Én is vagyok az Atyaistentől.pdf

Embed Size (px)

Text of Én is vagyok az Atyaistentől.pdf

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  1/24

  n is vagyok az Atyaistentl

  hozzd kvet!

  Klement Kornl cserksztiszt

  EG EG"#$EK %AGA&'A(A

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  2/24

  Kiad: Klfldi Magyar Cserksz Szvetsg I. ker.

  Trskiad: 84. sz. Leel!vezr Cs"s. Ma#$afra$kf%rt

  &ls' kiads: (lv)!*erlag +,- /-er$-%rg 0180

  Ms)dik #av2t)tt kiads: 3

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  3/24

  (A(A)*% +EG'K

  5evezets *

  0. *ilgk6 s a "s)daszarvas *

  3. ( "s)daszarvas s az erdei vad visz)$ya *

  7. Kis kitr' a r)vs2rs)z *

  sszef)glals *

  9++&L;K *

  0.

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  4/24

  &z a felf)gs ,egkveteli az)$-a$ az ered,$yek vilg)s )sztly)zst is.*lassz%k kl$ a -iz)$y)sat a valsz2$?t'l s a leetsgest'l.

  &gy ilye$fa#ta vizsglat $e, f)lytatat le kii$d%l feltevsek B,%$ka!y6)tzisek$lkl. Csak ezek ,egf)gal,azsa -izt)s2t#a a "lir$y)s k%tat,%$ktE a)l 6ersze

  vak)d$i kell attlE )gy a feltevsek ,r ,ag%k-a$ f)glal#k a vlaszt.

  Fgy f)gal,azta, ,eg a feltevseket:

  ( regs szvegek felteet'leg ka6"s)lat-a$ ll$ak a ,agyar 'svallssal.

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  5/24

  )zzd kvet.a#E regE re#te,JegE re#te,

  N. ),l)k),)$ vagy)$

  9lkel'E f$yes $a6/ldala,)$ vagy)$Ordli sz6 )lda#E regE re#te,JegE re#te,

  @. e#E ,r kit ad#%$kP

  (

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  6/24

  (z Ht #elk6 ige$ s)k elye$ ,eg#ele$ik. Fgy 6l. a ,egigzs fel)ldsra alkal,as-alat)$sze$tgyrgyi r)lvass-a$: >&li$d%lt az (tyaiste$ az igaz Ht)$.> B0 s egy"sHz elle$i -?vs szveg-e$: =ra,E ,i$de$at Rriste$ MHlk regsE $agy Ht>.>M)$d ld)ttE r%$k Rriste$: ! )v i$d%ltat)k ez regs rgi $agy Ht)$P>B3

  &zt az kesE rege-eliE rgiE igaz s $agy %tat Ka$dra Ka-)s szeri$t =(z 'sfelf)gsrtel,-e$ ,s$akE ,i$t a 9e#rkz$ekE vagy az g /rszgHt#$akE Iste$ek Ht#$ak$e, is sza-ad. teki$te$$k.>B7 &z 6edig a ,agyar ,it)lgi-a$ ,g a adakHt#$l is id'se-- kife#ezs. Kl$-e$ a Te#Ht a ger,$)ktl tvett $v s $e, fediaz 'si ,agyar vallsi f)gal,at.

  e ,g = rgi t26%sH $6-allad$k is ! -r kereszt$yies2tettf)r,-a$ ! err'l az Rtrl -eszl: =9l s flteki$te a ,ag)s egek-e. &gy sz6gyal)g!sv$y t )tt #'dgl le>. B4 Mivel a lt),s $a66al trt$ikE ,g aszivrv$yra is g)$d)lat%$k. e akk)r se, vagy%$k ,essze a rgi $agy RttlEisze$ ezt =;#szakai Szivrv$y$ak> is is,erte $6$k.

  B0 Magyar G6dal)k II. ktetE 3. )ldal

  B3 Magyar G6dal)k II. ktetE 30. )ldal

  B7 Ka$dra Ka-)s: (z 'si ,agyar itvilgE [email protected] )ldalE +)$d)lat K$yvkiadE 5%da6estE [email protected]

  B4 Magyar $6-alladkE [email protected] )ldalE Sz6ir)dal,i K$yvkiadE 5%da6estE [email protected]

  Amellett keletkezik egy halast34lls

  Kat)$a I,reE aki a G6dal)k!kteteiez a ,agyarz szvegeket 2rtaE ,eg#egyzi:=alast!lls valsz2$?leg elker2tett alszely. B0

