Click here to load reader

Emotioneel intelligent 10o ONDERHANDELEN c.pdf · PDF file Onderhandelen is een bijzondere vorm van communicatie. Wanneer beide partijen open staan voor samenwerking valt onderhandelen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Emotioneel intelligent 10o ONDERHANDELEN c.pdf · PDF file Onderhandelen is een...

 • Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN

  1510o Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN ADC commv © VEWA 2015 3

  Emotioneel intelligent

  ONDERHANDELEN Getting to Yes

  Alphonse Degryse, ADC commv

  1510o Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN ADC commv © VEWA 2015

  Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs.

  Gebruik van de inhoud door derden is vrij mits volledige bronvermelding

  .

 • Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN

  1510o Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN ADC commv © VEWA 2015 4

  Onderhandelen doen we elke dag.

  Gewoon omdat we elke dag opnieuw tot afspraken

  moeten komen met anderen, ondanks menings- en

  andere verschillen in opvattingen tussen de

  partijen. Op het einde van de rit kan je samen maar

  één afspraak weerhouden, dus moeten de

  verschillen worden dicht gereden op een manier

  dat beiden toch wat buit binnen halen. En dàt doe

  je door te onderhandelen.

  Onderhandelingen kunnen over van alles en nog

  wat gaan; ze kunnen heel zwaarwichtig zijn, maar

  ook heel eenvoudig. Onderhandelingen spelen zich

  af in de privé sfeer, met familie of in de

  vriendenkring, met collega's op het werk, of met

  klanten of leveranciers.

  Ze gaan over geld, over tijd, over prioriteit, of over

  elke andere modaliteit waar mensen over hun

  onenigheid moeten stappen en het eens moeten

  worden alvorens samen verder te kunnen.

  Zijn er dan geen alternatieven? Die zijn er bijna

  altijd, maar ze zijn vaak zo onaantrekkelijk dat je

  beter een onderhandelde overeenkomst hebt dan

  helemaal geen. Want geen overeenkomst doet de

  samenwerking op andere vlakken wellicht ook

  geen goed, of drijft de partijen misschien in ruzie

  uiteen. En wat daarna? Neemt iemand anders dan

  je plaats in? En hoeveel gaat je dat kosten: geld,

  imago, ...?

  Soms heeft één partij wel degelijk een alternatief,

  een zgn. BATNA (Best Alternative to No Negotiated

  Agreement), een stok achter de deur dus. Dat geeft

  hem natuurlijk extra macht aan de tafel, want hij

  zou er op elk moment gewoon kunnen uit

  stappen. Macht is een belangrijk middel tijdens

  onderhandelingen. Minder aantrekkelijk is een

  TINA, There is no Alternative. De gevolgen van een

  niet-akkoord zijn dan zo drastisch en

  onvoorspelbaar voor de partijen dat ze toch maar

  liever samen door gaan. In dàt geval zitten de

  onderhandelaars aan elkaar vast, en moéten ze er

  samen uit komen. Dat kan tot records leiden in

  onderhandelen; zo is België met z'n 541 dagen

  recordhouder in regeringsformatie (Bron:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Regeringsformatie_Be

  lgi%C3%AB_2010-2011)

  Op de keper beschouwd wordt onderhandelen

  getypeerd door 3 aspecten: samen verschillen

  overbruggen zodat beiden buit zouden binnen

  halen.

  Onderhandelaars onderzoeken belangen, intenties

  en posities, en ruilen met elkaar, een toegeving

  tegen een toegeving. Hierbij houden ze natuurlijk

  heel erg in de gaten dat ze niet te veel weg geven,

  en fatsoenlijke waarde in ruil krijgen.

  Onderhandelaars proberen intussen hun eigen

  belangen veilig te stellen, en een zekere macht te

  verwerven aan de tafel. Hierdoor ontstaan soms

  complexe onderhandelingsspelletjes, met zichtbare

  en onzichtbare betrokkenen.

  Onderhandelen is een bijzondere vorm van

  communicatie. Wanneer beide partijen open staan

  voor samenwerking valt onderhandelen nog wel

  mee, maar vaak is de wil bij één van beiden

  (schijnbaar) zoek, of komt er een onderhandeling

  omdat er geen weg naast is. Dan wordt

  onderhandelen best lastig, en soms zenuwslopend.

  We maken in deze monografie een verkennende

  helikoptervlucht over het fenomeen

  onderhandelen, de overwegingen en keuzes die je

  kan maken en de druk die je kan voeren op de

  onderhandelingen. Je leert inzicht krijgen in de

  methoden van anderen, incluis de spelletjes en

  trucjes die er bij kunnen horen. Je hebt een

  instrument in handen om je systematisch voor te

  bereiden en overzichtelijk concessieruimte in te

  plannen. Je kan beter de grenzen aan je

  toegeeflijkheid plannen, inbouwen en beheren.

