5
Ovlašteno lice: Reg. broj: Građevinski dio zgrade: Mašinski dio zgrade: Elektroteh. dio zgrade: LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA Potpis: Ovlašteno lice: Reg. broj: Potpis: Ovlašteno lice: Reg. broj: Potpis: ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE 25 50 100 200 300 375 450 > 450 A+ A B C D E F G PODACI O ZGRADI nova postojeća značajna obnova Naziv zgrade: Vrsta zgrade: Vlasnik/Investitor: Adresa: Mjesto: Poštanski broj: Faktor oblika zgrade f 0 [m -1 ]: Godina izgradnje: Godina zadnje značajne obnove: K.č. / k.o.: Korisna grijana površina zgrade A k [m 2 ]: Bruto zapremina grijanog dijela zgrade V e [m 3 ]: Mjerodavna meteorološka stanica: Zona Sjever Zona Jug Referentna vrijednost Stvarna vrijednost Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q'' H,nd [kWh/m 2 god]: Specifična godišnja isporučena energija E'' del [kWh/m 2 god]: Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q'' H,nd,rel = (Q'' H,nd,ref /Q'' H,nd,dop ) x 100 [%]: Specifična godišnja primarna energija E'' prim [kWh/m 2 god]: Godišnja emisija ugljendioksida CO 2 [t/god]: Klimatska zona: Q'' H,nd,rel = % Ovlašteno lice: Registarski broj ovlaštenog lica: PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade. Oznaka energijskog certifikata: ROK VAŽENJA CERTIFIKATA Datum izdavanja: Datum isteka: Ovlašteno lice: Registarski broj ovlaštenog lica: Ime i prezime imenovanog lica: Ime i prezime odgovornog lica u ovlaštenom pravnom licu: Potpis i pečat PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA Fotografija zgrade

ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

Ovlašteno lice:

Reg. broj:

Građevinskidio zgrade:

Mašinskidio zgrade:

Elektroteh.dio zgrade:

LICA KOJA SU UČESTVOVALA U IZRADI ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Potpis:

Ovlašteno lice:

Reg. broj: Potpis:

Ovlašteno lice:

Reg. broj: Potpis:

ENERGIJSKI RAZRED ZGRADE

ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

≤ 25

≤ 50

≤ 100

≤ 200

≤ 300

≤ 375

≤ 450

> 450

A+

A

B

C

D

E

F

G

PODACI O ZGRADI

nova postojeća značajna obnova

Naziv zgrade:

Vrsta zgrade:

Vlasnik/Investitor:

Adresa:

Mjesto: Poštanski broj:

Faktor oblika zgrade f0 [m-1]:

Godina izgradnje:

Godina zadnje značajne obnove:

K.č. / k.o.:

Korisna grijana površina zgrade Ak [m2]:

Bruto zapremina grijanog dijela zgrade Ve [m3]:

Mjerodavna meteorološka stanica:

Zona Sjever Zona Jug Referentna vrijednost Stvarna vrijednost

Specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd [kWh/m2god]:

Specifična godišnja isporučena energija E''del [kWh/m2god]:

Relativna specifična godišnja potrebna energija za grijanje Q''H,nd,rel = (Q''H,nd,ref /Q''H,nd,dop ) x 100 [%]:

Specifična godišnja primarna energija E''prim [kWh/m2god]:

Godišnja emisija ugljendioksida CO2 [t/god]:

Klimatska zona:

Q''H,nd,rel = %

Ovlašteno lice: Registarski broj ovlaštenog lica:

PODACI O LICU KOJE JE IZVRŠILO ENERGIJSKI AUDIT ZGRADE

Pravnu i krivičnu odgovornost za ulazne podatke korištene pri izradi energijskog certifikata snosi ovlašteno lice koje je izvršilo energijski audit zgrade.

