Click here to load reader

ENERGETIKA - POSEBNI IZAZOVI za komunikacije/Analiza konkurencije u... · PDF file1 strengthening of the institutional capacity of the competition protection commission (cpc) in the

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of ENERGETIKA - POSEBNI IZAZOVI za komunikacije/Analiza konkurencije u... · PDF file1...

 • 1

  STRENGTHENING OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE COMPETITION PROTECTION COMMISSION (CPC) IN THE REPUBLIC OF SERBIA

  Senior Short Tem Expert

  EU-SCS

  A project funded by EU

  Implemented by a consortuim lead by

  ENERGETIKA -

  POSEBNI IZAZOVI KONKURENCIJE

  02.JUN 2015 PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

  ALEKSANDAR M. ELI, ADVOKAT

 • Analiza konkurencije u energetici 2

  Obaveze usklaenosti na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i

  pridruivanju

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje elektrine energije

  nedostaci i preporuke

  Distribucija i snabdevanje krajnjih korisnika gasom nedostaci i

  preporuke

 • Analiza konkurencije u energetici

  3

  Konkurencija

  Pravni okvir EU

  Ugovor o osnivanju Evropske zajednice

  Ugovor o funkcionisanju Evropske unije

  Ugovor o osnivanju Energetske zajednice

 • Analiza konkurencije u energetici

  4

  Konkurencija

  Principi

  Podizanje efikasnosti

  Zatita potroaa

  Dobro funkcionisanje trita

 • Analiza konkurencije u energetici

  5

  Konkurencija

  Nespojivo sa pravilima Ugovora o osnivanju Energetske zajednice

  sporazumi izmeu preduzea, odluke udruenja preduzea i dogovorne prakse, koje kao svoj cilj ili posledicu imaju spreavanje, ograniavanje ili naruavanje konkurencije

  zloupotreba dominantnog poloaja jednog ili vie preduzea na tritu u celini ili na njegovom znatnom delu,

  bilo kakva javna pomo koja naruava ili preti da narui konkurenciju favorizujui odreena preduzea ili odreene energetske resurse.

 • Analiza konkurencije u energetici

  6

  Konkurencija

  Republika Srbija i zatita konkurencije

  Sporazum o stabilizaciji i pridruivanju

  Ugovor o osnivanju energetske zajednice

  Zakon o zatiti konkurencije i podzakonska akta

  Sektorska regulativa energetika i drugo

 • Analiza konkurencije u energetici

  7

  Energetika

  Znaaj

  Pravo EU iz oblasti energetike Acquis Communautaire

  on Energy

  Pravo Republike Srbije u oblasti energetike

 • Analiza konkurencije u energetici

  8

  Obaveze usklaenosti na osnovu Sporazuma o stabilizacji i pridruivanju (SSP)

  Okvir, dejstvo, istorijat

  Obaveze usklaenosti - opte - lan 72. SSP

  Obaveze usklaenosti energetika- lan 109. SPP

  Ugovor o osnivanju energetske zajednice

 • Analiza konkurencije u energetici

  9

  Obaveze usklaenosti na osnovu Sporazuma o

  stabilizacji i pridruivanju (SSP)

  Okvir, dejstvo, istorijat

  SSP - stupio na snagu 1. septembra 2013. godine

  Obaveza preuzimanja pravnih tekovina EU Acquis

  Communautaire, Rokovi

  Nadzor, Savet za SSP, Odbor za SSP, pododbori,

  Parlamentarni odbor SSP

 • Analiza konkurencije u energetici

  10

  Obaveze usklaivanja na osnovu SSP - opte - lan 72. SSP

  Usklaivanje e obuhvatiti sve elemente pravne tekovine EU do kraja prelaznog perioda 6 godina od stupanja na snagu

  Na poetku primene fokus je na osnovnim elementima unutranje trite, pravosue, sloboda i bezbednost

  Usklaivanje e se ostvariti na osnovu programa dogovorenog izmeu Evropske komisije i Srbije

 • Analiza konkurencije u energetici

  11

  Obaveze usklaenosti energetika - lan 109. SSP

  Saradnja Evropske zajednice i Srbije e biti zasnovana na

  Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice i bie razvijena

  s ciljem postepene integracije Srbije u energetsko trite

  Evrope

 • Analiza konkurencije u energetici

  12

  Obaveze usklaenosti energetika- lan 109. SSP

  Aspekti saradnje i usklaivanja

  formulisanje i planiranje energetske politike

  modernizacija infrastrukture

  poboljanje i diversifikaciju snabdevanja

  promovisanje tednje energije, energetske efikasnosti,

  obnovljivih izvora energije i prouavanje uticaja

  proizvodnje energije i njene potronje na ivotnu sredinu

 • Analiza konkurencije u energetici

  13

  stvaranje okvirnih uslova za restrukturiranje

  energetskih kompanija i saradnju izmeu subjekata u

  ovoj oblasti

  poboljanje pristupa energetskom tritu

  olakavanje tranzita, prenosa i distribucije

  unapreenja energetskih interkonekcija od regionalne

  vanosti sa susednim dravama

 • Analiza konkurencije u energetici

  14

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje elektrine

  energije nedostaci i preporuke

  Delatnosti po trinim principima

  Delatnosti od opteg interesa

  Slobodne cene

  Regulisane cene

 • Analiza konkurencije u energetici

  15

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje elektrine

  energije nedostaci i preporuke

  Centralno pitanje pitanje cene elektrine energije

  Utie na konkurenciju u oblasti proizvodnje

  Utie na konkurenciju u oblasti snabdevanja

  Utie na uspostavljanje trita elektrine energije

 • Analiza konkurencije u energetici

  16

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje elektrine

  energije nedostaci i preporuke

  Regulisana cena elektrine energije bi trebalo da:

