Esei Politik

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Esei Politik

 • 8/10/2019 Esei Politik Malaysia.docx

  1/14

  1

  Tajuk: Pilihan Raya Malaysia, konsep dan Aplikasi

  1.0 PENGENALAN

  Menurut Akta Pilihanraya 1958 dalam Akta 19 Bahagian I menyatakan bahawa sesuatu

  pilihanraya harus dilakukan bagi memilih mana-mana calon yang akan mewakili Dewan

  Parlimen dan Dewan Undangan Negeri sepanjang dikehendaki tempoh perlantikannya

  mengikut persempadannya dibawah Perkara 116 Perlembagaan (Parlimen) dan Perkara

  117 Perlembagaan (DUN). Abraham Lincoln mentakrifkan demokrasi sebagai government

  of the people yang bermaksud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

  Demokrasi mempunyai tujuh ciri utama iaitu kebebasan berucap, kebebasan media,

  pilihanraya bebas dan adil, kebebasan berorganisasi, pemerintahan berasaskan majoriti,

  hak minoioti dihormati dan juga kebebasan kehakiman. Oleh itu, dalam perbincangan ini

  akan membincangkan proses pilihanraya sebagai suatu elemen demokrasi di Malaysia

  namun perbincangan ini juga akan melihat sejauhmanakah ciri-ciri pilihanraya tersebut

  mengikut asas demokrasi yang betul berdasarkan kerelevanan dan ketidakrelevenannya

  didalam situasi sejarah politik di Malaysia.

  2.0 Konseptual Demokrasi

  Umumnya, perkataan demokrasi yang berasal daripada Yunani ini membawa dua maksud

  iaitu, Demos yang bermaksud people (rakyat) dan Kratos yang didefinisikan sebagai

  rule (undang-undang) atau dalam bahasa mudahnya, demokrasi ini merujuk sebagai

  kuasa pemerintahan di tangan rakyat ataupun, rakyat memerintah. Definisi demokrasi ini

  tidak membawa maksud yang berbeza, cuma apa yang membezakannya adalah definisi

  ciri-ciri di dalam demokrasi yang dinyatakan oleh para pengkaji.

  Menurut Zaini (2006), asasnya bagi sesebuah negara untuk digelar sebagai negara

  demokrasi harus menonjolkan tujuh ciri-ciri utama; pertama, wujudnya kebebasan

  bersuara, media massa yang bebas dan berkecuali, pilihan raya diadakan secara konsisten,

  bebas dan adil, ada kebebasan berorganisasi dan berpersatuan, pemerintahan berasaskan

  majoriti, hak golongan minoriti dihormati dan akhir sekali wujud badan kehakiman yang

 • 8/10/2019 Esei Politik Malaysia.docx

  2/14

  2

  senantiasa bebas dan berkecuali. Menurut Robert A. Dahl (1998), antara kriteria

  demokrasi adalah dipilih oleh rakyat, pilihanraya yang adil, kebebasan bersuara, akses

  informasi yang terbuka dan kebebasan berasosiasi.

  3.0 PENDEMOKRASIAN DI MALAYSIA: FAKTOR KE AMBANG PILIHANRAYA

  3.1.1 Sebelum Kedatangan Kolonial British

  Sebelum kedatangan kuasa barat Adat perpatih merupakan antara contoh terbaik dalam

  memahami amalan demokrasi dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu sebelum

  kedatangan kuasa barat. Hal ini boleh dilihat didalam sistem politik yang diamalkan

  didalam adat perpatih di Negeri Sembilan apabila Anak Buah berkuasa melantik Buapak,

  Buapak berkuasa melantik Lembaga, Lembaga berkuasa melantik Undang, dan Undang

  berkuasa melantik Yang Dipertuan Besar. Setiap daripada perlantikan tersebut mewakili

  kesepakatan yang berjaya diwujudkan melalui pelbagai strata secara tidak lansung

  mewujudkan konsep demokrasi sediada.

  3.1.2 Selepas Kedatangan Kolonial British

  Diamalkan di kawasan Negeri-negeri Selat sahaja tetapi hanyalah sebagai pemilihan

  jawatan peringkat bawahan sahaja namun dalam menjaga pihak kolonial British melihat

  bahawa perlunya pengekalan hagemoni kuasa kepada orang-orang Melayu tetapi orangbukan Melayu diberi hak keistimewaan yang lain seperti hak kewarganegaraan dan hak

  mengamalkan agama masing-masing. Menurut Surain Subramaniam (2011) menyatakan

  bahawa The British accorded a special status to the Malays. They were regarded as the

  original inhabitants, although, as their name suggests, the fifty thousand or so orang asli

  ha been there longer. The British believed that they should offer protection to the Malays,

  thus supplementing the protective role of the Malay rulers. Permasalahan ini boleh dilihat

  didalam isu Malayan Union 1946 apabila telah berlaku perpecahan diantara masyarakat

  apabila dasar tersebut tidak berjaya mewujudkan konsesi dalam hubungan masyarakat.

  Pendek kata, pada zaman ini demokrasi hanya berjaya diwujudkan melalui persepakatan

  politik dalam menyelesaikan tuntutan kaum majoriti dan tuntutan kaum minoriti.