  G)sE ez egyltal$ $e, valsz2$?. Mi$de$ fal%si e,-er t%d#aE )gy az =lls> ,i$digegy fedett s )ldalait teki$tveE rsz-e$ vagy tel#ese$ $yit)tt terletet #ele$t. Ggy

  )szl)6 tartat egy tet'tE s az ,r egy lls. a r), )ldalrl fala is va$E az is egylls.

  e )gya$ is ka6"s)lat az gi $agy Rt)zE egy Kat)$a!fleE =elker2tettalszely>P t -iz)$y se)gya$ se,. e szere$"sre va$ az =lls>!$ak ,s#ele$tse is. 9al%si $6$k #szaka s)ksz)r ,g ,a is a "sillag)k B)ldE &sta#$alst-. #rsa szeri$t igaz)dikE

  ,ri az id' ,HlstE s a "sillag)k =llsa> B+$"zl!szekrE *ast%skE 9iastyHk st-.szeri$t t#k)zdik. Tet -iz)$y)sa$ a alast!"sillagk6 llsrl va$ sz. S

  t$ylegese$ a alak ,a is az kes Gagy Rt k)sz)rH#a ,ellett tallatk. Mgkzele-- v)ltakE a a "sillagtrk6et 3 vvel visszaf)rgat#%k.

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  7/24

  T$y azE )gy fldi vilg%$k B7. &z a "s)datE ,i$ta)gya$ a fe$ti alast isE felteet'leg az)$)s E a)l a ,egalt Il%sk-l a felt,adt Il)$a lettE at$drek kirly$'#e: a T$drsz6 Il)$a. e a allal #elk6ezett Iste$fiH is az letvizt )zta el az e,-erisg$ek.

  B0 Magyar G6dal)k II. ktetE @3. )ldalE Sz6ir)dal,i K$yvkiadE 5%da6estE [email protected]

  B3 a$s )lzer: (str)l)gie verst$dli"E Q0. )ldalE 9is"er *erlagE 9ra$kf%rtUM. [email protected]

  B7 Magyar G6dal)k II. ktetE 078. )ldal

  Azt is 5el5og 6 Az a0r3 srocska

  (z gi Gagy RtE a alak!"sillagk6 #elk6ek-'l l)gik%sa$ kvetkezikE )gy ittfld$kr'l va$ sz. Mr a kife#ezs =sr)"ska> is a srg)ly k6zettrs2tst vlt#a ki.

  &,lkezz$k: a rgi 6ilta!dal-a$ Bakik fll$zett-e$ ltattk -)lyg$kat is arrl$ekel$ekE )gy =rHgd fel ezt a srg)lyt.>.

  )gy ez a srg)ly fld!-)lyg$kra v)$atk)zikE -iz)$y2t#a a fe$t e,l2tett r)lvasszveg-'l vett idzet: =Mi$k is el,egy$kE Hgy,)$dE U &z fekete fld sz2$re>. B0

  S egy ,sik regs$ek =&gy fekete 6zsit>!rl -eszl. B3 G)sE a =fekete 6zsit> egyletta$i k6tele$sgE de sr)sE fekete fldg)ly$k v)$atk)zs-a$ tel#ese$ elytll.

  O, a ki"si$y2t' k6z' ="ska> s az =a6r> #elz' is "sak a $agy gi Rt s -)lyg$kszi$te kife#ezetetle$ $agysgre$di visz)$y-l rtet'. S ,gis =felf)g> ezt a,retetle$ $agysg)t a ki"si$yke 6)rsze,. Gyilv$ tvitt rtel,? felf)gsrl va$sz. Rgy rte$d'E )gy az =a6r sr)"ska>E a ,i 9lda$y$kE is ,ag-a$ )rd#a aMi$de$sgetE ,i$t a)gya$ egyetle$ "se66 is a vgtele$ te$gert.

  e ide ,%tat egy ,sik kife#ezs is: =&gy kis kerek 6zsit>E a,ely szi$t$ a =fldkerek>!velE a fldkereksggel )zat sszefggs-e.B7

  B0 Magyar G6dal)k II. ktetE 30. )ldal

  B3 t vszzad ,agyar verseiE [email protected]

  B7 Magyar $6dal)k II. ktetE 07Q. )ldal

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  8/24

  Arra is rszokik 6 7soda5i2 szarvas

  ( "s)daszarvas $e, sz)r%l kl$se-- ,agyarzatra. 9)rrs-eli el'f)rd%lsare$dk2vl sz,)s. =Cs)dafi#H szarvas>B0E =(--a$ legelszget Cs)dafiH szarvas>B3E=Cs)datv' szarvas)k>B7.

