitnika na elektroničke adrese služ-benika, odmah nakon provedene edukacije te dva do tri mjeseca nakon održavanja pro-grama, kako bi se utvrdilo uspješnost i korisnost provedenih programa za radne vještine i sposobnosti službenika. HRMIS će omogućiti i lakše provo�enje on-line anketa (npr. o potrebama organizacije edukacije) te automatsko vo�enje evidencija i izradu analiza (troš-kovi i vrste edukacije iz programa izobrazbe, broj dana po službeniku, usporedba plana i realizacije) i izvješća po različitim parametrima.

Sredstvima EE-a financira se i provedbu projekta opremanja informatičkom i audio--opremom za dislocirane učionice Porezne uprave. Nabava nužne opreme omogućit će održavanje video-konferencija u središnjoj dvorani u Zagrebu te dislociranim učionicama u Zadru, Splitu, Rovinju, Rijeci, Slavonskom Brodu i Dubrovniku. Uvo�enje sustava e-učenja kroz dislocirane učionice donijet će važne prednosti u procesu upravljanja znanjem, poput uklanjanja troškova putovanja, smještaja i dnevnica za službenike koji sudjeluju na edu-kacijama i konferencijama, mogućnost snimanja radionica, sastanaka i konferencija što ih se poslije može prikazivati, te pristupačnost interaktivnih modula učenja i bolje razumi-jevanje sadržaja, zbog različitih načina prijenosa informacija (audio-vizualne).

Od velikog broja održanih seminara vrlo su dobro ocijenjeni seminari s internim pre-davačima iz Porezne uprave:

− Nadzor PDV-a i borba protiv PDV prijevara

60 POREZNI VJESNIK 12/2016.

− Primjena ACL-a u provedbi poreznog nadzora− Poseban postupak utvr�ivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak s novostima

u oporezivanju gra�ana− PDV za ispostave− Administrativna suradnja s državama članicama EU-a− Utvr�ivanje inozemnog dohotka i izvješćivanje o inozemnom dohotku− Prijave poreza na dobit i dohodak za poduzetnike− Aktualna pitanja o PDV-u− Seminar za službenike ocijenjene ocjenom ≈zadovoljava«− Reforma poreznog sustava− Primjena nove aplikacije PBZO − unos predstavki− Administrativna suradnja u području naplate tražbina s državama članicama EU-a.

Predavači stručnjaci Porezne uprave redom su bili ocijenjeni najvišim ocjenama, uz prijedloge da se jednake ili slične edukacije provodi stalno tijekom cijele godine.

Od edukacija s vanjskim izvo�ačima najbolje su bile ocijenjene sljedeće:− Softskills − edukacija za rukovodeće službenike− Komunikacijske vještine− ZUP u praksi− Goodwill− Informatički programi

Najave do kraja godine:− Komunikacija s problematičnim strankama (pilot-radionica)− Softskills − radionica za rukovodeće službenike− Forenzično računovodstvo − Reforma poreznog sustava po dislociranim učionicama PU.

Iz svega navedenog jasno je da će, nakon uvo�enja aplikacije HRMIS, sljedeće godine organizacija izobrazbe biti kvalitetnija i jednostavnija te dostupnija svima službenicima Porezne uprave. Pritom treba voditi računa da će 2017. biti istodobno i razdoblje prilagod-be novom sustavu i novom načinu rada. Sigurno će se morati poduzeti i nekoliko mjera važnih za primjenu poboljšana ustroja edukacije:

− Ustrojiti bazu trenera na osnovi tema iz Kataloga edukacije koji će za svoj rad na stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika biti plaćeni sukladno Pravil-niku o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Porezne uprave

− Razvijati vlastite programe edukacije angažiranjem stručnjaka Porezne uprave za pojedina područja

− Unaprijediti i povećati broj programa e-učenja kao kvalitetnog alata za unaprje�e-nje znanja i vještina službenika

− Provoditi svaka tri mjeseca ankete o potrebama izobrazbe te prema rezultatima provedenih anketa prioritetima nadopunjavati Plan stručnog usavršavanja službe-nika i, po potrebi, nove programe dodavati u Katalog edukacije

− Sta lno održavati seminare/treninge što će biti znatno olakšano povezanim susta-vom dislociranih učionica

− Ovim načinom te dodatnim mogućnostima nakon uvo�enja sustava HRMIS, Porez-na uprava učinit će novi važan iskorak u provedbi misije unapre�enja i razvoja ljudskih potencijala, putem sustavnoga i stalnog planiranja i unapre�enja sustava za učenje i razvoj, radi jačanja kompetencija službenika. Postavljene ciljeve ispu-njavat će se još lakše, u službenika će se poticati želju za profesionalnim i osobnim razvojem, a Porezna uprava će postići cilj da postane organizacijom koja uči, ra-zvija se i partner je gra�ana obveznika.

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 61

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

STR

NI

SEM

INA

RI

                                           

NA

DZO

R                     

Nad

zor

PDV

-a i

borb

a pr

otiv

PD

V

prije

vara

               

18.1

.201

622

.1.2

016

Zag

reb

Pore

zna

upra

va37

1480

1.2.

2016

5.2.

2016

Zag

reb

Pore

zna

upra

va29

1160

15.2

.201

619

.2.2

016

Zag

reb

Pore

zna

upra

va36

1440

29.2

.201

64.

3.20

16Sl

avon

ski

Bro

dPo

rezn

a up

rava

5321

20

14.3

.201

618

.3.2

016

Var

aždi

nPo

rezn

a up

rava

2911

12

4.4.

2016

8.4.

2016

Rije

kaPo

rezn

a up

rava

3212

74

18.4

.201

622

.4.2

016

Rov

inj

Pore

zna

upra

va25

1000

2.5.

2016

6.5.

2016

Zad

arPo

rezn

a up

rava

1976

0

16.5

.201

620

.5.2

016

Split

Pore

zna

upra

va55

2200

Kor

ište

nje

AC

L-a

u pr

oved

bi p

o-re

znog

nad

zora

   

14.4

.201

6-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va49

294

9.11

.201

6-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va27

162

10.1

1.20

16-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va22

132

POR

EZN

I SU

STA

V                   

Pose

ban

post

upak

utv

r�iv

anja

go

dišn

jeg

obra

čuna

por

eza

na

doho

dak

s no

vost

ima

u op

orez

i-va

nju

gra�

ana

         

20.1

.201

6-

Var

aždi

nPo

rezn

a up

rava

6753

6

21.1

.201

6-

Kar

lova

cPo

rezn

a up

rava

7459

2

25.1

.201

6-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va75

600

26.1

.201

6-

Slav

onsk

i B

rod

Pore

zna

upra

va77

616

27.1

.201

6-

Cri

kven

ica

Pore

zna

upra

va11

289

6

28.1

.201

6-

Split

Pore

zna

upra

va71

568

Pore

zne

prija

ve i

GFI

za

2015

.,

pore

zne

i rač

unov

odst

vene

nov

o-st

i u 2

016.

