EEDDIISSII KKEETTIIGGAA ? Â· disediakan oleh . pejabat pengarah kanan . cawangan kontrak dan ukur bahan . ibu pejabat jkr malaysia

 • Published on
  03-Feb-2018

 • View
  226

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • BBBUUUKKKUUU PPPAAANNNDDDUUUAAANNN PPPEEENNNTTTAAADDDBBBIIIRRRAAANNN KKKOOONNNTTTRRRAAAKKK KKKEEERRRJJJAAA RRRAAAYYYAAA EEEDDDIIISSSIII KKKEEETTTIIIGGGAAA

  KKKEEETTTUUUAAA PPPEEENNNGGGAAARRRAAAHHH KKKEEERRRJJJAAA RRRAAAYYYAAA IIIBBBUUU PPPEEEJJJAAABBBAAATTT JJJKKKRRR MMMAAALLLAAAYYYSSSIIIAAA KKKUUUAAALLLAAA LLLUUUMMMPPPUUURRR 222000111000

 • DISEDIAKAN OLEH PEJABAT PENGARAH KANAN

  CAWANGAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN IBU PEJABAT JKR MALAYSIA

 • i

  SENARAI KANDUNGAN

  MUKASURAT

  SENARAI LAMPIRAN ii SENARAI SINGKATAN vi BAB 1 - PENGENALAN 1 BAB 2 - ORGANISASI JKR MENGIKUT FUNGSI 2 BAB 3 - PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK 9 BAB 4 - PERANCANGAN DAN KAWALAN KOS 20 BAB 5 - PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER 49 BAB 6 - PELAWAAN DAN PENERIMAAN TENDER 87 BAB 7 - PENILAIAN DAN SETUJU TERIMA TENDER 116 BAB 8 - DOKUMEN KONTRAK 148 BAB 9 - PENYEDIAAN, PENGESANAN KEMAJUAN DAN REKOD TAPAK BINA 159 BAB 10 - KELAMBATAN DAN LANJUTAN MASA 195 BAB 11 - KERJA TIDAK SIAP 215 BAB 12 - PENAMATAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR 228 BAB 13 - PENYIAPAN KERJA, PENYERAHAN KERJA DAN KECACATAN 260 BAB 14 - SUB KONTRAK DINAMAKAN DAN PEMBEKAL DINAMAKAN 281 BAB 15 - BAYARAN PENDAHULUAN DAN PERAKUAN INTERIM 353 BAB 16 - PERUBAHAN KERJA DAN AKAUN MUKTAMAD 383

 • ii

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN 2A - Carta Organisasi JKR Malaysia

  LAMPIRAN 2B - Carta fungsi Struktur Organisasi JKR Malaysia

  LAMPIRAN 4A - Senarai standard elemen bangunan yang disediakan oleh Cawangan

  Kontrak dan Ukur Bahan

  LAMPIRAN 4B - Borang Cabutan Butir-butir Permulaan bagi projek bangunan (PDA)

  LAMPIRAN 4C - Borang Cabutan Butir-butir Selepas Tender (ATDA)

  LAMPIRAN 4D - Borang Cabutan Butir-butir Selepas Siap (ACDA)

  LAMPIRAN 5A - Senarai Semakan Dokumen Wajib

  LAMPIRAN 5B - Borang Tender - borang JKR 203B-Pin.5/2008 Untuk Kontrak Berdasarkan Senarai

  Kuantiti

  LAMPIRAN 5C - Borang Tender JKR 203C-Pin.5/2008 Untuk Kontrak Berdasarkan Lukisan Dan

  Spesifikasi

  LAMPIRAN 5D - Borang Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans Untuk Bon

  Pelaksanaan (Kontrak Kerja)

  LAMPIRAN 5E - Borang Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Insurans Untuk Bayaran Pendahuluan

  (Kontraktor Bekalan/Perkhidmatan/Kerja)

  LAMPIRAN 6A - Kelas Pendaftaran Bagi Kontraktor Kerja Awam

  LAMPIRAN 6B - Pengkelasan Kontraktor-Kontraktor Untuk Kerja-Kerja Elektrik

  LAMPIRAN 6C - Kepala dan sub-kepala pendaftaran Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

  LAMPIRAN 6D - Kelas pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan

  Malaysia (LPIPM)

  LAMPIRAN 6E - Contoh Iklan Tender (Kerja)

  LAMPIRAN 6F - Contoh Iklan Tender Yang Dirangkumkan

  LAMPIRAN 6G - Contoh Jadual Pelaksanaan Tender

  LAMPIRAN 6H - Jadual Tender Kerja

  LAMPIRAN 7A - Borang Q14A/2005/A - Kertas Perakuan Tender Kepada Lembaga Perolehan A

  Jabatan Kerja Raya

  LAMPIRAN 7B - Borang Q14A/2005/B - Kertas Perakuan Tender Kepada Lembaga Perolehan B

  Jabatan Kerja Raya

  LAMPIRAN 7C - Borang Q14A/2005/A - Kertas Perakuan Tender KepadaLembaga Perolehan A

  Kementerian Kerja Raya

 • iii

  LAMPIRAN 8C - Senarai Pegawai Yang Mempunyai Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak

  SENARAI LAMPIRAN (Samb.)

