of 24 /24
Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros - mengerler.com · 3 * Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas›, 1994 y›l›nda Türk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 Kalite Belgesi’ni

 • Author
  vungoc

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Ekonomi ve konfor. Actros - mengerler.com · 3 * Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon...

 • Ekonomi ve konfor.

  Actros

 • 3

  * Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas›, 1994 y›l›nda Türk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 Kalite Belgesi’ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO 16949

  Otomotiv Standard›’n› da alarak mevcut sistemini bir ad›m ileriye götürmeyi baflarm›flt›r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas›yla ayn› teknoloji ve standartlarda,

  eflit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikas›, 2001'de Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat› Avrupa ülkelerine ihracata bafllam›flt›r.

  Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas›na parça verme olana¤›na kavuflmufltur.

  Yollardaki gücünüz: Actros Çekici.Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak›tla maksimum performans sa¤las›n.Uzun ömürlü ve dayan›kl› olsun, ileri teknoloji güvenlik özellikleri sunsun, sürücünün motivasyon ve verimlili¤iniart›rs›n. Üstelik, pazarda size rekabet avantaj› sa¤las›n ve filonuzun kârl›l›k oran›n› yükseltsin. O zaman sizefilonuzun verimlili¤ini art›racak, filonuzun tüm yükünü üstüne alacak bir araç teklif ediyoruz; Actros Çekici.

  Ekonomik ve konforlu olmas› içinher fleyi sunuyoruz.Actros al›fl›k oldu¤unuz gibi güçlü, al›fl›k oldu¤unuz gibi güvenilir ama flimdiye kadar oldu¤undan dahaekonomik. Bunu tutumlu, uzun ömürlü motorlar, düflük bak›m ve onar›m masraflar› ve daha fazla konfor ilesa¤l›yor. Bunun sebebi ilk üretimden itibaren sunulan ve düflük bir yak›t tüketimi ile birlikte daha fazla seyirkonforu sa¤layan gelifltirilmifl 12 vitesli Mercedes Powershift2 otomatik flanz›man. Di¤er bir art›: Düflükbak›m ve onar›m masraflar›. Özetle, Actros ile ekonomik olarak yollarda olman›z için her fleyi sunuyoruz.

  Actros ile yollara yine ola¤anüstü çekici ve motive edici bir floför mahalli gelmektedir. Zira Actros standartkonforlu yatak ve çok fonksiyonlu direksiyon gibi ak›ll› ayr›nt›lardan, opsiyonel donan›m olarak temin edilebilenya¤mur ve ›fl›k sensörüne kadar varan konfor, fonksiyonellik ve donan›m konusunda yüksek bir standartoluflturmaktad›r. Bunlar›n tümü Actros’ta daha fazla çal›flma ve yaflam konforu yaratmakta, ifllerin daharahat ve daha kolay yap›lmas›na katk›da bulunmaktad›r. K›sacas› Actros ile yollarda çok daha rahat olman›ziçin her fleyi sunmaktay›z.

  Actros kamyonlar, Aksaray’daki kamyon fabrikas›nda* ve Daimler’in Almanya Wörth’teki fabrikas›nda zorunlugüvenlik flartlar›n› karfl›layan ileri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilir.

 • 4

  ‹flinizi gören çözümler.Actros Çekici; farkl› motor, kabin, aks ve flanz›man seçenekleriyle iflinize tam uyum sa¤lar.Mükemmel kabin konforu ve ergonomisi, daha güvenli ve ekonomik sürüfle olanak verir.Actros Çekici ile her ifliniz yolunda gider.

 • Kolay bak›m!

  • Actros, standart olarak sunulan “Telligent Bak›m Sistemi” ile ne zaman servise gitmesi gerekti¤ini

  kendisi söyler. Böylelikle gere¤inden erken periyodik bak›mlar›n önüne geçilerek, zaman ve

  paradan tasarruf sa¤lan›r.

  • Tamponlar, hafif malzemeden üç parçal› olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle

  de¤ifltirilir, arac›n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal›r. Olas› ufak tefek hasarlar,

  en az masrafla atlat›l›r.

  ‹htiyaçlar›n›za göre donat›lan Actros ile yetkili servise daha az gider, daha az parave zaman harcars›n›z. Çünkü, Actros'ta her ayr›nt› sizin için düflünülmüfltür.

  Güvenli sürüfl!• Actros'un fleffaf caml› halojen farlar›, yolu mükemmel ayd›nlat›r. Farlar önden kolayca aç›larak

  ampulleri de¤ifltirilebilir.

  • Actros'un rüzgar kanallar›, ya¤›fll› havalarda kap›lar› ve kap› kollar›n› temiz tutar.

  • Direksiyondan kumanda sayesinde sürücü, radyoyu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir.

  • Ön sütundaki spoilerler, ya¤›fll› havalarda cam ve aynalar› temiz tutarak daha iyi bir görüfl

  kazand›r›r, en kötü hava ve yol flartlar›nda dahi sürüfl güvenli¤i azalmaz.

  • Actros'un sa¤ ve sol camlar›yla yan aynalar› elektriklidir. Sürücü, kap›lara yerlefltirilmifl kumanda

  dü¤meleriyle aynalar› kabin içinden istedi¤i gibi ayarlayabilir. Aynalar›n ›s›tmal› oluflu,

  bu¤ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald›r›r. Sürücü ve muavin taraf›ndaki

  aynalara ilave edilen genifl aç›l› aynalar sayesinde, kör nokta neredeyse ortadan kalkar.

  • Muavin taraf›ndaki kald›r›m aynas› ve ön taraftaki ön tampon aynas›, arac› park ederken

  güvenlik ve kolayl›k sa¤lar, olas› hasarlar›n önüne geçilir.

  5

 • 6

  Yüksek motivasyon, yüksek kazanç!Sürücülerinin motivasyonunu yüksek tutan filolar, kârl›l›klar›n› art›racak bir rekabetavantaj›na daha sahip oluyor.

