EXERCICIS EXPERIMENTACIÓ PAAU

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Exercicis sobre experimentaci PAAU

Transcript

 • 1

  EXERCICIS SOBRE EXPERIMENTACI

  1. En diversos tubs dassaig hi colloquem la mateixa quantitat dun substrat (S) i la mateixa quantitat dun enzim (E) que s capa de transformar aquest substrat en un producte (P). Als diversos tubs, per, lacidesa (pH) s diferent. Incubem tots els tubs a 37C durant 10 minuts i mesurem lactivitat enzimtica per la quantitat de producte aparegut (milimols) per unitat de temps (minuts). Els resultats es recullen a la taula segent:

  Acidesa (pH)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Activitat enzimtica

  (milimol/minut) 4 32 65 79 67 41 16 2 1 0

  1) a) Representeu els resultats en un grfic.

  b) Expliqueu les causes dels resultats daquest experiment. A quin orgnul de la cllula creieu que pot actuar aquest enzim?

  2) a) Quines son les variables independent i dependent d'aquest experiment?

  b) En aquest experiment es controla el pH per tamb es controlen altres factors: [S], [E], temperatura, temps Per qu cal fer-ho?.

 • 2

  2. En una recerca que pretenia estudiar com la temperatura afecta al trencament del mid per -amilasa (present a la saliva) es van seguir els segents passos :

  a) Preparaci de 5 dissolucions de mid (totes amb la mateixa concentraci) i 5 dissolucions - -amilasa tamb era la mateixa en cada dissoluci)

  b) Incubaci de cadasc -amilasa a diferents temperaturas (25, 30, 35, 40, 45 C) c) Ajust del pH de les dissolucions per tal que fos el mateix en tots els casos d) Mescla de cada dissoluci de mid amb la corresponent (igual temperatur -amilasa. e) Valoraci de la hidrlisi: a intervals de 2 minuts, durant un perode de 12 minuts, sextreia una gota de la barreja i es dipositava en unes tires de paper de filtre a sobre una gota de lugol per tal didentificar la presncia de mid El dibuix mostra els resultats que es van obtenir.

 • 3

  1) a) A partir dels resultats obtinguts indiqueu a quina temperatura o temperatures es produeix el trencament del mid ms rpidament i el temps que triga en aparixer el resultat negatiu. b) Interpreteu els resultats de lexperiment.

  2) Identifiqueu, en aquest experiment, quines poden considerar-se les variables independent i

  -amilasa i el pH fossin els mateixos en totes les dissolucions ?

  3) En un experiment anleg es va investigar la influncia de lacidesa (pH) sobre lactivitat de -amilasa. El grfic segent mostra els resultats obtinguts. Interpreteu la informaci que

  subministra el grfic.

  3. El carboncle s una malaltia com entre el bestiar, causada pel bacteri Bacillus anthracis. Els

  bens o altres espcies de bestiar sinfecten normalment ingerint herba amb espores del

  bacteri, per la injecci de Bacillus anthracis tamb produeix la malaltia.

  Louis Pasteur va desenvolupar, lany 1881, una vacuna per al carboncle, feta a base

  de bacteris atenuats. El doctor Rosignol no creia en leficcia de la vacuna. Rosignol va

 • 4

  aconseguir 50 bens i va reptar Pasteur a que demostrs experimentalment leficcia de la seva

  vacuna. Lexperiment es va realitzar davant la presncia de cientfics, periodistes i pblic en

  general. Va significar un rotund xit per a Pasteur.

  1) a) Quin s el problema que sintentava resoldre amb lexperiment?

  b) Quina era la hiptesi de Pasteur? I la hiptesi de Rosignol?

  2) Utilitzant els 50 bens, dissenyeu un experiment per resoldre el problema. Indiqueu quins resultats prediu per a lexperiment cadascuna de les hiptesis. 3) En aquells temps es creia que les espores bacterianes apareixien espontniament a partir de

  matria orgnica en descomposici. Discutiu si aquesta afirmaci s vlida o no.

  4. Disposem de diversos terraris idntics amb les corresponents installacions que ens

  permeten controlar la temperatura i la humitat ambientals, i les condicions de llum al seu

  interior. Podem modificar aquests factors per assolir els valors que sindiquen a continuaci:

  - temperatura ambiental : 40 C, 35 C, 30 C, - humitat ambiental : molt humit, humit, sec. - condicions de llum : intensa, atenuada, foscor.

  Volem estudiar la influncia que tenen les condicions de llum sobre lactivitat duna mostra de

  llangardaixos al llarg duna setmana. Lactivitat es mesurar a travs del recompte dels

  moviments dels animals.

  1) a) Formuleu en forma de pregunta el problema que es vol investigar. b) Identifiqueu les variables independent i dependent.

  2) Dissenyeu un experiment per tal de poder donar resposta al problema que es planteja en aquesta recerca. 3) Els llargandaixos, com la resta de rptils, sn animals poiquiloterms. a) Quin s el significat daquest concepte ? b) Altres animals presenten una adaptaci diferent en relaci a la regulaci de la temperatura. Descriviu aquesta altra adaptaci i indiqui quins grups danimals la presenten.

