El TDAH: detecci i actuaci en l’mbit TDAH: detecci i actuaci en l’mbit educatiu Guia per als equips d’assessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) i els orientadors dels instituts

 • Published on
  24-Apr-2018

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • El TDAH:detecci i actuacien lmbit educatiu

  Guia per als equips dassessorament

  i orientaci psicopedaggica (EAP)

  i els orientadors dels instituts

  Materials per a latenci a la diversitat

 • Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement -No comercial-

  Compartir igual 3.0 Espanya. Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria;

  reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

  Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Elaboraci: Direcci General dEducaci Infantil i Primria 1a edici: Barcelona, mar de 2014

  Com citar aquesta publicaci: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT. DIRECCI GENERAL D'EDUCACI INFANTIL I PRIMRIA. El TDAH: Detecci i actuaci en l'mbit educatiu. Guia per als equips d'assessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) i els orientadors dels instituts. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 2014. (Materials per a l'Atenci a la Diversitat)

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  El TDAH: detecci i actuaci en lmbit educatiu Materials per a latenci a la diversitat

  Guia per als equips d Assessorament

  i Orientaci Psicopedaggica (EAP)

  i els orientadors dels instituts

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  NDEX

  PRESENTACI............................................................................................................3

  1. El TDAH..................................................................................................................5

  1.1. Criteris clnics.................................................................................................5

  1.2. Diferncies entre les diferents presentacions de TDAH..................................9

  1.3. El TDAH abans dels 6 anys.......................................................................... 10

  1.4. Temps cognitiu lent (TCL) ............................................................................ 11

  1.5. Les dificultats associades al TDAH............................................................... 12

  2. DIAGNSTIC DEL TDAH.................................................................................... 13

  3. AVALUACI PSICOPEDAGGICA .................................................................... 15

  3.1. El procs davaluaci psicopedaggica........................................................ 15

  3.1.1. Model dinforme davaluaci psicopedaggica .................................. 17

  3.2. Fonts dinformaci ........................................................................................ 18

  3.3. Mtodes davaluaci..................................................................................... 20

  3.3.1. Entrevistes........................................................................................ 20

  3.3.1.1. Entrevista inicial amb la famlia ............................................. 22

  3.3.1.2. Model dentrevista semiestructurada amb la famlia .............. 24

  3.3.1.3. Entrevista amb el docent ....................................................... 26

  3.3.1.4. Model dentrevista semiestructurada amb el docent .............. 27

  3.3.1.5. Model dentrevista semiestructurada amb lalumne ............... 29

  3.3.2. Registre diari de comportament ........................................................ 31

  3.3.3. Observaci directa............................................................................ 37

  3.3.3.1. Sistema dobservaci directa................................................. 38

  3.3.4. Qestionaris o escales especfiques................................................. 46

  3.3.4.1. Qestionari de funcionament executiu en nens (CHEXI) ....... 48

  3.3.5. Proves estandarditzades .................................................................. 51

  3.3.6. Avaluaci dels trastorns daprenentatge associats............................ 51

  3.4. Derivaci i coordinaci amb CDIAP i CSMIJ ................................................. 52

  4. CRITERIS PER A LA INTERVENCI.................................................................. 53

  5. PER SABER-NE MS ......................................................................................... 56

  6. BIBLIOGRAFIA.................................................................................................... 59

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  ___ 3

  PRESENTACI

  Lavaluaci psicopedaggica de lalumnat amb necessitats educatives especials ha estat una funci dels equips dassessorament psicopedaggic (EAP) des la seva mateixa creaci.

  Larticle 8 del captol 1 del Decret 155/1994, de 28 de juny, per la qual es regulen els serveis educatius del Departament dEnsenyament, estableix les funcions dels equips d'assessorament i orientaci psicopedaggica. La identificaci i avaluaci de les necessitats educatives especials dels alumnes i la participaci en l'elaboraci i el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del currculum sn les funcions proposades en primer terme. El Decret preveu que ambdues han de ser dutes a terme en collaboraci amb els mestres i professors, especialistes i serveis especfics.

  Larticle 3 del captol 2 del Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre latenci educativa a lalumnat amb necessitats educatives especials, estableix que les necessitats educatives especials de lalumnat sidentificaran, avaluaran i determinaran mitjanant un procs davaluaci psicopedaggica i que el Departament dEnsenyament establir els criteris i procediments per efectuar aquesta avaluaci psicopedaggica.