  Firmalar›n›n kendilerine ilgi gösterdi¤ini, yat›r›m yapt›¤›n›, destek oldu¤unu gören,iflinde uzman oldu¤unu farkeden sürücülerin motivasyonu yükseliyor, ifllerini vearaçlar›n› seviyor ve sahipleniyorlar.

  Actros, flehirleraras› ve uluslararas› güzergahlarda yük tafl›yan, zorlu flantiye koflullarındaçalıflan sürücülerinin iflini; teknolojiye, ergonomiye, konfora ve tasar›ma dayananözellikleriyle kolaylaflt›r›yor.

  Actros; ön panelden kap› içlerine, koltuklara, tavan lambalar›na kadar sürücüleredaha yüksek konfor ve ergonomi sa¤layarak, sürüfl performans›n› art›r›yor ve filolaragüç veriyor.

  Sürücünün zaman› verimli kullanmas›n› sa¤layan; temizlikle, bak›mla, servisle harcad›¤›zaman› geri kazand›ran Actros, sürücüye profesyonel bir bak›fl aç›s›, filo sahibineyüksek rekabet gücü ve ikinci el de¤eri kazand›r›yor.

  • Actros'un konforlu kabini sars›nt›lar› azaltarak sürücüye sars›nt›s›z, rahat ve sakin bir sürüfl

  olana¤› sa¤lar.

  • Ergonomik ve rahat yayl› yatak ile daha keyifli molalar verilir. Yataktaki ç›kar›labilir ve y›kanabilir

  koltuk kumafl›ndan yap›lm›fl yatak k›l›f› ile sürücünün dinlenme alan›, hem daha temiz hem de daha

  fl›k görünür.

  • Actros'ta hava süspansiyonlu koltu¤un yüksekli¤i sürücüye göre en uygun pozisyona kolayl›kla

  ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem aç› hem de yükseklik ayar› yap›labilir. Böylece Actros,

  uzun yolda sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa¤lar. Sürekli dinç kalan

  sürücüler sayesinde yükler, güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl›r.

 • • Actros'un gösterge tablosundaki menü, olas› bir ar›zay› haber verir,

  sürücünün hemen müdahale etmesini sa¤lar. Erken teflhis edilen ar›za,

  daha büyük sorunlara yol açmadan saptan›p giderilir. Hem sürücü

  hem de filo sahibi sorunlar› bafltan önlemifl olur.

  • Actros'un genifl aç›lan kap›lar›n›n ve kaymayan alçak basamaklar›n›n

  yan› s›ra çift tarafl› tutamaklar, sürücünün araca t›rmanmas›n› ve

  araçtan inmesini kolaylaflt›r›r.

  • Kullan›m alan› genifltir. ‹lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman

  düzenlidir.

  • Actros kullanıcıları yatak altındaki bölmeye kolayca ulaflabilir ve bu

  bölmeye iste¤e ba¤lı olarak buzdolabı ekleyebilir.

  • Kabin arka duvar›ndaki ve tavandaki ilave ›s› izolasyonu ile ›s› ve ses

  yal›t›m› yüksek olan Actros Çekici'de hava girifl ç›k›fl› minimum seviyede

  olur. Bu sayede Actros kullan›c›lar›, ›s› kayb› olmayan araçlar›nda k›fl›n

  so¤uk, yaz›n da s›cak havadan daha iyi korunurlar.

  • Park freni, radyo/CD/mp3 çalar ve takograf›n kullan›m› çok kolayd›r.

  Sürücü, dikkati da¤›lmadan kabin içinde istedi¤i her yere ulaflabilir.

  • Sürücüye dönük aç›l› ön konsol, ergonomik yap›s›yla kullan›m kolayl›¤›

  sa¤lar. Küresel hava ç›k›fl kanallar›, kabin içindeki hava sirkülasyonunu

  art›r›r ve yan camlardaki bu¤ulanmay› önler. Park freninin ön konsolda

  bulunmas› sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder.

  • Actros'un alçalt›lm›fl motor tüneli, kabin içinde daha fazla hareket

  alan› sa¤lar. ‹ste¤e ba¤lı olarak alınabilen mega kabinli araçlarda

  motor tüneli yüksekli¤i sıfırdır.*

  • Kabin içi ayd›nlatma lambalar› yüksek, düflük ve ambiyans olmak

  üzere farkl› üç tipte ›fl›k verir. Sürücü, ihtiyac›na göre istedi¤i miktarda

  ›fl›¤a kavuflur.

  • 1841 LS, 1844 LS, 1851 LS ve 3341 S çekici araçlarda seri, 1841 LSNRL

  ve 1941 LS araçlarda opsiyonel olarak sunulan klima sürücüye maksimum

  konfor sa¤lamaktadır.

  * Actros 1851 LS çekiciler standart olarak mega kabinli sunulmaktadır.

  7

 • • Actros kamyonlarda OM 501 LA Euro V, 408-476 BG ve OM 502 LA Euro V, 510- 598 BG

  ak›ll› motorlar bulunur.

  • Silindir bafl›na 4 supapl› motor, yak›t sarfiyat›n› ve emisyon de¤erlerini iyilefltirir.

  • Motor kay›fl›n›n gerginli¤i otomatik ayarl›d›r.

  • EDC sistemi; motoru, en iyi verimi en az yak›t sarfiyat›yla sa¤layacak flekilde kumanda eder.

  • Actros Çekici'de Mercedes-Benz powershift flanz›manlar kullan›lmaktad›r. Mercedes-Benz

  motorlar›, flanz›manlar› ve akslar› birbiriyle %100 uyumludur.

  • Powershift flanz›man bulunan tüm Actros’larda vites kolu üzerinde “M/A” tuflu bulunur. Bu tufl

  sayesinde araç, iste¤e ba¤l› olarak otomatik ya da manuel kullan›labilir.

  • Actros kamyonlarda standart olarak sunulan flanz›man ya¤› so¤utucusu sayesinde flanz›man›n ›s›l

  yüklenmesi azal›r. Böylece, ya¤ de¤iflimlerinden kaynaklanan bak›m masraflar› düfler.

