Ekoloski Registar PDF

 • View
  47

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mmmmm

Transcript

 • Registar NVO Srbijeiz oblasti zatite ivotne

  sredineRegistar i rezultati procene organizacija civilnog drutva

  iz oblasti ivotne sredine u Srbiji

 • Registar NVO Srbije iz oblasti zatiteivotne sredine

  Registar i rezultati procene organizacija civilnog drutva iz oblastiivotne sredine u Srbiji

  Izdanje za Srbiju prirediliZORICA KORA i URO MILORADOVI

  Beograd, SrbijaNOVEMBAR 2006. GODINE

 • O REC-u

  Regionalni centar za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu (REC) je nestranaka, nezavisna, neprofitnameunarodna organizacija ija je uloga pruanje pomoi u reavanju problema u ivotnoj sredini u Centralnoj i IstonojEvropi (CEE). REC sprovodi svoju misiju kroz promovisanje saradnje izmeu nevladinih organizacija, vladinih institucija,

  biznis sektora i drugih partnera u oblasti zatite ivotne sredine, kao i pruanjem podrke razmeni informacija i procesimauea javnosti u donoenju odluka koje se tiu ivotne sredine.

  REC su 1990. godine osnovale Sjedinjene Amerike Drave, Evropska komisija i Maarska. Rad REC-a je danaszasnovan na Povelji koju su potpisale vlade 28 zemalja i Evropska komisija i na meunarodnom ugovoru potpisanom

  sa vladom Maarske. Sedite REC je u Sentandreji, u Maarskoj, a Kancelarije se nalaze u svakoj od 17 zemaljakorisnica REC-ovih programa: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, ekoj, Estoniji, Hrvatskoj, Letoniji,

  Litvaniji, Maarskoj, BJR Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Slovakoj, Sloveniji, Srbiji i Turskoj.

  Donatori REC-a u nekoliko proteklih godina su Evropska komisija i vlade Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine,Bugarske, Hrvatske, eke Republike, Danske, Estonije, Finske, Nemake, Maarske, Italije, Japana, Letonije,Litvanije, Holandije, Norveke, Poljske, Slovenije, Slovake, vedske, vajcarske, Velike Britanije, Sjedinjenih

  Amerikih Drava, kao i druge meuvladine i privatne institucije.

  Autorsko pravo nad celokupnim sadrajem publikacije polae2006 Regionalni centar za ivotnu sredinu za Centralnu i Istonu Evropu

  Nijedan deo ove publikacije se ne moe prodavati ili umnoavati za prodaju bez prethodnepismene dozvole vlasnika autorskih prava

  ISBN: 978-963-9638-25-9

  Izdava:The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

  Ady Endre ut 9-11, 2000 Szentendre, HungaryTel: (36-26) 504-000, Fax: (36-26) 311-294, E-mail: info@rec.org, Web site:

  tampa: Typonova, Maarska

  Ova i sve REC publikacije su tampane na recikliranom papiru ili na papiru proizvedenom bezupotrebe hlora i hemikalija na bazi hlora

 • Skraenice 4

  Zahvalnost 7

  Mapa Srbije 8

  Uvod 9

  Metodologija istraivanja 11

  Primer profila OCD 12

  Kako se koristi ovaj registar? 13

  On-line verzija registra OCD 15

  Pregled 17

  Uporeivanje podataka iz 2001. i2006. godine 18Pravni i regulativni okvir 19Izvori finansiranja 21Organizacioni i ljudski kapaciteti 22Informaciona i saznajna osnova 23Odgovornost 23

  Aneks: Deo A Upis u NVO Direktorijum 65Aneks: Deo B Procena nevladinih organizacija 69

  3R E G I S T A R N V O S R B I J E I Z O B L A S T I Z A T I T E I V O T N E S R E D I N E

  S A D R A J

 • S K R A E N I C E

  R E G I S T A R N V O S R B I J E I Z O B L A S T I Z A T I T E I V O T N E S R E D I N E4

  SkraeniceASEED Action for Solidarity, Equality, Environment and DevelopmentACENET Association of Central European Networks for Electronic TelecommmunicationANPE Alliance of Northern Peoples for Environment and DevelopmentAPC Association for Progressive CommunicationAPS Association of Plastic SocietiesAVALON Avalon FoundationCAN-CEE Climate Action Network, Central and Eastern EuropeCCIVS-UNESCO Coordination Committee for International Voluntary Service, UNESCOCEE Central and Eastern EuropeCEE BankWatch CEE BankWatch NetworkCEE WEB Central and Eastern European Working Group for the Enhanceme-nt of BiodiversityEAP Environmental Action ProgrammeECEAT European Center for Eco Agro TourismECF European Cyclist FederationECOVAST European Council for the Village and Small TownEEB European Environmental BureauEFTE (T&E) European Federation for Transport and EnvironmentEGF European Grassland FederationEPCE Environmental Partnership for Central EuropeETP Environmenal Training ProgramEU European UnionEUCC European Union for Coastal ConservationEURONET European Association for National Healthy Cities NetworksEVU European Vegetarian UnionEWPCA European Water Pollution Control AssociationEYFA European Forest ActionFACE Union of Hunters Societies of EuropeFOA Foundation of Organic ArchitectureFoEI Friends of the Earth InternationalGLOBE Global Legislators Organisation for a Balanced EnvironmentGLOBE Global Learning and Observations to Benefit the EnvironmentHUC Hucul International FederationIASP International Association of Science ParksICASE International Council of Associations for Science EducationICID International Commission for Irrigation and DrainageICLEI International Council for Local Environmental InitiativesIFHE International Federation of Home EconomicsIGS International Geographic SocietyIGU Internationale Gesellschaft fur Umwelterziehung und UmweltaufklarungINEM International Network of Environmental ManagementINforSE International Network for Sustainable Energy

