of 9 /9

Enstitü Broşürü

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Enstitü Broşürü

Text of Enstitü Broşürü

Page 1: Enstitü Broşürü
Page 2: Enstitü Broşürü

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru koşulları nedir?

Yüksek Lisans:

Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmanız

ve sadece tezli programlar için ALES’ten ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız ge-

rekmektedir. Tezsiz programlarda ALES şartı aranmamaktadır.

Yüksek Lisans programlarında (ÜDS, KPDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmenize gerek

yoktur.

Doktora:

Doktora programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans ve yüksek lisans programları mezu-

nu olmanız, ALES sınavından ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız ve ÜDS ya da

muadili bir dil sınavından 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir.

ALES / ÜDS belgem olmadan Yüksek Lisans/Doktora programına başvurabilir mi-

yim? ALES belgemin geçerlilik süresi nedir?

ALES ve ÜDS belgeleriniz olmadan Özel Öğrenci statüsünde Yüksek Lisans ve Doktora prog-

ramlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz takdirde eğitime öğretime başlayabilirsiniz. ALES

belgenizin geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 3 yıldır.

Özel Öğrenci statüsü nedir?

Herhangi bir öğrencilik hakkından faydalanamayan (öğrenci belgesi, kayıt dondurma, asker-

lik tecili vb.) bilgi, görgü ve becerisini arttırmak için ders alan öğrencilerdir. Özel Öğrenci sta-

tüsünde programdaki derslerin en fazla yarısını alıp, bu süre zarfı içerisinde eksik evraklarınızı

(ALES, ÜDS vb.) tamamlamanız gerekmektedir. Özel Öğrenciler kayıt esnasında sadece aldık-

ları dersin ücretini öderler.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

Yüksek Lisans ve Doktora programları için Üniversitemiz web sitesinde (www.arel.edu.tr) bu-

lunan Sosyal Bilimler – Fen Bilimleri Enstitüleri bölümlerindeki online başvuru formunu eksiksiz

olarak doldurmanız gerekmektedir. Online başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli incelemelerin

yapılabilmesi için evraklarınızı ilgili Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.

Birden fazla bölüme başvuru yapabilir miyim?

Her bölüm için yeni bir online başvuru formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.

Getirmem gereken evraklar nelerdir?

Yüksek Lisans

• T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Page 3: Enstitü Broşürü

• Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı),

• Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),

• Kimlik fotokopisi,

• 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),

• Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

• ALES sınav sonuç belgesi (Tezli programlar için)

• Başvuru ücreti 100 TL’nin yatırıldığını gösterir belge.

(Sadece Psikoloji bölümüne başvuranlar için) (İş Bankası Yenibosna Şubesi: Şube kodu: 1117

Hesap No: 625 295)

Doktora

• T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,

• Lisans diploması ve Yüksek Lisans diploması (Noter onaylı veya aslı),

• Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),

• Kimlik fotokopisi,

• 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),

• Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

• ALES sınav sonuç belgesi,

• ÜDS sınav sonuç belgesi (KPDS, TOEFL, IELTS vb.)

• Başvuru ücreti 100 TL’nin yatırıldığını gösterir belge.

(Sadece Psikoloji bölümüne başvuranlar için) (İş Bankası Yenibosna Şubesi: Şube kodu: 1117

Hesap No: 625 295)

Hangi Yüksek Lisans ve Doktora programlarınızda ALES puan şartı aranmamakta-

dır?

Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ve Anasanat Dallarında ALES puan şartı aranmamaktadır.

Yüksek lisans ve Doktora programlarınızın eğitim dili nedir?

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızda eğitim dili Türkçedir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarınızın dönemleri nelerdir?

Yüksek Lisans ve Doktora programları Güz Dönemi (Ekim-Ocak) ve Bahar Dönemi (Mart-

Haziran) olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.

Page 4: Enstitü Broşürü

Bahar döneminde Yüksek Lisans / Doktora programlarına başvurabilir miyim?

Bahar dönemi için programlara öğrenci kabul edilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitim süresi ne kadardır? Kaç Kredi/

Ders almak şartıyla mezun olabilirim?

Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Online başvurunuza istinaden yapılan inceleme sonucunda Yüksek Lisans ya da Doktora prog-

ramına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında kesin kayıt ve öde-

me işlemlerini yaptırırlar.

Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Yüksek Lisans ve Doktora programları ders günleri her programa göre değişmekle beraber ge-

nel şablonumuza göre hafta içi yapılacak dersler 18.30-21.30 saatleri arasında hafta sonu ya-

pılacak dersler Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Örneğin;

İşletme Yüksek Lisans: Hafta içi 2 gün 18.30-21.30 + Cumartesi 09.00 – 15.00

İşletme Doktora: Hafta içi 2 gün 18.30-21.30 + Cumartesi 09.00 – 18.00

Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans: Hafta içi 4 gün 18.30 – 21.30

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ders geçme sistemi nedir?

Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CC (70 puan),

Doktora programlarında ise alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CB (75 puan) ol-

mak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, çan eğrisi vb. bir sistem bulunma-

maktadır.

Devamsızlık hakkım nedir? Yüksek lisans ve Doktora programlarında kayıt dondur-

ma hakkım var mı?

Devamsızlık, derse ve ilgili dersin öğretim üyesine bağlı olmakla birlikte derslere %70 devam

zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz

gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki ya-

rıyıl olmak üzere kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

SÜRE DERS SAYISI KREDİ

Yüksek Lisans Tezli Programlar 4 yarıyıl (2 yıl) 7-8 Ders+Seminer+Tez 21-24

Yüksek Lisans Tezsiz Program 3 yarıyıl (1,5 yıl) 10 Ders +Proje 30

Doktora Programları 8 yarıyıl (4 yıl) 7-10 Ders +Seminer +Tez 21-30

Page 5: Enstitü Broşürü

1.Yarıyıl 2.Yarıyıl 3.Yarıyıl 4.Yarıyıl

4 Ders 3-4 Ders Tez Çalışması + Seminer Dersi Tez Çalışması

Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.

Tez / Proje ne zaman ve nasıl yapılır?

Tezli Öğrenciler;

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Doktora programına devam

edebilir miyim?

İki program arasındaki en temel fark kariyer amacında yatar. Tezli Yüksek Lisans programla-

rı akademik kariyere daha çok hizmet ederken, Tezsiz Yüksek Lisans programları iş dünyası ve

uygulama hedefleri için daha işlevsel olabilir. Ancak her iki programdan mezun olan öğrenci-

ler Doktora programlarına devam edebilirler.

Lisans Diploması ile doktora programına kayıt yaptırabilir miyim?

Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Programında bütünleşik doktora programı bulunmaktadır.

Bu programa lisans diplomanız ile kayıt yaptırabilirsiniz.

Bütünleşik doktora programına nasıl başvurabilirim?

Bu programa başvurabilmek için ALES sınavından ilgili puan türünden 70 ve üstü puan alma-

nız ve ÜDS ya da müdail bir sınavda 55 ve üstü puan almanız gerekmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü programlarda Askerlik Tecil İşlemi yalnızca öğrencinin yazılı talebine istinaden ya-

pılır.

Öğrenci talep etmediği sürece Askerlik Şubeleri ile herhangi bir yazışma Enstitü tarafından ya-

pılmaz. Tecil yapılabilmesi için;

• Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,

• Güncel bir askerlik durum belgesi olması,

• Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

1.Yarıyıl 2.Yarıyıl 3.Yarıyıl

4 Ders 4 Ders 2 Ders + Proje Çalışması

Tezsiz Öğrenciler;

Page 6: Enstitü Broşürü

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ İÇİN DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİNDE ÖDE-ME KOŞULLARI

1- Yüksek Lisans Programlarında vadeli ödemelerde herhangi bir vade farkı alınmaksızın; İş

Bankası Senetsiz Taksit Sisteminde 15 ay, İş Bankası (Maksimum), Garanti Bankası (Bonus),

Yapı ve Kredi Bankası (World), Denizbank (Bonus), İngbank (Bonus), Şekerbank (Bonus), Teb

(Bonus), Ziraat Bankası (Maksimum), HSBC (Advantage), Akbank (Axess), Finansbank (Card-

Finans), Bank Asya (AsyaCard) ve Halkbankası (Advantage) kredi kartlarına 12 ay taksit yapılır.

2- Doktora Programlarında vadeli ödemelerde herhangi bir vade farkı alınmaksızın; İş

Bankası Senetsiz Taksit Sisteminde ya da İş Bankası Maksimum, Garanti Bankası (Bonus), Yapı

ve Kredi Bankası (World), Denizbank (Bonus), İngbank (Bonus), Şekerbank (Bonus), Teb (Bo-

nus), Ziraat Bankası (Maksimum), HSBC (Advantage) Akbank (Axess), Finansbank (CardFi-

nans), Bank Asya (AsyaCard) ve Halkbankası (Advantage) banka kartlarına 12 – 36 ay ara-

sı taksit yapılır.

