28
Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz Kárpáti Zoltán Környezetpolitikai referens VM – Agrárfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály

Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

  • Upload
    clive

  • View
    40

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz. Kárpáti Zoltán Környezetpolitikai referens VM – Agrárfejlesztési Főosztály Környezetgazdálkodási Osztály. Érinteni kívánt témakörök. A természeti értékek és erőforrások helyzete - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

Kárpáti ZoltánKörnyezetpolitikai referens

VM – Agrárfejlesztési FőosztályKörnyezetgazdálkodási Osztály

Page 2: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

2

Érinteni kívánt témakörök

A természeti értékek és erőforrások helyzete

A környezetkímélő gazdálkodáshoz leginkább kapcsolódó Európai Uniós támogatások

Page 3: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

3

Természeti értékek és problémák Az ország területének 80-85%-át mezőgazdasági művelésre alkalmas

talajok fedik. A talajok állapota, termékenysége összességében kedvező, Víz erózió: a mezőgazdasági területek közel harmadát károsítja, Szélerózió: a veszélyeztetett területek kiterjedése mintegy 1,4 millió ha.

A talajok szervesanyag-készlete csökken. A szervestrágya-felhasználás az elmúlt 50 évben a tizedére (20,5 millió

tonnáról 2,1 millió tonnára) mérséklődött. Magyarország és a Kárpát-medence teljes területe a Duna-vízgyűjtőhöz

tartozik. A felszíni vízkészletünk 96%-a külföldi eredetű, területi és időbeli

megoszlása szélsőséges. Ennek megfelelően különösen átgondolt, tájgazdálkodási keretbe helyezett vízgazdálkodásra van szükség.

Page 4: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

4

Természeti értékek és problémák Felszín alatti vízkészletünk európai viszonylatban is kiemelkedő

jelentőségű. A sérülékeny ivóvízbázisok környezetének szennyeződése következtében

gyakoriak a vízminőség problémák, illetve ennek veszélyei. 2007-ben az összes felszíni és felszín alatti vízkivétel mintegy 13%-át a

közüzemi, 6%-át a mezőgazdasági vízkivétel tette ki. A felszíni vizek vízminőségi problémáit az esetek túlnyomó többségében a

vizek szervesanyag és tápanyag terhelése okozza. A felszíni vízfolyások kétharmadánál és az állóvizek 80%-án fordul elő jelentősnek minősülő terhelés.

Page 5: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

5

Természeti értékek és problémák Gyakori, hogy adott éven belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik

a vízelvezetési és vízpótlási igény, folyamatosak és jelentősek az ár- és belvízkárok. Az árvizek és a belvizek által veszélyeztetett területek együttes kiterjedése 48.000 km2, a művelt területek kétharmada.

Az ország egynegyede olyan mély fekvésű sík terület, amelyről természetes úton nem folyik le a víz. A rendszeresen művelt (közel 5 millió ha) szántóterületnek mintegy 10-15%-át gyakran évenként időszakosan káros felszíni víz – belvíz – borítja. Évente átlagban mintegy 130 ezer hektár átlagosan 2-4 hónapig belvízzel borított terület.

A kül- és a belterületi vízelvezető rendszerek nincsenek összehangolva.

Page 6: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

6

Természeti értékek és problémák Természetföldrajzi adottságaink sokszínű tájak és gazdag természetes

élővilág kialakulását tették lehetővé, melyek a Kárpát-medencében egyedi ökológiai egységet képeznek.

A biológiai sokféleség azonban csökken. Agresszív idegenhonos fajok elterjedése. Az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek

kiterjedése mindösszesen 846 537 hektár (az ország területének 9,1%-a), amelynek 26%-a gyep, 12%-a szántó terület.

Az Európai Unió ökológiai hálózata, a Natura 2000 területek hazánkban összesen közel 2 millió hektár kiterjedésű, amelyen belül a gyep és szántó területek majd 1 millió hektárt tesznek ki. Természeti értékeink kiemelkedő értéket képviselnek.

Page 7: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

7

Természeti értékek és problémák A földhasznosítás, a művelés intenzitása nem mindenhol az adottságoknak,

a környezetérzékenységnek megfelelő. A természetes, mozaikos, változatos tájhasználat visszaszorul. A szántóföldi művelés szegélyterületei – melyek a mezőgazdasághoz

kötődő ökológiai folyosórendszer fontos elemei – sok esetben a területalapú támogatások áldozatául estek.

Természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentősége van a hazai gyepterületeknek. Jellemző rájuk: az alulhasznosítás, az alullegeltetés a becserjésedés és az inváziós lágy- és fásszárú növényfajok betelepedése, a legelőállat-állomány folyamatos csökkenése.

Page 8: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

8

A hosszú távon nem fenntartható gazdálkodás következtében jelentős probléma a természeti erőforrások egyre gyorsabb ütemű felhasználása.

A környezetvédelmi problémákat nem lehet egymástól és a gazdaság működésétől elkülönítetten kezelni, igazán sikeres és hatékony csak az ágazati politikákba integrált környezetvédelem lehet.

EU-s célkitűzés: az agrárgazdaságban érvényesüljenek az agrár-környezetvédelem szigorú előírásai. Ellenkező esetben romlani fog a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piaci pozíciója.

Agrár-környezetvédelem

Page 9: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

9

A vidéki térség: a termelés színtere, biológiai és társadalmi élettér is egyben.

Ebből fakad, hogy a természetvédelemnek együtt kell működnie az agráriummal, a mezőgazdálkodásnak pedig tekintettel kell lennie a környezetvédelem, a természetvédelem szempontrendszerére.

Ez azonban csak akkor érhető el, ha a gazdálkodók érdekeltek e szabályrendszer betartásában.

Olyan gazdasági szabályozót, ösztönző kifizetési rendszert kell tehát kidolgozni, amely a környezet- és természetvédelmi szempontok gazdálkodási érvényesítéséből származó jövedelemcsökkenést kompenzálja.

támogatás ellentételezés (kifizetés)

Szemléletmód!

Page 10: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

10

természetvédelmi célú gazdálkodás -

kék vércse

természetvédelmi célú gazdálkodás - túzok

természetvédelmi célú gyeptelepítés

természetvédelmi célú gazdálkodás - vadlúd / daru

természetvédelmi célú gazdálkodás - túzok

természetvédelmi célú gazdálkodás - madár / apróvad

természetvédelmi célú gazdálkodás - élőhely

szélerózió elleni védekezés

vízerózió elleni védekezés környezetvédelmi célú gyeptelepítés

ökológiai gazdálkodás ökológiai gyepgazdálkodás ökológiai gyümölcstermesztés

vizes élőhelyek létrehozása

tanyás gazdálkodás hagyományos gyümölcstermesztés

vizesélőhelyek fenntartása

integrált gazdálkodás extenzív gyepgazdálkodás integrált gyümölcstermesztés nádgazdálkodás

szántó célprogramok gyep célprogramok ültetvény célprogramok vizes élőhely célprogramok

horizontális

zonális

Page 11: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

11

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken 1975 óta működő, kedvezőtlen adottságú területeken gazdálkodó

termelőknek nyújtott támogatási rendszer,

Magyarországon az első lehatárolás a 1257/99/EK rendelet 13-21. cikkeinek megfelelően történt az NVT keretei között,

18. cikk: Hegyvidéki területek

19. cikk: Kedvezőtlen adottságú területek, amelyeken: Kevéssé termékeny, nehezen művelhető földterületek

Természeti környezet alacsony termőképessége

Főként mezőgazdasági tevékenységből élő, kis számú vagy fogyatkozó lakosság

Page 12: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

12

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken 20. cikk: egyedi hátrányokkal érintett területek:

Szükség esetén bizonyos feltételek mellett gazdálkodási tevékenységet kell folytatni a környezet védelme vagy javítása, a természeti környezet megőrzése és a térség idegenforgalmi potenciáljának fenntartása vagy a partvidék védelme céljából.

Page 13: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

13

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken A jelenlegi rendszer főbb hiányosságai

• A társadalmi-gazdasági kritériumok már régen nem tükrözik a kifizetések fő célkitűzéseit, másrészt az ezzel kapcsolatos adatbázisok elavultak

• A tagállamok egymással uniós szinten nem összehasonlítható kritériumot használtak a területek lehatárolására

• Objektív, tudományosan megalapozott, közös feltételrendszer kidolgozására van szükség

• átláthatóság • egyenlő bánásmód• a támogatások célzottsága növekedjen

Gyengeségek a támogatások célzottságában• Gyakran nem a leghátrányosabb helyzetű térségekben gazdálkodók kapták a

legmagasabb támogatást. • Néhány tagországban az alacsony támogatási szint, és minimálisan

megfogalmazott jogosultsági kritériumok miatt az intézkedés alig járult hozzá a fenntartható mezőgazdasághoz.

