Eutanázia (euthanasia )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eutanázia (euthanasia ). Slovo zložené z eu ( dobré ) a thanatos ( smr ť ). slovo „eutanázia“ pochádza z gréčtiny a doslovne znamená „dobrá smrť“, a väčšinou sa ním myslí niečo ako zabitie z milosti . je to umelé ukončenie života ťažko chorého človeka - PowerPoint PPT Presentation

Text of Eutanázia (euthanasia )

Eutanzia (euthanasia)

Eutanzia(euthanasia)Slovo zloen z eu (dobr) a thanatos (smr)slovo eutanzia pochdza z grtiny a doslovne znamen dobr smr, a vinou sa nm mysl nieo ako zabitie z milosti.je to umel ukonenie ivota ako chorho lovekaz hadiska slovenskho trestnho prva je nepovolen a je posudzovan ako vrada

Ak je rozdiel medzi samovradou a eutanziou?Obidve predstavuj dobrovon odchod zo sveta, jeden je vak prvne nepostihnuten a druh naopak postihnuten je...Rozdiel spova v tom, e lovek, ktor sa dobrovone rozhodne opusti tento svet samovradou tak uin sm bez pomoci inho.

Histria

Pojem eutanzia bol znmy u v antikeV 19. storo sa tmto pojmom oznaovalo uahenie zomierania, aktvna eutanzia sa striktne odmietala. V 20. storo sa pod vplyvom socilneho darwinizmu a eugeniky zaalo hovori o eutanzii v dnenom zmysle slova. Defincia a druhy eutanzieRozoznvame niekoko druhov eutanzie: 1, priamu, nepriamu 2, nedobrovon (bez vedomia pacienta), nsiln (proti vli pacienta) 3, aktvnu a pasvnuVvoj nzorov na eutanziu

Korene eutanzie siahaj do starovekuCel stroia sa tmto vrazom oznaovalo bezbolestn privodenie smrtiV judeo - kresanskej tradcii sa aktvna i pasvna dobrovon eutanzia kvalifikovala ako vradaV niektorch mimo eurpskych kultrach (napr. v Japonsku) sa v obmedzenej miere samovrada pripala

Argumenty pre a proti eutanziiArgumenty zstancov: rozhodovanie o svojom ivote, resp. o smrti (prvo na smr")lovek m prvo neobmedzene disponova svojm ivotomeutanzia sa poda nich uskutouje v najlepom zujme pacientavykonanie eutanzie prijmaj ako akt pomoci"

Argumenty odporcov:absoltne prvo na ivotnie smrtiace prostriedky ale zmierovanie bolestiudsk ivot je najvy dar a nikto nem prvo na siahnuzdravotncki pracovnci maj zmierova utrpenie, a nie riei takto situcie zabitmPrvne aspekty eutanzie

eutanzia je momentlne leglna len vtroch eurpskych ttoch: vHolandsku, Belgicku a Luxemburskueutanzia ako konanie, ktor zbavuje ivota nevinnho loveka, je v rozpore s objektvnym prvom - je to protiprvne udsk konanie.najdleitejm udskm prvom je prvo loveka na ivot, ktor predstavuje najvyiu hodnotuproti ivotu stoj smr - a smr ako zporn protiklad ivota neme by sa o sebe hodnotoupreto Veobecn deklarcie udskch prv a ani in prvne normy prvo na smr neobsahuj".

Kritri pre pouitie eutanzie s:iados mus pochdza len od pacienta a mus by slobodn a chcenpacientova iados mus by dobre premyslen, pevn a nezvratnpacientov stav mus psobi neznesiten trapy bez perspektvy zlepeniaeutanzia mus by posledn monos, musia by vzat do vahy a vyhadan vetky alternatvy na zmiernenie pacientovej situcieeutanzia mus by vykonan lekromlekr mus vykona konzultciu s inm nezvislm lekrom, ktor m sksenosti z tejto oblasti

Mj nzor Pre ma, ako pre 18-ns ron tudentku naozaj nie je jednoduch zauja k tme eutanzia jednoznan stanovisko. Avak ak mem vyjadri svoj nzor, tak si myslm, e eutanzia by mohla by v niektorch prpadoch povolen. Myslm, e v niektorch prpadoch je eutanzia milosrdnm ukonenm u nedstojnho ivota. asto sa stretvame s prpadmi pacientov ako chorch, ktor s muen rznymi vyetreniami a procedrami, ktor im u ich stav nijako nedoku zlepi. udia s asto krt napojen na prstrojoch a umelo udriavan pri ivote. Myslm, e tak ako m kad prvo na ivot, m aj prvo na smr.

akujem za pozornos

Zuzana Supukov 3.C