 • R E G I S T A R N V O S R B I J E I Z O B L A S T I Z A T I T E I V O T N E S R E D I N E 5

  S K R A E N I C E

  ISC Institute for Sustainable CommunitiesIUAPPA International Union for Air Pullution Prevention AssociationsIUCN International Union for the Conservation of NatureIVU International Vegetarian UnionIYNF International Young FriendsLEAP Local Environmental Action ProgrammeMoE Ministry of EnvironmentNARDA National Association of Regional Development AgencieNEAP National Environmental Action ProgrammeNGO Non-governmental organisationPHARE Poland and Hungary Assistance to Restructure the EconomyREC The Regional Environmental Center for Central and Eastern EuropeSCI Service Civil International (Slovak Union of Nature and Landscape Protectors)TVE elevision Trust for EnvironmentUIS Union Internationale de SpeleologieUN United NationsUNEP GRID International Network-United Nations Environmental ProgramUSD United States DollarWBCSD World Business Council for Sustainable DevelopmentWOSM World Organisation of Scouts MovementsWWF World Wide Fund for NatureYEE Youth and Environment Europe

 • R E G I S T A R N V O S R B I J E I Z O B L A S T I Z A T I T E I V O T N E S R E D I N E6

 • Rad na ovoj publikaciji i njen sadrajpredstavlja zajedniki napor velikog tima,naroito kada se uzme u obzir obim zadatkakoji je bio postavljen: sastavljanje registraorganizacija civilnog drutva iz oblasti ivotnesredine u Srbiji, i paralelno izrada procene ostanju tog sektora. Zbog svega navedenogoseamo obavezu da se zahvalimo svima kojisu pomogli da se ovaj zadatak uspeno privedesvom kraju.

  Na prvom mestu zahvaljujemo sponzoruprojekta vedskoj agenciji za meunarodnirazvoj i saradnju (SIDA) i naroito osobamazaduenim za sprovoenje ovog programa,Helen Holm i Magdaleni Svenson, koje suomoguile i podrale REC da ukljuiizdavanje ove publikacije u SECTOR program,iji je cilj jaanje organizacija civilnog drutvaiz oblasti zatite ivotne sredine u regionuJugoistone Evrope.

  Zahvaljujemo i 114 organizacija iz Srbije kojesu popunile i dostavile popunjene upitnikeREC kancelariji, kao i predstavnicima sektora,strunjacima iz resursnih organizacija irelevantnih institucija koji su istraivanjeznaajno unapredili linim uvidima iznetim uintervjuima sa kolegama iz REC. Budui da jeekoloki civilni sektor najvanija ciljna gruparegistra i izraene procene, nadamo se da epre svega oni imati konkretne koristi od ovepublikacije. Koristimo priliku da zahvalimo:Aleksandri Knez Milojkovi i Anelki Mihajlov(Ambasadori ivotne sredine), Dubravki Velat iMiljenku Dereti (Graanske inicijative), JasminiFilipovi (Centar za razvoj neprof itnogsektora), Mihajlu olaku (Fond za otvorenodrutvo), Mirjani Bartuli (Forum za zatituDunava), Natai ereg (Centar za ekologiju iodrivi razvoj), Slobodanu Miloeviu (NaturaBalkanika), Sneani Poledici (Ministarstvo

  nauke i zatite ivotne sredine, Uprava zazatitu ivotne sredine), Snjeani Mitrovi(Udruenje TERRAS), Tanji Bjelanovi (Mladiistraivai Beograd), Toplici Marijanoviu,Ivoni Pati i edomiru Vasiu (Mladiistraivai Bor) i Vesni Ciprus (UNDP Srbija).

  Koordinaciju izrade registra i istraivanjasektora u Srbiji sproveli su predstavnicinacionalne REC kancelarije, AleksandraMladenovi i Uro Miloradovi.

  lanovi REC tima koji su razvili metodologijuistraivanja, sainili upitnik, obavljali intervjue,analizirali prikupljene podatke i napisalizakljuke su: Robert Atkinson, AdrianaKraun, Riard Filak, Dana KarmenRomanesku, Derom Simpson, Stiven Stek,Orolja Salai, Kaidi Tingas i Magdolna Tot-Nai. Silvia Pandi Segedi prikupila je i obradilapodatke u elektronskom formatu i takoomoguila njigovu laku obradu. ErsebetAsalo, Entela Pingulji i Tod enk pruili sudodatnu podrku, a Laslo Leitold je pomogaou voenju finansijske administracije. ProfesorDoan Karmin sa Masausetskog instituta zatehnologiju (MIT) dala je nekoliko vrednihsaveta u vezi sa upitnikom.

  Prelom i dizajn publikacije uradila je PatriciaBarna, uz podrku Silvije Maar. Lekturuengleskog teksta radili su Dejvid Lendri i StivenGrejning. Emee Gal pomogla je u procesuizdavanja publikacije. Riark Filak i RobertAtkinson pomogli su u lekturi teksta i unesenihpodataka, i koordinisali napore sa ZoricomKora i Uroem Miloradoviem koji su prirediliizdanje na srpskom jeziku.

  Zorica Kora i Uro MiloradoviPrireivai izdanja na srpskom jeziku

  R E G I S T A R N V O S R B I J E I Z O B L A S T I Z A T I T E I V O T N E S R E D I N E 7

  Zahvalnost

 • 8 R E G I S T A R N V O S R B I J E I Z O B L A S T I Z A T I T E I V O T N E S R E D I N E