-za

podu

zetn

ike

 

15.2

.201

6-

Osi

jek

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

16.2

.201

6-

Zag

reb

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

PDV

za

ispo

stav

e   

23.2

.201

6-

Senj

Pore

zna

upra

va9

72

24.2

.201

6-

Rije

kaPo

rezn

a up

rava

4032

0

25.2

.201

6-

Rov

inj

Pore

zna

upra

va40

320

62 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                                   

                                   

Pore

z na

dob

it4.

3.20

16-

Zag

reb

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

Akt

ualn

osti

za

podu

zetn

ike

14.3

.201

6-

Osi

jek

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

 15

.3.2

016

-Z

agre

bT

EB p

oslo

vno

savj

etov

anje

216

Adm

inis

trat

ivna

sur

adnj

a s

drža

-va

ma

član

icam

a EU

31.3

.201

61.

4.20

16Z

agre

bPo

rezn

a up

rava

3841

2

Utv

r�iv

anje

inoz

emno

g do

hotk

a i

izvj

ešći

vanj

e o

utvr

�eno

m in

oze-

mno

m d

ohot

ku

14.3

.201

6-

Kar

lova

cPo

rezn

a up

rava

4623

0

 15

.3.2

016

-Sp

litPo

rezn

a up

rava

3216

0

  

 V

araž

din

Pore

zna

upra

va49

245

 16

.3.2

016

-Sl

avon

ski

Bro

dPo

rezn

a up

rava

7135

5

 17

.3.2

016

  

 98

490

PFU

obr

azac

12.4

.201

6-

Zag

reb

Min

ista

rstv

o fi-

nanc

ija10

50

Fina

ncijs

ki iz

vješ

taji

i pri

java

po-

reza

na

dobi

t15

.4.2

016

-Z

agre

bA

TF

savj

etov

anje

d.

o.o.

540

Prija

ve p

orez

a na

dob

it i

doho

dak

za p

oduz

etni

ke i

osta

le a

ktua

lno-

sti

19.4

.201

6-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va20

112

06

 20

.4.2

016

-C

rikv

enic

aPo

rezn

a up

rava

112

672

 21

.4.2

016

-Sp

litPo

rezn

a up

rava

3521

0

 22

.4.2

016

-Sl

avon

ski

Bro

dPo

rezn

a up

rava

7545

0

 25

.4.2

016

-V

araž

din

Pore

zna

upra

va81

486

SNU

i JO

PPD

17.6

.201

6-

Zag

reb

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

Akt

ualn

a pi

tanj

a u

PDV

-u28

.6.2

016

-Z

agre

bPo

rezn

a up

rava

6312

6

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 63

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                         

       

Obr

ačun

PD

V-a

kod

usl

uga

s in

o-ze

mst

vom

29.9

.201

6-

Zag

reb

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

Sem

inar

za

služ

beni

ke o

cije

njen

e oc

jeno

m “

zado

volja

va”

9.11

.201

6-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va20

100

Ref

orm

a po

rezn

og s

usta

va

23.1

1.20

16-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va16

032

0

 24

.11.

2016

-Z

adar

Pore

zna

upra

va31

62

RA

ČU

NO

VO

D-

STV

O               

Prim

jena

nov

ih r

ačun

ovod

stve

nih

i izm

ijenj

enih

por

ezni

h pr

opis

a12

.1.2

016

-Z

agre

bT

EB p

oslo

vno

savj

etov

anje

216

 13

.1.2

016

-O

sije

kT

EB p

oslo

vno

savj

etov

anje

216

Nov

i nač

in f

inan

cijs

kog

izvj

ešta

-va

nja,

ras

pore

d re

zultat

a i d

ruge

ak

tivn

osti

u s

usta

vu p

rora

čuna

5.4.

2016

-Zag

reb

Hrv

atsk

a za

jedn

i-ca

rač

unov

o�a

i fina

ncijs

kih

dje-

latn

ika

18

Osp

osob

ljava

nje

za o

bavl

janj

e kn

jigov

odst

veni

h i r

ačun

ovod

-st

veni

h po

slov

a

14.3

.201

65.

5.20

16Z

agre

bR

RIF

226

0

Stru

čno

usav

ršav

anje

iz p

odru

čja

pror

ačun

skog

rač

unov

odst

va i

fina

ncija

16.5

.201

620

.5.2

016

Zag

reb

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

70

Rač

unov

odst

veno

pra

ćenj

e pr

ipa-

janj

e dr

uštv

a s

ogra

niče

nom

od-

govo

rnoš

ću i

good

will

27.6

.201

6-

Slav

onsk

i B

rod

RR

IF47

376

Mod

ul 1

Pro

raču

nsko

pla

nira

nje

i iz

vrša

vanj

e pr

orač

una

Mod

ul 2

Pro

raču

nsko

rač

unov

od-

stvo

i pr

imje

na r

ačun

skog

pla

na

20.9

.201

6-

Zag

reb

TIM

4PIN

d.o

.o.

za s

avje

tova

nje

1070

Mod

ul 3

Pro

cjen

a fi

skal

nih

učin

a-ka

pro

pisa

Mod

ul 4

PD

V k

od p

rora

čuns

kih

kori

snik

a

21.9

.201

6-

Zag

reb

TIM

4PIN

d.o

.o.

za s

avje

tova

nje

1050

Posl

ovna

spa

janj

a i r

ačun

ovod

-st

vo g

oodw

illa

13.9

.201

6-

Split

RR

IF47

376

64 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                   

                   

 20

.9.2

016

-R

ijeka

RR

IF46

368

 14

.10.

2016

-Z

agre

bR

RIF

4737

6

Pore

zna

refo

rma

i rač

unov

odst

ve-

ne n

ovos

ti18

.11.

2016

-O

patija

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je1

8

 21

.11.

2016

-Sp

litT

EB p

oslo

vno

savj

etov

anje

216

  

 Zag

reb

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je2

16

 22

.11.

