Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv p£¥ ... Mange og store utfordringer Et nasjonalt og internasjonalt

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv p£¥ ... Mange og store utfordringer Et nasjonalt...

 • Mange og store utfordringer

  Et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008

  Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.)

  Unipub 2012

 • ©Unipub 2012

  ISBN 978-82-7477-469-8

  Henvendelser om denne boka rettes til: T: 22 85 33 00 F: 22 85 30 39 E-post: post@unipub.no www.unipub.no

  Omslagsdesign og sats: Unipub Forsidefoto: ©2012 iStockphoto. Bildet er manipulert. Trykk og innbinding: 07 Gruppen

  Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller med andre avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

 • Forord

  Lærerutdanning er et viktig område innen utdanningsforskning. Denne boka presenterer viktige forskningsresultater om utdanning av lærere i matematikk til barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole basert på data fra den internasjonale komparative studien TEDS-M 2008 (Teacher Education and Development Study in Mathematics). I Norge er studien ledet fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fa- kultet, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Universitetet i Agder, Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Studien er finansiert av Kunnskaps- departementet via Utdanningsdirektoratet, og med egenandeler fra de delta- kende universitetene og høgskolene.

  Boka er en vitenskapelig antologi og representerer et viktig bidrag til forskning på lærerutdanning. Når det gjelder metoder, perspektiver og analyser, er mye av dette forskningsmessig nybrottsarbeid. Boka presen- teres som forskningsartikler med vekt på en vitenskapelig framstillings- måte. I kapittel 8 har vi samlet og redegjort for viktige forskningsrelevante spørsmål som rammeverk, gjennomføring og metoder. Boka kan imidlertid leses uten at man går inn på dette stoffet; det er derfor plassert til slutt. Vi vil rette en stor takk til de dyktige fagfellene som har vurdert kapit- lene og kommet med konstruktiv kritikk som har bidratt til presiseringer, nyanseringer og analytiske perspektiver. De enkelte forfatterne er faglig ansvarlige for sine kapitler i boka. I tillegg til å skrive egne kapitler har vi som redaktører hatt et ansvar for å koordinere, sammenfatte og gi boka et helhetlig preg.

  Redaktørene og forfatterne av boka retter en spesiell takk til alle som arbeider innen lærerutdanningene i Norge, og som sa seg villig til å delta i studien, og til alle lærerstudentene som deltok. De har alle bidratt til at vi

 • kan presentere forskning som kan være et solid og nyttig utgangspunkt for å forbedre norsk matematikklærerutdanning. Vi takker også kolleger som har bidratt på ulike måter.

  Blindern, februar 2012 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad

 • Innhold

  Forord ......................................................................................................... 3

  1 Hva er TEDS-M 2008? ............................................................................... 9 1.1 Kort om TEDS-M 2008 ........................................................................ 9 1.2 Forskningsspørsmål og organisering av den norske TEDS-boka .......... 12 1.3 Kort om relevansen til TEDS-studien .................................................. 13 1.4 Rammeverk for testing av lærerstudenters kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk i TEDS .................................................................... 15

  2 Hovedresultater i matematikk og matematikkdidaktikk for lærerstudenter .......................................................................................... 17 2.1 Kunnskaper i matematikk hos lærerstudenter til barnetrinnet ............. 18 2.2 Kunnskaper i matematikkdidaktikk hos lærerstudenter til barnetrinnet .......................................................................................... 22 2.3 Kunnskaper i matematikk hos lærerstudenter til ungdomstrinnet ........ 24 2.4 Kunnskaper i matematikkdidaktikk hos lærerstudenter til ungdomstrinnet ......................................................................................... 28 2.5 Oppsummering og valg av referanseland ............................................. 31

  3 Norsk lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv .............................. 35 3.1 Struktur og organisering av lærerutdanningene ................................... 36 3.2 Programtyper i TEDS-studien .............................................................. 43 3.3 Arbeidsmarked, stillinger og arbeidsbetingelser ................................... 47 3.4 Kvalitetssikring i lærerutdanningene ................................................... 50 3.5 Oppsummering ................................................................................... 58

