Click here to load reader

Energetik št

 • View
  251

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Energetik št

 • Leto XX

  TEVILKA

  97

  w w w . r e v i j a - e n e r g e t i k . s i

  Potnina plaana pr i pot i 2102 Maribor

  Marec 2013

  Proizvaja toplotno in elektrino energijo: Vitotwin 300-W.

  Elektrina in toplotna energija za stanovanjsko hio: kompaktne dimenzije in kombinacija s preverjeno tehniko omogoajo sedaj uporabo kogeneracij (SPTE) tudi pri posodabljanju eno in dvostanovanjskih hi. Mikro kogeneracija Vitotwin 300-W pokriva potrebo zgradbe po toploti in osnovno potrebo po elektrini ener-giji. V kompaktnem ohiju zdruuje Stirlingov motor in plinski kondenzacijski kotel s funkcijo pokrivanja koninih potreb po toploti: Vitotwin 300- W elektrina in toplotna ener-gija iz ene roke. www.viessmann.si

  Vies

  sman

  n d.

  o.o.

  C

  . XIV

  . div

  izije

  116

  a 2

  000

  Mar

  ibor

  tel.:

  02

  480

  55 5

  0 f

  aks:

  02

  480

  55 6

  0 v

  iess

  man

  [email protected]

  essm

  ann.

  si

  Individualne reitve z uinkovitimi sistemi za vse energente in vsa podroja uporabe

 • Vse,

  ki si elite zgraditi varno hio,

  dom, v katerem boste zdravo

  iveli in se dobro poutili, obenem

  pa imeli minimalne stroke s porabo

  energije, vabimo, da nas med 12. in 17.

  marcem 2013 obiete na sejmu DOM

  na Gospodarskem razstaviu v

  Ljubljani.

  Predstavili vam bomo nae konstrukcijske sisteme za gradnjonizkoenergijskih in pasivnih hi ter novo linijo tipskih hi. Kot novost vam bomo ponudili tudi brezplano svetovanje o najboljih in najcenejih nainih ogrevanja in prezraevanja montanih hi.

  Ne zamudite ugodnih sejemskih popustov!

  RIHTER d. o. o.Loke 40

  3333 Ljubno ob SavinjiT/+386 3 839 04 30F/+386 3 839 04 31

  [email protected]@rihter.si

  Ve informacij na spletni strani

  www.rihter.siwww.pasiv.si

 • Marec 2013

  Imel sem prilonost, da se ak-tivno vkljuim v izvedbo informa-tivnih dnevov, ki so potekali 15. in 16. februarja v olskem Centru Maribor na Teznu.

  Moj prvi vtis v prepolni telova-dnici, nadobudnih bodoih dija-kov in njihovih starev, je bil zelo vzpodbuden.

  Po uvodninem nagovoru rav-natelja g. Kamenika so se bodoi

  dijaki razvrstili po skupinah za poklice, kateri jih zanimajo. Na moje veliko razoaranje so se prav v skupino STROJNI TEHNIK IN INSTALATER STROJNIH NAPRAV zvrstili zgolj tirje bodoi dijaki.

  Za podroje izobraevanja TEHNIK MEHATRONIK je bilo zainteresiranih ve bodoih dijakov, za dobra dva razreda, tako kot tudi za izobraevanje na podroju AVTOSERVISNE dejavnosti.

  Bojim se, da vsi skupaj naredimo bistveno premalo za pro-mocijo in popularizacijo, nekaterih vej v STROJNO TEHNINI STROKI, predvsem pa v poklicu INSTALATER STROJNIH INSTALACIJ, ki velja v doloenih pogledih za poklic prihodnosti.

  Iz vidika mlajih generacij se e vedno gleda na ta poklic kot na poklic umazanih rok, a temu ni tako.