  &z ter,szetese$ az)$)s %$)r s Magyar "s)daszarvasvalE a,ely akereszt$ysg felvtele %t$ is t)v-- l. Fgy Sze$t Lszl lt),s-a$: =egyszerreegy szarvas #ele$t ,eg el'ttk. Szarvai tele v)ltak g' gyertykkal...> =M)$dta erreSze$t Lszl: ! 5iz)$y $e, szarvas v)lt ezE a$e, Iste$ a$gyala>.B4

  e a = $6-allad$k >f)d)r fe#r -r$ya> is a Cs)daszarvaskereszt$y vlt)zata. BN isze$ ,r 'sid'k-e$ isE $eveztk Iste$fit az Iste$5r$y$ak is. Itt si$"s elle$t,)$ds.

  S't -iz)$y)sra veet'E )gy a kereszt$y %-ert%s!szarvas is a Cs)daszarvasravezetet' visszaE a$$ak egyik kz6k)ri vlt)zata. Szt. %-ert%s $,etalfldi6s6k [email protected]@ lt),s-a$ szarvas #ele$t ,eg aga$"sai kztt kereszttel. BQ

  Kzai s

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  9/24

  *ldalamon vagyon 6 &rdli sz0 hold:

  +o;; vesmen vannak 6 Az gi csillagok.

  =( $a6)tE s a dat szarva kztt )zv$ (

  f$ys "sillag)t a ),l)k$ )zta.B0 &gy igzs elle$i r)lvass-a$ is ez a r),#elk6 f)rd%l el': =(z els' ,)$d:

  /lya$ sz6 a E a r)lvass "sak="sillag)t> e,l2t. Kii$d%l szveg$k az)$-a$ =gi "sillag)krl> -eszl. ( ltszlag)selle$t,)$ds fel)lddikE a az &sta#$al!"sillag)t kett's "sillag$ak B&sti "sillag sa#$ali "sillag rtel,ezzk. &z "sillag!agy),$yai$k ala6#$ tel#ese$ sza-ly)s.

  K),#ty 5erze Gagy BN. *agy is,eretle$szerz't'l: =;kes "sillag)kkalE $a66al s a )lddal>.BQ

  =( $a6f$y tr$%s)dE a sz6 )ld zs,)ly)dE U ( ,agas kk egek te st)r)dE UJagy)g$ak fe#ede$ kese$E f$yese$E U Mi$t gi k)r)$aE a "sillag)k>[email protected]

  G)s vizsgl#%k ,eg a r), #elk6et. ( $a6rl 5)s$yk S$d)r gy?#tse ad sz,)t:=( Ga6 a Wiste$$ek a lelkeE az vilg2t $ek$kE az ld)tt> Badikfalva!Xal)ta-)zs)k.=( szkelysg Hgy k6zeliE )gy az Iste$$ek az ere#e s%grzik a Ga6-l>BIste$seg2ts!alsztelek. =(z ld)tt Ga6E stE ,eleg2tE Hgy tart#%kE ' az Iste$$ek a#sga>B ($drsfalva!(6al. =( Ga6E az ld)ttE az Iste$$ek az akarattya> BLsz6ed!Mk$yes. =(z Iste$ )rd)z#a a Ga6)t. (z %gye ,$kt t6llE az #r ,$ktE egsz$a6 vigyz re$k. t $e, 2gy va$ a $a6valP>B8

  ( szvegek-'l vilg)sa$ kit?$ikE )gy $e, $a6i,dsrl va$ szE isze$ $yilv$vala $a6 #elk6i felf)gsa: a Mi$de$at szeretet$ekE #sg$ak s akarat$ak ! tetelv)$t t%la#d)$sgai$ak ! gi #ele. Fgy azt$ tel#ese$ rtet'E )gy ez a #elk6 az

  Iste$i 9iHraE B1.=9elragy)g i,,r)$ f$yessges $a6#a> B0. =Sz6 keletE sz6 $a6 Gi$"s -e$$ed

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  10/24

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  11/24

  B1 )zsa$$aE 0N. $ek

  B0 )zsa$$aE 7Q. $ek

  B00 )zsa$$aE 71. $ek

  B03 )zsa$$aE 3N1. $ek

  B07 Ka$dra Ka-)s: (z 'si ,agyar itvilgE ,i$t fe$tE 7N8!7Q4. )ldalak

  B04 Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE @07. )ldal

  B0N arkai Istv$ ($drs: Jeg%l%s!Orgyl%sE Asi gykrE ,i$t fe$tE [email protected] Q. sz, 3!33 )ldalak.