2016

-O

sije

kT

EB p

oslo

vno

savj

etov

anje

216

 25

.11.

2016

-V

araž

din

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je1

8

 29

.11.

2016

-Pu

laT

EB p

oslo

vno

savj

etov

anje

324

Dug

otra

jna

nem

ater

ijaln

a i m

ate-

rija

lna

imov

ina

4.11

.201

6-

Zag

reb

AK

AD

EMIJ

A Z

A

RA

ČU

NO

VO

D-

STV

O d

.o.o

.

428

Leas

ing

kod

najm

opri

mac

a9.

12.2

016

-Z

agre

bA

KA

DEM

IJA

ZA

R

UN

OV

OD

-ST

VO

d.o

.o.

214

     

OST

ALO

   

Akt

ualn

osti

i pr

ipre

me

za p

odu-

zetn

ike

25.1

0.20

16-

Pula

TEB

pos

lovn

o sa

vjet

ovan

je1

8

Adm

inis

trat

ivna

sur

adnj

a u

po-

druč

ju n

apla

te s

tran

ih t

ražb

ina

s dr

žava

ma

član

icam

a EU

(ko

ntak

t os

obe)

25.1

1.20

16-

Zag

reb

Pore

zna

upra

va14

42

Kor

ište

nje

nove

gra

ne a

plik

acije

PB

ZO

- un

os p

reds

tavk

i25

.11.

2016

-Z

agre

bPo

rezn

a up

rava

1976

OST

ALO

INO

ZEM

NA

PU

TO

-V

AN

JAM

e�un

arod

na r

azm

jena

info

rma-

cija

– A

EOI

u po

druč

ju iz

ravn

ih

pore

za

28.1

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 65

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                         

                         

 7.

3.20

168.

3.20

16B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaEu

rops

ka k

omis

i-ja

116

Mar

keti

nške

akt

ivno

sti P

U u

svr

-hu

oba

vješ

tava

nja

obve

znik

a i

pobo

ljšan

ja p

erce

pcije

por

ezno

g su

stav

a

26.1

.201

629

.1.2

016

Bud

impe

šta,

M

a�ar

ska

IOT

A1

32

Sast

anak

koo

rdin

ator

a FI

SCA

LIS

prog

ram

a8.

1.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

FISC

ALI

S1

8

IT t

ehno

logi

ja i

infr

astr

uktu

ra21

.1.2

016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaFI

SCA

LIS

18

 26

.4.2

016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaFI

SCA

LIS

18

 20

.6.2

016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaFI

SCA

LIS

18

Sast

anak

koo

rdin

ator

a za

usp

o-re

dni p

orez

ni n

adzo

r- m

ultila

te-

raln

a ko

ntro

la

9.2.

2016

10.2

.201

6M

adri

d, Š

pa-

njol

ska

FISC

ALI

S2

32

Adm

inis

trat

ivna

sur

adnj

a29

.2.2

016

1.3.

2016

Bru

xelle

s, B

el-

gija

FISC

ALI

S1

16

God

išnj

i for

um g

lavn

ih k

onta

kt

osob

a24

.2.2

016

25.2

.201

6So

fija

, B

ugar

-sk

aIO

TA

116

Adm

inis

trat

ivna

sur

adnj

a na

po-

druč

ju P

DV

-a23

.2.2

016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaEu

rops

ka k

omis

i-ja

18

Sast

anak

- ig

re n

a sr

eću

19.2

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja2

16

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne v

ezan

o uz

pri

jedl

og D

irek

tive

Eur

opsk

og

parl

amen

ta i

Vije

ća o

zaš

titi f

i-na

ncijs

kih

inte

resa

EU

-a k

roz

ka-

znen

o pr

avo

10.2

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Vije

će E

urop

ske

kom

isije

18

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne-

Ugo

vori

o

izbj

egav

anju

dvo

stru

kog

opor

e-zi

vanj

a

8.2.

2016

12.2

.201

6Pa

riz,

Fra

ncu-

ska

OEC

D1

40

66 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                           

                           

Sast

anak

glo

baln

og f

orum

a o

raz-

mje

ni in

form

acija

u p

orez

ne s

vr-

he

8.2.

2016

11.2

.201

6Pa

riz,

Fra

ncu-

ska

OEC

D1

32

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a K

o-de

ks o

pos

tupa

nju

pri o

pore

ziva

-nj

u po

slov

anja

2.2.

2016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaV

ijeće

Eur

opsk

e ko

mis

ije1

8

 21

.9.2

016

-B

rise

l, B

elgi

jaV

ijeće

Eur

opsk

e un

ije1

8

Prip

rem

a do

kum

enta

cije

za

javn

u na

bavu

usl

uga

i pro

vedb

a ug

ovo-

ra o

usl

ugam

a

25.2

.201

6-

SAFU

SAFU

216

Bal

kan

com

plia

nce

and

ethi

cs

foru

m25

.3.2

016

-Sa

raje

voN

et C

onsu

ltin

g d.

o.o.

18

Sast

anak

Odb

ora

za P

DV

14.3

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

 8.

7.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

Kor

ište

nje

baza

pod

atak

a ra

di

istr

aživ

anja

i us

pore

dbe

poda

taka

ko

d tr

ansf

erni

h ci

jena

2.3.

2016

4.3.

2016

Bru

ges,

Bel

gi-

jaIO

TA

248

Naj

bolje

pra

kse

kojim

a će

se

po-

boljš

ati p

roce

si i

proc

edur

e Po

re-

znih

upr

ava

22.3

.201

624

.3.2

016

Bud

impe

šta,

M

a�ar

ska

IOT

A2

48

Teh

ničk

a ra

dion

ica

proj

ekta

M

OSS

16.3

.201

618

.3.2

016

Mad

rid,

Špa

-nj

olsk

aFI

SCA

LIS

248

Sast

anak

IV

. Eu

rofi

sc r

adno

g po

d-ru

čja

30.3

.201

631

.3.2

016

Mad

rid,

Špa

-nj

olsk

aFI

SCA

LIS

116

Sele

kcijs

ki s

asta

nak

veza

no u

z po

kret

anje

usp

ored

nog

nadz

ora

u po

druč

ju ja

hti

30.3

.201

631

.3.2

016

Mad

rid,

Špa

-nj

olsk

aFI

SCA

LIS

116

Nad

zor

elek

tron

ičke

trg

ovin

e5.

4.20

166.