  • Ön ve arka aks stabilizatörü, arac›n virajlarda savrulmas›n› önleyerek her türlü yolda güvenli

  yolculuk sa¤lar.

  • Anahtar tasar›m› sa¤lam ve kullan›fll›d›r.

  • Merkezi kilit, arac›n›z›n güvenlik kontrolünü elinizde bulundurur.

  • 10 bar bas›nçta çal›flan Telligent (ak›ll›) fren sistemi sayesinde, pedala bas›ld›¤›nda frenleme etkisi

  çok seri geliflir.

  • ‹ki körüklü arka aks yol tutuflunu art›r›r, yalpalamay› azalt›r.

  • Actros Çekici'nin patentli motor freni sayesinde fren balatalar› ve diskler çok daha uzun süre

  dayan›r. Motor freni, direksiyonun sa¤›ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa,

  gaza bas›ld›¤› anda motor freni devreden ç›karak bo¤ulmay› önler. Motor frenine entegre

  dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo¤ulmas› uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece

  motor freni, istenildi¤i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etkisi olmaks›z›n kullan›labilir.

  Motor frenini, h›z s›n›rlama/sabitleme sistemi Temposet/Tempomat ile birlikte kullanarak rampalar›

  h›zl›, emniyetli ve ekonomik bir flekilde inmek mümkündür.

  • Bas›nçl› hava sisteminde yer alan ›s›tmal› hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas›n› ve

  frenlerin donmas›n› engeller.

  • Actros kamyonlarda bulunan ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›, mazottaki suyu ay›rarak motoru korur, so¤uk

  havalarda filtrenin donmas›n› önleyerek arac›n kolay çal›flmas›n› sa¤lar.

  • Actros kamyonlar›n hidrolik kriko ile 67 derece aç›yla öne devrilebilen kabini sayesinde motora

  kolayca ulafl›l›r. Kabin devrikken bile motor çal›flt›r›labilir.

  8

  Kârl› yat›r›m!

  Dayan›kl› ve uzun ömürlü Actros kamyonlar, uzun servis bak›m aral›¤›, düflük yak›t

  sarfiyat›, onar›m kolayl›klar› ve sürücünün performans›n› art›ran konforuyla, filolar›n

  iflletme maliyetlerini düflürür.

  Actros kamyonlar, performans ve düflük yak›t tüketimini bir araya getirirken, güçlü

  çekifli sayesinde rampalar› kolayca aflar. Verimli ve birbiriyle %100 uyumlu çal›flan

  orijinal Mercedes-Benz aktarma organlar›yla daha az yak›t tüketir. Gücünü yüksek

  fren bas›nc›ndan alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da¤›l›m›n› iyilefltiren ALB

  sistemi, tekerleklerin bloke olmas›n› önleyen ABS ve patinaj› önleyen ASR sistemleri

  sayesinde, sürüfl güvenli¤ini en üst düzeye ç›kar›r. Bu fonksiyonlar Telligent Fren

  Sistemi tarafından otomatik olarak kontrol edilir.

  Actros kamyonlar, üstyapıya uyum sa¤layan esnek yapısı, sürücülerin motivasyonunu

  art›ran konforu, iflletme giderlerini düflüren ekonomik özellikleri, yüksek ikinci el

  de¤eri, Mercedes-Benz prestiji ve güvenilirli¤iyle filolar›n vazgeçilmez arac›d›r.

 • Actros’tan dünya rekoru:100 km’de sadece 19,44 litre.Actros ola¤anüstü düflük yakıt tüketimiyle Guiness Rekorlar Kitabınaadını yazdırdı ve tüm seri üretim kamyonları ardında bıraktı.

  Rekor ‹talya Nardo test alanında toplam yüklü a¤ırlık 40 ton ile gerçekleflmifltir.

 • 10

  Actros ‹nflaat ile güçlü olan kazan›r.Maden ocaklar›, da¤ bafl›ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak›l, tafl, haz›r beton, kayalar, dik yamaçlar,afl›lmas› zor rampalar… ‹nflaat ifli güçlü olmay› ve her türlü zorlukla mücadele etmeyi gerektirir. Karfl›n›zaç›kabilecek engeller, ancak güçlü bir destekle afl›l›r. Üstelik, zorlu engelleri aflarken bir de ekonomik verahatsa, böyle bir kamyonla her ifl baflar›l›r.

  Az yak›tla yüksek performans, ileri teknolojiye dayanan güvenlik, uzun ömür ve dayan›kl›l›k, a¤›r inflaatkoflullar›nda kullan›lacak araçlar için aranan ortak özelliklerdir.

  Arac›n kabin ergonomisi ve ferahl›¤›, kullan›m kolayl›¤›, koltuklar›n sa¤l›¤a uygun ve dinlendirici olmas› gibiözellikler ise sürücünün çal›flma performans›n› art›ran ve bu sayede toplam verimlili¤i yükselten en önemlietkenlerdir.

  Firman›z›n istedi¤i güç, sürücünün performans›n› art›ran konfor ve çok daha fazlas› üstün Actros ‹nflaatkamyonlar›nda var!

 • 11

  Her flantiyeye girer.fiantiyelerdeki farkl› uygulamalar, tüm kullan›m amaçlar›na uygun inflaat araçlar› gerektirir.Actros ‹nflaat kamyonlar›, farkl› ifllere uyumlu yap›lar›yla her ihtiyac›n›za uygun çözümlersunman›n yan› s›ra, iflinizi kolaylaflt›ran müthifl bir performansa da sahiptir.

  Ergonomi ve konfor.Uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti sa¤lamayaçal›flmak, kötü hava ve yol koflullar›yla mücadele etmek, arac›n dilinden anlamakve sorunlar› tek bafl›na çözmek gibi zorunluluklar sürücünün gücünü tüketir.