  B0Q Illys +y%la: etve$t ,agyar $6,eseE Mra 9ere$" K$yvkiadE 5%da6estE 01QQ. 01Q. )ldal

  (z &sta#$al s a rz ka6"s)ldsrl ,r szlt%$k. Mai $ev$ a *$%sz=(ssz2ri-a$ Istar BHr$' $evezet alatt a ter,szet $agy iste$$'#e s a $'iessg,egsze,lyes2t'#e v)lt>.B0

  &ez "sak azt f?zet#kE )gy az &sta#$al -iz)$y ,r #val el'-- az ;l'!($aBIl)$aE a 5)ld)gassz)$yE "sillaga v)lt. Mg ,ai $a6 is asz$lat-a$ va$ ez az 'si#elk6: =Me$$y)rszgi f$yessges sz6 a#$al>. B3 =Me$$y)rszgi f$yes a#$al>.B7

  ( ,r idzett Trk$yi egri ka$)$)kE ki$ek Kat)lik%s &gyzi ;$ektra 08NN!-e$#ele$t ,egE itt is t%dat)sa$ alkal,azta az 'si #elk6et: =(z rk $a6 a#$ala U Te vagyld)tt Sz?za$ya>. B4 S'tE az &sta#$al "sillag)t isE a 6araszti agy),$y)k$ak,egfelel'e$E kett'$ek veszi: =TeE a#$al"sillag vagy U ;lt$k a#$al$. ;s aelkzelget lt$k alk)$yaE U Te vagy vigasztel#es &sti "sillaga> BN Is,eretle$szerz't'l: =dvzlgy vilg assz)$yaE U Me$$y)rszg$ak kirly$#aE U dvzlgya#$al "sillaga>. BQ

  Meg#egyze$d'E )gy 6l. a $,et egyzi $ekesk$yvek te$geri "sillagrlBMeeresster$ -eszl$ek a Sze$t Mrival Beilige Maria ! s s)ase, a Sz?zMrival B. Sz?zMrit ,g a ,Hlt szzad-a$ is KIS(SSW/GZ!$ak tart)ttk.

  =Ki az a Gagy-)ld)gassz)$yP 9eleletl Sze$t ($$t ka6#%k.> B8 =*ilg)s az isE )gyaz ($$a $v eredete $e, ,sE ,i$t a$ya szav%$kE a,ely a s%,r-e$ ,g a$$aalak-a$ v)lt ,egE ,2g a ,ai trk $yelvek-e$ is a$a alak-a$ l.>B1

  Csak a $vaz)$)ssg$ak ksz$et'E )gy a s)kig ,agtala$sggal kszkd'

  Sze$t ($$a az)$)s%lat)tt az letet sz$tele$l raszt Gagy-)ld)gassz)$$yal

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  12/24

  Lsd: (G g vagy Iste$ (G!GI vagy (G!G(E =g!i>E vagy =g!-'l>E lv$ itt aszvgi =!i>E ir$yatr)z!rag s =!a> ! ki,)$dva =!$a> a

  s%,er l)kat2v%s #ell'#e. B0

  B0 Ka$dra Ka-)s: (z [si ,agyar itvilgE ,i$t fe$t. 40. )ldal

  B3 )zsa$$aE 00. $ek

  B7 )zsa$$aE 03. $ek

  B4 )zsa$$aE 0Q. $ek

  BN )zsa$$aE 01N. $ek

  BQ (ra$y K)r)$aE Jzsa Kl,$ Kiad 5%da6estE 73. kiads

  3QQ. )ldal

  [email protected] )zsa$$aE 01N. $ek

  B8 Ka$dra Ka-)s: \si ,agyar itvilgE ,i$t fe$tE 734!73N. )ldalak

  B1 Magyar (d)r#$: ( lelkiis,eret ara$ytkreE %$a K$yvkiad

  Wri"E [email protected] @8. )ldal

  B0 Xr)f. 5adi$y

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  13/24

  #zarvam vagyon< 6 Ezer vagyon! 6

  #zarvam hegyin vannak 6 #zzezer svnyek. 6

  Gy=laszlag1 Gy=laszlag1 6 >8?oltatlan al=sznak.

  sszevetsre as)$l szvegek: =Cs)dafi#H szarvas$ak U &zer ga!-)ga U &zer,isegyertyaE U +yH#tatla$ gy%llad#kE U Ytatla$ al%d#k> B0 *agy: =&zergH -)gaE U&zer ,isegyertyaE U +y%lladva gy%llad#kE U (ltatva al%d#k>.B3

  (z ,r sz,%$kra "sak$e, ter,szetesE )gy a =f)d)r fe#r -r$y> #ele$ik ,eg: =Kt sz6 ara$y 6ere"Ea#E a kt szarv-a. U (#E a kt dal$ kt sz6 g' gyertyaE U Me$$yi sz're!szlaEa$$yi "sillag ra#ta>.B7

