EVROPSKE UNIJE Raziskave in inovacije - 3 RAZISKAVE IN INOVACIJE Raziskave in inovacije pripomorejo

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EVROPSKE UNIJE Raziskave in inovacije - 3 RAZISKAVE IN INOVACIJE Raziskave in inovacije pripomorejo

 • Raziskave in inovacije

  P O L I T I K E E V R O P S K E U N I J E

  Raziskave in inovaci je neposredno pr ispevajo k b lagin j i Evrope ter dobrobit i n jenih državl janov in družbe

  Nova odkritja in boljša kakovost

  življenja

 • 2 P O L I T I K E E V R O P S K E U N I J E

  VSEBINA

  Zakaj evropska politika raziskav in inovacij . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Podpora EU za raziskave in inovacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Napoved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . 12

  POLITIKE EVROPSKE UNIJE

  Politike Evropske unije Raziskave in inovacije

  Evropska komisija Generalni direktorat za komuniciranje Informacije za državljane 1049 Bruselj BELGIJA

  Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

  Slika na naslovnici in strani 2: © Glowimages RF/F1online

  12 str. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-79-42401-4 doi:10.2775/75418

  Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2014

  © Evropska unija, 2014 Reprodukcija je dovoljena. Za uporabo ali reprodukcijo posameznih fotografij je treba pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

  Publikacija je del zbirke, v kateri predstavljamo delovanje EU na različnih področjih politik, razloge za ukrepanje in

  rezultate teh ukrepov.

  Publikacije lahko prenesete s spletne strani: http://europa.eu/pol/index_sl.htm

  http://europa.eu/!fW37hp

  Kako deluje Evropska unija Evropa v 12 poglavjih

  Evropa 2020: Strategija EU za gospodarsko rast Ustanovni očetje Evropske unije

  Bančništvo in finance Boj proti goljufijam

  Carina Digitalna agenda

  Ekonomska in monetarna unija ter evro Energija

  Humanitarna pomoč in civilna zaščita Izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport

  Javno zdravje Kmetijstvo

  Konkurenca Kultura in avdiovizualno področje

  Mednarodno sodelovanje in razvoj Meje in varnost Migracije in azil

  Notranji trg Obdavčenje

  Okolje Podjetništvo

  Podnebni ukrepi Pomorske zadeve in ribištvo

  Potrošniki Pravosodje, temeljne pravice in enakost

  Promet Proračun

  Raziskave in inovacije Regionalna politika

  Širitev Trgovina

  Varnost hrane Zaposlovanje in socialne zadeve

  Zunanje zadeve in varnostna politika

 • 3 R A Z I S K A V E I N I N O V A C I J E

  Raziskave in inovacije pripomorejo k temu, da je v Evropi laže živeti in delati. Povečujejo namreč konkurenčnost Evrope, spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjajo delovna mesta. Prinašajo izboljšave v zdravstvu in prometu, digitalnih storitvah in neštevilnih drugih izdelkov in storitev.

  Evropska unija (EU) je pomemben akter na medna- rodnem znanstvenem in tehnološkem prizorišču ter vodilna sila na številnih področjih, kot so obnovljivi viri energije in varstvo okolja.

  Prihodnost Evrope je povezana z njeno inovativnostjo: kako pretvoriti velike ideje v izdelke in storitve, ki bodo omogočili rast našega gospodarstva in zaposlovanje. Pobuda Unija inovacij je strategija EU, ki naj bi spodbu- dila ta proces in ustvarila okolje, v katerem bo mogoče uveljavljati nove zamisli. Unija inovacij je del strategije Evropa 2020 (strategija EU za gospodarsko rast), po kateri je treba v javnem in zasebnem sektorju do leta 2020 povečati vlaganje v raziskave in inovacije na 3 % bruto domačega proizvoda (BDP).

  EU je najpomembnejša tovarna znanja na svetu, v njej nastane skoraj tretjina svetovne znanstvene in tehnološke produkcije. EU in državam članicam je kljub gospodarski krizi v zadnjih letih uspelo ohraniti ta konkurenčni položaj v znanju.

  Vendar je konkurenca na področju raziskav in tehnologije v svetu vse večja, zato mora EU poskrbeti, da se bodo inovativne zamisli razvile v uspešne nove proizvode in tehnologije. Države članice vodijo vsaka svojo raziskovalno politiko in način financiranja, toda številna ključna vprašanje je mogoče uspešneje reševati s skupnimi prizadevanji – zato so raziskavam in inovacijam namenjena tudi finančna sredstva EU.

  Novi okvirni program za raziskave Obzorje 2020 bo utrdil vodilni položaj Evrope na področju inovacij, saj spodbuja odličnost v raziskavah in razvoj inovativnih tehnologij. V obdobju 2014–2020 bo raziskovalnim in razvojnim projektom namenil skoraj 80 milijard evrov in tako pripomogel k razvoju izdelkov in storitev, ki bodo konkurenčni na mednarodnem trgu.