4.20

16B

ukur

ešt,

Ru-

mun

jska

FISC

ALI

S2

32

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 67

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                           

                           

PDV

u p

reko

gran

ično

j e-t

rgov

ini

20.4

.201

622

.4.2

016

Mäl

mo,

Šve

d-sk

aFI

SCA

LIS

124

IT s

urad

nja

u po

druč

ju p

orez

a20

.4.2

016

21.4

.201

6V

alle

ta, M

alta

FISC

ALI

S2

32

Euro

pske

kom

unik

acijs

ke m

reže

za

por

eze

i car

insk

u un

iju25

.4.2

016

26.4

.201

6H

elsi

nki,

Fin-

ska

FISC

ALI

S1

16

7. k

oord

inac

ijski

Eur

ofis

c sa

stan

ak

20.4

.201

622

.4.2

016

Olh

ao, P

ortu

gal

FISC

ALI

S2

48

Dva

poč

etna

sas

tank

a- S

pora

zum

o

sura

dnji

veza

no z

a op

orez

iva-

nje

izm

e�u

PU R

H i

PU S

lobo

dne

Drž

ave

Bav

arsk

e

27.4

.201

6-

Mün

chen

, N

jem

ačka

FISC

ALI

S4

32

4. s

asta

nak

radn

e sk

upin

e za

na-

plat

u st

rani

h po

traž

ivan

ja15

.4.2

016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaEu

rops

ka k

omis

i-ja

18

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a ad

mi-

nist

rati

vnu

sura

dnju

u m

e�un

a-ro

dnoj

raz

mje

ni in

form

acija

u

podr

učju

izra

vnog

opo

rezi

vanj

a

21.4

.201

622

.4.2

016

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

16

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a A

TA

D

(Ant

i Tax

Avo

idan

ce D

irec

tive

25.4

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Vije

će E

urop

ske

kom

isije

216

4.5.

2016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaV

ijeće

Eur

opsk

e ko

mis

ije2

16

Fina

ncijs

ko u

prav

ljanj

e EU

pro

-je

ktim

a13

.4.2

016

-SA

FUSA

FU1

8

Rad

na p

osje

ta B

rita

nsko

j Por

e-zn

oj i

Car

insk

oj u

prav

i na

tem

u e-

učen

ja

3.5.

2016

-Lo

ndon

FISC

ALI

S4

32

SCA

C s

tati

stik

a13

.5.2

016

-A

tena

, G

rčka

FISC

ALI

S1

8

3. s

asta

nak

uspo

redn

og (

mul

tila

-te

raln

og)

pore

znog

nad

zora

11.5

.201

612

.5.2

016

Nic

osia

, C

ipar

FISC

ALI

S2

32

Izra

da s

tudi

je z

a an

aliz

u i k

vant

i-fici

ranj

e PD

V ja

za12

.5.2

016

-B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaFI

SCA

LIS

18

12. Eu

rofi

sc s

asta

nak

za I

I. r

adno

po

lje19

.5.2

016

20.5

.201

6So

fija

, B

ugar

-sk

aFI

SCA

LIS

116

68 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                       

                       

Nap

lata

str

anih

pot

raži

vanj

a u

EU24

.5.2

016

25.5

.201

6T

allin

, Es

toni

-ja

FISC

ALI

S2

32

Sast

anak

Odb

ora

za n

apla

tu s

tra-

nih

potr

aživ

anja

10.5

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

38. sa

stan

ak S

CA

C-I

T t

ehni

čkog

od

bora

11.5

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a au

to-

mat

sku

razm

jenu

info

rmac

ija u

po

druč

ju iz

ravn

og o

pore

ziva

nja

(AEO

I) i

Odb

ora

za a

dmin

istr

ativ

-nu

sur

adnj

u (C

AC

T)

1.6.

2016

2.6.

2016

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

16

Sast

anak

Sta

lnog

odb

ora

za a

dmi-

nist

rativ

nu s

urad

nju

na p

odru

čju

PDV

-a (

SCA

C o

dbor

) i n

a po

druč

-ju

PD

V-a

- Ek

sper

tne

grup

e (S

CA

C

EG)

10.6

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

Sast

anak

Zaj

edni

čkog

for

uma

EU

za o

dre�

ivan

je t

rans

fern

ih c

ijena

22

.6.2

016

23.6

.201

6B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaEu

rops

ka k

omis

i-ja

116

 19

.10.

2016

20.1

0.20

16B

ruxe

lles,

Bel

-gi

jaEu

rops

ka k

omis

i-ja

232

Sast

anak

Rad

ne s

kupi

ne z

a ra

z-m

jenu

info

rmac

ija u

pod

ručj

u iz

ravn

og o

pore

ziva

nja

(AC

DT

) i

Odb

ora

za a

dmin

istr

ativ

nu s

urad

-nj

u (C

AC

T)

28.6

.201

629

.6.2

016

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

16

Foru

m z

a ve

like

pore

zne

obve

zni-

ke7.

6.20

169.

6.20

16B

udim

pešt

a,

Ma�

arsk

aIO

TA

248

E-uč

enje

3.6.

2016

-N

ewca

stle

. U

jedi

njen

a K

ralje

vina

FISC

ALI

S4

32

Obu

ka z

a IT

sus

tave

1.6.

2016

3.6.

2016

Ate

na, G

rčka

FISC

ALI

S1

24

Zbi

rne

PDV

pri

jave

15.6

.201

616

.6.2

016

Tal

lin, E

ston

ijaFI

SCA

LIS

232

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 69

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                           

                           

Aut

omat

ska

razm

jena

info

rmac

ija

prem

a fi

nanc

ijski

m r

ačun

ima

15.6

.201

617

.6.2

016

  

248

Teh

ničk

a ra

dion

ica

“MO

SS”

16.6

.201

617

.6.2

016

  

116

Elek

tron

ički

obr

asci

za

napl

atu

stra

nih

potr

aživ

anja

23.6

.201

624

.6.2

016

Ate

na, G

rčka

FISC

ALI

S2

32

God

išnj

i rad

ni p

lan

za 2

017.

za

Fisc

alis

pro

gram

1.6.

2016

3.6.

2016

Utr

echt

, N

izo-

zem

ska

FISC

ALI

S2

48

Usp

ored

ni p

orez

ni n

adzo

r u

sek-

toru

jaht

i1.