Oznaka energijskog certifikata:

ROK VAŽENJA CERTIFIKATADatum izdavanja: Datum isteka:

Ovlašteno lice:

Registarski broj ovlaštenog lica:

Ime i prezime imenovanog lica:

Ime i prezime odgovornog licau ovlaštenom pravnom licu:

Potpis i pečat

PODACI O IZDAVAČU ENERGIJSKOG CERTIFIKATA

Fotografija zgrade

Page 2: ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

H'tr,dop [W/m2K]Koeficijent transmisijskog toplotnog gubitka po jedinici površine omotača grijanog dijela zgrade

Koeficijent prolaza toplote

DA NE

ISPUNJENO

Umax [W/m2K]

DA NE

ISPUNJENO

Objašnjenje: obavezna ispuna ispunjava se opcijski

ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

PRORAČUNSKI PODACI

Unutrašnja projektna temperatura u sezoni hlađenja [°C]:

Broj dana rada sistema grijanja/hlađenja duse [dan/sedm.]:

Unutrašnja projektna temperatura u sezoni grijanja [°C]:

Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu

QH,nd

Za referentne klimatske podatke Za stvarne klimatske podatke Zahtjev

DA NEProzori, balkonska vrata, krovni prozori, transparentni elementi omotača zgrade (Uw)

DA NEOstakljeni dio prozora, balkonskih vrata, krovnih prozora, transparentnih elemenata omotača zgrade (Ug)

DA NERavni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, plafoni prema tavanu

DA NEPlafoni iznad vanjskog zraka, plafoni iznad garaže

DA NEZidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C

DA NEZidovi prema tlu, podovi prema tlu

DA NEVanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s netransparentnim vratnim krilom i ostakljene pregrade prema negrijanom prostoru

DA NEStijenke kutija za rolete

DA NEPlafoni i zidovi između stanova, plafoni između grijanih radnih prostorija različitih korisnika

DA NEKupole i svjetlosne trake

DA NEVrata vjetrobrana

Broj sati rada sistema grijanja/hlađenja td [h/dan]:

Broj sati rada sistema mehaničke ventilacije/klimatizacije tV,meh [h/dan]:

GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADEH'tr [W/m2K]

U [W/m2K]

DA NE

QW DA NE

QC,nd DA NE

QH,ls DA NE

QW,ls DA NE

QC,ls DA NE

QH DA NE

Ql DA NE

Edel DA NE

Eprim DA NE

CO2 [t/god] DA NE

ISPUNJENODopušteno

PODACI O POTREBNOJ ENERGIJI

Ukupnо [kWh/god]

Specifično[kWh/m2god]

Ukupnо [kWh/god]

Specifično[kWh/m2god]

2

Page 3: ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

Energijski razred zgrade nakon

realizacije mjere

Red. broj Opis mjere

Uštede isporučene energije

[kWh/god]

Smanjenje emisije CO2

[t/god]

Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje [%]:

REZIME PREPORUKA ZA POVEĆANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI ZGRADE

Udio obnovljivih izvora energije u potrebnoj toplotnoj energiji za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode [%]:

Udio obnovljivih izvora energije u isporučenoj energiji za rad termotehničkih sistema [%]:

ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

PODACI O TERMOTEHNIČKIM SISTEMIMA ZGRADE

Godina proizvodnje izvora toplotne energije za grijanje

Izvor energije za grijanje zgrade

Način grijanja

Vrsta zgrade prema složenosti tehničkog sistema

lokalno etažno centralno daljinsko

lokalno

električna energija

prisilna bez povrata toplote prisilna sa povratom toplote

etažno centralno nema

prirodna

lokalno etažno spremnik protočno

prirodni plin ukapljeni naftni plin lož ulje

OIEugalj

električna energija

daljinski izvor

prirodni plin ukapljeni naftni plin lož ulje električna energija

Način pripreme potrošne tople vode

Izvor energije za pripremu potrošne tople vode

Način hlađenja zgrade

Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade

Vrsta ventilacije

KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

MJERE POBOLJŠANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI

3

solarni kolektori toplotna pumpa fotonapon biomasaVrsta sistema sa obnovljivim izvorima energije

OIEugalj daljinski izvor

sa jednostavnim tehničkim sistemom sa složenim tehničkim sistemom

Page 4: ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

Korisna grijana površina zgrade

[m2]

ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

OBJAŠNJENJE TEHNIČKIH POJMOVA ukupna neto podna površina grijanog dijela zgrade.