  Toda to še ni vse. Število prebivalcev v svetu se bo do leta 2050 verjetno povzpelo že na 9 milijard, dve petini jih bo starih več kot 50 let. Tri četrtine svetovnega prebivalstva bo živelo v mestih, več kot 60 % v majhnih gospodinjstvih – ena ali dve osebi. Te ogromne demografske spremembe se bodo zgodile samo v nekaj desetletjih. Velik del programa Obzorje 2020 se zato osredotoča na vprašanja, kot so zanesljiva oskrba z energijo, segrevanje podnebja, javno zdravje, varnost vode in hrane. Samo z vlaganjem v raziskave in tehnologijo lahko podpremo gospodarno rabo virov, zavarujemo okolje, premagamo revščino in socialno izključenost – skratka, ustvarimo boljšo družbo.

  Če naj Evropa najde rešitve za družbene spremembe ter pri tem spodbuja gospodarsko rast in konkurenčnost, potrebuje dobro delujočo mrežo centrov raziskovalne odličnosti. Ne gre, da bi isti raziskovalni projekt financirali kar 28-krat z javnimi sredstvi držav EU; to je treba narediti enkrat v najbolj ustreznem raziskovalnem centru, rezultati raziskav pa morajo biti skupni. Povpraševanje po odličnih znanstvenikih je tolikšno, da bi jim moralo biti laže oditi v drugo državo EU kot v ZDA. Zaposlovanje znanstvenikov mora postati javno in pregledno, upoštevati bi morali načelo enakosti med spoloma. EU potrebuje enotni trg, ki bo omogočil mobil- nost raziskovalcev in znanja ter brezplačno uporabo izsledkov raziskav. Države EU so se zato dogovorile, da odstranijo ovire in vzpostavijo evropski raziskovalni prostor, ki bo zagotovil, da se bo vsak vloženi evro okvir- nega programa Obzorje 2020 kar najbolj obrestoval.

  Zakaj evropska politika raziskav in inovacij

  Naložbe v raziskave in tehnologijo pripomorejo k boljši družbi.

  © European U

  nion

 • 4 P O L I T I K E E V R O P S K E U N I J E

  Kratka zgodovina raziskovalne politike EU 50. leta prejšnjega stoletja: Določbe o razi‑ skavah so zapisali v pogodbi o Evropski skupnosti za premog in jeklo (ESPJ, 1951) in Evropski sku‑ pnosti za jedrsko energijo (Euratom, 1957).

  1957: Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS ali „skupni trg“) je omogočila številne raziskovalne programe na prednostnih področjih tedanjega časa, denimo energija, okolje in biotehnologija.

  1983: Evropski strateški program za raziskave informacijskih tehnologij je uvedel vrsto integriranih programov za raziskave, razvojne projekte in ukrepe za prenos industrijske tehnologije.

  1948: Nastal je prvi okvirni program za raziskave. Ti programi bodo postali glavni finančni instrument EU za raziskave. 1. okvirni program se je osredotočil na biotehnologijo, telekomunikacije in industrijsko tehnologijo.

  1986: Raziskovalna dejavnost je postala uradna politika Skupnosti s posebnim poglavjem v Enotnem evropskem aktu. Politika si je prizadevala „okrepiti znanstvene in tehnološke temelje evropske industrije ter spodbujati njeno konkurenčnost na mednarodni ravni“.

  2000: EU se je dogovorila o vzpostavitvi evropskega raziskovalnega prostora, to je enotnega razisko‑ valnega prostora, ki bo odprt v svet in bo temeljil na notranjem trgu, ki omogoča prosto kroženje raziskovalcev, znanstvenih dognanj in tehnologij.

  2007: V okviru 7. okvirnega raziskovalnega programa EU so ustanovili Evropski razisko‑ valni svet. Podpiral naj bi mejne raziskave in znanstveno odličnost na vseh področjih.

  2008: Ustanovljen je bil Evropski inštitut za inova‑ cije in tehnologijo (EIT) s sedežem v Budimpešti. To je bila prva pobuda EU za popolno povezavo vseh treh strani trikotnika znanja (visoko šolstvo, razi‑ skave in inovacije), in sicer s podporo skupnostim znanja in inovacij. Delovati je začel leta 2010.

  2010: EU je objavila pobudo o uniji inovacij, ki vsebuje 30 ukrepov v zvezi z izboljšanjem pogojev in dostopnosti financiranja raziskav in inovacij v Evropi. Unija inovacij je dobila osrednjo mesto v strategiji Evropa 2020, da bi zagotovila preobli‑ kovanje inovativnih zamisli v izdelke in storitve, ki prinašajo gospodarsko rast in nova delovna mesta.

  2014: Začel se je se program Obzorje 2020, največji okvirni program EU za raziskave in inovacije doslej. Ta najpomembnejši finančni instrument za Unijo inovacij razpolaga v obdobju 2014–2020 s skoraj 80 milijardami evrov proračunskih sredstev. Obzorje 2020 je del prizadevanj za gospodarsko rast in delovna mesta v Evropi.

 • 5 R A Z I S K A V E I N I N O V A C I J E

  Podpora EU za raziskave in inovacije

  Evropska unija je leta 1984 svojo politiko in financiranje na področju raziskav in inovacij oprla na večletne okvirne programe. Do leta 2013 se je tako izteklo sedem okvirnih programov (OP1–OP7). Novi program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se je začel leta 2014.

  Obzorje 2020: z okvirnim programom EU za raziskave in inovacije do odličnosti v znanosti

  Obzorje 2020 je največji program EU za raziskave in inovacije doslej. Omog