EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/810, - ecb.· grupiliikme RKP, et see vormikohane otsus on tehtud

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/810, - ecb.· grupiliikme RKP, et see vormikohane otsus on tehtud

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/810,

28. aprill 2016,

suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teise seeria kohta (EKP/2016/10)

EUROOPA KESKPANGA NUKOGU,

vttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkige selle artikli 127 like 2 esimest taanet,

vttes arvesse Euroopa Keskpankade Ssteemi ja Euroopa Keskpanga phikirja, eelkige selle artikli 3.1 esimest taanet, artiklit 12.1, artikli 18.1 teist taanet ja artikli 34.1 teist taanet,

ning arvestades jrgmist:

(1) Otsus EKP/2014/34 (1) neb ette suunatud (sihtotstarbeliste) pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teostamise kahe aasta jooksul 2014 kuni 2016.

(2) Hindade stabiilsuse silitamise pdevuse teostamisel otsustas EKP nukogu 10. mrtsil 2016 alustada nelja suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni uut seeriat (TLTRO-II) eesmrgiga veelgi pehmendada erasektori krediiditingimusi ja stimuleerida krediidiloomet. Eeldatakse, et TLTRO-II tugevdab rahapoliitika lekandumist, motiveerides pankade laenuandmist erasektori mittefinantsasutustele, s.o kodumajapidamistele ja mittefinantsettevtetele, liikmesriikides, mille rahahik on euro. Meetme eesmrk ei ole toetada pankade laenuandmist kodumajapidamistele eluaseme ostude eesmrgil. Seetttu jtab klblik laenuandmine erasektori mittefinantsasutustele selle meetme raames vlja laenud kodumajapidamistele eluaseme ostude eesmrgil. Koosmjus muude kehtivate mittestandardsete meetmetega on TLTRO-II eesmrk keskpikas perspektiivis tagasi prduda 2 %st allpool, kuid selle lhedal oleva inflatsioonitaseme juurde.

(3) Nagu ka suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide esimese seeria puhul, on TLTRO-IIs vimalik osaleda grupina, kui grupina ksitlemiseks on institutsionaalne alus, kuna see lihtsustab TLTRO-IIs osalemist asutuste jaoks, kes korralduslikel kaalutlustel laenavad eurossteemilt grupistruktuuri vahendusel. Grupina osalemine toimub he konkreetse grupiliikme kaudu, kui ettenhtud tingimused on tidetud. Kui tegemist on gruppidega, kes on asutatud mrkimisvrse seosega liikmete vahel, peavad kik grupi liikmed grupisisese likviidsuse jaotusega seotud probleemide ksitlemiseks kirjalikult kinnitama oma osalemist grupist. Suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni grupp, mida tunnustati suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide eesmrgil otsuse EKP/2014/34 alusel, vib osaleda TLTRO-IIs teatavat teavitamise ja tunnustamise menetlust jrgides TLTRO-II-grupina.

(4) Kogusumma, mida on vimalik TLTRO-II alusel laenata, mratakse osaleja klblike laenude kogusumma jgi alusel erasektori mittefinantsasutustele 31. jaanuaril 2016, millest lahutatakse TLTRO-II osaleja poolt esimeses ja teises suunatud pikemaajalises refinantseerimisoperatsioonis septembris ja detsembris 2014 otsuse EKP/2014/34 alusel varem laenatud summa, mis on TLTRO-II arvelduspeval veel tagasi maksmata.

(5) Iga TLTRO-II suhtes kohaldatav intressimr mratakse osaleja laenukitumise alusel ajavahemikus 1. veebruarist 2016 kuni 31. jaanuarini 2018 koosklas kesolevas otsuses stestatud phimtetega.

(6) 24 kuud prast iga TLTRO-II arveldamist on osalejatel vimalus ettenhtud korras mratud summad kord kvartalis tagasi maksta.

(7) TLTRO-IIs osaleda soovivate asutuste suhtes kohaldatakse teatavaid aruandlusnudeid. Esitatud andmeid kasutatakse jrgmiseks: a) laenuvtmise piirmra kindlaksmramine, b) kohaldatava vrdlusaluse arvutamine,

21.5.2016 L 132/107 Euroopa Liidu Teataja ET

(1) Otsus EKP/2014/34, 29. juuli 2014, sihtotstarbeliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega seotud meetmete kohta (ELT L 258, 29.8.2014, lk 11).

c) osaleja kitumise hindamine vrdlusaluse suhtes ja d) muud analtilised eesmrgid, mis on nutavad eurossteemi lesannete titmiseks. Tiendavalt nhakse ette, et keskpangad liikmesriikides, mille rahahik on euro (edaspidi RKPd) vivad aruandlusandmete saamisel neid edastada eurossteemisiseselt ulatuses, mis on vajalik TLTRO-II raamistiku kohaseks rakendamiseks, selle tulemuslikkuse analsiks ja muudel eurossteemi analtilistel eesmrkidel. Aruandlusandmeid vib eurossteemisiseselt edastada esitatud andmete kontrollimiseks.