4

Ak

Bruto zapremina grijanog dijela zgrade

[m3]

je bruto zapremina grijanog dijela zgrade kojem je površina omotača jednaka A (površina omotača grijanog dijela zgrade).Ve

Faktor oblika zgrade [m-1]f0 = A/Ve [m

-1], je količnik površine omotača grijanog dijela zgrade, A [m2], i bruto zapremine, Ve [m

3], grijanog dijela zgrade.f0

Srednja vanjska temperatura

[°C]

[°C]

prosječna vrijednost temperature vanjskog zraka u posmatranom vremenskom periodu prema meteoorološkoj stanici najbližoj lokaciji zgrade.Θe

Unutrašnja projektna temperatura

je projektom predviđena temperatura unutrašnjeg zraka svih prostora grijanog dijela zgrade.Θint,set,H

Koeficijent transmisionog toplotnog gubitka [W/m2K]

je količnik između toplotnog toka koji se transmisijom prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike između unutrašnje projektne temperature grijanja i vanjske temperature.

Htr,ad

Godišnja potrebna toplotna energija za

grijanje[kWh/god]

je računski određena količina toplote koju sistemom grijanja treba tokom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja grijanja zgrade.

QH,nd

Godišnja potebna toplotna energija za zagrijavanje

potrošne tople vode[kWh/god]

je računski određena količina toplote koju sistemom pripreme potrošne tople vode treba dovesti tokom jedne godine za zagrijavanje vode.QW

Godišnja potrebna toplotna energija za

hlađenje[kWh/god]

je računski određena količina toplote koju sistemom hlađenja treba tokom jedne godine odvesti iz zgrade za održavanje unutrašnje projektne temperature u zgradi tokom razdoblja hlađenja zgrade.

QC,nd

Godišnji toplotni gubici sistema grijanja [kWh/god]

su energijski gubici sistema grijanja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi.QH,ls

Godišnji toplotni gubici sistema za pripremu potrošne tople vode

[kWh/god]

su energijski gubici sistema pripreme potrošne tople vode tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode.QW,ls

Godišnji gubici sistema hlađenja [kWh/god]

su energijski gubici sistema hlađenja tokom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za održavanje unutrašnje temperature u zgradi.QC,ls

Godišnja potrebna toplotna energija [kWh/god]

je zbir godišnje potrebne toplote i godišnjih toplotnih gubitaka sistema za grijanje i pripremu potrošne tople vode u zgradi.QH

Godišnja potrebna energija za rasvjetu [kWh/god]

je računski određena količina energije koju treba dovesti zgradi tokom jedne godine za rasvjetu.Ql

Godišnja isporučena energija [kWh/god]

je energija dovedena tehničkim sistemima zgrade tokom jedne godine za pokrivanje energijskih potreba za grijanje, hlađenje, ventilaciju, potrošnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomoćnih sistema.

Edel

Godišnja primarna energija [kWh/god]

je računski određena energije potrebna za zadovoljavanje svih energijskih potreba zgrade tokom jedne godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvaranja.Eprim

Godišnja emisija ugljendioksida

[kg/god]je masa emitovanog ugljendioksida u vanjsku okolinu tokom jedne godine koja je posljedica energijskih potreba zgrade.CO2

Page 5: ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

POPIS PROPISA, NORMI I PRORAČUNSKIH POSTUPAKA ZA ODREĐIVANJE PODATAKA NAVEDENIH U ENERGIJSKOM CERIFIKATU

ENERGIJSKI CERTIFIKAT STAMBENE ZGRADE

5