  ( ,)$d-a$: =9elelte Sze$t Lszl: U Ge, aga$"s)kE a$e, szr$yak v)ltak az)kE UGe, is g' gyertykE U a$e, f$yes t)llak v)ltak az)k>. B4

  K),#ty szeri$t: =a "s%dafe#? szarvas $e, ,sE ,i$t gi llatE ,ely az elsllyedt$a6)t szarvai kzt H#ra felszll$i seg2ti.> BN &z a ,agyarzat a Cs)daszarvasszere6t lesz?k2ti a $a6 esete$k$ti ,egseg2tsreE s $e, veszi figyele,-eE )gy$e, "sak a $a6)tE a$e, az egsz *ilg,i$de$sget )rd)zza sz$tele$l.

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  14/24

  Msrszt az =gi llat> kife#ezs a va$$ak.Gyilv$val a Mi$de$sg k6es -rz)lsa. (z egsz g-)lt)zat)t Bs $e,"sak a$a6)tE )ldat s az &sta#$altE de a "sillagsv$yeket isE a galaVis)kat a =Cs)dafiH

  szarvas> aga$"s$ s ,ag$ )rd)zza. ( =sv$yek> %gya$is a "sillagkdketidzikE s "sak -,%lva krdezet#kE )gy )$$a$ t%dtk ezt az 'sid'k regseiP

  ( "sillag)kra %tal a =gy%laszlag> kife#ezs is. Kat)$a ezt a szt =gyH#tatla$E gyH#ts$lkli> rtele,-e$ rgz2ti.BQ &zt er's2ti a t--i szvegek-e$ el'f)rd%l =gyH#tatla$gy%llad#k> is. e erre ,%tat az 'si =lag> l$g szav%$k is. &--'l lett a "sillag Bki!"si!lag. (zt ,r a$gsHly)z$i se, kellE )gy val-a$ "sak a "sillag)k gy%llad$akeste gyH#tatla$%lE ,i$ta)gya$ a#$al-a$ )ltatla$%l kial%d$ak.

  ( =,isegyertya> ter,szetese$ kereszt$y -eatsE de fizikai rtele,-e$ tel#ese$elyesE isze$ a gyertyal$g t$yleg Bki!"si!lag ki"si l$g s a 6islk)l

  "sillag)k)z ige$ as)$l.

  Meg kell e,lkez$i egy ,sik 'si k6r'lE a,ely ,s szveg-e$ #ele$tkezik: =J'tkrE rgi trv$y>[email protected] =Jt krE rgi trv2$> B8 &gy k$)si Bdvarely ,egye tli$a6f)rd%li ksz$t'-e$: =Mert -e#ttek a rgiek Jgi trv$y: $agy rt kr. t$)ssza$ slt 6e"se$ye. Szarva teli f'tt 6ere""el>. B1

  (z idzetek rzkeltetikE )gy -r elt)rz%lta$E de itt is egy $agy)$ rgi #elk6#ele$tkezik. K),#ty szeri$t: =a#$dksz)-)rE a slt kr #elk6eE a $a6 tiszteletrefelld)z)tt -ika #elk6e re#t'zik -e$$e>.B0 Kat)$$ak az a vle,$yeE )gy =azH#vi rgi llatalak)sk)ds e,lkt 'rzi>.B00 Csak t az llatalak)sk)!ds$ak is v)ltrge$ t%d)tt rtel,e. K),#ty ,eg is #egyziE )gy a =szarvas trsa a -ika>.

  Xersze az asztr)lgia itt $e, t#k)zatla$: =Cyrill 9aga$ szeri$t a legid'se--W)dik%s Bllatkr a 5ika kz6s' rsz-e$ ll (lde-r$ ll"sillaggal i$d%lt. &z azt#ele$tiE )gy az llatkr alkal,azsa ,r a 5ika!k)rszak-a$ ! a,ely Kriszt%s el'tt4071!-e$ kezd'dtt ! asz$lat)s v)lt.> Lsd az egyi6t),iak O6isz!-ik#t a szarvaikztt -rz)lt $a66al. ( k$)si =J't krE rgi trv$y. Szarva teli f'tt 6ere""el>$agy)$ is #l -eillik a *rs Br't 5ika!k)rszak-a.

  =Krl-ell Kriszt%s el'tt 01N7!-a$ l6ett a tavaszi $a6f)rd%l a K)s!#egy-eE s

  +lead)D arra figyel,eztet arraE )gy a--a$ az id'-e$ rte el az egyi6t),ik%lt%sz-a$ a K)siste$ (,)$ tisztelete "sH"s6)$t#t.> Lsd ekk)r a k)s szarvai kztt-rz)lt $a6)t.