6.20

16-

Mad

rid,

Špa

-nj

olsk

aFI

SCA

LIS

18

Kon

takt

oso

ba z

a e-

nadz

or15

.6.2

016

16.6

.201

6Li

mas

sol,

Ci-

par

FISC

ALI

S1

16

8. E

urof

isc

sast

anak

I. ra

dnog

po

lja28

.6.2

016

29.6

.201

6B

erlin

, N

je-

mač

kaFI

SCA

LIS

232

Teh

ničk

a ra

dion

ica

Min

i One

St

op S

hop

 

26.7

.201

627

.7.2

016

Prag

, Č

eška

FISC

ALI

S1

16

5.9.

2016

6.9.

2016

Bri

sel,

Bel

gija

FISC

ALI

S1

16

2. s

asta

nak

zaje

dnič

kog

nadz

ora

u ok

viru

pilo

t pr

ojek

ta z

ajed

nič-

kih

nadz

ora

s PU

Bav

arsk

e

11.7

.201

612

.7.2

016

Kul

umba

ch,

Nje

mač

kaFI

SCA

LIS

232

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a po

re-

znu

polit

iku

na v

isok

oj r

azin

i 7.

7.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Vije

će E

urop

ske

unije

18

Sast

anak

4. ra

dne

skup

ine

za

izra

vno

opor

eziv

anje

26.7

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

Sast

anak

rad

ne p

odsk

upin

e za

K

odek

s o

post

upan

ju p

ri o

pore

zi-

vanj

u po

slov

anja

(C

ode

of C

on-

duct

)

15.7

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Vije

će E

urop

ske

unije

18

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a pr

ijed-

log

izm

jene

Dir

ekti

ve o

adm

ini-

stra

tivn

oj s

urad

nji (

DA

C 5

)

19.7

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Vije

će E

urop

ske

unije

18

70 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                       

                       

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a K

o-de

ks o

pos

tupa

nju

pri o

pore

ziva

-nj

u po

slov

anja

(C

ode

of C

ondu

ct)

20.7

.201

6-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Vije

će E

urop

ske

unije

18

Ljet

ni s

emin

ar n

a te

mu

“Upr

av-

ljanj

e ja

vnim

fin

anci

jam

a”4.

7.20

168.

7.20

16H

aag,

Niz

o-ze

msk

aM

inis

tars

tvo

fi-

nanc

ija K

ralje

vi-

ne N

izoz

emsk

e

280

Euro

pski

teč

aj u

org

aniz

aciji

Mi-

nist

arst

va v

anjs

kih

posl

ova

SR

Nje

mač

ke i

Goe

the

Inst

itut

a

9.7.

2016

16.7

.201

6M

ünch

en,

Nje

mač

ka M

inis

tars

tvo

vanj

skih

pos

lova

SR

Nje

mač

ke i

Goe

the

Inst

itut

164

Gen

eral

na s

kupš

tina

“Po

rezn

a up

rava

vo�

ena

Baz

ama

poda

ta-

ka”

7.7.

2016

8.7.

2016

Buk

ureš

t, R

u-m

unjs

kaIO

TA

232

Koo

pera

tivn

i pro

gram

i o is

punj

a-va

nju

pore

znih

obv

eza

18.1

0.20

1620

.10.

2016

Ljub

ljana

, Sl

oven

ijaC

EF2

48

Jača

nje

adm

inis

trat

ivni

h ka

paci

-te

ta19

.10.

2016

20.1

0.20

16B

eč, A

ustr

ijaFI

SCA

LIS

2020

116

Nad

zor

mul

tina

cion

alni

h dr

ušta

-va

u k

onte

kstu

BEP

S ak

tivn

osti

7.11

.201

611

.11.

2016

Ljub

ljana

, Sl

oven

ijaO

ECD

, C

EF1

40

Mod

erni

zaci

ja p

ravi

la z

a PD

V

skup

ine

12.9

.201

614

.9.2

016

Dub

lin, Ir

ska

FISC

ALI

S2

48

13. sa

stan

ak E

UR

OFI

SC r

adno

g po

druč

ja I

I14

.9.2

016

15.9

.201

6Ed

inbu

rgh,

U

KFI

SCA

LIS

116

Sast

anak

usp

ored

nog

pore

znog

na

dzor

a na

tem

u U

BER

14.9

.201

6-

Am

ster

dam

, N

izoz

emsk

aFI

SCA

LIS

216

Poče

tni s

asta

nak

uspo

redn

og p

o-re

znog

nad

zora

vez

ano

uz P

DV

i tr

ošar

ine

20.9

.201

6-

Bir

min

gham

, U

KFI

SCA

LIS

18

3. s

asta

nak

zaje

dnič

kog

nadz

ora

u ok

viru

pilo

t pr

ojek

ta z

ajed

nič-

kih

nadz

ora

s Po

rezn

om u

prav

om

Bav

arsk

e

26.9

.201

628

.9.2

016

Land

au, N

je-

mač

kaFI

SCA

LIS

248

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 71

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                 

                 

5. s

asta

nak

radn

e sk

upin

e za

na-

plat

u st

rani

h po

traž

ivan

ja (

Rec

o-ve

ry E

xper

t G

roup

)

23.9

.201

6-

Bri

sel,

Bel

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja2

16

Sast

anak

rad

ne p

odsk

upin

e za

K

odek

s o

post

upan

ju p

ri o

pore

zi-

vanj

u po

slov

anja

14.9

.201

6-

Bri

sel,

Bel

gija

Vije

će E

urop

ske

unije

18

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a po

re-

zna

pita

nja

- D

irek

tno

opor

eziv

a-nj

e -

za p

rije

dlog

izm

jene

Dir

ekti-

ve o

zaj

edni

čkom

sus

tavu

opo

re-

ziva

nja

ispl

ata

kam

atam

a i l

icen

-ci

ja iz

me�

u po

veza

nih

trgo

vačk

ih

druš

tava

raz

ličitih

drž

ava

član

ica

22.9

.201

6-

Bri

sel,

Bel

gija

Vije

će E

urop

ske

unije

18

Prać

enje

nov

čano

g ti

jeka

vez

ano

uz a

ktiv

nost

i e-t

rgov

ine

14.9

.201

616

.9.2

016

Rig

a, L

atvi

jaIO

TA

248

Prof

esio

naln

o uč

enje

i ra

zvija

nje

vješ

tina

i zn

anja

u p

orez

nim

up

rava

ma

21.9

.201

623

.9.2

016

Tal

lin, Es

toni

-ja

IOT

A2

48

Join

t m

eeti

ng o

f C

EF C

oord

ina-

tors

and

Adv

isor

y B

ord

19.1

0.20

1620

.10.