 • 8/10/2019 Esei Politik Malaysia.docx

  3/14

  3

  3.1.3 Era Kemerdekaan Dan Pasca Perang Dingin

  Diambang kemerdekaan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak didalam Malaysia pula telah

  menunjukkan bagaimana dasar pihak kolonial British berusaha mewujudkan amalan dan

  prinsip demokrasi diamalkan didalam tanah jajahannya. Perkara ini berlaku kerana pihak

  kolonial British dan sekutunya sedaya upaya menggesa terhadap pendemokrasian penuh

  di kawasan tanah jajahan mereka bagi mengelakkan kawasan jajahan mereka terpengaruh

  dengan ideologi komunis yang diketuai oleh kuasa Soviet Union dan negara China. Perkara

  ini boleh dilihata didalam Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 dengan jelas menyatakan

  seperti berikut:

  DAN BAHAWASANYA oleh kerana Perlembagaan Persekutuan yangtersebut itu maka ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hakasasi dan kebebasan sekalian rakyat dan untuk memajukan PersekutuanTanah Melayu dengan aman dan damai serta teratur bagi sebuah kerajaanyang mempunyai raja Berpelembagaan yang berdasarkan demokrasi caraberparlimen.

  Bagi negeri Singapura, Sabah dan Sarawak pula pendemokrasian dibuat oleh pihak

  kolonial British boleh dilihat didalam Perjanjian Malaysia 1963 pada 9 Julai 1963 bagi

  Sabah, Sarawak dan Singapura menyatakan seperti berikut

  DAN BAHAWA SA-NYA oleh kerana Perlembagaan yang tersebut itu telahdiadakan sharat bagi menjaga keselamatan hak2 dan keutamaan2 Duli2Yang Maha Mulia Raja2 serta hak2 asasi dan kebebasan sakalian rayat danbagi mengekalkan keamanan dan kemesraan di-dalam Malaysia sa-bagaiKerajaan yang mempunyai Raja yang berperlembagaan dan yangberdasarkan demokrasi chara berparlimen.

  4.0 Demokrasi Berparlimen Di Malaysia

  Sistem demokrasi berparlimen membawa maksud rakyat melibatkan diri dalam sistem

  pemerintahan negara. Raja-raja Melayu pula menjadi lambang taat setia rakyat. Melalui

  sistem ini, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan

 • 8/10/2019 Esei Politik Malaysia.docx

  4/14

  4

  melalui pilihanraya. Mereka berhak menyokong, mengekalkan dan menukarkan kerajaan

  yang sedia ada melalui pilihanraya. Sistem ini bertujuan untuk mengekalkan kerajaan yang

  adil, sejahtera dan stabil. Selain itu, pindaan-pindaan perlembagaan dibuat untuk

  menyesuaikan sistem pentadbiran dengan perkembangan politik semasa. Buktinya, Yang

  Dipertuan Agong merupakan ketua Eksekutif, Perundangan dan Judisari manakala Perdana

  Menteri memegang kuasa eksekutif negara bersama barisan kabinet yang dibentuknya

  manakala Dewan Parlimen berperanan sebagai wakil suara rakyat dalam memastikan

  rakyat juga berperanan dalam dasar eksekutif yang diamalkan oleh Perdana Menteri dan

  barisan kabinetnya.

  5.0 Amalan Demokrasi di Malaysia

  5.1.1 Perlembagaan

  Perlembagaan Malaysia yang diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 183

  perkara. Perlembagaan ini mengandungi pelbagai peruntukan seperti Senarai Kerajaan

  Persekutuan, Kerajaan Negeri, Insitusi Yang di Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri

  dan Badan Kehakiman. Perlembagaan Malaysia telah membuat pembahagian kuasa antara

  Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Negeri-negeri yang bergabung dalam

  Persekutuan Malaysia diberi hak, kuasa dan tanggungjawab seperti yang diperuntukkan

  dalam perlembagaan Negeri.

  5.1.2 Pilihanraya

  Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat

  negeri atau persekutuan. Pemilihan ini dilakukan secara sulit dengan menggunakan

  prosedur yang telus dan teratur. Pengiraan undian juga dibuat secara terbuka dan

  keputusannya direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang. Sistem ini

  dikenali dengan sistem majoriti mudah. Pilihan raya merupakan ciri penting sistem

  demokrasi berparlimen di Malaysia. Pilihan raya di Malaysia dijalankan oleh Suruhanjaya

  Pilihan Raya (SPR).

 • 8/10/2019 Esei Politik Malaysia.docx

  5/14

  5

  6.0 INSTITUSI PILIHANRAYA DI MALAYSIA

  6.1.1 Badan yang bertanggungjawab

  Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) merupakan sebuah badan bebas yang mendapat

  kepercayaan awam dan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan Pilihan Raya Umum

  Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri dan Pilihan Raya Kecil Dewan Rakyat dan Dewan

  Undangan Negeri (DUN). Dasar utama SPR ialah memelihara, mengawasi dan

  mengekalkan proses demokrasi di Negara ini menerusi sistem pilihan raya yang adil dan

  saksama. Juga memastikan rakyat yang layak boleh memilih wakil mereka dalam mana-

  mana pilihan raya secara bebas.

  6.1.2 Pilihanraya dari sudut Perlembagaan Malaysia

  Mengikut perlembagaan persekutuan dalam perkara 114, perjalanan pilihan raya

  hendaklah dilaksanankan seperti yang berikut:

  Maka hendaklah asas sesuatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang ditubuhkanmengikut Perkara 114, dan yang akan menjalankan pilihan raya bagi DewanRakyat dan Dewan Undangan Negeri serta menyediakan dan menyemakdaftar-daftar pemilih untuk pilihan raya itu tertakluk kepada peruntukanundang-undang persekutuan.

  Dewan Parlimen

  i. Dewan Rakyat, terdiri daripada 222 ahli, dan setiap ahli mewakili satu kawa