  Kriszt%s %t$ 33!-a$ rte el a tavaszi $a6f)rd%l 6)$t#a a alak #egyt. gya$eze$sz,2ts szeri$t [email protected]!-e$ l6 a tavaszi $a6f)rd%l a *2z$t' "sillagk6-e. (legt-- asztr)lg%s ,i$de$esetre azt isziE )gy a *2z$t'!k)rszak ,r,egkezd'dtt>. B03 Meg#egyzs: +alaVis%$k 3Q v alatt f)rd%l ,eg egyszersa#t te$gelye krl. &z egy "sillagv. &gy "sillag$a6 e$$ek 0U03!ed rsze: k-. [email protected] eszte$d'.

  5aktay &rvi$ kivl asztr)lg%s%$k ezt ,agyar v)$atk)zsai-a$ ,agyarzza: =(zIkrek!"sillagk6e az 's,agyar ,it)lgi-a$ $yilv$ %$)rt s Magyart #ele$ti. (

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  15/24

  vadsz %$)r s Magyar el'l t)vaf%tE t)vat?$ik a Cs)daszarvas. az Ikrek!szakasz-l a 5ika fel siet. ( 5ika %t$ kvetkez' szakaszE a K)sE ,arsi #elleg?E sezzel itt a %$!,agyar $6 kezdeti lla6)tra %tal.> B07

  5aktay sa#$lk)zikE )gy itt ,egszakad a rege s feltteleziE )gy a t)v--i

  "sillag"ikl%s)kkal sszefgg' regi$k is v)ltak. G)sE 66e$ regs $ekei$k re#teki=alast!llsa> a -iz)$y2tkE )gy a alak!"ikl%sval sszefgg' regi$k va$$akEa,elyek ! a kereszt$ysg felvtele kvetkezt-e$ ! felteet'leg ,r "sak$6,esi$k-e$ la66a$ga$ak. &zek feltrsa rdekes feladata leet$e $6ra#z!k%tati$k$ak

  Fgy azt$ kiegsz2tet#k K),#tyt ! aki$ek ,%$k#t $agyra -e"sl#k !E )gy aCs)daszarvasE $e,"sak a 5ik$ak a trsaE de ,r el'tte trsa v)lt az Ikrek$ek sks'-- a K)s$ak isE ,i$t a)gya$ trsa lett a alak$ak s -iz)$y)sak vagy%$ka--a$E )gy trsa lesz a #ve$d' *2z$t'$ek.

  B0 t vszzad ,agyar verseiE [email protected] s Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE 07Q. )ldal

  B3 Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE 078. )ldal

  B7 Magyar G6-alladkE ,i$t fe$tE N8. )ldal

  B4 Le$gyel: Jgi ,agyar ,)$dkE ,i$t fe$t 04N. )ldal

  BN K),#ty: M)$dk K$yveE ,i$t fe$tE 717. )ldal

  BQ Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE 71N. )ldal

  [email protected] K),#ty: M)$dk K$yveE ,i$t fe$tE 0Q4. )ldal

  B8 Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE 07Q. )ldal

  B1 Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE 074. )ldal

  B0 K),#ty: M)$dk K$yveE ,i$t fe$tE 717. )ldal

  B00 Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE Q4. )ld. 47!as #egyzet

  B03 a$s )lzer: (str)l)gie verst$dli"E ,i$t fe$tE Q0. )ldal

  B07 5aktay &rvi$: Csillagfe#ts k$yveE (]%i$"%, K$yvkiad 5%da6est

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  16/24

  @. A csodaszarvas s az erdei vad viszonya

  )gy a ^Cs)dafiH!szarvas^ a Mi$de$sg #elk6eE ezt el,)$d#a ' ,aga isE a,ik)rk$yrg Sze$t Istv$$akE )gy $e tvessze 't ssze kz$sges vaddal:

  $e siess1 ne siess1 6 ram #zent Bstvn kirly1 6

  Az n hallomra! 6

  n sem vagyok 6 /adlv vadad1 6

  8anem n is vagyok 6 Az Atyaistentl 8ozzd kvet.

  Kat)$a eez "sak azt #egyzi ,eg: =a szveg-e$ e,l2tett Sze$t Istv$ a vrta$HE$e, 6edig a ,agyar)k els' kirlyaE $eve $a6#a de"e,-er vgre esik>. B0 &z a,agyarzat vala)gy $e, illik ideE kl$se$ $e, egy ilye$ 'si szveg eset-e$.

