Els estudis de l'Educaci Secundria Obligatria i de qualificaci professional inicial (PQPI) a partir dels 16 anys ... Prova d’accs a CFGM, ... batxillerat a distncia i del batxillerat

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Els estudis de l'Educaci Secundria Obligatria i de qualificaci professional inicial (PQPI) a partir...

 • 1

  Jornada d'orientaci educativa

  Matar, 19 dabril de 2012

  Els estudis de l'EducaciSecundria Obligatria i Batxillerat

 • 2

  ESO. NovetatsESO. Novetats

  Curs 2011-12 (Instruccions i ordre davaluaci) Avaluaci final ordinria juny Avaluaci final extraordinria setembre (activitats de

  recuperaci destiu i proves extraordinries) Possibilitat que lequip docent modifiqui la qualificaci de fins a

  2 matries (majoria 2/3) Document dorientacions sobre lavaluaci a lESO

  Curs 2012-13 (Instruccions i decret) Augment d1 hora setmanal de matemtiques a 2n i 4t curs

  ESO Matries optatives: mnim 10 alumnes llevat de les doferta

  obligada Nova optativa doferta obligada a 3r: emprenedoria

 • 3

  Assignacions horries ESOAssignacions horries ESO(modificaci de lAnnex 4 del Decret)

  M. Optatives especfiques

  Tres dentre les segents:

  Biologia i geologia

  Fsica i qumica

  Educaci visual i plstica

  Informtica

  Llat

  Msica

  Tecnologia

  Segona llengua estrangera

  * * possibilitat de separar4 4

  (1)

  2

 • 4

  Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenaci delsensenyaments de l'educaci secundria obligatria

  Decret XX/2012, de XX de XX, de modificaci de Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el

  procediment i els documents i requisits formals del procs d'avaluaci al'educaci secundria obligatria

  Ordre ENS/56/2012, de 8 de mar, de modiicaci de lOrdre EDU/295/2008,de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents irequisits formals del procs davaluaci a leducaci secundria obligatria

  Instruccions per al clcul de la qualificaci mitjana de l'educaci secundriaobligatria

  Resoluci EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula laconvocatria anual de les proves per a l'obtenci del ttol de graduat eneducaci secundria obligatria per a l'alumnat que no l'hagi obtingut enfinalitzar l'etapa esmentada

  DesenvolupamentDesenvolupament LOE (ESO) LOE (ESO)

 • 5

  Repetici de curs (fins als 18 anys)

  Programes de diversificaci curricular (des de 3r, o des de 2n cursati havent repetit algun curs)

  Proves lliures de matries soltes en el mateix centre (a partir dels18 anys* i durant els dos anys segents, mxim 5 matries)

  Programes de qualificaci professional inicial (PQPI) a partir dels16 anys (amb excepcions)

  Estudis per a Adults* (ms grans de 18 anys): a distncia presencials

  Proves lliures* en CFA per obtenir el ttol de GESO Prova daccs als CFGM (ms grans de 17 anys)

  *amb convalidacions

  Alternatives acadmiques a la no superaci de lESOAlternatives acadmiques a la no superaci de lESO

 • 6

  EfectesEfectes

  Efectes acadmics: Utilitat dun ttol per continuar estudisEx.: amb el ttol de GESO es pot accedir al batxillerat o a un CFGM

  Efectes laborals: Utilitat dun ttol per incorporar-se a un lloc de treballEx.: Amb el ttol de GESO es pot concrrer a oposicions a auxiliar administratiu

  EquivalnciesEquivalncies Equiv. acadmica: Similitud entre dos ttols o cursos per continuar estudis

  Ttol de tcnic (CFGM) = Ttol de GESO a efectes acadmics

  1r i 2n dESO aprovats: Sense utilitat acadmica

  Antic ttol de graduat escolar (EGB) = 1r i 2n curs dESO a efectes acadmics Antic ttol de BUP = 1r curs de batxillerat a efectes acadmics

  Equiv. laboral: Similitud entre dos ttols per incorporar-se a un lloc de treball Ttol de tcnic (CFGM) = Ttol de Batxiller a efectes laborals 1r i 2n dESO aprovats + prova daccs a GM = Ttol de GESO a efectes laborals

  Antic ttol de graduat escolar (EGB) = Ttol de GESO a efectes laborals

  Antic ttol de BUP = Ttol de Batxiller a efectes laborals

  Efectes i equivalncies dels ttolsEfectes i equivalncies dels ttols

 • 7

  Estudis equivalents a efectes laborals al ttol de GESOEstudis equivalents a efectes laborals al ttol de GESO Prova daccs a CFGM, a CFGS o a ensenyaments artstics superiors

  per a majors de 19 anys + 1r i 2n ESO (*)(*) A aquests efectes, es consideren equivalents a 1r i 2n dESO els estudis segents:

  Haver accedit a 3r dESO per decisi de la junta davaluaci i no per la impossibilitat legalde repetir 2n

  Escolaritat a lestranger equivalent a la necessria per cursar 3r dESO Antic 8 EGB + Certificat descolaritat Haver superat algun dels estudis segents:

  Nivell I ESO adults Un PGS i 1/3 dels mduls del CFGM Mduls A i B dun PQPI i 1/3 dels mduls del CFGM dels mduls dun CFGM 1/3 dels mduls dun CFGS 10 crdits ECTS dels ensenyaments artstics superiors