  We beseffen dat in het echte leven

  onderhandelingen soms tussen meer dan 2

  partijen verlopen. Om de materie niet nog

  complexer te maken hebben we ervoor geopteerd

  ons te beperken tot een context van telkens

  slechts 2 onderhandelende organisaties en/of

  personen.

  Voorbeelden

  In een poging om de verschillende aspecten van

  onderhandelen te plaatsen in voor iedereen

  herkenbare situaties zullen we regelmatig

  refereren naar 3 professionele voorbeelden die we

  hierna kort beschrijven. We vertrouwen er op dat

  we op deze wijze onderhandelen dichter bij jouw

 • Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN

  1510o Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN ADC commv © VEWA 2015 5

  dagelijkse praktijk kunnen brengen, ongeacht waar

  je het wil gebruiken.

  We citeren ook een aantal externe artikelen; deze

  gaan vaak over verkopers en geld. Vervang in

  gedachten verkopers door onderhandelaars, klant

  door gesprekspartner en geld door belangrijke

  voorwaarden, en de voorbeelden worden meteen

  herkenbaar en copieerbaar naar een andere dan

  een verkoopsomgeving.

  casus interne (budget)afspraken

  De verschillende afdelingen* van het bedrijf/de organisatie hebben elk een werkingsbudget ingediend voor volgend jaar.

  Het totale bedrag overstijgt echter in belangrijke mate het totaal beschikbaar budget. De directeur geeft aan dat de

  afdelingen onderling moeten overleggen hoe ze dit regelen. Ze krijgen een week. Anders neemt de directeur zelf de

  beslissingen. Niemand staat te springen om budget in te leveren, maar het alternatief van de botte directiebijl is evenmin

  aantrekkelijk.

  * administratie (onthaal & secretariaat), personeelsdienst, technisch-grafische afdeling, sales & promotion, informaticadienst,

  boekhouding

  casus verkoop

  De verkoper heeft met een klant gesprekken gevoerd over producten, waarna hij een offerte heeft gemaakt. De klant laat

  weten principieel geïnteresseerd te zijn in het aanbod, maar niet akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die de

  offerte vermeldt. Beide partijen zullen hierover moeten overleggen.

  casus loonadministratie

  Ingevolge een fout op de loonadministratie kreeg Frans gedurende 3 jaar ten onrechte een veel te hoge

  kostenvergoeding. Het gaat om een onterecht ontvangen bedrag van ongeveer 23.000 EUR. Nu dit bekend is wil de baas

  van Frans de centen terug. Juridisch is het echter erg onzeker of hij dit nog wel kan terug vragen. Een onderlinge

  overeenkomst lijkt daarom een beter idee. Hoe krijgt de baas Frans zo ver?

  INHOUD

 • Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN

  1510o Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN ADC commv © VEWA 2015 6

  Deze syllabus is opgemaakt in MindManager 15

 • Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN

  1510o Emotioneel intelligent ONDERHANDELEN ADC commv © VEWA 2015 7

  1 ONDERHANDELEN IS NIET ALTIJD

  ZINVOL .................................................. 9

  2 BEMIDDELEN om de onderhandelingen

  vooruit te helpen ................................. 13

  3 WAT SPEELT ER aan de

  onderhandelingstafel ........................... 14

  3.1 Context, doelen en verwachtingen

  SMART stellen............................................ 16

  3.2 Belang, belangen en temperament

  bepalen onderhandelingsstijl .................... 21

  3.2.1 De assen van Mastenbroek .......... 22

  3.2.2 De Harvard Method ...................... 25

  3.3 Macht .................................................. 30

  3.4 Vrijwilligheid en bereidheid................. 32

  3.5 Vertrouwen opbouwen door een

  emotioneel intelliigente aanpak ............... 33

  3.6 Heeft iedereen wel een mandaat? En

  zitten alle mandatarissen wel aan tafel? ... 39

  3.7 Tijd ....................................................... 42

  3.8 Concessies. Wat is de prijs van een

  wel/niet overeenkomst? ........................... 42

  3.9 Onderhandelingsmatrix ....................... 46

  4 STAPSGEWIJZE

  ONDERHANDELINGSPROCES ................ 55

  4.1 Voorbereiding ...................................... 55

  4.2 Snelle checklist onderhandelen ........... 58

  4.3 Hoeveel steun geniet je bij je

  achterban?................................................. 62

  4.4 Samen aan de onderhandeltafel ......... 62

  4.5 Opvolging en nazorg ............................ 70

  4.6 Je kan niet altijd winnen, maar wel altijd

  leren........................................................... 71

  5 HET LOOPT NIET ALTIJD VAN EEN LEIEN

  DAKJE. De tegenpartij ... ......................

Search related