  Mert az igaz %gya$E )gy a regsk 'sid'k ta a tli $a6f)rd%l ide#$ #r#k a "sald)kat s a,egkvezett vrta$H a kereszt$y $a6tr-a$ t$yleg de"e,-er vg$E va$. ( k%tat feladataaz)$-a$ ,eg#egyez$iE )gy

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  17/24

  Cs)daszarvas!lar")s regs

  Mik)r a $y)l"va$as vek vg$ sze,lyese$ is -eszlette, Kat)$a I,rvelE el,)$dta,fe$ti rvei,et. =;$ 2gy l

  t),E de ,s$ak err'l azrt ,s leet a vle,$ye> v)lt a vlasz.

  tE a ,s leetE akk)r -iz)$y $e, restelle, ki,)$da$i: i$k-- Sze$t Istv$ kirlyts $e, a vrta$Ht kell a regs szveg-e$ =felfedez$i>.

  B0 Magyar G6dal)kE ,i$t fe$tE Q4. )ldal 44!es #egyzet

  C. Kis kitr a rovsDrshoz

  Mg egy sz a kereszt$yies2tett Cs)daszarvasrl. Mi -iz)$y a Kett's keresztet is)daelyezet$$k ! a $a6 elyett ! aga$"sai kz. (z $laki %$itri%s te,6l),r)vs2rs)s ,e$$yezet!kazett#$ak els' s)rt %gya$is 2gy rtta szerz'#e:

  G & T S I W ( Z+Be

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  18/24

  Be+Z (W IST&G

  ( gyak)ri ,ag$a$gzt a r)vs2rs-a$ kiagyat#%k. &zt tettk az erdlyi te,6l),62t'i is. ( kiagy)tt -et?t kis-et?vel #ell,.B0

  (z $laki felirat 0QQ8!-l

  Tet a +Z #ele r)vs2rs%$k-a$ a kett's kereszt:= gyE a,ely kife#ezi a $e,sz,$vi &+Z&TE az &+Z&TL&GT. ;rtet'E )gy elei$k ,irt ragaszk)dtak a"2,er-e$ lv' =a6)st)li> kett's keresztez.

  e rgi $yelv$k$ I is ezt #ele$tette BXais ezs' szeri$t IE I+Z sze$t. I$$e$szr,azik valsz2$?leg a 6al" I!&S!(GZ( =egyetle$ a$ya> isE de & f)r,-a$ is#ele$tkezetett.

  a r)vs2rs fe$ti l)gik#t ezekre a kife#ezsekre alkal,azz%kE akk)r a !-et?z#%t%$k. ( r)vs#ele 6)$t)sa$ ideill' ,d)$ a grg kereszt: d. Fgy a keresztet aszarvai kztt )rd)z %-ert%s!szarvas se, idege$ sz,%$kra.

  Tal$ az I!A szav%$k is e--'l szr,azatE isze$ az &gyiste$ ,aga az =id'>. Lsda grg iste$atyt Kr)$)st is Ba,ely az id',r' -)lyg a Szat%r$%sz!$ak a grg$eveE aki$ek a $eve egy-e"se$g CJ/G/S!szalE a,i -iz)$y azt #ele$tiE )gy =id'>.

  B0 9)rrai S$d)r: ( ,agyar r)vs2rs rvidsgi re$dszer$ek ka6"s)lata a gy)rs2rssalE +y)rs2rk La6#aE

  5%da6est 01Q8. Q. sz. 08!080. )ldalak s 8. sz. 374!37N. )ldalak

  . A 0rosDt3 szvegrszek

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  19/24

  &z a szvegrsz [email protected]_ 8. versszak)k s a t--i f)rrs)k-a$ fellelet' ksz$t'!Egygy2t! s i,aszvegek $,ag%krt -eszl$ek. Kl$ ,agyarzatra $i$"se$szksg. M)$da$ival#%k rk e,-eri g)$d)kra ,%tatE a,elyek rges!rge$ is,eg)ldsra vrtakE de ,a is id'szer?ek.

  e legy$k 'szi$tk: ;66e$ ezek$ek a szvegek$ek ksz$et#kE )gy a =re#teki>kii$d%l6)$tE a ,eg"s)$k2tva isE elt)rz%lva isE de sz,%$kra ,egfe#tet'e$fe$$,aradt.

  ( rgiekE a regskE akik ezeket a tredkeket sz,%$kra t,e$tettkE -iz)$yra,g reztkE )gy a =re#teki> szveg )zztart)zik a 6r)s2t)zE ksz$t'z sf)sz)z.

