EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 ... Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocإ‚aw 1987. آ¹ hemisfera – astr. pأ³إ‚kula

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 ... Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocإ‚aw 1987. آ¹ hemisfera –...

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna

  Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

  GH-P1-122

  EGZAMIN

  W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

  CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

  JĘZYK POLSKI

  Instrukcja dla ucznia

  1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 12 stron (zadania 1–22). Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

  2. Na tej stronie wpisz swój kod, numer PESEL i naklej naklejkę z kodem. 3. Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij matrycę

  znaków oraz naklej naklejkę z kodem.

  4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

  5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tu- szem/atramentem. Nie używaj korektora.

  6. W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznaczaj na karcie odpowiedzi w następujący sposób:

  wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadają- cą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź A:

  U k

  ła d

  g ra

  fi cz

  n y

  ©

  C K

  E 2

  0 1 1

  UZUPEŁNIA ZESPÓŁ

  NADZORUJĄCY

  miejsce

  na naklejkę

  z kodem

  UZUPEŁNIA UCZEŃ

  dysleksja

  KWIECIEŃ 2012

  Czas pracy:

  90 minut

  KOD UCZNIA PESEL

  wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi lite- rami, np. gdy wybrałeś odpowiedź FP lub NT:

  lub

  do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje ozna- czone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybra-

  łeś literę B i liczbę 1 lub litery NB:

  lub

  7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.

  wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybrałeś odpowiedź FP lub NT:

  8. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych

  miejscach. Pomyłki przekreślaj.

  9. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.

  Powodzenia!

 • Strona 2 z 12

  Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6.

  ZEMSTA

  AKT I

  SCENA CZWARTA

  PAPKIN, PODSTOLINA ze drzwi prawych.

  […]

  PAPKIN

  Żartobliwej pełna weny,

  Podstolino! pół anioła!

  Kolosalny wzorze cnoty

  Pośród hemisfernej¹ sceny,

  Strojny w miłość, lubość, wdzięki!

  Pozwól kornie ugiąć czoła

  I na śniegu twojej ręki

  Złożyć ustek wyciśnienie. całuje w rękę

  Sługa, służka uniżony.

  PODSTOLINA

  Cóż sprowadza w nasze strony?

  PAPKIN

  Miłe wszystkim nam zdarzenie.

  PODSTOLINA

  Tym zdarzeniem?

  PAPKIN

  Twe zamęście. […]

  PODSTOLINA

  Któż z kim swata?...

  PAPKIN

  Szmer się szerzy:

  Za mąż idzie piękna Hanna.

  […]

  Przyjaciela Hanna bierze.

  PODSTOLINA

  Ależ kogo? powiedz, kogo?

  PAPKIN

  Wszyscy wybór chwalą zgodnie…

  Bo nie chwalić jakże mogą!

  PODSTOLINA

  na stronie

  Ha, rozumiem…

  PAPKIN

  Człowiek grzeczny

  I majętny, i stateczny.

  PODSTOLINA

  na stronie

  Od Cześnika ma zlecenie

 • Strona 3 z 12

  I zachodzi tak z daleka

  Tam, gdzie go się dawno czeka.

  Głupi mędrek.

  PAPKIN

  […] do Podstoliny

  Pozwól, pani: Cześnikowi

  Gratulację niechaj złożę…

  PODSTOLINA

  Więc to jego mam być żoną?

  PAPKIN

  Jakież czynisz zapytanie?

  Bajkęż by to rozgłoszono?

  PODSTOLINA

  Bajkę – dotąd.

  PAPKIN

  Lecz się stanie

  Wkrótce prawdą… Czy się mylę?

  PODSTOLINA

  Ciekawości skądże tyle?

  PAPKIN

  Gdyby Cześnik rozogniony,

  Wskroś przejęty twymi wdzięki,

  Drgnął miłością i rzucony

  Do nóg twoich, błagał ręki?

  PODSTOLINA

  Cieszyłby się z odpowiedzi. Odchodzi w drzwi prawe

  PAPKIN

  sam

  A że w każdej diablik siedzi,

  Co pustoty rozpoczyna,

  Jeno wspomnisz zapowiedzi!

  Bo kto mądry, niech mi powie:

  Po kaduka Podstolina

  Daje rękę Cześnikowi?

  Aleksander Fredro, Zemsta, Wrocław 1987.

  ¹ hemisfera – astr. półkula ciała niebieskiego, np. Ziemi, Księżyca

  Zadanie 1.

  Papkin podejmuje rozmowę z Podstoliną, żeby

  A. przekonać ją do ślubu z Wacławem. B. zapewnić ją o swoich uczuciach. C. nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi. D. zachęcić ją do okazania przychylności Rejentowi.

  PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

 • Strona 4 z 12

  Zadanie 2.