  Pokrije trokove proizvodnje

  Obezbedi odgovarajui prinos na uloena sredstva u obavljanje

  regulisane delatnosti

  Obezbedi kratkoronu i dugoronu sigurnost snabdevanja

  Obezbedi odrivi razvoj sistema

 • Analiza konkurencije u energetici

  17

  Regulisana cena elektrine energije bi trebalo da:

  Obezbedi bezbednost rada sistema

  Omogui podsticanje ekonomske i energetske

  efikasnosti

  Obezbedi jednak poloaj iste kategorije i gurpe

  kupaca i korisnika sistema

 • Analiza konkurencije u energetici

  18

  Regulisana cena elektrine energije bi trebalo da:

  Sprei meusobno subvencionisanje izmeu pojedinih

  delatnosti koje obavljaju energetski subjekti i izemu

  pojedinih kupaca, kategorija i grupa kupaca, odnosno

  korisnika sistema

 • Analiza konkurencije u energetici

  19

  Agencija za energetiku Republike Srbije

  Daje saglasnost na akte o cenama koje donose energetski subjekti, a na osnovu metodologije koju donosi

  Sama utvruje cene u slulajevima predvienim Zakonom

  Ovlaena je da zahteva izmenu regulisane cene i da sama odredi privremenu cenu

 • Analiza konkurencije u energetici

  20

  Nedostaci

  Delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja idalje nisu do kraja razdvojene

  Politika cena elektrine energije ne doprinosi razvoju trinih principa i konkurencije u ovom sektoru (bez obzira na dobru formalno pravnu usklaenost regulative se pravnim tekovinama EU) - praktina primena izostaje

 • Analiza konkurencije u energetici

  21

  Nedostaci

  AERS ne vri u punom obimu svoja prava i nadlenosti

  koje joj Zakonom pripadaju

  Postoje netransparenti uticaji izvrne vlasti na sektor

  energetike

 • Analiza konkurencije u energetici

  22

  Preporuke

  Ukladiti podzakonsku regulativu sa reenjima vaeeg zakona i transponovanog treeg energetskog paketa propisa EU

  Da se sprovede trasformacija JP EPS u akcionarsko drutvo i pone poslovanje na trinim principima

  Da se formira jedan operator distributivnog sistema (umesto sadanjih pet) sa jedinstvenom tarifom za pristup sistemu

  Da politika cena ne vri socijalnu funkciju, ve da obezbedi stabilnost proizvodnje i snabdevanja i razvoj

 • Analiza konkurencije u energetici

  23

  Preporuke

  Da se funkcionalno ojaaju kapciteti AERS kako bi u punom obimu mogla da preuzme nadlenosti i vri funkcije koje ima po Zakonu

  AERS i KZK da uspostave intenzivnu komunikaciju radi definisanja i primenu mehanizama za pravilno funkcionisanja energetskog sektora i trita elektrine energije

  Uspostavljanje i rad berze elektrine energije

 • Analiza konkurencije u energetici

  24

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje krajnjih

  korisnika gasom nedostaci i preporuke

  U sektoru gasa, podele delatnosti su uglavnom

  formalne prirode

  Celokupno snabdevanje snabdevaa vri Srbijagas

  Samo dve kompanije za transport Srbijagas i

  Jugorozgas

 • Analiza konkurencije u energetici

  25

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje krajnjih

  korisnika gasom nedostaci i preporuke

  Nedostaci

  Nije izvreno razdvajanje delatnosti transporta od

  distribucije niti od snabdevanja (trgovine)

  Nije ostavljena mogunost prikljuenja tree strane na sistem

  za transport gasa

  Cene ne odraavaju trine uslove

 • Analiza konkurencije u energetici

  26

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje krajnjih

  korisnika gasom nedostaci i preporuke

  Preporuke

  Izvriti razdvajanje razliitih energetskih delatnosti u oblasti

  prirodnog gasa, sa ciljem da se uspostavi slobodna

  konkurenicija

  Sprovesti restrukturiranje JP Srbijagas

 • Analiza konkurencije u energetici

  27

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje krajnjih

  korisnika gasom nedostaci i preporuke

  Preporuke

  Uspostaviti konkurentnu, trinu cenovnu politiku

  Aktivirati mehanizme koji stoje na raspolaganju AERS-u u

  skladu sa Zakonom

 • Analiza konkurencije u energetici

  28

  Proizvodnja, distribucija i snabdevanje krajnjih

  korisnika ga