  4 Norske lærerutdannere .......................................................................... 61 4.1 Innledning ........................................................................................... 61 4.2 Lærerutdannernes bakgrunn ............................................................... 63 4.3 Undervisningserfaring fra skolen ......................................................... 64

 • 4.4 Opplæring til lærerutdanning .............................................................. 66 4.5 Forskningserfaring og tidsbruk ........................................................... 71 4.6 Oppgaver til praksis ............................................................................ 76 4.7 Kurset til lærerutdannerne ................................................................... 78 4.8 Innhold i kurs i matematikk og matematikkdidaktikk ......................... 80 4.9 Innhold i kurs i pedagogikk ................................................................. 83 4.10 Kursinnhold generelt ......................................................................... 87 4.11 Sammenheng i lærerutdanningsprogrammet ..................................... 90 4.12 Oppfatninger om matematikk ........................................................... 93 4.13 Yrkesforberedelse for matematikkundervisning ............................... 109 4.14 TEDS og ny lærerutdanning ............................................................ 110

  5 Lærerstudenters resultater på enkeltoppgaver for barnetrinnet ......... 115 5.1 Innledning ......................................................................................... 115 5.2 Oppgave 1 for barnetrinnslærere – heltall ......................................... 117 5.3 Oppgave 2 for barnetrinnslærere – geometri ..................................... 127 5.4 Oppgave 3 for barnetrinnslærere – algebra ....................................... 130 5.5 Oppgave 4 for barnetrinnslærere – heltall ......................................... 133 5.6 Oppgave 5 for barnetrinnslærere – desimaltall .................................. 136 5.7 Oppsummering av resultater for framtidige barnetrinnslærere .......... 141

  6 Lærerstudenters resultater på enkeltoppgaver for ungdomstrinnet .... 143 6.1 Innledning ......................................................................................... 143 6.2 Oppgave 1 for ungdomstrinnslærere – algebra .................................. 146 6.3 Oppgave 2 for ungdomstrinnslærere – geometri ............................... 156 6.4 Oppgave 3 for ungdomstrinnslærere – kombinatorikk ..................... 159 6.5 Oppgave 4 for ungdomstrinnslærere – bevis/argumentasjon .............. 163 6.6 Oppsummering av resultater for framtidige ungdomstrinnslærere ..... 172

  7 Matematikk i norsk skole og lærerutdanning ...................................... 175 7.1 Norske lærerstudenters faglige kompetanse ....................................... 176 7.2 Matematisk og fagdidaktisk kunnskap i lærerutdanningen ............... 182 7.3 Ren og anvendt matematikk .............................................................. 187 7.4 Matematikkfagets særpreg og relevans .............................................. 190 7.5 Rekruttering av matematikklærere til skolen ..................................... 192 7.6 Oppsummering og konklusjoner ....................................................... 194 Punktvis oppsummering .......................................................................... 195

 • 8 Rammeverk og metoder ...................................................................... 197 8.1 Hva er TEDS-M? .............................................................................. 197 8.2 Design av studien .............................................................................. 202 8.3 Rammeverk og instrumenter ............................................................. 209 8.4 Gjennomføring .................................................................................. 218

  Litteratur ................................................................................................. 227

  Om forfatterne ....................................................................................... 237

 • 9

  1 Hva er TEDS-M 2008? Liv Sissel Grønmo, Universitetet i Oslo Torgeir Onstad, Universitetet i Oslo

  Dette kapittelet gir en kort beskrivelse av TEDS-studien og en oversikt over hvordan denne boka er bygd opp. Kapittel 8 gir en grundigere beskrivelse av TEDS, rammeverk, populasjoner, design av studien, metoder, gjennomføring og analyser.

  1.1 Kort om TEDS-M 2008

  TEDS-M 2008 (Teacher Education and Development Study in Mathematics) er en internasjonal komparativ studie av utdanning av matematikklærere for grunnskolen i 17 la