Exercicis de Engranatges

  • View
    906

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. EXERCICIS SOBRE MECANISMES DETRANSMISSI MITJANANT ENGRANATGESGlria Garca GarcaCurs:3D Alumne:Gianfranco Figueroa 2. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]1. Calcula la relaci de transmissi per cada cas i digues de quin tipus de transmissi es tracta respectela velocitat i la foraa:2. Si sabem que la Z s el nombre de dents de lengranatge al igual que la d era el dimetre per lespolitges i la n la velocitat de gir. Calcula quina ser la velocitat de lengranatge condut silengranatge conductor gira a 500 r.p.m?.a) b)3. Observa el segent dibuix i sabent que lengranatge motriu t14 dents i gira a 4000 rpm i el condut 56. 10 3. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]a. Es tracta duna transmissi que augmenta o redueix la velocitat?, justifica la teva resposta.b. Calcula el nombre de revolucions per minut de la roda conduda.c. Si la roda motriu gira en el sentit de les agulles del rellotge, en quin sentit girar la roda conduda?.4. Tenim un sistema de transmissi format per dos engranatges. Lengranatge A (motriu) t 15 dents igira a 120 rpm. Lengranatge B (condut) t 60 dents:a. Fes el dibuix amb simbologia normalitzada.b. Calcula la velocitat de lengranatge B.c. Calcula les voltes que donar el B passada una hora.d. Si A gira cap a la dreta, dibuixa el sentit de gir de B, com podriem canviar el sentit de gir del B.5. Quantes dents ha de tenir una roda dentada que gira a 40 r.p.m i engrana amb una altra roda dentadaamb 60 dents i velocitat de 10 r.p.m?6. a. Considera dos engranatges rectes amb z1 = 12 dents i z2 = 60 dent. Si n1 = 40 rad/s, a quinavelocitat angular gira laltre engranatge? b. Hi ha canvi en el sentit de gir del segon engranatge? 10 4. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]7. a. Si en el problema anterior posem enmig dels dos engranatges un altre engranatge amb 24 dents,a quina velocitat gira el tercer engranatge? b. Quina diferncia hi ha amb el problema anterior?.8. Contesta: 10 5. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]9. Observa el mecanisme de transmissi dun exprimidor icalcula:a. La relaci de transmissi total si els engranatges tenen el segent nombre de dents ZA=10 , ZB=50, ZC=30 i ZD=50.b. La velocitat de treball si el motor gira a 3600 r.p.m?.10. Si el motor gira a 560 voltes quantes farlengranatge 2 i lengranatge 3? 10 6. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]11. Si el motor gira a a 560 rpm a quina velocitat girar lengranatge 2, 3 i 4.10 7. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]10 8. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]10 9. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]10 10. 8 de febrer de 2011 [TRANSMISSI DE MOVIMENT PER ENGRANATGES ]10