 • 5

  5. Elodea canadiensis s una planta aqutica especialment recomanada per a aquaris daiga

  freda. El muntatge que es mostra al dibuix sha dissenyat per tal de determinar a quina

  temperatura es realitza la fotosntesi a major intensitat. Lactivitat fotosinttica es mesurar a

  travs del volum de gas acumulat a la part superior del tub dassaig.

  Branquetes de Elodea canadiensis Muntatge model utilitzat per a realitzar lestudi Disposem de diversos muntatges idntics amb les corresponents installacions que ens permeten controlar la temperatura, la concentraci de dixid de carboni a laigua aix com les condicions de llum. Podem modificar aquests factors per assolir els valors que sindiquen a continuaci:

  - temperatura de laigua: 15 C, 20 C, 25 C, - concentraci de dixid de carboni a laigua: elevada, mitjana, baixa. - condicions de llum: molt intensa, intensa, atenuada.

  1)

  a) Formuleu en forma de pregunta el problema que es vol investigar. b) Identifiqueu les variables independent i dependent.

  2) En les condicions de lenunciat de la pregunta, dissenyeu un experiment per tal de poder donar resposta al problema que es planteja en aquesta recerca. 3) A partir de lequaci general de la fotosntesi, justifiqueu la importncia del dixid de carboni en aquest procs i expliqueu quin s el gas que sacumula a la part superior del tub i la seva procedncia.

 • 6

  6. Per estudiar com influeix la temperatura en la fermentaci que realitzen els llevats, sha preparat

  una suspensi de llevat en una soluci de glucosa. Es disposa dun muntatge com el que es mostra

  en la figura, que permet mesurar la quantitat de gas que es desprn a causa de la fermentaci del

  llevat. Podem mantenir la temperatura a 30, 35 o 40C.

  1. Formuleu en forma de pregunta el problema que sinvestiga. Quines sn les variables dependent i independent daquesta investigaci? 2. Dissenyeu un experiment per tal dinvestigar com afecta la temperatura a la fermentaci del llevat. 3. En aquesta situaci sinvestiga un procs anaerbic dobtenci denergia, la fermentaci, que com ja sabeu nhi ha de diverses menes. Contrriament la respiraci cellular s un procs aerbic. a) Ambdsprocessos tnen el mateix rendiment energtic? Justifiqueu la vostra resposta. b) Empleneu la taula segent de diferncies entre ambds processos. En el cas de la fermentaci podeu escollir entre la lctica o lalcohlica.

  Fermentacions (lctica o alcohlica)

  Respiraci cellular (aerbica)

  Substrats

  Productes finals

  Compartiments cellulars on es realitza

  Exemples de cllules que realitzen algun tipus de fermentaci (excloses les dels llevats)

 • 7

  7. Un grup destudiants de batxillerat realitza una recerca sobre la contaminaci atmosfrica

  duna determinada zona industrial. Fan servir 4 espcies de lquens molt sensibles a

  determinats gasos contaminants. Disposen de 6 plaques de fusta idntiques, que fan servir

  com a substrat de les poblacions dels quatre lquens. A sota es mostra el dibuix duna de les

  plaques:

  La taula mostra el grau de sensibilitat de cada lquen a un determinat gas contaminant present

  a latmosfera. (+: el lquen canvia de color i comena a decaure; ++: el lquen mor i comena a

  desprendres del substrat; espai blanc: no s sensible al contaminant)

  SO2 NO2 CO O3

  Espcie A ++ +

  Espcie B + ++ +

  Espcie C + ++

  Espcie D + ++

  1. a) Quins lquens es veuran afectats en el cas que la concentraci de monxid de carboni (CO) de laire augmenti considerablement?

  b) Posem pel cas que observem que els lquens de lespcie B comencin a canviar de color i

  els de lespcie A comencen a morir. Quin s el contaminant present a latmosfera?

  2. Dissenyeu un experiment que permeti determinar quin daquests quatre gasos

  contaminants est present a laire de la zona industrial estudiada. Per a aix:

  - disposeu de mostres daire de la zona industrial i una mostra daire sense contaminar

  - disposeu de 6 plaques com la de la figura.

  - sabeu que les quatre espcies de fong tenen la mateixa sensibilitat a la llum, la

  temperatura i la humitat.

  Han de quedar clarament explicades les idees de control i de rpliques.

 • 8

  8. Un grup destudiants de zoologia vol estudiar com influeix la presncia de cotorretes

  americanes (un tipus dau no autctona) en les poblacions de coloms de la ciutat de Barcelona.

  En el planteig del disseny experimental, han aparegut diverses idees, algunes de les quals sn:

  - Fer mostratges per quantificar les poblacions daus de les dues espcies al llarg del temps - Fer mostratges per quantificar les poblacions de coloms en els barris on no hi ha cotorretes

  1. a). I