2016

Ljub

ljana

, Sl

oven

ijaC

EF

116

Usl

uga

pore

znim

obv

ezni

cim

a ve

zana

uz

rješ

avan

je p

robl

ema

ispu

njen

ja p

orez

nih

obve

za

29.1

1.20

161.

12.2

016

Ljub

ljana

, Sl

oven

ijaC

EF

248

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a au

to-

mat

sku

razm

jenu

info

rmac

ija u

po

druč

ju iz

ravn

og o

pore

ziva

nja

(AEO

I)

10.1

0.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne z

a au

to-

mat

sku

razm

jenu

info

rmac

ija u

po

druč

ju iz

ravn

og o

pore

ziva

nja

(AC

DT

) i O

dbor

a za

adm

inis

tra-

tivn

u su

radn

ju (

CA

CT

)

13.1

0.20

1614

.10.

2016

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

16

72 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                       

               

Sast

anak

str

učne

sku

pine

Sta

lnog

od

bora

za

adm

inis

trat

ivnu

sur

ad-

nju

na p

odru

čju

PDV

-a

14.1

0.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

39. sa

stan

ak S

CA

C-I

T (

SCIT

) te

h-ni

čkog

odb

ora

28.1

0.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

Euro

pska

kom

isi-

ja1

8

Sast

anak

rad

ne s

kupi

ne b

r.11

ve

zano

uz

agre

sivn

o po

rezn

o pl

anir

anje

25.1

0.20

1628

.10.

2016

Pari

z, F

ranc

u-sk

aO

ECD

132

Ana

liza

i efi

kasn

o ko

rišt

enje

“B

ig

Dan

a”-

izaz

ov z

a Po

rezn

e up

rave

19.1

0.20

1621

.10.

2016

Utr

echt

, N

izo-

zem

ska

IOT

A2

48

8. s

asta

nak

3. r

adno

g po

druč

ja

EUR

OFI

SC-a

vez

ano

uz r

azm

jenu

po

data

ka u

Car

insk

om p

ostu

p-ku

42/6

3 u

svrh

u sp

rječ

avan

ja

PDV

pri

java

ra

11.1

0.20

1612

.10.

2016

Rod

os, G

rčka

FISC

ALI

S1

24

Obu

ka z

a dj

elat

nike

por

ezni

h i

cari

nski

h up

rava

na

tem

u “J

ača-

nje

adm

inis

trat

ivni

h ka

paci

teta

19.1

0.20

1620

.10.

2016

Beč

, A

ustr

ijaFI

SCA

LIS

124

Sast

anak

pro

jekt

ne s

kupi

ne n

a te

mu

“IT

teh

nolo

gija

i in

fras

truk

-tu

ra”

27.1

0.20

16-

Bru

xelle

s, B

el-

gija

FISC

ALI

S1

8

Upr

avlja

nje

prom

jena

ma

u Po

re-

znoj

upr

avi

27.9

.201

629

.9.2

016

Ljub

ljana

, Sl

oven

ijaC

EF2

48

OST

ALO

     

Sast

anak

koo

rdin

ator

a FI

SCA

LIS

prog

ram

a21

.3.2

016

22.3

.201

6D

ubro

vnik

, H

rvat

ska

FISC

ALI

S1

16

  

23.3

.201

6D

ubro

vnik

, H

rvat

ska

FISC

ALI

S1

24

Upr

avlja

nje

orga

niza

cijo

m k

roz

proc

esno

upr

avlja

nje

10.3

.201

611

.3.2

016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

16

Prip

rem

a za

pol

agan

je o

pćeg

dije

-la

drž

avno

g st

ručn

og is

pita

29.9

.201

530

.9.2

016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

16

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 73

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                                 

                                 

 25

.4.2

016

26.4

.201

6Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu2

32

 19

.5.2

016

20.5

.201

6Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

16

 16

.6.2

016

17.6

.201

 1

16

 27

.10.

2016

28.1

0.20

16Z

agre

bD

ržav

na š

kola

za

javn

u up

ravu

116

Zak

on o

pot

ican

ju in

vest

icija

4.5.

2016

-K

rapi

naZag

orsk

a ra

zvoj

-na

age

ncija

d.o

.o.

216

Kom

unik

acijs

ke v

ješt

ine

7.7.

2016

8.7.

2016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu2

32

Nom

oteh

ničk

e sm

jern

ice

za iz

ra-

du p

ropi

sa6.

6.20

167.

6.20

16Z

agre

bD

ržav

na š

kola

za

javn

u up

ravu

116

Ter

ensk

e pr

ovje

re z

a Je

dini

ce z

a pr

oved

bu p

roje

kta

10.5

.201

6-

Zag

reb

SAFU

18

Upr

avlja

nje

rizi

cim

a u

okvi

ru

prog

ram

a IP

A i

Prije

lazn

og in

-st

rum

enta

23.5

.201

6-

Zag

reb

SAFU

18

Prip

rem

a iz

vješ

taja

o n

ovča

nim

to

kovi

ma

 

10.6

.201

6-

Zag

reb

Aka

dem

ija z

a ra

čuno

vods

tvo

648

16.1

2.20

16-

Zag

reb

Aka

dem

ija z

a ra

čuno

vods

tvo

216

Ala

t za

dija

gnos

tičk

u pr

ocje

nu

učin

kovi

tost

i Por

ezne

upr

ave

25.5

.201

627

.5.2

016

Zag

reb

IOT

A1

24

CR

MS

30.5

.201

68.

6.20

16Z

agre

bC

RM

S pr

ojek

t12

672

 7.

6.20

168.

6.20

16Z

agre

bC

RM

S pr

ojek

t31

496

 15

.7.2

016

-Z

agre

bC

RM

S pr

ojek

t64

512

 18

.7.2

016

-Z

agre

bC

RM

S pr

ojek

t49

392

Mob

bing

i za

štita

dost

ojan

stva

ra

dnik

a29

.9.2

016

-Z

agre

bV

erla

g D

ashö

fer

d.o.

o.1

8

74 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                       

                     

Upr

avlja

nje

proj

ektim

a9.

5.20

1610

.6.2

016

Pari

z, F

ranc

u-sk

aV

isok

a šk

ola

za

javn

u up

ravu

120

0

Publ

ic E

xpen

ditu

re M

anag

emen

t4.

7.20

168.