  Actros ‹nflaat araçlar›, sürücülerinin karfl›laflt›¤› zorluklar› teknolojiye, ergonomiyeve tasar›ma dayanan konfor özellikleri ile aflar; Actros'lar kendi verimlerine ekolarak sürücülerin de performans›n› art›r›r.

  Actros ‹nflaat araçlar›ndaki hareketli alt basamaklar ve inflaat tipi yüksek tamponsayesinde, flantiye koflullar›nda arac›n tampon ve basamaklar› hasar görmez.

  Actros 4851 K inflaat araçlarında seri olarak sunulan klima sürücüye maksimumkonfor sa¤lamaktadır.

  Kaya gibi sa¤lam.Actros ön alt koruma sac›, engebeli yollarda arac›n radyatörünün yere vurmas›n› engeller.Motordan ç›kan s›cak havan›n tozlu ortamlarda toz kald›rmas›n› azalt›r.

  Actros ‹nflaat kamyonlar›; d›fl kabin tasar›m özellikleri sayesinde, gerek flantiyelerinyo¤un toz ve çamurlu ortam› gerekse ya¤murlu ve karl› hava flartlar› gibi sürücünün yolgörüflünü azaltan sorunlar› minimuma indirir.

 • 13

  Mercedes-Benz Orijinal Yedek Parçalar›Arac›n›z, Mercedes-Benz orijinal yedek parçalar› ile ilk günkü kadar yeni kal›r. Mercedes-Benz kalite standard›nda holograml›ve garantili yedek parçalar, arac›n›z›n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir.

  Mercedes-Benz 24h Yol Yard›m HizmetiSize, oluflabilecek bir ar›za durumunda, y›l›n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard›m servisidir.Mercedes-Benz 24h Ça¤r› Merkezi Türkiye’nin her yerinden: 444 62 44

  Size Özel Servis SözleflmeleriArac›n›z›n veya filonuzun çal›flma flartlar› çerçevesinde bak›m (ve afl›nt› parçalar›) maliyetlerini, sizin belirleyece¤iniz süre boyuncasabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn› flartlarda geçerli avantajl› sözleflmeler ile bak›mlar›n›z› bize b›rak›n.

  Gide Gide Bitmeyen GarantiActros kamyonlarda komple araç garanti süresi 1 y›ld›r. Araçlar›n›z›n aktarma organlar› garantisi ise çekiciler için 3 y›l/450.000 km,inflaat araçlar› için ise 3 y›l/250.000 km’dir. Genel garanti flartlar› ve standart garantinize ek olarak, onar›m sözleflmeleri(uzat›lm›fl garanti) hakk›nda detayl› bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz.

  “Sonradan Montaj” Donan›m PaketleriMercedes-Benz kamyon veya çekicinize orijinal donan›m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak›n›n›zdakibayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli.

  Araç Aksesuarlar› ve MB CollectionKamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise Mercedes-Benz'in sundu¤u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür.Araç içi veya d›fl›, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac›n›za göre tasarland›.

  Mercedes Service CardAvrupa'n›n neresinde olursan›z olun, Mercedes Service Card ile acil servis ihtiyac› durumunda "ödeme garantisi" hizmetindenfaydalanabilirsiniz. Mercedes Service Card baflvuru formlar› yetkili servisler ve www.mercedes-benz.com.tr'de.

  Mercedes-Benz Sat›fl Sonras› HizmetleriActros, filonuzun sürekli kârl›l›¤›n› art›ran bir çekici. Nas›l m›? Sa¤lad›¤› yak›t ekonomisiyle giderlerinizi azalt›r, dayan›kl›ve güçlü yap›s›yla kazanc›n›z› art›r›r. Uzun ömürlü Actros’un sahip oldu¤u güvenlik özellikleri sayesinde kendinizeve yola daha çok güvenirsiniz. ‹flinizi sevdiren ve daha çok kazand›ran Actros ile yüksek çekifl güçlü ve pazardarekabet sa¤layan bir çekiciye sahip olman›n avantaj›n› yaflay›n.

  Fark› yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar›m›z de¤il, ayn› zamanda sundu¤umuz “Sat›fl Sonras› Hizmetleri”dir.Mercedes-Benz Türk taraf›ndan, sat›fl sonras› hizmetlerine yönelik teknik ve davran›flsal e¤itimleri sertifikaland›r›lm›flservis personelimiz, Mercedes-Benz araçlar›na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar› ile tam donan›ml›, en üst düzeydeonar›m kalitesini ve en h›zl› servisi size birlikte sunmaktad›r. Mercedes-Benz Türk, Daimler’in global lojistik altyap›s›sayesinde, orijinal yedek parçalar› en k›sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu¤unuzanda bulman›z› güvence alt›na almaktad›r. Mercedes-Benz Sat›fl Sonras› Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerinien güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye’nin dört biryan›ndaki bayi ve yetkili servisleriyle Mercedes-Benz araç sahiplerine ulaflt›rmaktad›r.

 • 14

  Daimler Financial Services, 40'a yak›n ülkede Daimler Grubu araçlar›na özel finansman deste¤i sa¤lamaktad›r. Grubun Türkiye operasyonlar›n› yürütmek üzere 2000 y›l›ndakurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar›na finansman deste¤i, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama,2008'de kurulan Mercedes-Benz Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad›r. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile “Tek Noktada Tam Hizmet”insundu¤u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar›n›za ve gelirinize en uygun ödeme plan› ile kamyonunuza rahatl›kla sahip olabilirsiniz.

  Hayallerinizdeki araca sahip olman›n en uygun seçenekleri:

  Mercedes-Benz Finansal Hizmetler

  MevsimselÖdeme Plan›

  +3 FinansmanÖdeme Plan›

  StandartÖdeme Plan›

  Üst Yap› Modeli

  Standart Ödeme Plan›

  Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Plan› tam size göre olabilir.

