of 23 /23
Epekto ng Kolonyalismo sa ating Bansa

Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa

Embed Size (px)

Text of Epekto ng kolonyalismo sa ating bansa

  • 1. Epekto ng Kolonyalismo sa ating Bansa

2. I- EINSTEIN
3. Noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay nakatira sa mga kweba.Nang tayo ay abutin na ng kabihasnan, tayo ay nagkaroon ng sistemang tinatawag na BARANGAY. Ito ang pinaniniwalaang unang sistema ng pamamahala sa Pilipinas
Tayo ay may mgasarilinangkultura at gawi
NGUNIT
4. 5. Nang dumating ang mga manunupil ay nag-iba ang lahat. Lahat ng nakagawian ng ating mga ninuno ay binura at pinalitan.Tayo ay naging mga dayuhan sa ating sariling bansa.
6. Tayo'y nasapailalim ng kanilang kapangyarihan. Ang ating kultura ay pinalitan nila
7. SistemangPamamahala
Nongpanahonnghapon, nagkaroontayongpamahalaangtinawagna PUPPET REPUBLIC
Tayo ay napasailalimng PAMAHALAANG MILITAR AT COMMONWEALTH noongpanahonng AMERIKANO
PAMAHALAANG SENTRALISADO. Gobernador-Heneralangnagsisilbingpinunongpamahalaangito. AngPilipinas ay kanilanghinatingmgaespanyolsamgaayuntamiento, encomienda at corrigimiento
8. Relihiyon
DinalangmgaKastilaangrelihiyong KATOLIKO
Nag-ibaangsinasandigannatingpaniniwala
Dalanamanngmgaamerikanoangrelihiyong PROTESTANTE
Noon ay PAGANISMO. Angpagsambasa KALIKASAN
9. Edukasyon
NoongpanahonngEspanyol at Amerikano, sila ay nagpatayongmga UNIBERSIDAD.
DI-PORMAL NA EDUKASYON. Angtawagsamgapaaralannoongunangpanahon ay bothoan.
10. Wika at ParaanngPagsulat
Nang dumatingangmgaKastilla at nangsilaynagpatayongmgaunibersidad, wikang ESPANYOL angkanilangginamit.
Samantala, INGLES namanangwikangpinagamitsaatingngmgaamerikano
Alibataangtawagsaparaanngpagsulatngatingmganinuno
11. TANGHALAN
ALAMAT at EPIKO.Iyanangmgakatutubonglikhangatingmganinuno
Moro-moro, Zarzuela, Duplo at Senakulo. IlanlamangiyansamgapagtatanghalnabinahagingmgaEspanyol.
12. SAYAW
CHA-CHA. IsanguringsayawnamulasamgaAmerikano
Mga KATUTUBONG SAYAW.
RIGODON. Isa samgasayawnaatingnakuhamulasamgaEspanyol
13. PANANAMIT
BarotSaya at Barong. IlangmgakasuotangnalikhanoongpanahonngEspanyol.
Tangingmga BAHAG lamangangsuotngmgakatutubong Pilipino nakanilangsinasamahanngmgaalahas at palamuti
Nagingmodernonamanangpanlasangmga Pilipino sapananamitnoongdumatingangmgaAmerikano
14. Transportasyon
Angatingmganinuno ay NAGLALAKAD lamangngnakapaaupangmakaratingsanaisnilangpuntahan.
KALESA. Ito angtawagsasistemangtransportasyonaginamitngmgataonoongpanahonngkastila. Ito ay pinapatakbongisangkutsero.
15. PANAHANAN
BAHAY KUBO. Iyanangtawagsabahayngatingmganinuno.
Naging KONKRETO angmgatahanannoongpanahonngKastila. Ito ay yarisabato at mgatablangkahoy.
16. Pagkain
Menudo at Escabeche. IlanlamangitosamgapagkainipinakilalasaatingpanlasamulasamgaKastila.
Halamang-ugat. Ito angpangkaraniwangkinakainngatingmganinuno.
Hamburger, Frenchfries, Spaghetti, Fried Chicken. Mgapagkaingmulasa fast food. Yan angmgapagkaingdalangmgaAmerikanosaatingkultura.
17. URI NG MAMAMAYAN
Datu, Maharlika, Timawa at Alipin. Iyanangtawagsamgauringtaonoongunangpanahonbago pa man dumatingangmgamanunupil.
Illustrado at Principalia. Ilansamgakatawagansaklase o uringtaosalipunannoongpanahonngkastila.
18. SISTEMA NG PAGSASABATAS
Raja, Datu, Sultan. Silaangmganagpapatupad at gumagawangbatas. Angmgabatas ay ginagawasaikabubutingpamayanan.
May ilangmgabatasnanakasulat at mayroonrinnamangnagpapasalin-salinlangsahenerasyon.
DahilnasaEspanyaanglehislatibo, angmgabatasnanasasaad ay nasaEspanya.
AngGobernador-Heneral ay may kapangyarihangmagpatupadngisangutosnakinokonsediranarinbilangbatas ay tinatawagnadecretosuprior
19. Angmga ESPANYOL
Silaangpinakamatagalnanakinabang at nagpasailalimsaatin. Kayasilaangmaituturingna may pinakamalakingkontribusyonsaatingkultura. Sa kanilang 300 at mahigitnapananalagi, naibahaginilaangkanilangmgaparaanngpamumuhaysaatin.
Mga NAIBAHAGI ngmgaEspanyol:
EdukasyonPananamit
RelihiyonLikhangSining
PagkainPaguugali
20. MgaAmerikano
MgaHapon
SilaangsumunodsaEspanyasapagpapasailalimsakanilangkapangyarihan. Silaang NAGPAKILALA samga Pilipino ngisang MODERNONG mundo.Sa ilalimngkanilangpanahon ay nagingmakabagotayo.
Silaangikatlongdumayosaatingbansa. Sa ilalimngkanilangkapangyarihan, nagbigyangtuonnilaangagrikultura at iba pang hanapbuhay. Partikularnaritoangpagpaparamingbibe.
21. Anobaangepekto?
Mabuti o Masama?
PAREHO. Mabutidahilmasnapaunlad at lalongnagingmayamanangatingkultura. Isangkulturangmaaaringmaipagmalaki at ipagmayabangsabuongmundo.
Masamadahilangilangmgaorihinalnakultura, tradisyon at kaugalianmulasaatingmgapinakaninuno ay nakalimutanna at natabunandahilsaimpluwensyangkolonyalngmgamananakop.
Angmarapatnatinggawin ay pangalagaanangatingpinaka-tangingkultura at huwagmagpatangaysaagosngmodernongpanahonnatumatalikodsasarilingkinalakihan.
22. MARAMING SALAMAT PO sa PANONOOD!!
23. SUPORTAHAN NIYO PO KAMI!!