Page 14: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

14

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken

Az EU Közös Kutató Központja egy korábbi FAO rendszer átdolgozása során nyolc biofizikai indikátort választott ki.

két klimatikus paraméter: alacsony hőmérséklet, túl száraz klimatikus viszonyok

négy talaj paraméter: a talaj vízelvezető képessége, a talaj szemcseösszetétele és kövessége, a talajréteg vastagsága, a talaj kémiai tulajdonságai) választott ki.

Ezt egészíti ki még egy összetett talaj-klimatikus paraméter, a talaj vízmérlege, valamint a talajok lejtésviszonya, mint domborzati tényező.

Page 15: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

15

Kifizetés kedvezőtlen adottságú területeken Az ügyfél abban a gazdálkodási évben, amelyre tekintettel támogatási

kérelmet nyújt be nem termesztheti a következő növényeket:a) őszi és tavaszi búza,b) rizs,c) kukorica,d) cukorrépa,e) burgonya,f) zöldségek,g) ipari növények.

Támogatás igénybevételére nem jogosult költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam tulajdoni hányada 50% felett van.

Page 16: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

16

Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás

Az intézkedés célja a a vonatkozó uniós jogszabályokban felsorolt indikátorfajok, valamint kijelölt élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése az azt létrehozó, illetve fenntartó környezetkímélő földhasználati módok fenntartásával.

A Natura 2000 területeken a kompenzációs kifizetés a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásának ellentételezése céljából vehető igénybe.

1 éves kötelezettségvállalás

A támogatás mértéke: 38 euró/ha

Támogatási keret: 40 millió euró

Page 17: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

17

Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó támogatás

Támogatási kérelmet először 2008-ban lehetett beadni, legközelebb 2012-ben az egységes területalapú támogatási kérelemmel együtt, május 15-ig van lehetőség kérelem benyújtására.

Az a terület támogatható, amely az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a MePAR-ban lehatárolt Natura 2000 területen, az Irányító Hatóság által kiadott közleményben felsorolt fizikai blokkban helyezkedik el és

amelyet az adott gazdálkodási év teljes időtartama alatt gyepként hasznosítanak.

128/2007. (X.31.) FVM rendelet az EMVA-ból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól.

Page 18: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

18

Nem termelő mezőgazdasági beruházásoknak nyújtott támogatás

Az intézkedés célja a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájértékek fennmaradásának elősegítése, a növény- és állatvilág fajgazdagságának emelése, a környezeti állapot javítása, az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának lehetővé tétele, valamint az előírások teljesítésének segítése és a Natura 2000 és egyéb magas természeti értékű területek közjóléti értékének növelése.

Az intézkedés keretében az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések alapján vállalt kötelezettségek teljesítéshez kapcsolódó, illetve azt elősegítő beruházások, a gazdaságok területén megvalósított Natura 2000 program vagy egyéb, magas természeti értékű területek közjóléti értékét növelő beruházások támogathatók.

5 éves kötelezettségvállalás A támogatás mértéke intézkedésenként eltérő: pl.

sövénytelepítés esetén 300 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter; kerítések esetében: 315 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter.

Page 19: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

19

Nem termelő mezőgazdasági beruházásoknak nyújtott támogatás

Támogatási kérelmet először 2009-ben lehetett beadni, legközelebb 2012. június 1. és június 30. között lesz erre lehetőség.

A támogatási kérelmet elektronikus úton, mellékleteit írott formában, postai úton kell benyújtani az MVH megyei kirendeltségeire.

Jogosultak: Natura 2000 területek földhasználói AKG programban részt vevő gazdálkodók KAT/MTÉT/VTT terület/ sérülékeny ivóvízbázis/árvíz sújtotta terület/12%-

nál nagyobb lejtésű MePAR-ban lehatárolt területen gazdálkodók (2 intézkedés-Környezetvédelmi célú gyeptelepítés intézkedés, Természetvédelmi célú intézkedés.)

33/2008. (III.27.) FVM rendelet az EMVA-ból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Page 20: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

20

Őshonos haszonállatok tenyésztésben történő megőrzése Az intézkedés célja az őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

állatfajták genetikai állományának a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló in situ feltételek közötti megőrzése, illetve tenyésztésben történő megőrzése.

35 őshonos vagy veszélyeztetett fajta nőivarú – nukleusz vagy fajtafenntartó - egyedei kerülhetnek támogatásra, ha

betartják a tenyésztőszervetek által előírt tenyésztési programot.

5 éves kötelezettségvállalás A támogatás mértéke: 8 és 285 euró/állat között, fajtától és minősítéstől

függően.