  Seçti¤iniz vade boyunca, ayl›k tutar› sabit geri ödemelerle diledi¤iniz araca

  sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Plan› ile “Standart D›fl›” bir yaflam›

  planlayabilirsiniz.

  +3 Finansman Ödeme Plan›

  +3 Finansman Ödeme Plan› ile ödemelerinizin tutar›n› ve vadesini gelirinize

  uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl› düzenli ödemelerinizin ard›ndan

  vade sonunda toplu bir ödemeyle arac›n›za rahatl›kla sahip olabilirsiniz veya

  vade sonunda son ödeme tutar›n›z› yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz

  yepyeni bir araçsa eski arac›n›z› geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni

  bir kredi plan›na sahip olabilirsiniz.

  Mevsimsel Ödeme Plan›

  Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de¤iflebilir. Size ve flirketinize

  özel ödeme koflullar› ile gelirinizin artt›¤› dönemlerde yüksek tutarl›, gelirinizin

  nispeten azald›¤› dönemlerde küçük tutarl› ödemelerinizi yapabilirsiniz.

  Üst Yap› Modeli

  ‹flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa¤layacak arac›n›z› sunarken

  üstyap›n›z› da düflünüyoruz. Arac›n›z ile birlikte üstyap›n›z için de ödeme

  gücünüze özel olarak belirledi¤imiz koflullarla finansman deste¤i sa¤l›yoruz.

  Yat›r›m›n›zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz.

  Finansman

  Bayi noktalar›m›zda arac›n›z› seçti¤inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da

  yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Plan›, +3

  Finansman Ödeme Plan›, Mevsimsel Ödeme Plan› ya da Üstyap› Ödeme Modeli

  gibi birbirinden farkl› ödeme plan› alternatiflerinden birini tercih etti¤iniz takdirde

  kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar›n›za en uygun koflullarla kullanaca¤›n›zdan emin

  olabilirsiniz.

  Finansal Kiralama

  Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar›ndan birini al›rken finansal kiralama

  alternatifini tercih etti¤iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. Mercedes-Benz

  Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Plan›, +3 Finansman Ödeme Plan›,

  Mevsimsel Ödeme Plan› ve Üstyap› Plan› paketlerinden birini tercih edebilir,

  vade sonunda ödemeleriniz bitti¤inde küçük bir bedel karfl›l›¤›nda arac›n›z›

  devralabilirsiniz.

  2. El Finansman

  2. El Daimler Grubu araçlar›ndan birini almay› düflünüyorsan›z, 2. El Finansman

  sizin için en uygun seçenek. Arac›n›za Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in

  sundu¤u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman›z gereken,

  bir yetkili bayimize u¤rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek.

  Sigorta

  Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek

  poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez

  misiniz? Mercedes-Benz Kasko’nun “yıldızım” paketi ile aracınızın hakketti¤i

  korumayı sa¤layabilirsiniz.

  Ödeme Planlar›:

  2. ElFinansman

  FinansalKiralama

  Finansman

  Sigorta

 • 2. El kamyonlardaMercedes-Benz güveni

  15

  Mercedes-Benz, kalitesini, 2. El araç al›m-sat›m›nda sundu¤u hizmetlere de yans›t›yor.

  TruckStore markas› ile araç sahibi olmay› kolaylaflt›ran hizmet yelpazesi ve uzmankadrosu, bireysel ihtiyaçlar›n›z› anl›yor ve çözümler üretiyor.

  Mercedes-Benz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme

  plan›n› yarat›yor. Tek noktada verdi¤i TruckStore garanti, sigorta, kredi, geri sat›n alma(buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay›fl›yla 2. El al›m sat›m›nda

  ayr›cal›k yaflat›yor.

  Dünyada 15 ülkede, 33 sat›fl noktas›yla hizmet veren TruckStore, Türkiye'deki kamyonpazar›nda da, di¤er ülkelerden edindi¤i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar›n›z› karfl›lamak

  için en uygun arac› ve en iyi hizmet unsurlar›n› bir arada sunuyor.

  Mercedes-Benz standartlar›nda faaliyet gösteren TruckStore, genifl bir yelpazede hizmetvermesinin yan› s›ra, takas yapabilme imkan› da sa¤l›yor.

  Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald›¤› TruckStore'dakitüm araçlar›n ortak noktas›, güvenebilece¤iniz TruckStore standartlar›d›r. Kamyonunuzu

  al›rken ya da satarken TruckStore'a güvenebilirsiniz.

  TruckStore a¤›nda bulunan tüm araçlara www.truckstore.com adresinden eriflebilirsiniz.Kamyon foto¤raflar›n›n, fiyatlar›n›n ve araçlarla ilgili detayl› bilgilerin yer ald›¤› TruckStoresitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi¤iniz kamyona kolayl›kla ulaflabilirsiniz.

 • 16

 • Donan›m Özellikleri

  Kabin ‹çi

  Çift yatakl›, yüksek tavanl› kabin S S S - - - -

  Tek yatakl›, yüksek tavanl› kabin - - O - - S -

  Çift yatakl› mega kabin (motor tünelsiz) - - - S - - -

  Powershift S S S S S O O

  Klima O S S S O S S

  Dijital takograf S O S O O O O

  Analog takograf O S O S S S S

  Radyo-CD/MP3/WMA çalar S S S S S S S

  Grafik bilgi ekranl› gösterge S S S S S S S

  Ön cam ve yan camlar için rayl› perde S S S S S S S

  Elektrikli cam ve ayna kumandalar›, sol kap› üzerinde S S S S S S S

  Günlük bak›m kontrol göstergesi S S S S S S S

  Yüksekli¤i ve e¤imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon S S S S S S S