  Tal$ ,r $e, v)lt vilg)s sz,%kraE )gy a =re#teki> szvegrszek az 'si ,agyar,it)lgia vilgk6t tartal,azzk. e se#tettkE )gy az egy- ,)$da$ival are#tel,es -evezet' $lkl va#,i keveset r.

  )e;ecsFlFk a megrzket isH

  ( gy?#t'k fel#egyeztkE )gy a frfi"s)6)rt ,i$de$ alkal),,al ,sk$t $ekelte)z,at)$ a szveget. Ma ,r a kezd' gy?#t' is tiszt-a$ va$ azzalE )gy ezter,szetes d)l)g:

  9gg els's)r-a$ az adatkzl' 6illa$at$yi a$g%lattlE vala,i$t az adatkzl' s gy?#t' kztt kialak%lt sze,lyes visz)$ytl.

  Ta6asztalt regs #f)r,$ ,i$de$ ,eglt)gat)tt "sald$l =vlt)ztat>. a szvegetE rdekl'dst ta6asztalva =dra,atizl>. ideg f)gadtatseset$ d2sz2ts $lklE lesz?k2tve =eldarl#a> ,)$da$ival#t.

  Csak a =kvletek> eset-e$ B6l. ( "sitri egyek alatt is,tel ,i$de$t -et? szeri$t.

  ;66e$ a kl$-z' szvegek ,%tat#kE )gy )z,at)$ ez a regs$ek ,a is a fal%l' ki$"se.

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  20/24

  %$)r s Magyar a Cs)daszarvas $y),-a$

  "ssze5oglals

  ( ,egf)gal,az)tt feltevsekre a kvetkez' vlasz)kat adat#%k:

  ( regs szvegek -iz)$y2tata$ a ,agy

  ar 'svallssal ll$ak ka6"s)lat-a$.

 • 8/10/2019 n is vagyok az Atyaistentl.pdf

  21/24

  Ez a tanulmny megjelent az si Gykr 1980. 2. szmban, Buens !ires. ! "enti sz#eg az ere$etinek kiss t$lgztt#ltzata. ! %zz"r%et& "rrsk szma 'aznk "elszaba$ulsa k#etkeztben megn&tt. Ezeket tnzt(k, $e mgsem%asznltuk "el az t$lgzs "lyamn 1998. "ebrurjban, mi#el k#etkeztetseinket )sak altmasztjk, s nem )"ljk. !rajzkat *agyar !$rjn+ ! magyar llek t(kre ). kny#b&l #ett(k t.

  9IGGE)K

  1. nnek a regsk

  X)rka avak esedez$ek. e re,e ! r,aEGy%lak!rkk #tszad)z$ak. e re,e ! r,aE5$y),)zt%$k a fal%-aE e re,e ! r,aE9ris Mzes %dvar-a. e re,e ! r,a./tta$ ltt%k rak)tt zt. e re,e ! r,aE(--a$ ltt%k vetve gyt. e re,e ! r,aEK2vl fekszik #,-)r gazda. e re,e ! r,aE5ell fekszik gye$ge lgye. e re,e ! r,aE

  Kz-l fekszik fiH gyer,ek. e re,e ! r,aEKeltegeti a6#tE s a$y#t: e re,e ! r,aE=Kel# fel a6, Kel# fel a$y, e re,e ! r,aEMert -e#ttek a rgiek.> e re,e ! r,aEJgi trv$y: $agy r't kr: e re,e ! r,aE($$ak fele regsk. e re,e ! r,aEt$ )ssza$ slt 6e"se$ye: e re,e ! r,aE($$ak fele regsk. e re,e ! r,aESzarva teli f'tt 6ere""el: e re,e ! r,aE($$ak fele regsk. e re,e ! r,aE9arka -)#t#$ egy k)rs sr: e re,e ! r,aE(z ,arad#)$ a gazd$ak. e re,e ! r,aEKldki-e` k-l k),l: e re,e ! r,aE(z ,arad#)$ az assz)$y$ak. e re,e ! r,aE

  Ke$)sE dvarely ,egye

  2. Egy -)serksz regsnek

  A regsk ;erkezve 5lkar;an llva kezdik a reglst. nek kz;en a csrgs ;ottal s o;;l;=kkal halkan verik az Ftemet1 azaz csak a versszak elen a sorok els sz3tagnl. A 8ereg retem re5rn minden sz3tagnl ko00antnak1 csrgetik a ;otot. A szarvasagancsos

  regs kr;er s a t;or lak3it a ngy vilgt irny;an kitrt karokkal meglda.

  -. Kel 5el cserksz1 kel 5el!#zllott Bsten stradra