  Aquest mateix Decret entn l'avaluaci psicopedaggica com un conjunt d'actuacions adreades a recollir, analitzar i valorar informaci sobre les condicions personals de l'alumne i la seva interacci amb el context escolar i familiar, que siguin rellevants per identificar les seves necessitats educatives i per fonamentar les decisions respecte als ajuts i suports que pot necessitar per assolir, al mxim possible, els objectius establerts en el currculum.

  Daltra banda, estableix que els equips d'assessorament i orientaci psicopedaggica (EAP) realitzaran l'avaluaci psicopedaggica utilitzant procediments centrats en l'observaci, les entrevistes, la revisi dels treballs realitzats per l'alumnat, els protocols i qestionaris referits a habilitats personals i socials i a competncies curriculars, que assegurin el carcter interactiu i contextual de l'avaluaci psicopedaggica i la seva interdisciplinarietat, i tindran en compte les avaluacions, diagnstics i orientacions dels equips destinats a l'atenci als infants i adolescents amb discapacitats o risc de patir-les, dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

  La Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci, estableix a larticle 82 sobre els criteris dorganitzaci dels centres per a atendre els alumnes amb trastorns daprenentatge o de comunicaci relacionats amb laprenentatge escolar: 1. El projecte educatiu de cada centre ha dincloure els elements metodolgics i

  organitzatius necessaris per a atendre adequadament els alumnes amb trastorns daprenentatge o de comunicaci que puguin afectar laprenentatge i la capacitat de relaci, de comunicaci o de comportament.

  2. LAdministraci educativa ha destablir, per mitj dels serveis educatius, protocols

  per a la identificaci dels trastorns daprenentatge o de comunicaci i latenci metodolgica adequada.

  La Resoluci ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de latenci educativa a lalumnat amb trastorns de laprenentatge, a larticle 4, assenyala sobre lavaluaci psicopedaggica:

  2. Lavaluaci psicopedaggica s el procs mitjanant el qual s'identifiquen les capacitats i dificultats dels alumnes amb TA i es concreten les seves necessitats eucatives en el procs d'ensenyament i aprenentatge, per ajustar el tipus de resposta educativa ms adequada i els suports que pugui necessitar.

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  ___ 4

  (...) Lavaluaci psicopedaggica ha de valorar la histria de lalumne en relaci amb el desenvolupament, la salut, la famlia, el procs educatiu, els resultats de les proves i observacions i la resposta a la intervenci.

  Lavaluaci psicopedaggica es realitza per lEAP a leducaci primria i per lorientador/a del centre educatiu a leducaci secundria obligatria, al batxillerat i a la formaci professional inicial i ensenyaments de rgim especial, i conclou amb linforme psicopedaggic.

  A linforme psicopedaggic cal fer constar el motiu que lorigina, els mbits avaluats i els resultats obtinguts, les orientacions per a lajustament del procs educatiu i els terminis en qu es revisaran. Tamb sha dinformar la famlia de la necessitat de fer una valoraci clnica, si escau.

  Dit duna altra manera, lavaluaci psicopedaggica t com a objectiu darrer ajustar la resposta educativa a les necessitats de lalumne, entenent que aquestes necessitats sn de dos tipus. El primer tipus fa referncia a les necessitats daprenentatge que han de ser cobertes per millorar ladquisici de competncies i el segon fa referncia als punts forts de lalumne i la necessitat que siguin valorats i potenciats com els pilars sobre els quals construir el seu aprenentatge.

  En tots els casos, i en el cas de lalumnat amb TDAH especialment, el context t un paper fonamental en la reducci o lexacerbaci de les dificultats daprenentatge.

  Un context estructurat, organitzat, amb expectatives clares, carregat de suports explcits que facin visibles les normes o els temps promour latenci i la concentraci en la tasca. La comprensi del funcionament cognitiu i emocional de lalumne promour el seu benestar, ladquisici daprenentatges i les bones relacions amb companys i adults.

  El conjunt dinstruments que proposa aquesta Guia estan destinats a lavaluaci psicopedaggica en el context natural. Lavaluaci psicopedaggica en el context natural permet valorar lalumne conjuntament amb els suports i ajuts que se li ofereixen. Al mateix temps considera la seva relaci amb companys i docents i amb la prpia tasca diria, i pot contribuir a la valoraci dels efectes de la intervenci educativa, de les mesures de suport i de la interacci de lalumne amb les persones de lentorn proper.

  Aquesta Guia, com la Guia per a mestres i professors, neix amb la voluntat de sumar-se al coneixement, a la motivaci i a lesfor dels docents per aconseguir que tot lalumnat assoleixi el mxim xit personal i escolar.

