32
Idéer men inga pengar - om extern finansiering och projektutveckling Klimatkommunerna-borgmästaravtalet WSP Environmental Charlotte Hauksson

Extern fin klimatkommuner_vers3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Extern fin klimatkommuner_vers3

Idéer men inga pengar - om extern finansiering och projektutveckling

Klimatkommunerna-borgmästaravtalet

WSP Environmental Charlotte Hauksson

Page 2: Extern fin klimatkommuner_vers3

Förslag upplägg

• Processen - hur vi jobbar med extern finansiering och strategiutveckling

• Era klimatåtgärder– vilka, idéer, utmaningar, möjligheter

• Fonder och program

• Ser ni något?

• Tips och råd komma vidare

2 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 3: Extern fin klimatkommuner_vers3

WSP SVERIGE Vi arbetar med de flesta delar av

svenskt näringsliv

Utbildning Vatten, reningsverk,

avfallshantering

Vägar, gator och

broar

Övriga offentliga

byggnader

Kontor Rekreation och

fritid

Samhällsutveckling Telecom

Hälso- och sjukvård Industri Internationell

utveckling

Järnväg

Bostäder Energi och

klimatfrågor

Flyg Handel

Page 4: Extern fin klimatkommuner_vers3

Hållbar utveckling och hitta externa

bidrag är vi bra på!

Hållbar samhälls

utveckling

Energieffekt. & förnybar

energi

Hållbar produkt& tjänste

utveckling

Miljö-anpassade transporter

Strategier, planer och analyser

inom området

LCA, CO2 beräkn.,

GRI

Revisioner, utvärderingar,

hållbarhets rapporter

Vi hjälper dig

utv & verifierar

din projektide

Vi har vana att

driva både

mindre och

större

ansöknings-

projekt

Vi hjälper dig

”sälja in” idén

Vi har brett

nätverk av

nationella och

EU nivå.

Vi vet vilka

fonder och

program som

finns

Page 5: Extern fin klimatkommuner_vers3

Goda ideer som gett pengar!

Turnover

SEK 8,6

billion

Miljöanpassade

transporter

62 miljoner SEK i bidrag

Förnybar energi-biogas

20 milj SEK i bidrag

Hållbar stadsutveckling

120 milj SEK i bidrag

EPIC, Bucefalus, Wastetofuel,

Biomaster, Biogasys, Komin.

Biogas Svedala, ZEN,

Buildsmart, MIL, CLICC, NEA,

E-mission, Green emotion, E-

mobility, Plug-in city,

Smartset….

Page 6: Extern fin klimatkommuner_vers3

Från idé till beviljad projektansökan

Formulera

sökbar

projektidé

Skanna

fonder

och

program

Projekt-

utveckling

Partner

sök

Analys

och

strategi

utformning

Ansökan

Kompletter-

ingar

Kontrakts-

förhandling

ar

Projektledning

Projektrapportering och redovisning

Beviljat

projekt

Bevakning av utlysningar

Om extern finansiering och strategiutveckling

Page 7: Extern fin klimatkommuner_vers3

Vad kan jag få pengar till??

Finansierbart

Ny teknik/

process

Klimat förbättring

Innovativa processer

Hållbar stadsutv.

Innovativa Samar-beten

Transport-lösningar

Demo-anlägg.

Sysselsättning/

tillväxt

Stimulera marknad.

Exempel

WASTETOFUEL Etablering av anläggning för

tillverkning av flytande biogas

(LBG) från deponigas vid Filborna,

Helsingborg. Omfattar även

kringundersökningar för

gasdetektion, driftsförhållanden,

test av LBG i sopbilar och tunga

fordon, etablering av tankstation.

WSP har designat projekt, skrivit

ansökan och stöttar med

projektledning.

Projektdeltagare är Nordvästra

Skånes Renhållning, Terracastus

AB och Jims Åkeri.

Ansökan beviljades och genererade

12 miljoner kr i bidrag

NEA

Syftet med projektet är att testa och

demonstrera elfordons flotta i Oslo,

Göteborg, Helsingborg och

Köpenhamn.

Öresundskraft är Lead partner och i

projektet ingår 5 partners från

Norge, Danmark och Sverige bla MA

SW.

Projektet beviljades 3,5 miljoner

kronor från Nordiska Ministerrådet år

2011.

Page 8: Extern fin klimatkommuner_vers3

Borgmästaravtalet-klimatåtgärder….