Támogatási keret: 29 millió euró

Page 21: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

21

Őshonos haszonállatok tenyésztésben történő megőrzése Támogatási kérelmet először 2010-ben lehetett beadni, legközelebb 2012.

április 1. és 30. között lesz erre lehetőség. A támogatási kérelmet az állat tartója nyújthatja be, papír alapon az MVH

megyei kirendeltségeire. ENAR-ban (BIR-ben) nyilvántartott nőivarú állatok tartása esetén

igényelhető a támogatás, amennyiben az állattartó rendelkezik a tenyésztőszervezet igazolásával a tekintetben, hogy az általa tartott állat nukleusz vagy fajtafenntartó minősítésű.

38/2010. (IV. 15.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

Page 22: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

22

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása A jogcím 2009-ben indult. Az agrár-erdészeti rendszerek olyan extenzív

földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági tevékenységet is folytatnak, kialakítva a mezőgazdasági és erdőterületek mozaikjait.

Célja: Az intézkedés fő céljai a biodiverzitás növelése, mozaikos tájszerkezet kialakítása, valamint a hagyományos tájgazdálkodási forma (fás-legelő) fenntartása.

Page 23: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

23

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Jogszabályi háttér: A támogatásra vonatkozó jogszabály az Európai

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet.

A támogatás mértéke: A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege:

a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg,

b) meglévő gyep esetén, kizárólag fatelepítésre 740 euró/hektárnak megfelelő forintösszeg.

Page 24: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

24

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: A támogatási

kérelem benyújtására nyitva álló időszak minden év május 1-jétől június 30-ig tart.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2,8 millió euro Nem adható támogatás:

a) karácsonyfatelepre;b) bot-, vessző- és díszítőgally-termelést szolgáló fás terület

kialakítására;c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;

d) 50% feletti állami tulajdonú területre;e) az 50% feletti állami tulajdonban levő gazdálkodó szervezet

vagy központi költségvetési szerv kérelmező részére.

Page 25: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

25

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Alma (Malus domestica): Ananász renet, Batul alma, Budai Domokos,

Csillagos piros renet, Dallos alma, Daru sóvári, Egri piros, Hercegnő alma, Hosszúfalusi, Húsvéti rozmaring, Jászvadóka, Kanadai renet, Kálvil alma, Kecskeméti vajalma, Kenézi piros, Londoni pepin, Muskotály renet, Nemes sóvári, Nemes szercsika, Nyári csíkos fűszeres, Nyári fontos, Orbai alma, Parker pepin, Pónyik alma, Sándor cár, Sárga szépvirágú, Sikulai alma, Simonffy piros, Szabadkai szercsika alma, Széchenyi renet, Szemes alma, Téli arany parmen, Téli piros pogácsa, Tombácz alma, Tordai piros, Török Bálint alma, Zeliz alma;

Cseresznye (Prunus avium): Badacsonyi óriás, Gyöngyösi szívcseresznye, Márki korai, Pomázi hosszúszárú, Solymári politúr, Szomolyai rövidszárú;

Dió: (Juglans regia): Alsószentiváni, Milotai, Tiszacsécsi; Fehér eperfa (Morus alba); Fekete eperfa (Morus nigra);

Page 26: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

26

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Kajszibarack (Prunus armeniaca): Rózsabarack, Borsi-féle kései rózsa;

Kécskei rózsa; Korai piros; Magyar kajszi, Rakovszky kajszi; Körte (Pyrus pyraster): Arabitka, Árpával érő, Búzával érő, Diel vajkörte,

Erdei vajkörte, Hardy vajkörte, Kieffer körte, Nagy szegfűkörte, Nemes kraszán, Nyári Kálmán körte, Papkörte, Serres Olivér, Zöld Magdolna;

Mandula (Amygdalis communis) Meggy (Prunus cerasus): Cigánymeggy; Szelíd gesztenye: (Castanea sativa): Iharosberényi, Kőszegszerdahelyi,

Nagymarosi; Szilva (Prunus domestica): Besztercei szilva, Bódi szilva, Gömöri nyakas,

Mirabolán szilva, Nemtudom szilva (Penyigei szilva), Nyári aszaló, Späth Anna, Vörös szilva;

Page 27: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

27

További információk A támogatások teljes listájáról, és részleteiről a Mezőgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes kirendeltségein, valamint a www.mvh.gov.hu internetes honlapon lehet érdeklődni.

Page 28: Európai Uniós támogatások a környezetkímélő gazdálkodáshoz

28

Köszönöm a figyelmüket!