(8) Et anda krediidiasutustele piisavalt aega tegevuse ettevalmistamiseks esimeseks TLTRO-IIks, peab kesolev otsus justuma ebakohase viivituseta,

ON VASTU VTNUD KESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Misted

Kesolevas otsuses kasutatakse jrgmisi misteid:

1) netolaenude vrdlusalus (benchmark net lending) klblike netolaenude summa, mille osaleja peab letama ajavahemikus 1. veebruarist 2016 kuni 31. jaanuarini 2018, et tema TLTRO-II laenusaamise suhtes saaks kohaldada intressimra, mis on madalam kui esialgne intressimr, mida kohaldati ja arvutati koosklas artiklis 4 ja I lisas stestatud phimtete ja tpsustatud stetega;

2) jgi vrdlusalus (benchmark outstanding amount) osaleja klblike laenude jgi summa 31. jaanuaril 2016 ja netolaenude vrdlusalus, mis arvutatakse koosklas artiklis 4 ja I lisas stestatud phimtete ja tpsustatud stetega;

3) pakkumismahu piir (bid limit) maksimumsumma, mida osaleja saab laenata igas TLTRO-IIs, mis arvutatakse koosklas artiklis 4 ja I lisas stestatud phimtete ja tpsustatud stetega;

4) laenuvtmise piirmr (borrowing allowance) kogusumma, mida osaleja saab laenata kikides TLTRO-II tehingutes, mis arvutatakse koosklas artiklis 4 ja I lisas stestatud phimtete ja tpsustatud stetega;

5) krediidiasutus (credit institution) krediidiasutus mratluse kohaselt Euroopa Keskpanga suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) (1) artikli 2 punktis 14;

6) klblikud laenud (eligible loans) laenud mittefinantsettevtetele ja kodumajapidamistele (sealhulgas kodumajapidamisi teenindavatele kasumitaotluseta institutsioonidele), kes on eurot rahahikuna kasutava liikmesriigi residendid nukogu mruse (E) nr 2533/98 (2) artikli 1 punkti 4 mratluses, v.a eluasemelaenud kodumajapidamistele koosklas tpsustustega II lisas;

7) klblikud netolaenud (eligible net lending) klblike laenude brutomaht, millest on maha arvatud klblike laenude jkide tagasimaksed konkreetsel perioodil II lisa tpsustuste kohaselt;

8) esimene vaatlusperiood (first reference period) ajavahemik 1. veebruarist 2015 kuni 31. jaanuarini 2016;

9) rahaloomeasutus (monetary financial institution) rahaloomeasutus mratluse kohaselt Euroopa Keskpanga mruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) (3) artikli 1 punktis a;

10) rahaloomeasutuse kood (MFI code) rahaloomeasutuse unikaalne tunnuskood, mis on toodud Euroopa Keskpanga (EKP) poolt statistilistel eesmrkidel koostatavas ja avaldatavas rahaloomeasutuste nimekirjas koosklas mruse (EL) nr 1071/2013 (EKP/2013/33) artikliga 4;

21.5.2016 L 132/108 Euroopa Liidu Teataja ET

(1) Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2015/510, 19. detsember 2014, eurossteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (ELT L 91, 2.4.2015, lk 3).

(2) Nukogu mrus (E) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (ET L 318, 27.11.1998, lk 8).

(3) Euroopa Keskpanga mrus (EL) nr 1071/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 1).

11) klblike laenude jgid (outstanding amounts of eligible loans) bilansis kajastatud klblike laenude tagasimaksmata summad, v.a vrtpaberistatud vi muul viisil lekantud, kuid bilansist eemaldamata klblikud laenud II lisa tpsustuste kohaselt;

12) osaleja (participant) eurossteemi rahapoliitika avaturuoperatsioonideks klblik tehingupool koosklas suunisega (EL) 2015/510 (EKP/2014/60), kes esitab pakkumisi TLTRO-II pakkumismenetlustes kas individuaalselt vi grupi tasandil juhtasutusena ning kelle suhtes kehtivad kik igused ja kohustused, mis kaasnevad tema osalemisega TLTRO-II pakkumismenetlustes;

13) asjaomane RKP (relevant NCB) konkreetse osaleja RKP liikmesriigis, kus osaleja on asutatud;

14) teine vaatlusperiood (second reference period) ajavahemik 1. veebruarist 2016 kuni 31. jaanuarini 2018.

Artikkel 2

Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teine seeria

1. Eurossteem teostab neli TLTRO-II tehingut koosklas esialgse TLTRO-II ajakavaga, mis avaldatakse EKP veebilehel.

2. Iga TLTRO-II thtaeg lpeb neli aastat prast vastavat arvelduskuupeva peval, mis langeb kokku eurossteemi philise refinantseerimisoperatsiooni arvelduskuupevaga, koosklas esialgse TLTRO-II ajakavaga, mis avaldatakse EKP veebilehel.

3. TLTRO-IId:

a) on likviidsust lisavad prdtehingud;

b) neid teostavad RKPd detsentraliseeritult;

c) neid teostatakse standardpakkumise kaudu ja

d) neid teostatakse fikseeritud intressimraga pakkumismenetluse vormis.

4. Kui kesolev otsus ei stesta teisiti, kehtivad TLTRO-II puhul standardtingimused, mille kohaselt RKPd teostavad krediiditehinguid. Need tingimused hlmavad avaturuoperatsioonide teostamise menetluse, osapoolte klblikkuse mratlemise kriteeriumid, eurossteemi krediiditehingutes kasutatava tagatise ja sanktsioonid, mida kohaldatakse osapoolte kohustuste rikkumise puhul. Kik need tingimused on stestatud refinantseerimisoperatsioonide suhtes kohaldatavates ldistes ja ajutistes igusraamistikes ning RKPde riigisisestes lepingulistes ja/vi rakendusaktides.

5. Vastuolu korral kesoleva otsuse ja suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) vi muu EKP igusakti vahel, millega kehtestatakse pikemaajaliste refinantseerimistehingute igusraamistik ja/vi riigisisesed rakendusmeetmed, kohaldatakse kesolevat otsust.

Artikkel 3

Osalemine

1. Asutused vivad osaleda TLTRO-IIs individuaalselt, kui nad on eurossteemi rahapoliitika avaturuoperatsioonideks klblikud tehingupooled.

2. Asutused vivad osaleda TLTRO-