  Trendi v ENERGETIKI so danes napredni trendi in so v si-nergiji z okoljem, v katerem bivamo. Dandanes vloki v sfero OKOLJA v vseh segmentih gospodarskih dejavnosti na nivoju EU predstavljajo bisveno veji dele, kot je bilo, recimo pred 20 leti, recimo izkorianje obnovljivih virov energije in prav ti trendi bi morali navdihniti za poklice kot so: MONTER SISTEMOV OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE INSTALATER TERMINIH SISTEMOV INSTALATER FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV OPERATER IN SERVISER ENERGETSKIH NAPRAV IN

  SISTEMOV MONTER HLADILNIH SISTEMOV MONTER STROJNIH INSTALACIJal smo zadnjih nekaj let pria, da so stanje v gradbeni-

  tvu in razmere v olski politiki pripeljali do stanja v katerem delujemo.

  elje mladih v izobraevanju so popolnoma v nasprotju z nekaterimi dejstvi in so osredotoene v moderne poklice, ki so v veini statini, njihova prihodnost pa je vpraljiva. S svojo politiko preivetja, sistem in ole spodbujajo bodo kader, da se odloajo v smeri, ki so za prihodnost vpraljive in negotove.

  Vpraam se, kam nas vse to vodi? Nadaljevanje taknega kadrovanja v takni nelogini dinamiki se nam lahko negativ-no obrestuje in zgodi se nam lahko, da bodo kadri, ki nam e sedaj zagotavljajo kvaliteten servis in kompentenco na podro-ju ENERGETIKE, dobesedno v prihodnosti izginili. Si tega res elimo ???

  al, se e sedaj pojavljajo v sodobnem trnem segmentu

  ENERGETIKE podjetja, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, a al je njihovo vodilo za prihodnost, poslovna prilonost isti kapital, ne pa strokovnost.

  Dolgorono takna podjetja v dananjem zahtevnem po-slovnem okolju ne vzdrijo, prav zaradi nizke oblike strokovno-sti in kompetence, ki jih strankam nudijo s svojimi servisi in tako se pod teo bremena zlomijo ter kar hitro usahnejo.

  Bojim se, da bomo v nekaj letih pridelali preve mehatro-nikov, avtoserviserjev, gimnazijcev, psihologov, sociologov, uiteljev in e koga. Za njihovo izobraevanje bomo porabili ogromno davkoplaevalskega denarja in ker za te poklice ne bo adekvatnih reitev v prihodnosti, bo epilog beg moganov.

  al mi je, vendar vse bolj opaam, da se z velimi koraki pri-bliujemo taknemu scenariju.

  Selitve doma vzgojenih lastnih kadrov, katerim smo dali znanje, na tuje trge, bi pomenila, da se bo sproila spiralna re-akcija in izguba doloenih gospodarskih panog.

  Potrebe po korenitih spremembah kar same kliejo in ne samo v olsvtu, ampak potrebne bodo korenite spremembe tudi v v trgu dela, politiki, zakonodaji......prav vse to bi pripo-moglo, da se e v fazi razvoja gospodarstva, (odloitev za po-klic) bodoim dijakom predstavi zdravo poslovno okolje, v ka-terem so lahko uspeni.

  Primer Avstrijske Koroke je zgleda vreden, saj so z zako-nodajo in potrebam okolja, v katerem bivajo, zadrali kader na domaem terenu in e ve, pridobili so tudi velik del danes iveih slovenskih dravljanov na svojo stran in jim omogoili, da se razvijajo ter ustvarjajo. S spremembo zakonodaje in kom-promisnimi reitvami z vladajoo ter lokalno politiko so uspe-no speljali politiko trga dela in z zakonom ustvarili za mlade podjetnike okolje, v katerem so sedaj ustvarjalni in v katerem vidijo prihodnost. Na nao alost so med njimi mladi Slovenci, ki so li svoje prilonosti iskati drugam, saj v domaem okolju ni pogojev, v katerih bi lahko izkazali ves svoj potencial.

  Smo res tako slepi za takne zgledne primere naih sose-dov ???

  V sled temu se bojim, da nas sistem in politika dananjega asa zavirata in hkrati vodita pro od ciljev, kateri zagotavljajo mirno in varno prihodnost.