  Konsolda çakmakl› priz S S S S S S S

  Konsolda 24 voltluk priz S S S S S S S

  Konsolda 12 voltluk ilave priz S S S S S S S

  Hava süspansiyonlu floför koltu¤u S S S S S S S

  fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal›) S S S S S S S

  fioför ve muavin taraf›nda spot ayd›nlatma lambalar› S S S S S S S

  Yataktan ilave ›s›t›c› kumandas› S S S S - S -

  Kuru sistem ilave ›s›t›c› S S S S - S -

  ‹ç günefllik S S S S S S S

  Kap› içinde flifle cebi (1,5 litrelik) S S S S S S S

  Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu S S S S S S S

  Muavin taraf›nda tavanda tutunma kolu S S S S S S S

  Elbise ask›s› S S S S S S S

  Küllük ve çakmak S S S S S S S

  Her iki tarafta elektrikli camlar S S S S S S S

  Merkezi kilit S S S S S S S

  Çok fonksiyonlu direksiyon S S S S S S S

  1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K

  17

 • 18

  Donan›m ÖzellikleriKabin D›fl›Diferansiyel kilidi S S S S S S SÖnde ve arka akslarda disk frenler S S S S S S -Önde ve arka akslarda kampana frenler - - - - - - SKötü yol için kabin yataklamas› (6 Hertz) - - - - S - SD›flar›dan aç›labilir eflya dolab› (emniyet mandal›, kabin içinde.) S S S S - S -PTO (flanz›man güç ç›k›fl›) - - - - S S SMotordan direkt güç ç›k›fl› + elastik ara kavrama - - - - S - -PSM (programlanabilir özel modül) - - - - S - -Çelik tavan havaland›rma kapa¤› (manuel) - - - - - - SElektrik kumandal› tavan havaland›rma kapa¤› S S S S S S -Sürücü kabininde arka cam - - - - - - Sfieffaf d›fl günefllik S S S S S S -Üç parçal› tampon S S S S S S -Çelik tampon - - - - S - SÖn çamurluk tozlu¤u (çamur tutucu) AB - S S S S - -Ön tampon alt› spoiler S S S S - S -Hareketli basamaklar - - - - S - SÖn aks denge çubu¤u S S S S S S SArka aks denge çubu¤u S S S S S - -Ön alt koruyucu - S S S S - -Arka alt koruyucu - - - - - - SÖn tampon alt›nda radyatör korumas› - - - - - - SSa¤/sol ›s›tmal› ve elektrik kumandal› d›fl aynalar S S S S S S SHer iki tarafta ›s›tmal›, genifl aç›l› ilave ayna S S S S S S SKald›r›m aynas› S S S S S S SÖn tampon aynas› S S S S S S SKilitlenebilir yak›t deposu kapa¤› S S S S S S SKilitlenebilir AdBlue deposu kapa¤› S S S S S S SYak›t tank› dolum filtresi S S S S S S SIs›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s› S S S S S S Sfieffaf caml› halojen farlar S S S S S S SHalojen sis far› S S S S - - -Kabin üstünde pozisyon lambalar› S S S S S S SBasamak ayd›nlatmas› S S S S S S SKabin devrikken motoru çal›flt›rma dü¤mesi S S S S S S SÖnden hava emifl - - - - S - -Kabin arkas› hava emifl S S S S - S STelligent motor kumanda sistemi S S S S S S STelligent bak›m sistemi S S S S S S Sfianz›man ya¤ so¤utucu S S S S S S STek silindirli hava kompresörü - S S S S S SÇift silindirli hava kompresörü S - - - - - -Bijon koruma çemberi S S S S S S SÇeki tablas› Jost, 185 mm (40 mm montaj plakas› ile birlikte) - S S S S - -Çeki tablas› Jost, 140 mm (entegre montaj plakas›) S - - - - - -Çeki tablas› Jost, 190 mm, 3,5" (40 mm montaj plakas› ile birlikte) - - - - - S -Semitreyler soketi 15 kutuplu S S S S S S -Semitreyler soket adaptörü, 2 x 7 kutuplu S S S S S S -Gürültü önleyici paket (EG 96/20 normuna göre) S S S S S S STampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal› S S S S - - -‹lave ›s› izolasyonu S S S S - S -Kabin arkas›nda çal›flma far› S S S S S S -

  1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K

 • 19

  Donan›m Özellikleri1841 LSNRL 1841 LS 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 K

  Opsiyonel

  Voith Retarder R 115 HV O O S S O O O

  ADR O O O O - O -

  Buzdolab› O O O O O O -

  Dijital takograf S O S O O O O

  Üst rüzgarl›k S S S S O O -

  Yan rüzgarl›klar O O S S - O -

  fiasi yan etekleri O O O S - - -

  Elektrohidrolik kabin devirme S O O O - O -

  Uzaktan kumandal› merkezi kilit O S S O O O O

  Haval› korna O O S S O - -

  Alüminyum yak›t tank›, 650 litre - S O - - - -

  Bluetooth'lu radyo O S S O O O O

  PTO (NH2) - O O - S S S

  PTO (N04) - O O - - O O

  PSM - O O - S - -

  Motor güç ç›k›fl› - O O - S - -

  Çeki tablas›, yerden yüksekli¤i 1100 mm - O O O - - -

  Sürücü hava yast›¤› O O O O O O -

  Metalik boya O O O O O O O

  Ön ›zgara araç renginde boyal› O O S S O O O

  Tampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal› S S S S - O -

  Güvenlik

  ABS ve ASR'li Telligent Fren Sistemi S S S S S S S

  Dekompresyon valfli motor freni

  (direksiyonun yan›nda koldan kumandal›) S S S S S S S

  H›z s›n›rlay›c› S S S S S S S

  Immobilizer S S S S S S S

  Direksiyon kilidi S S S S S S S

  Geri vites ikaz düdü¤ü S S S S S S S

  Tempomat+Temposet (H›z sabitleme+H›z s›n›rlama) S S S S S S S

  Otomatik kay›fl gergi mekanizmas› S S S S S S S

 • 20

  Teknik ÖzelliklerMotorTipSilindir dizilifli ve say›s›Çap ve strokHacimGüç (DIN)Tork (DIN)S›k›flt›rma oran›So¤utmaDebriyajfianz›man