  W jaki sposób Papkin rozpoczyna rozmowę z Podstoliną i co chce przez to osiągnąć?

  1. Przesadnie ją komplementuje,

  ponieważ

  A. chce ją uwieść.

  2. Zachowuje ostrożność

  w komplementowaniu,

  B. chce ją zdenerwować.

  C. chce wywiązać się ze złożonej

  obietnicy.

  Zadanie 3.

  Które zdanie trafnie charakteryzuje Papkina?

  A. Wszystkich rozmówców traktuje z jednakowym szacunkiem. B. W rozmowie z mężczyznami jest zawsze stanowczy. C. Tylko w rozmowie z Podstoliną używa wyszukanych słów. D. W rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka.

  Zadanie 4.

  Przyporządkuj poniższe cechy (A, B, C lub D) postaciom dramatu (1, 2, 3), a następnie

  do każdej z tych cech dobierz po jednym synonimie spośród podanych (I, II, III lub IV).

  Postać Cecha Synonim

  1. Cześnik

  2. Rejent

  3. Papkin

  A. tchórzostwo

  B. porywczość

  C. dwulicowość

  D. wyrozumiałość

  I. obłuda

  II. gwałtowność

  III. bojaźliwość

  IV. pobłażliwość

  Wskaż właściwe przyporządkowanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

  A. 1BII, 2CI, 3AIII B. 1AIV, 2BI, 3CII C. 1DIII, 2CIV, 3AI D. 1BIII, 2DI, 3AII

  PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

 • Strona 5 z 12

  Zadanie 5.

  1.

  2.

  3.

  4.

  Na których ilustracjach zostały przedstawione sceny z Zemsty? Wskaż właściwą odpo-

  wiedź.

  A. 1 i 2 B. 2 i 3 C. 3 i 4 D. 2 i 4

  Zadanie 6.

  W tabeli zamieszczono informacje dotyczące Zemsty. Rozstrzygnij, która z nich jest fał-

  szywa. Zaznacz F we właściwym miejscu.

  1. Autor nadał głównym postaciom komedii nazwiska uwydatniające ich cha-

  rakterystyczne cechy. F

  2. Cześnik i Rejent mają swoje ulubione powiedzonka i często wplatają je

  w tok wypowiedzi. F

  3. Słowami: „tych dwóch ludzi – ogień, woda” Papkin charakteryzuje Cześni-

  ka i Rejenta. F

  4. Utwór kończy się sceną pojedynku Cześnika z Rejentem. F

  PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

 • Strona 6 z 12

  Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 7.–11.

  ZEMSTA

  TEATR „ROZMAITOŚCI” W WARSZAWIE, 1924¹

  Niezwykłe znaki na niebie i ziemi. Bilety na premierę „Rozmaitości” rozchwytane na kil-

  ka dni naprzód, licytowane. Afisz… Co za afisz! Nazwisko w nazwisko, same tuzy 2 . Naj-

  drobniejsza rólka. A główne role to same chwały naszego teatru, z sędziwym Rapackim na

  czele […].

  O reżyserię, mimo całego szacunku do pracy Osterwy, gotów byłbym spierać się

  w licznych szczegółach. Nie umiem się pogodzić – we Fredrze przynajmniej – z tym stylem

  przybudówek reżyserskich, z tą obfitością kurantów 3 , organów, niemych scen, z tą pantomimą

  zwłaszcza (ksiądz w otoczeniu całego domu Cześnika, wracający po mszy z kaplicy zamko-

  wej!) rozpoczynającą akt pierwszy, a odwracającą uwagę od początkowych słów tekstu. Zdaje

  mi się, że te słowa właśnie mają tyle „koloru lokalnego”, iż obywają się bez wszelkiej ilustra-

  cji. A na dowód, jak te zewnętrzne igraszki odwracają od istotnego ducha, wystarczy fakt, że

  po tylu zabiegach mających wydobyć „epokę” Wacław-Osterwa-reżyser siada przy Rejencie

  z rękami w kieszeni i z nogą założoną na nogę, czego, jako żywo, syn przy ojcu (o ile w ogóle

  ten raczył mu pozwolić usiąść) uczynić wówczas nie mógł...

  Tadeusz Żeleński (Boy), Obrachunki Fredrowskie, Warszawa 1956. 1

  W 1924 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitości (od 1924 pn. Teatr Narodowy) odbyła się premiera Zemsty

  w reżyserii wybitnego aktora i reżysera Juliusza Osterwy (1885–1947). W postać Rejenta wcielił się Wincenty

  Rapacki (1840–1924), znany aktor starszego pokolenia. 2 tuz – tu: ktoś, kto jest znakomitością w danej dziedzinie

  3 kurant – przyrząd umieszczony w zegarze, pozytywce itp., wygrywający jakąś melodię

  Zadanie 7.