  Alba Espot

  Directora general dEducaci Infantil i Primria

  Teresa Pijoan

  Directora general dEducaci Secundria Obligatria i Batxillerat

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  ___ 5

  1. El TDAH

  El trastorn per dficit datenci amb hiperactivitat o sense (TDAH) s un trastorn del neurodesenvolupament que sinicia abans dels 12 anys i que afecta entre un 3 i un 7 % de nens i joves en edat escolar. Es caracteritza per un nivell dimpulsivitat, activitat i atenci no adequats a ledat de desenvolupament (APA, 2013).

  El patr de conducta del TDAH ha destar present en mltiples ambients i dna lloc a problemes en el rendiment social, educatiu i laboral.

  1.1. Criteris clnics

  Els criteris clnics del TDAH han variat al llarg del temps. Les actualitzacions dels sistemes de classificaci dels trastorns mentals, tant pel que fa al DSM com pel que fa al CIE, han anat modificant els criteris per ajustar-los a les dades que sobtenen del mateix s de les classificacions i de les dades que aporta la recerca.

  En el DSM-5 (APA, 2013), el TDAH ha estat classificat dins la categoria de trastorns del neurodesenvolupament (juntament amb la discapacitat cognitiva, el trastorn de lespectre autista i altres). Anteriorment, en el DSM-IV, el TDAH es conceptualitzava com un trastorn per dficit datenci i comportament pertorbador.

  Un altre canvi s que els smptomes de TDAH en la persona han destar presents abans dels 12 anys, en comparaci als 7 anys que, com a edat dinici, indicava el DSM-IV.

  En el DSM-5 no existeixen criteris dexclusi per a persones amb trastorn de lespectre autista, ats que els dos trastorns poden donar-se parallelament. El DSM-5, per, mant que els smptomes no han docrrer durant el curs de lesquizofrnia o un altre trastorn psictic i que no sexpliquen millor per un altre trastorn mental, com ara depressi o trastorn bipolar, trastorn d'ansietat, trastorn dissociatiu, trastorn de la personalitat o la intoxicaci o abstinncia de substncies.

  Criteris clnics del DSM-5

  A1. Inatenci

  Sis o ms dels smptomes dinatenci segents han destar presents en els darrers sis mesos amb tal grau que s inconsistent amb el nivell de desenvolupament i que t impacte directe en les activitats socials i acadmiques o laborals.

  a. Sovint no para atenci suficient als detalls o sequivoca per descuit en les tasques escolars, en la seva feina i en altres activitats (per exemple, passa per alt o es perd en els detalls, el treball s imprecs).

  b. Sovint t dificultats per mantenir latenci en les tasques o en les activitats ldiques (per exemple, t dificultat per restar concentrat en les conferncies, converses o en la lectura de textos llargs).

  c. Sovint sembla que no escolta quan se li parla directament (per exemple: sembla que la ment estigui en un altre lloc, fins i tot en absncia duna distracci bvia).

  d. Sovint no segueix instruccions i no acaba les tasques escolars, encrrecs o altres obligacions (per exemple comena les tasques, per fcilment perd la concentraci i es distreu; falla a lhora de finalitzar les tasques escolars, les tasques de la llar o les tasques en el lloc de treball).

  e. Sovint t dificultat per organitzar-se en tasques i activitats (per exemple, dificultat per gestionar tasques seqencials; dificultat per tenir cura i en ordre els materials i les pertinences; treball descuidat, desorganitzat; gesti pobra del temps; deixa de complir els terminis).

 • EL TDAH: DETECCI I ACTUACI EN LMBIT EDUCATIU

  ___ 6

  f. Sovint evita, li desagrada o s reticent a participar en tasques que necessitin dun esfor mental sostingut (per exemple, les tasques escolars o de la llar; en joves i adults: preparar informes, emplenar formularis o revisar documents llargs).

  g. Sovint perd els objectes necessaris per fer tasques o activitats (per exemple, material escolar, llapis, llibres, eines, carteres, claus, documents de treball, ulleres o telfons mbils).

  h. Sovint es distreu fcilment amb estmuls irrellevants (en joves i adults: pot incloure pensaments no relacionats).

  i. Sovint es mostra deixat en les activitats diries (per exemple, fent tasques rutinries, encrrecs; per a joves i adults: retornant trucades, pagant factures, oblidant les cites).

  A2. Hiperactivitat i impulsivitat

  Sis o ms dels smptomes segents han destar presents els darrers sis mesos amb tal grau que s inconsistent amb el nivell de desenvolupament i que t impacte directe e...

Recommended

View more >