  Akslar1. ön aks2. ön aks1. arka aks2. arka aksTahvil oran›DireksiyonSüspansiyonFrenlerServis freni

  Park freniMotor freni

  Sürücü kabini

  fiasi

  Yak›t sistemi

  AdBlue sistemiLastiklerJantlarElektrikAkülerAlternatörMarfl motoruA¤›rl›klarMaksimum yüklü a¤›rl›kMaksimum katar a¤›rl›¤›Bofl a¤›rl›k1. ön dingil kapasitesi2. ön dingil kapasitesi1. arka dingil kapasitesi2. arka dingil kapasitesiT›rmanma kabiliyeti

  Actros 1841 LSNRL 4x2

  OM 501 LA, Euro 5V 6130 mm x 150 mm11946 cm3

  300 kW / 408 BG @ 1800 d/d2000 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Tek diskli kuru tip, MFZ 430Mercedes PowerShift otomatik flanz›manG211-12/14,93-1,0

  VL4/52 DC-7,5-HL6/3 DC(S) -13-2,533LS 8 servoÖn ve arkada haval› süspansiyon

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada disk frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Yüksek tavan, çift yatakl› kabinECE R 29 normlar›n› sa¤layan, elektrikli, hidrolikolarak devrilebilir çelik kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›lar

  U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›900 litre (500 lt+ 400 lt) alüminyum çift depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›85 litre hacminde AdBlue deposu295/60 R 22,59,00 x 22,5

  2x12 V / 220 Ah28 V / 80 A6,2 kW / 24 V

  18.000 kg40.000 kg

  7.650 kg6.700 kg

  -11.500 kg

  -% 44

  Actros 1844 LS 4x2

  OM 501 LA, Euro 5V 6130 mm x 150 mm11946 cm3

  320 kW / 435 BG @ 1800 d/d2100 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Tek diskli kuru tip, MFZ 430Mercedes PowerShift otomatik flanz›manG211-12/14,93-1,0

  VL4/51 DC-7,5-HL6/3 DC(S) -13-2,846LS 8 servoÖnde parabolik makas, arkada haval› süspansiyon

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada disk frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Yüksek tavan, çift yatakl› kabinECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolikolarak devrilebilir çelik kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›larRetarderU profilden, takviyeli daralan merdiven flasi284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›1000 litre (450 lt+ 550 lt) alüminyum çift depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›95 litre hacminde AdBlue deposu315/70 R 22,59,00x22,5

  2x12 V / 220 Ah28 V / 80 A6,2 kW / 24 V

  18.000 kg40.000 kg

  8.020 kg7.100 kg

  -11.500 kg

  -% 52

  Actros 1851 LS 4x2

  OM 502 LA, Euro 5V 8130 mm x 150 mm15928 cm3

  375 kW / 510 BG @ 1800 d/d2400 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Tek diskli kuru tip, MFZ 430Mercedes PowerShift otomatik flanz›manG281-12/14.93-1.0

  VL4/51 DC-7,5-HL8/1DCS-13-2,733LS 8 servoÖnde parabolik makas, arkada haval› süspansiyon

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada disk frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Voith retarder, dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Mega kabin, çift yatakl›, motor tünelsizECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolikolarak devrilebilir çelik kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›larRetarderU profilden, takviyeli daralan merdiven flasi284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›1000 litre (450 lt+ 550 lt) alüminyum çift depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›95 litre hacminde AdBlue deposu295/80 R 22,59,00x22,5

  2x12 V / 220 Ah28 V / 80 A6,0 kW / 24 V

  18.000 kg40.000 kg

  8.670 kg7.100 kg

  -11.500 kg

  -% 53

  Actros 1841 LS 4x2

  OM 501 LA, Euro 5V 6130 mm x 150 mm11946 cm3

  300 kW / 408 BG @ 1800 d/d2000 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Tek diskli kuru tip, MFZ 430Mercedes PowerShift otomatik flanz›manG211-12/14,93-1,0

  VL4/52 DC-7,5-HL6/3 DC(S) -13-3,077LS 8 servoÖnde parabolik makas, arkada haval› süspansiyon

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada disk frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Yüksek tavan, çift yatakl› kabinECE R 29 normlar›n› sa¤layan, elektrikli, hidrolikolarak devrilebilir çelik kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›lar

  U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›650 litre alüminyum depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›85 litre hacminde AdBlue deposu295/80 R 22,59,00 x 22,5

  2x12 V / 220 Ah28 V / 80 A6,2 kW / 24 V

  18.000 kg40.000 kg

  7.390 kg7.100 kg

  -11.500 kg

  -% 44

 • 21

  Teknik ÖzelliklerActros 3341 S 6x4

  OM 501 LA, Euro 5V 6130 mm x 150 mm11946 cm3

  300 kW / 408 BG @ 1800 d/d2000 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Kuvvetlendirilmifl debriyaj, MFZ 430MB G240-16/11,7-0,69NH2 PTO

  VL4/50 DC-7,5-HD7/050DCGS-13HL7/050DCS-134,571LS 8 servoÖn ve arkada parabolik makas

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada disk frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Yüksek tavan, tek yatakl› kabinECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik olarakdevrilebilir çelik kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›lar.

