End¼stri 4.0, "Ak±ll±" Yeni D¼nya: D¶rd¼nc¼ Sanayi Devrimi

 • View
  256

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Küresel boyutta yaşanan çevresel, ekonomik ve sosyal değişimler ülkeler ve şirketlerin bu değişime ayak uydurması zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Artan rekabet koşullarında ülkeler ve şirketler rekabetteki üstünlüklerini devamlı kılmak için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Almanya’da gündeme gelen ve kısa sürede bu alana yeni bir soluk getiren “Endüstri 4.0” da bu stratejilerden biri. Kısaca, “Bilişim teknolojilerindeki atılımları geleneksel endüstriyel süreçleri tamamen değiştirme amacıyla kullanma yaklaşımı” olarak tanımlanabilen Endüstri 4.0’ın dördüncü sanayi devrimini başlatacağından bahsediliyor. Teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığı/kullanılacağı bu süreçte firmaların mevcut ve/veya yeni teknolojilere olan ihtiyaçları daha da ön plana çıkıyor. Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı olarak hazırlamış olduğumuz bu kitapcık ile yaşanan değişimin Türkiye özelinde ilgili kişiler ile değerle

Text of End¼stri 4.0, "Ak±ll±" Yeni D¼nya: D¶rd¼nc¼...

 • Endstr 4.0

  EKOIQ Dergisinin zel Eki /Aralk 2014

  Akll Yeni Dnya: Drdnc Sanayi Devrimi

  Endstri 4.0: Biliimin Endstriyle Bulutuu Yer

  Trkiye Akll retime Hazr m?

 • Avrupa letmeler A, KOBler bata olmak zere, tm iletmelerin uluslararas ibirlikleri gerekletir-melerini ve rekabet edebilirlik dzeylerini artrmalarn amalayan bir Avrupa Birlii projesidir.Proje kapsamnda, yabanc bir ortak ile ibirlii gerekletirmek ya da inovasyon almalar ile rekabet edebilirliini artrmak isteyen KOBlere hem Avrupa Birlii ve ticari ibirlikleri, hem de AB Ar-Ge ve no-vasyon programlar ve teknoloji transfer mekanizmalar hakknda cretsiz bilgilendirme ve ynlendirme destei salanmaktadr.Avrupa letmeler A hizmetleri stanbul ve Trakya blgesinde 2009-2014 yllar arasnda Sabanc ni-versitesi, stanbul Sanayi Odas, KOSGEB Anadolu Yakas Hizmet Mdrl ve KOSGEB Boazii Hiz-met Mdrlnn oluturduu konsorsiyum ile salanmtr. Bu sre iinde uluslararas ibirlikleri, teknoloji transferi ve ibirliki Ar-Ge projelerine katlm artrma alanlarnda ok fazla sayda KOBye destek olan Sabanc niversitesi, KOBlerle salad srdrlebilir iletiim ile niversite-sanayi ibirlii ekosisteminin gelimesine yardmc olmutur.Gelecek alt yl iin Avrupa Birliine sunulan proje teklifinin olumlu deerlendirilmesi ile ayn konsorsi-yum (Sabanc niversitesi, stanbul Sanayi Odas, KOSGEB Anadolu Yakas Hizmet Mdrl, KOS-GEB Boazii Hizmet Mdrl) stanbul blgesinde 2015-2020 tarihleri arasnda Avrupa letmeler A projesini yrtmeye hak kazanmtr.Sabanc niversitesi 2015-2021 yllar arasnda Avrupa letmeler A hizmetlerine ek olarak Avrupa Ko-misyonu tarafndan salanan H2020 KOB Enstrman Programna SME Instrument dahil olan KOBlere ihtiyalar olan koluk hizmetlerinin salanmasnda nayak olarak inovasyon projelerini baar ile yrt-melerine destek verecektir. Proje kapsamnda ayrca, Avrupa Birlii kaynakl inovasyon desteklerinden faydalanma orann artrma amac ile KOBlerin inovasyon ynetimi alannda iyiletirilmeye ak yanlarnn tespiti ve bunlarn eyleme dklmesi hedeflenmektedir.