7.20

16N

izoz

emsk

aN

acio

naln

a ak

a-de

mija

za

ekon

o-m

iju i

finan

cije

, N

izoz

emsk

o M

ini-

star

stvo

fina

ncija

140

EU 0

59.

7.20

1617

.7.2

016

Mün

chen

, N

jem

ačka

Goe

the

inst

itut

172

SCM

met

odol

ogija

za

mje

renj

e i

poti

canj

e sm

anje

nja

adm

inis

tra-

tivn

ih t

rošk

ova

1.9.

2016

-Zag

reb

Min

ista

rstv

o go

s-po

dars

tva

2060

Važ

nost

i i z

nače

nje

antim

obbi

ng

prot

okol

a u

radn

im o

dnos

ima

u R

H

13.9

.201

6-

Zag

reb

Udr

uga

za p

omoć

i e

duka

ciju

žrt

a-va

mob

bing

a

18

Eduk

acija

za

pola

ganj

e pr

avos

ud-

nog

ispi

ta16

.9.2

016

13.1

1.20

16Z

agre

bN

arod

ne n

ovin

e d.

d.1

150

Akt

ualn

osti

upr

avne

pra

kse

i up

ravn

og s

udov

anja

6.10

.201

67.

10.2

016

Opa

tija

Inže

njer

ski b

iro

d.d.

1320

8

Posl

ovan

je 2

.0, pr

opis

i, su

radn

ici,

kom

unik

acija

21.1

1.20

16-

Zag

reb

NA

VO

d.o

.o.

18

Prim

jena

pra

vnih

sta

ndar

da E

u-ro

psko

g su

da z

a lju

dska

pra

va u

hr

vats

kom

kaz

neno

m p

ravu

1.12

.201

63.

12.2

016

Opa

tija

Hrv

atsk

o ud

ruže

-nj

e za

kaz

nene

zn

anos

ti i

prak

su

1638

4

Rad

ioni

ca z

a ra

d u

ISU

DIO

9.11

.201

6-

Zag

reb

Sred

išnj

i drž

avni

ur

ed z

a up

ravl

ja-

nje

drža

vnom

im

ovin

om

315

Zaš

tita

tem

eljn

ih p

rava

u E

U i

euro

psko

pra

vo a

zila

i m

igra

cija

15.1

1.20

16-

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

8

Odn

os s

med

ijim

a i j

avni

nas

tup

23.1

1.20

1625

.11.

2016

Zag

reb

Foru

m P

oslo

vni

Med

iji d

.o.o

.1

24

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 75

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

   Ek

onom

ska

polit

ika

Hrv

atsk

e u

2017

.9.

11.2

016

10.1

1.20

16Z

agre

bIn

ženj

ersk

i bir

o d.

d.4

64

Men

adže

r lju

dski

h po

tenc

ijala

3.11

.201

61.

5.20

17Z

agre

bPo

slov

no u

čiliš

te

Expe

rta

115

2

ZU

P             

Prim

jena

ZU

P-a

u pr

aksi

 19

.4.2

016

20.4

.201

6Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

16

5.7.

2016

6.7.

2016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

16

ZU

P u

prak

si         

1.6.

2016

2.6.

2016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

9.6.

2016

10.6

.201

6V

araž

din

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

13.9

.201

614

.9.2

016

Slav

onsk

i B

rod

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

4.10

.201

65.

10.2

016

Split

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

11.1

0.20

1612

.10.

2016

Rije

kaD

ržav

na š

kola

za

javn

u up

ravu

2133

6

7.11

.201

68.

11.2

016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

RU

KO

VO

DEĆ

I         

Soft

ski

lls13

.4.2

016

-Z

agre

bC

enta

r za

raz

voj

osob

nost

i16

112

Raz

voj i

usa

vrša

vanj

e ru

kovo

de-

ćih

vješ

tina

       

8.9.

2016

9.9.

2016

Zag

reb

SELE

CT

IO d

.o.o

. 21

336

17.1

0.20

1618

.10.

2016

Zag

reb

SELE

CT

IO d

.o.o

. 12

192

26.1

0.20

1627

.10.

2016

Zag

reb

SELE

CT

IO d

.o.o

. 12

192

7.11

.201

68.

11.2

016

Zag

reb

SELE

CT

IO d

.o.o

. 12

192

21.1

1.20

1622

.11.

2016

Zag

reb

SELE

CT

IO d

.o.o

. 12

192

PISM

OH

RA

NA

Prip

rem

ni t

ečaj

za

djel

atni

ke u

pi

smoh

rana

ma

20.4

.201

622

.4.2

016

Zag

reb

Drž

avni

arh

iv u

Zag

rebu

921

6

JAV

NA

NA

BA

VA

Izaz

ovi e

-na

bave

(te

hnič

ke s

peci

-fika

cije

i tr

oško

vnic

i suk

ladn

o za

htje

vim

a E-

nab

ave)

22.4

.201

6-

Zag

reb

Info

pul

s d.

o.o.

216

76 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

     

Nov

osti

u s

usta

vu ja

vne

naba

ve-

Nov

e EU

dir

ekti

ve, ek

onom

ski

najp

ovol

jnija

pon

uda

12.5

.201

6-

Zag

reb

Tem

pori

s sa

vjet

o-va

nja

d.o.

o.1

8

Zak

on o

javn

oj n

abav

i4.

5.20

16-

Zag

reb

SAFU

216

E- n

abav

a9.

6.20

16-

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu1

8

Javn

a na

bava

- p

reds

toje

će p

ro-

mje

ne u

sus

tavu

29.9

.201

6-

Zag

reb

Tem

pori

s sa

vjet

o-va

nje

d.o.

o.2

16

KO

MU

NIK

AC

IJE

           

Kom

unik

acijs

ke v

ješt

ine

         

7.6.

2016

8.6.

2016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

14.6

.201

615

.6.2

016

Rije

kaD

ržav

na š

kola

za

javn

u up

ravu

2032

0

20.9

.201

621

.9.2

016

Var

aždi

nD

ržav

na š

kola

za

javn

u up

ravu

2032

0

27.9

.201

628

.9.2

016

Slav

onsk

i B

rod

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

18.1

0.20

1619

.10.

2016

Split

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

15.1

1.20

1616

.11.

2016

Zag

reb

Drž

avna

ško

la z

a ja

vnu

upra

vu20

320

Kom

unik

acija

sa

zaht

jevn

im

stra

nkam

a29

.11.