  Prova daccs a la universitat per als ms grans de 25 anys

  Antic certificat destudis primaris

  Antic ttol de graduat escolar (EGB)

 • 8

  Batxillerat. NovetatsBatxillerat. Novetats

  Curs 2011-12 (Instruccions i ordre davaluaci) Avaluaci final ordinria

  1r curs: juny 2n curs: maig

  Avaluaci final extraordinria 1r curs: setembre 2n curs: juny Possibilitat que lequip docent modifiqui la

  qualificaci de fins a 2 matries (majoria 2/3) Ttol de batxiller amb el ttol de tcnic de FP i les

  matries comunes de batxillerat

 • 9

  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenaci delsensenyaments de batxillerat

  Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen elprocediment i els documents i requisits formals del procs d'avaluaci idiversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptaci a lesparticularitats del batxillerat a distncia i del batxillerat nocturn

  Ordre ENS/62/2012, de 15 de mar, de modificaci de l'Ordre EDU/554/2008,de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i elsdocuments i requisits formals del procs d'avaluaci i diversos aspectesorganitzatius del batxillerat i la seva adaptaci a les particularitats delbatxillerat a distncia i del batxillerat nocturn.

  Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relaci de matries de modalitatdel batxillerat que es vinculen a les proves daccs a la universitat

  Instruccions per a determinar el currculum de lalumnat que, havent cursatmatries de batxillerat del pla destudis establert per la Llei Orgnica 1/1990,de 3 doctubre, dOrdenaci General del Sistema Educatiu (LOGSE),sincorpora al batxillerat establert per la Llei Orgnica 2/2006, de 3 de maig,dEducaci (LOE) a partir del curs 2009-2010

  DesenvolupamentDesenvolupament LOE (batxillerat) LOE (batxillerat)

 • 10

  1r 2nLlengua catalana i literatura 2 2Llengua castellana i literatura 2 2Llengua estrangera 3 3Educaci fsica 2 -Filosofia i ciutadania 2 -Cincies per al mn contemporani 2 -Histria de la Filosofia - 3Histria - 3Tutoria 1 1Religi (voluntria) - / 2* -Treball de recerca (alumnat 70 hores)TOTAL 14 14

  Matria modalitat 1 4 4Matria modalitat 2 4 4Matria modalitat 3 4 4Matria modalitat 4 o optatives 4 / 2* 4TOTAL 16 16

  30 30

  * Lalumnat que cursi religi far una matria optativa de dues hores per completar la franja horria

  Horaris BatxilleratHoraris Batxillerat

 • 11

  Arts

  Cincies i tecnologia

  Humanitats i cincies socials

  Lalumnat ha de cursar un mnim de 6 (5+1) matries demodalitat.

  Modalitats del batxilleratModalitats del batxillerat

 • 12

  Arts: via arts plstiques, imatge i disseny via arts escniques, msica i dansa

  Sadrea a persones interessades en els fenmensartstics, caracteritzats per la sensibilitat, lexpressi i lacreativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que nonecessriament amb un perfil dintrpret entorn del mnaudiovisual, les arts grfiques, el disseny, el patronatge,els mitjans de comunicaci, la publicitat, les artsescniques, la producci i gesti dempreses del sectorcultural o lanimaci cultural i social.

  Modalitats del batxillerat (I)Modalitats del batxillerat (I)

 • 13

  via imatge, arts plstiques i disseny

  Cultura audiovisualDibuix artstic I i IIDibuix tcnic I i IIDissenyHistria de lartTcniques dexpressi graficoplsticaVolum

  via msica, dansa i arts escniques

  Anlisi musical I i IIAnatomia aplicadaArts escniquesCultura audiovisualHistria de la msica i de la dansaLlenguatge i prctica musicalLiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana

  * Es mant el Batxillerat musical / Batxillerat de dansa

  a) Arts:

  Matries de modalitat (I)Matries de modalitat (I)

 • 14

  Cincies i tecnologia

  Sadrea a lalumnat interessat per les cinciesexperimentals, les matemtiques, els estudis relacionatsamb continguts cientificosanitaris i el mn dels processostecnolgics i dels materials, instruments, aparells imquines utilitzats en la producci de bns i serveis.

  Humanitats i cincies socials

  Sadrea a lalumnat amb inquietuds relacionades ambels estudis lingstics i literaris, la filosofia, lesmanifestacions culturals, les cincies socials, jurdiques,poltiques i econmiques, la gesti i administraci pblica,la comunicaci, les relacions pbliques, la publicitat, elturisme i altres serveis doci.

  Modalitats del batxillerat (II)Modalitats del batxillerat (II)

 • 15

  b) Cincies i tecnologia

  Biologia I i IIC. de la Terra i del medi ambient I i IIDibuix tcnic I i IIElectrotcniaFsica I i IIMatemtiques I i IIQumica I i IITecnologia industrial I i II

  c) Humanitats i cincies socials

  EconomiaEconomia de lempresa I i IIGeografiaGrec I i IIHistria de lartHistria del mn contemporaniLlat I i IIMatemtiques aplicades a les CCSS I i IILiteratura universalLiteratura catalanaLiteratura castellana

  Matries de modalitat (II)Matries de modalitat (II)

 • 16

  AvaluaciAvaluaci i promoci i promoci en l en letapa de Batxilleratetapa de Batxillerat Pas de primer a 2n:

  Mxim dues matries su