  Sabanc niversitesi Avrupa letmeler A EkibiAbdurrahman Trk Proje Yneticisi turk@sabanciuniv.eduCan Kartolu Kdemli Uzman ckartoglu@sabanciuniv.eduBeril Krc Kdemli Uzman bkirci@sabanciuniv.eduKvan Tos Uzman kivanctos@sabanciuniv.eduGksel abuk Uzman gokselcabuk@sabanciuniv.eduSadk Caner Prnal Uzman Yardmcs canerpirnal@sabanciuniv.eduEmrah Kurum Uzman Yardmcs emrahkurum@sabanciuniv.edu

  Sabanc niversitesi Avrupa letmeler A

 • 1resel boyutta ya-anan evresel, ekonomik ve sosyal deiimler lkeler ve irketlerin bu de-iime ayak uydur-mas zorunluluunu

  beraberinde getiriyor. Artan reka-bet koullarnda lkeler ve irketler rekabetteki stnlklerini devaml klmak iin eitli stratejiler geliti-riyorlar. Almanyada gndeme ge-len ve ksa srede bu alana yeni bir soluk getiren Endstri 4.0 da bu stratejilerden biri. Ksaca, Biliim teknolojilerindeki atlmlar gelenek-sel endstriyel sreleri tamamen deitirme amacyla kullanma yak-lam olarak tanmlanabilen En-dstri 4.0n drdnc sanayi devri-mini balatacandan bahsediliyor. Teknolojinin youn bir ekilde kul-lanld/kullanlaca bu srete firmalarn mevcut ve/veya yeni tek-nolojilere olan ihtiyalar daha da n plana kyor. Firmalar teknolojiye olan ihtiyalarn ise genel anlamda iki ekilde gidermeye alr:1. htiya duyulan teknolojinin fir-ma bnyesindeki Ar-Ge alma-laryla karlanmas2. htiya duyulan teknolojinin fir-ma dndan transfer edilmesiTeknoloji transferi, ticari ibirlii, Ar-Ge ortaklklar ve finansa eri-im alanlarnda akademisyenlere, sanayi kurulularna ve KOBlere hizmet veren Avrupa letmeler A (AA), 50den fazla lkede yak-lak 30 milyon iletmenin olduu Avrupadaki en byk i adr. Bu zelliiyle AA genel anlamda u konu balklarnda destekler sa-lamaktadr.

  Firmanzn Ar-Ge projesi var ve buna finansman ve/veya ulusla-raras bir partner mi aryorsunuz? Gerekletirmek istenilen Ar-Ge/novasyon almalarna ynelik fon bulmada firmay en uygun ulu-sal/uluslararas hibe desteklerine ynlendirebiliyoruz. rnein, T-BTAK ve Avrupa Birlii destekleri (Horizon 2020 gibi). Bu aamada firmayla beraber proje fikrini geli-tiriyor ve firmann gerekletirmek istedii almay proje teklifi olarak ilgili arya sunmasn hedefliyor. Sonraki srete ise firmaya uygun ortaklarn bulunmasnda destek oluyoruz.

  Firmanzn Ar-Ge projesi sonun-da ortaya kan rn veya hizmeti uluslararas alanda ticariletir-mek mi istiyorsunuz?Ticarilemesi mmkn olan tek-nolojilerin farkndaln artrmak amal ibirlii profilleri oluturu-yoruz. Bu profiller ile pazarda il-gili teknolojiye ihtiyac olabilecek potansiyel paydalar belirliyoruz. Teknolojinin uygulanmas alannda firmann aklna gelmeyecek sek-trler, bu profiller ile kendini aa kartabilir (rnein, X firmasnn sunduu teknoloji profilini okuyan

  yabanc bir firma, Ben bu tekno-lojiyi baka bir sektrde farkl bir i yapmak iin kullanabilir miyim? benzeri sorularla teknolojiye ek pazarlar yaratabilir). Son olarak da teknolojinin, pazarna girmek istedi-i lkedeki fikri mlkiyet haklar ve yasalar ile uyumluluu asndan, ilgili kurulua ynlendirme yaparak destek oluyoruz.

  Firmanzn rn veya sre iyile-tirmede/gelitirmede bir teknolo-jiye ihtiyac var ve ihtiya duydu-unuz teknolojiyi transfer etmek mi istiyorsunuz?htiya duyulan teknolojiye ynelik arama profili yaynlamadan nce, sunulan teknolojiler arasnda bu istee cevap verebilecek teknolo-ji olup olmadna ynelik bir n aratrma yapyoruz. Eer varsa ilgili kurumlar bir araya getirip, ilk temasn gereklemesini salyo-ruz. Eer mevcut teknoloji nerileri arasnda istenen teknoloji yoksa, anonim olacak ekilde bu teknolo-jinin aray profilini oluturuyor; a yapda yaynlyor ve gelen ilgi be-yanlar ile teknolojiyi isteyen firma arasnda arayz grevi gryoruz. Sadece firmann istedii neriyi salayabilecek kurulularla firmay tantryoruz. Teknolojinin transfe-rindeki srelerde (Fikri Mlkiyet, vs.) firmaya destek salyoruz.Yukarda anlatlan AA destekleri hakknda detayl bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak istiyorsa-nz, Sabanc niversitesi Avrupa letmeler A birimiyle, aia@sabanciuniv.edu adresine mail atarak balantya ge-ebilirsiniz.