  Upajmo, da bo slovenska politika enkrat spregledala in prisluhnila tudi nam obrtnikom irom Slovenije, ki vsako leto vztrajno podajamo svoja mnenja ter predloge, da bi se razme-re na trgu dela zaele izboljevati.

  Bojim se, da so nekateri socialni partnerji ob pogajanjih z vladajoo politiko e vedno preve konzervativno naravnani, kar pa nas obrtnike in podjetnike e bolj obremenjuje.

  Zavedati se je treba, da podjetja, ki so strokovno in podje-tno naravnana ter elijo v dananjem sistemu ustvarjati, zapo-slujejo delavce.

  Lepo prihodnost Vam elimDanilo Brdnik

  Glavni urednik in predsednik SIEM

  Uvodnik

 • Marec 2013

  S l o v e n S k a S t r o k o v n a r e v i j a i n S t a l a t e r j e v e n e r g e t i k o vUstanovitelj in izdajatelj: OOZ Maribor, Sekcija instalaterjevenergetikov.

  Glavni in odgovorni urednik : Danilo Brdnik e-pota: [email protected]

  Marketing: mag. Olga Poslek s .p., GSM: 041 889 942 in 040 580 519, e-pota: [email protected] .com

  Koordinator revije: Leonida Polajnar, tel . : 02/33 03 510, Gsm: 051 662 119, e-pota: [email protected]

  Lektoriranje lankov: Katja Grobovek e-pota: [email protected] .com

  Oblikovanje in tehnino urejanje: Druga podoba, Andrej Poar s .p.

  T isk : Graf is d.o.o., naklada: 3.000 izvodov.

  Naslov urednitva: Obmona obrtnopodjetnika zbornica Maribor, T itova cesta 63, 2000 Maribor, telefon: (02) 330 35 10, 330 35 00 (h.c.); fax : (02) 30 00 491.

  Par tner pri izdajanju revije je Sekcija instalaterjevenergetikov pri Obrtno-podjetniki zbornici Slovenije.

  Revija Energetik sodi med strokovne revije in je v celoti brezplana. Revija izide 6 krat letno.

  Naslovnica Ovitek 2

  3151719212325273133353739414347495153555759666769717375

  Ovitek 3Ovitek 4

  viessmannrihterWeishaUpttitan Uponorherzkolektor livkolektor kolingvitanesttermotehnika kronovekpetrolseltronknUtvaillantdanfossarmacellbUtan plinekosystemeko skladbiomasaarmexkoopkWbjUbmesecprealpiarhsolkrachlerikakolpaastechdinesgeberit

  Stran Seznam oglaevalcev

  K a z a l o 2 Uvodnik

  4 Mikro kogeneracija Vitotwin 300-W: Ogrevalni kotel, ki proizvaja elektrino energijo

  5 Strokovno izobraevanje v podjetju Herz

  na Dunaju

  7 Rihter montane gradnje

  10 Nova generacija toplotnih rpalk Fujitsu Waterstage

  12 Informativni dnevi promocija poklica

  13 VABLJENI NA SREANJE INSTALATERJEV- ENERGETIKOV.

  14 Uponorjevi predizolirani cevovodi

  16 Do 75 % prihranka s Herz kotli na biomaso

  18 Partnerski program LIV KLUB krepimo krog zaupanja

  20 Energetsko varna in higienik klimatska naprava KOLEKTOR AIR KA, model HH

  22 Nova klimatska naprava MITSUBISHI ELECTRIC serija MSZ-FH za gretje

  24 Termo-tehnika ali KRONOTERM, toplotne rpalke ali TOPLOTNE RPALKE ?

  25 Energija in ekologija

  26 S Petrolom do prihrankov pri ogrevanju

  28 HASSFURT (Nemija), 23. - 25. januar 2013

  29 Poganjajmo znanje!

  30 Nov pristop na podroju reguliranja povratka z regulatorji PROMATIC ACC in SCC

  32 Kaj ponuditi investitorju pri obnovi starejih objektov in novogradenj

  34 Toplotne rpalke ve kot le trendy sistem

  36 Sejemska pomlad V Gornji Radgoni

  37 Nova elektronska termostatska glava