  U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi289x70 mm, 9.5 mm et kal›nl›¤›400 litre alüminyum depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›85 litre hacminde AdBlue deposu315/80 R 22,59x22,5

  2x12 V / 220 Ah28 V / 80 A6,2 kW / 24 V

  26.000 kg (33.000 kg teknik A.Y.A.)40.000 kg

  9.670 kg7.500 kg

  -13.000 kg13.000 kg% 55

  MotorTipSilindir dizilifli ve say›s›Çap ve strokHacimGüç (DIN)Tork (DIN)S›k›flt›rma oran›So¤utmaDebriyajfianz›man

  Akslar1. ön aks2. ön aks1. arka aks2. arka aksTahvil oran›DireksiyonSüspansiyonFrenlerServis freni

  Park freniMotor freni

  Sürücü kabini

  fiasi

  Yak›t sistemi

  AdBlue sistemiLastiklerJantlarElektrikAkülerAlternatörMarfl motoruA¤›rl›klarMaksimum yüklü a¤›rl›kMaksimum katar a¤›rl›¤›Bofl a¤›rl›k1. ön dingil kapasitesi2. ön dingil kapasitesi1. arka dingil kapasitesi2. arka dingil kapasitesiT›rmanma kabiliyeti

  Actros 1941 LS 4x2

  OM 501 LA, Euro 5V 6130 mm x 150 mm11946 cm3

  300 kW / 408 BG @ 1800 d/d2000 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Tek diskli kuru tip, MFZ 430Mercedes PowerShift otomatik flanz›manG211-12/14,93-1,0PTO + motor güç ç›k›fl› + elastik kavrama

  VL4/51 DC-7,5-HL6/3 DC(S) -13-3,077LS 8 servoÖnde parabolik makas, arkada haval› süspansiyon

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada disk frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Normal tavan, yataks›z kabinECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolikolarak devrilebilir çelik yatakl› kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›lar

  U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›400 litre alüminyum depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›85 litre hacminde AdBlue deposu315/80 R 22,59x22,5

  2x12 V / 165 Ah28 V/ 80 A6,2 kW / 24 V

  18.000 kg (19.000 kg teknik A.Y.A.)40.000 kg

  6.950 kg7.500 kg

  -11.500 kg

  -% 49

  Actros 4851 K 8x4

  OM 502 LA, Euro 5V 8130 mm x 150 mm15928 cm3

  375 kW / 510 BG @ 1800 d/d2400 Nm @ 1080 d/d18,5:1Termostatl›, su so¤utmal›Kuvvetlendirilmifl debriyaj, MFZ 430Mercedes PowerShift otomatik flanz›man, MB G330-12/11,63-0,77NH2 PTO

  VL4/53 DC-7,5VL4/53 DC-7,5HD7/055DCGS-13HL7/055DCS-135,333LS 8 servoÖn ve arkada parabolik makas

  Çift devreli haval› sistem (10 bar)Is›t›c›l› hava kurutucuABS ve ASR'li Telligent Fren SistemiOtomatik fren ayar›Önde ve arkada kampana frenlerHava kumandal›, yay kurmal›Dekompresyon valfli motor freni(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)Normal tavan, yataks›z kabinECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik olarakdevrilebilir çelik kabinPaslanmaya karfl› kataforez dald›rmatekni¤iyle kabin boyama90 derece aç›lan kap›lar.

  U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi289x70 mm, 9.5 mm et kal›nl›¤›300 litre alüminyum depove ›s›t›c›l› yak›t su ayr›flt›r›c›s›40 litre hacminde AdBlue deposu12 R 248,5x24

  2x12 V / 165 Ah28 V/ 80 A6,0 kW / 24 V

  29.250 kg (48.000 kg teknik A.Y.A.)-

  11.940 kg9.000 kg9.000 kg

  16.000 kg16.000 kg% 80

 • Ölçüler (mm)

  22

  Actros 4851 K 8x4F

  C E2A E

  D

  B

  KI LPN

  MQO

  GH

  Actros 3341 S 6x4

  LPN

  MQO

  F

  C A ED

  B

  KI

  GH

  Actros 1941 LS 4x2F

  C AD

  B

  KI LPN

  MQO

  GH

  Actros 1851 LS 4x2F

  C A D

  B

  KI LPN

  MQO

  GH

  Actros 1844 LS 4x2 / Actros 1841 LS 4x2F

  C AD

  B

  KI LPN

  MQO

  GH

  Actros 1841 LSNRL 4x2F

  C A D

  B

  KI LPN

  MQO

  GH

  1841 LSNRL 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 KA : Dingil mesafesi 3600 3600 3600 3600 3300 4500B : fiasi boyu 6115 6115 6115 5815 6825 8255C : Ön sark›nt› 1440 1440 1440 1440 1440 1440D : Arka sark›nt› (tamponsuz) 1050 1050 1050 770 720 700E : Arka akslar aras› - - - - 1350 1350E2 : Ön akslar aras› - - - - - 1700F : Kabin uzunlu¤u 2310 2310 2310 1845 2310 1845G : Kabin arkas› / flasi sonu 3709 3709 3709 3425 4421 5820H : Araç yüksekli¤i 3257 3445 3715 3760 3587 3345

  1841 LSNRL 1844 LS 1851 LS 1941 LS 3341 S 4851 KI : Ön flasi yüksekli¤i 803 994 951 991 1133 1163K : Arka flasi yüksekli¤i 821 967 983 1015 1137 1170L : Ön kar›n bofllu¤u 139 290 290 290 347 353M : Arka kar›n bofllu¤u 152 166 166 166 320 331N : Araç geniflli¤i 2500 2500 2500 2500 2500 2500O : Arka aks geniflli¤i 2477 2482 2482 2482 2482 2475P : ‹z geniflli¤i, ön 2037 2034 2034 2034 2034 2054Q : ‹z geniflligi, arka 1822 1804 1804 1804 1804 1804

 • Üretici firman›n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan›m ve aksesuar de¤iflikli¤i yapma hakk› sakl›d›r. Bu doküman›n bas›m›ndan(Aral›k/2013) sonra üzerinde de¤ifliklikler olmufl olabilir. Sat›c›n›n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal› tan›mlamak için kulland›¤› iflaret veyanumaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam› d›fl›nda olmayan aksesuarlar ve özel donan›mlar içerebilir.Renk farkl›l›klar› bask› tekni¤inden kaynaklanmaktad›r.

  Mercedes-Benz Türk A.fi.Pazarlama Merkezi: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, 34522 Esenyurt - ‹stanbulTelefon 0212 867 30 00 Faks 0212 867 44 77http://www.mercedes-benz.com.tr

  Mercedes-Benz‹letiflim Hatt›4446244