3- İş Bankası ile yaptığımız protokol gereği doktora ve yüksek lisans öğrencilerine 36 – 60 ay

vadeli eğitim kredisi sunmaktadır.

4- Peşin Ödemeler İş Bankası Yenibosna şubesi (1117) T.C İstanbul Arel Üniversitesi hesabına

(IBAN:TR28 0006 4000 0011 1170 589200) TC kimlik numarası ve Adı Soyadını açıklamada

belirterek yatırılabilir. Peşin ödemelerde yüksek lisans programlarında %5, doktora program-

larında %8 indirim uygulanır.

5- Adayın var olan “Çözüm Ortağı” indiriminden faydalanabilmesi için kesin kayıt esnasında,

Üniversite ile iş birliği bulunan kurumda çalıştığını belirten Maaş Bordrosu’nu getirmesi gerek-

mektedir. Aksi takdirde aday “Çözüm Ortağı” indirimden faydalanamaz.

Page 7: Enstitü Broşürü

İNDİRİMLİÜCRET

ÜCRETPROGRAMLAR

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖDEME TABLOSU

PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ

KREDİ KARTI İLE SEÇENEĞİ

BANKA ANLAŞMALI SEÇENEĞİ

İşletme Yönetimi (Tezli) 13.000 7.800 7.410 12*650 15*520

İşletme Yönetimi (Tezsiz) 9.500 5.700 5.415 12*475 15*380

Psikoloji (Tezli) 14.250 13.538 12*1.188 15*950

Psikoloji (Tezsiz) 11.880 11.286 12*990 15*792

Grafik Tasarımı (Tezli) 9.500 5.700 5.415 12*475 15*380

Grafik Tasarımı (Tezsiz) 8.250 4.950 4.703 12*413 15*330

Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezli) 9.500 5.700 5.415 12*475 15*380

Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezsiz) 8.250 4.950 4.703 12*413 15*330

Medya ve Kültürel Çalışmalar (Tezli) 9.500 5.700 5.415 12*475 15*380

Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli) 9.500 5.700 5.415 12*475 15*380

İşletme Yönetimi Uzaktan Eğitim (E-MBA) 8.250 7.838 12*688 15*550

Yönetim ve Organizasyon (Uzaktan Eğitim) 8.250 7.838 12*688 15*550

Mimarlık (Tezli) 13.000 6.500 6.175 12*542 15*434

Mimarlık (Tezsiz) 9.500 4.750 4.513 12*396 15*317

Mühendislik Yönetimi (Tezli) 13.000 6.500 6.175 12*542 15*434

Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) 9.500 4.750 4.513 12*396 15*317

Kentsel Sistemler Mühendisliği (Tezli) 13.000 6.500 6.175 12*542 15*434

Kentsel Sistemler Mühendisliği (Tezsiz) 9.500 4.750 4.513 12*396 15*317

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%40 çözüm ortağı indirimli)

(%50 teknolojiye destek bursu)

(%50 teknolojiye destek bursu)

(%50 teknolojiye destek bursu)

(%50 teknolojiye destek bursu)

(%50 teknolojiye destek bursu)

(%50 teknolojiye destek bursu)

ÜCRETPROGRAMLAR

DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI ÖDEME TABLOSU

İşletme Anabilim Dalı 26.100 24.012 12*2.175 24*1.088 36*725

Psikoloji Anabilim Dalı 32.600 29.992 12*2.717 24*1.359 36*906

Mimarlık Anabilim Dalı

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı 26.100 24.012 12*2.175 24*1.088 36*725

Mimarlık Anabilim Dalı

(Lisans Diploması ile Başvuru)

Bütünleşik Doktora

İNDİRİMLİÜCRET

PEŞİN ÖDEME SEÇENEĞİ

1. TAKSİTSEÇENEĞİ

2. TAKSİTSEÇENEĞİ

3. TAKSİTSEÇENEĞİ

35.650

26.100

17.825 16.339 12*1.486

13.050 36*363 24*544 12*1.008 12.006

24*743 36*496

(%50 teknolojiye destek bursu)

(%50 teknolojiye destek bursu)

Page 8: Enstitü Broşürü
Page 9: Enstitü Broşürü