  AA, Verimlilik ve Endstri 4.0

  K

  htiya duyulan teknolojiye ynelik arama profili yaynlamadan nce, sunulan teknolojiler arasnda bu istee cevap verebilecek teknoloji olup olmadna ynelik bir n aratrma yapyoruz. Eer varsa ilgili kurumlar bir araya getirip, ilk temasn gereklemesini salyoruz.

  Size Nasl Destek Olabiliriz?

 • 2-3

  vermesiyle bilinen bir lider. Merkel getiimiz aylarda Avrupann dr-dnc endstriyel devrimi karma lks olmadn sylerken de s-zn pek saknmad: Alman eko-nomisinin yeniden hareketlenmesi yeterli deil, ekonomimizin daha fazla inovasyona ihtiyac var. Bu szlere bir de son yllarda llen kresel bymenin yzde 90nn Avrupa dndaki ekonomiler tara-fndan yaratld gerei de ekle-

  nince gelimi ekonomilerin endstriyel dnm

  gemisini karma ansnn olmad grlyor. Ekono-mik byme, sos-yal istikrar ve yk-

  sek yaam standardnn korunmas dnda baka bir seenek yok gibi. Delloiteun 2013 Kresel retim Rekabet Gc Endeksi raporuna gre Almanya, ABD ve Japonya gibi getiimiz 60 yln endstriyel g-leri retim rekabetindeki stnlk-lerini byk bir hzla in, Hindistan ve Brezilyann nclk ettii yk-selen ekonomilere kaptryor. Ocak 2011de ekonomist, akademisyen ve endstriyel firmalar bir araya ge-tiren alma grubu da Almanyaya rekabet stnln yeniden ka-zandrmak amacyla oluturulan bir inisiyatifti. Endstri 4.0 alma Grubunun hazrlad Endstri 4.0 Strateji Belgesi, Almanya zelinde atlmas gereken admlar belirledi. Alman Federal Eitim ve Aratr-ma Bakanlnn koordinasyonuyla ilerleyen bu strateji iin 200 milyon avroluk bir bte ayrlm durumda.

  Almanyadan ykselen Endstri 4.0, gele-

  neksel imalat sek-trlerini ykselen ekonomilere kap-trmaya balayan gelimi lkelerin

  yeni umudu haline geliyor. Gelimi eko-

  nomilerin rekabet gle-rini korumak iin sahip olduklar teknolojik kabiliyetleri, endstriyel rn ve altyaplara dntrmesini salayacak Endstri 4.0 yaklam, temel olarak biliim teknolojileri

  ile endstriyi bir araya getirmeyi hedefliyor.

  Gelimi ekonomi-lerin rekabet s-tnlkleri, yksek kaliteli, yeniliki rnleri dk

  maliyetle rete-bilmeleriyle doru

  Akll Yeni Dnya: Endstri 4.0Akll Yeni Dnya gerek oluyor. Alman hkmetinin imalat sanayiini kkten deitiren nc inisiyatifi Endstri 4.0, biliim teknolojisindeki gelimeler sayesinde yeni bir endstri devrimine dnmek zere.

  ord fabrikasnda ilk retim hatt kullanl-maya baladndan bugne yz yldan fazla geti. Son yz-ylda retim organi-zasyonu akl almaz

  bir ekilde deiti ve her geen gn retim srelerinin iyileme-si iin yeni yaklamlar deneniyor. 1970lerde programlanabilen ma-kinelerin fabrikalarda kullanlmas, retim organizasyonunu ve verimlilii deitiren en nemli atlmlardan biri olmutu. Daha sonra tedarik zincirinin fark-l aamalarnn da bu deiime uyum sa-lamasyla fabrikalarda iletme verimliliinin ta-nm deimiti. imdilerde ise endstriyel retim yapan irketler kendi organizasyonlarnn tesine bakp tketicileri ve datclar re-tim srecine eklemeye alyorlar. Sanayide yeni bir paradigmann domasn salayan bu yak-lam, sradan bir dn-mn tesinde, yeni bir endstri devrimi olarak grlyor. Almanya anslyesi Angela Merkel, ko-numalarnda nezaket-ten ok akla nem

  F

 • orantl. Yalnzca yksek teknoloji rnlerini deil, gnlk hayatmzn rutin aralarn da deitiren biliim teknolojilerindeki gelimelerin en-dstriyel firmalar tarafndan yeni-liki bir ekilde kullanlmas, retim srelerini tamamen deitirme potansiyeline sahip. malat srele-rinin tmne yaylan biliim temelli zmler, retimi daha verimli kl-mann yan sra kiiselletirilmi ve eitlendirilmi rnleri, seri retim srelerini deitirmeden retmeyi salayacak. Yeni paradigma, sana-yide rekabet gcn koruyabilmek iin kapsaml almalarn yrtl-d Almanya iin biliim