2016

30.1

1.20

16Z

agre

bD

ržav

na š

kola

za

javn

u up

ravu

2016

0

INFO

RM

AT

IKA

       

MS

Exce

l- n

apre

dni

   

13.6

.201

617

.6.2

016

  

2346

027

.6.2

016

1.7.

2016

Split

Alg

ebra

1224

028

.11.

2016

2.12

.201

6Z

agre

bA

lgeb

ra13

260

ECD

L st

art

 26

.9.2

016

7.10

.201

6Z

agre

bA

lgeb

ra

1040

017

.10.

2016

28.1

0.20

16Z

agre

bA

lgeb

ra

1040

MS

Exce

l - n

apre

dni

7.11

.201

611

.11.

2016

Rije

kaA

lgeb

ra12

240

  

14.1

1.20

1618

.11.

2016

Var

aždi

nA

lgeb

ra12

240

STR

AN

I JE

ZIK

Fran

cusk

i jez

ik-

stup

anj C

EF A

1/2

3.3.

2016

15.6

.201

6Z

agre

bA

BC

str

ani j

ezic

i d.

o.o.

148

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 77

Kat

egor

ija

prog

ram

aT

emat

sko

podr

učj

eSe

min

arD

atu

m

poče

tka

sem

inar

a

Dat

um

k

raja

se

min

ara

Mje

sto

Org

aniz

ator

Bro

j po

lazn

i-k

a

Uk

u-

pno

sati

                                 

                                 

Engl

eski

jezi

k C

1.1

28.4

.201

614

.6.2

016

Split

Ust

anov

e za

ob-

razo

vanj

e od

ra-

slih

- „C

enta

r zn

a-nj

a“

170

Engl

eski

jezi

k C

1.2

1.1.

2016

13.7

.201

6Sp

litU

stan

ove

za o

b-ra

zova

nje

odra

-sl

ih-

„Cen

tar

zna-

nja“

170

Engl

eski

jezi

k C

1.d

28.9

.201

6(p

razn

o)Zag

reb

Uči

lište

Pro

sper

o2

120

Engl

eski

jezi

k B

1.1

26.0

9.20

16.

26.1

.201

7Zag

reb

Cen

tar

za o

braz

o-va

nje

odra

slih

i dj

ece

160

Engl

eski

jezi

k B

119

.9.2

016

(pra

zno)

Kar

lova

cT

erra

nova

d.o

.o.

144

 4.

10.2

016

(pra

zno)

Kra

pina

Ver

sus

jezi

ci

d.o.

o.2

140

 14

.10.

2016

(pra

zno)

Kra

pina

Ver

sus

jezi

ci

d.o.

o.13

910

 2.

11.2

016

(pra

zno)

Kar

lova

cT

erra

nova

d.o

.o.

144

Engl

eski

jezi

k A

2.b

29.9

.201

6(p

razn

o)Zag

reb

Uči

lište

Pro

sper

o1

60

Engl

eski

jezi

k B

1.b

29.9

.201

6(p

razn

o)Zag

reb

Uči

lište

Pro

sper

o1

60

Engl

eski

jezi

k A

2.a

12.1

0.20

16(p

razn

o)Zag

reb

Uči

lište

Pro

sper

o4

240

 14

.10.

2016

(pra

zno)

Zag

reb

Uči

lište

Pro

sper

o3

180

Engl

eski

jezi

k B

1.1

14.1

0.20

16(p

razn

o)K

rapi

na“E

duca

” vl

. D

rita

Pa

j1

70

Nje

mač

ki je

zik

B1

14.1

0.20

16(p

razn

o)K

rapi

naV

ersu

s je

zici

d.

o.o.

170

 18

.10.

2016

(pra

zno)

Zag

reb

Svije

t je

zika

170

Engl

eski

jezi

k B

.2.1

3.10

.201

6(p

razn

o)Po

žega

PRA

KT

IKU

M

d.o.

o.1

60

Engl

eski

jezi

k B

2.a

28.9

.201

6(p

razn

o)Zag

reb

Uči

lište

Pro

sper

o1

60

Sveu

kupa

n zb

roj

  

  

  

3266

4181

5

78 POREZNI VJESNIK 12/2016.

Sažetak izvješća o edukaciji u 2016. godini

Ukupan broj polaznika na edukaciji u 2016. godini prema tematskom području

  Vrijednosti  

TEMATSKO PODRUČJE BROJ POLAZNIKA BROJ SATINADZOR 413 13134

POREZNI SUSTAV 1706 10246

RAČUNOVODSTVO 233 2116

INOZEMNA PUTOVANJA 139 2240

OSTALO 281 3919

ZUP 123 1968

RUKOVODEĆI 85 1216

PISMOHRANA 9 216

JAVNA NABAVA 8 64

KOMUNIKACIJE 140 2080

INFORMATIKA 92 2240

STRANI JEZIK 37 2376

Sveukupan zbroj 3266 41815

PROSJEČAN BROJ SATI EDUKACIJE PO SLUŽBENIKU (uključujući e-učenje)

PROSJEČAN BROJ DANA EDUKACIJE PO SLUŽBENIKU

11,33383496 1,41672937

Seminari E-učenja u 2016. godini

CILJANA GRUPA BROJ SLUŽBENIKA DATUM SEMINARA SATI1. Prisilna naplata i ovrha      

svi službenici 660 01.01.2016. 441

2. MS Excel      

svi službenici 560 04.05.2016. 343

3. Informacijska sigurnost      

svi službenici 3521 06.10.2016. 2589

Ukupno sati edukacije (uključujući e-učenje)

45188

Ukupno sati samo e-učenje Prosječan broj sati na e-učenju 3373 49,10 minuta

EDUKACIJA SLUŽBENIKA POREZNE UPRAVE U 2016. 79

PODRUČNI URED 

BROJ SLUŽBENIKA NA EDUKACIJI

BROJ SLUŽBENIKA RASPOREĐEN PO

PODRUČNIM UREDIMA

POSTOTAK EDUCIRANIH SLUŽBENIKA U

PODRUČNIM UREDIMA

DALMACIJA 259 713 36,33%

ISTRA 344 589 58,40%

SJEVERNA HR 216 383 56,40%

SLAVONIJA 262 514 50,97%

SREDIŠNJA HR 262 578 45,33%

SREDIŠNJI URED 141 299 47,16%

UVPO 73 104 70,19%

ZAGREB 349 807 43,25%

Ukupno 1906 3987 47,81%