  LAMPIRAN 7D - Borang Q14A/2005/B - Kertas Perakuan Tender Kepada Lembaga Perolehan B

  Kementerian Kerja Raya

  LAMPIRAN 7E - Borang Q14/1987 - Kertas Perakuan Tender Kepada Lembaga Tender Jabatan

  Kerja Raya

  LAMPIRAN 7F - Borang Q14/1979 Pin. 85 - Kertas Perakuan Tender Kepada Lembaga Tender

  Kementerian Kerja Raya

  LAMPIRAN 7G - Jadual Tender Kerja

  LAMPIRAN 7H - Kertas Perakuan kepada Lembaga Tender JKR

  LAMPIRAN 7J - Jadual Semakan Kesilapan Pengiraan Harga Tender (Mengikut Susunan Harga)

  LAMPIRAN 7K - Contoh Surat Niat (SPP 5/2007)

  LAMPIRAN 7L - Contoh Surat Setuju Terima Tender (JKR 203D Pind 8/2008)

  LAMPIRAN 8A - Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Nombor Kontrak

  LAMPIRAN 8B - Format Kulit Dokumen Kontrak

  LAMPIRAN 9A - Penentuan Pegawai Penguasa/Pengarah Projek

  LAMPIRAN 9B - Pegawai Yang Diberi Kuasa Untuk Bertindak Bagi Pihak Kerajaan

  LAMPIRAN 9C - Penentuan Wakil P.P Kerja Utama Dan Wakil P.P Kerja Pakar

  LAMPIRAN 9D - Pegawai Yang Berkuasa Menandatangani Perakuan-perakuan yang dikeluarkan di

  bawah Kontrak berdasarkan Syarat-syarat Kontrak PWD 203/203A

  LAMPIRAN 9E - Surat Perwakilan Kuasa(Kepada Wakil Pegawai Penguasa (P.P.) Kerja Utama

  untuk Penyeliaan dan Arahan Keseluruhan Kerja Berdasarkan SyaratSyarat Kontrak

  JKR 203/203A Pindaan 2007)

  LAMPIRAN 9F - Surat Perwakilan Kuasa (Kepada Wakil Pegawai Penguasa (Jurutera Elektrik/Mekanikal)*

  untuk Penyeliaan Kerja Tertentu di bawah Subkontrak Dinamakan Berdasarkan Syarat

  Syarat Kontrak JKR203/203A Pindaan 2007)

  LAMPIRAN 9G - Surat Perwakilan Kuasa (Kepada Wakil Pegawai Penguasa (P.P.) untuk Penyeliaan

  Pembekalan Tertentu di bawah Subkontrak Dinamakan Berdasarkan Syarat-Syarat

  Kontrak JKR 203/203A Pindaan 2007)

  LAMPIRAN 9H - Surat Perwakilan Kuasa (Kepada Wakil Pegawai Penguasa (P.P.) (Juruukur Bahan)

  untuk Memberi Perkhidmatan Ukur Bahan Berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak JKR

  203/203A Pindaan 2007)

  LAMPIRAN 9I - Pemberitahuan Perwakilan Kuasa (Berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak PWD Form

  203/203A Rev. 2007)

  LAMPIRAN 9J - Catatan Mesyuarat Tapak

  SENARAI KANDUNGANLAMPIRAN 8C - Senarai Pegawai Yang Mempunyai Kuasa Untuk Menandatangani KontrakLAMPIRAN 9F - Surat Perwakilan Kuasa (Kepada Wakil Pegawai Penguasa (Jurutera Elektrik/Mekanikal)*untuk Penyeliaan Kerja Tertentu di bawah Subkontrak Dinamakan Berdasarkan SyaratSyarat Kontrak JKR203/203A Pindaan 2007)LAMPIRAN 9G - Surat Perwakilan Kuasa (Kepada Wakil Pegawai Penguasa (P.P.) untuk PenyeliaanPembekalan Tertentu di bawah Subkontrak Dinamakan Berdasarkan Syarat-SyaratKontrak JKR 203/203A Pindaan 2007)LAMPIRAN 9H - Surat Perwakilan Kuasa (Kepada Wakil Pegawai Penguasa (P.P.) (Juruukur Bahan)untuk Memberi Perkhidmatan Ukur Bahan Berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak JKR203/203A Pindaan 2007)LAMPIRAN 9J - Catatan Mesyuarat Tapak

Recommended

View more >