Förnybar energiproduktion-sol,

vind, biogas

Smarta energisystem, utnyttja

spillvärme,

Energieffektivisering i fastigheter,

befintliga och ny byggnation

Förnybar energianvändning i

transportsektor och fastighetssidan

Planering och strategier för minska

koldioxid utsläpp

Minskade biltransporter, ökad

användning cykel, smart och

hållbar transportsystem, ecodriving

8 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 9: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program – alla storlekar och former

Regionala/lokala

Nationella

Europeiska

Page 10: Extern fin klimatkommuner_vers3

Nationellt: Tillväxtverket & Vinnova & Energimyndigheten

− Flera olika typer av stöd för nya företag.

− Ex. Miljödriven tillväxt ( 25 oktober).

− Ex. på aktuella utlysningar Materialbaserad konkurrenskraft, VinnNu, nystartade

unga företag, Testbäddar inom miljöteknik (16 sept)

Regionala EU-fonder (2014-2020)

− Främja tillväxt, sysselsättning & integration i regionen. Nya fonder på gång.

− Landbygdsprogrammet, Interreg fonder, Mål 2 pengar

EU fonder: Horizon 2020, LIFE+ och ECO-innovation (2 sept)

− Stora projektbudgetar, ofta offentlig och privat sektor i samverkan.

− SME har möjlighet att delta som partner.

Andra aktörer:

- Region Skåne (Biogasbidrag, Klimatbidrag)

- NIB och EIB

Vad finns det för aktuella fonder?

Page 11: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program - EU

Horizon 2020

Syfte och prioriteringar

EUs huvudinstrument för att bistå forskning och innovation.

Tre huvudprioriteringar:

Spetskompetens

Industriellt ledarskap

Samhällsutmaningar

Spetskompetens

Syfte: Stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation

Industriellt ledarskap

Syfte: Attrahera mer investeringar till EU

Satsningar på Key enabling technologies: ICT, nanoteknologi,

material, produktion och processer, bioteknologi, rymd.

Riskkapital

Stöd till innovationer i SME

Stora pilot och demonstrationsaktiviteter

Test-bäddar, living labs, prototyper och produktvalidering i piloter

PCP (Pre-commercial Procurement) and PPI (Public

Procurement of Innovation)

BUILDSMART Syftet med projektet är att

testa och demonstrera

kostnadseffektiva metoder

och tekniker för

lågenergibyggnader.

Demonstrationsområde är

bla nybyggnationsområdet

Hyllie i Malmö.

Malmö stad är Lead partner

och i projektet ingår 13

partners från 3 EU-länder bla

byggherrar, kommuner,

forskningsinstitut.

Projektet beviljades 50

miljoner kronor från FP7 år

2011.

WSPs roll var att utveckla,

utforma, samordna och

skriva Malmös del av

ansökan. WSP är även

partner i projektet.

Page 12: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program - EU

Horizon 2020, forts

Syfte och prioriteringar

Samhälleliga utmaningar:

Syfte: möta de stora utmaningarna som EU/världen står inför

Energi – säker, ren och effektiv

Transporter – smarta, gröna och integrerade

Klimatåtgärder, resurseffektivitet, råmaterial

Hälsa, åldrande, välmående

Samhällen – inkluderande, innovativa och säkra

Livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk, marin/maritim

forskning, och bio-economy

Fondfakta

Sökande: Offentliga aktörer, universitet, högskola,

forskningsinstitut, företag, minst från tre länder i EU.

Programbudget: totalt 80 miljarder Euro

Projektbudget: 5-15 milj Euro

Finansiering: upp till 80 procent stöd

Utlysningar

En gång per år i juli from 2014 (ev första utlysningen 2013)

Very Low Energy

Buildings I Malmö kommer inom kort

ett nytt konsert, hotell och

kongress område att byggas

i närheten av

centralstationen.

Projektdeltagare är Malmö

Stad, Skanska, NCC, IKEA

samt ett flertal deltagare från

ett antal länder.

WSP hyrdes in som konsult

för att hjälpa till att ta fram

hållbarhetslösningarna för

området. I lösningarna ingick

tex energieffektivisering,

gröna tak, vindsnurror,

solceller, skapa mötesplatser

samt hjälpa till med ansökan

till FP7.

Några nyckelord

Innovation i alla former: design, affärsmodeller, sociala

Tvärvetenskapliga projekt

Samarbete akademin-industrin

Page 13: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program - EU

LIFE – 2014- 2020

Syfte och prioriteringar

Syftet är att främja genomförandet och integrationen av EUs

miljö- och klimatmål i den övriga politiken och i praxis.

Två delprogram: 1. Miljö, 2. Klimatpolitik

Delprogram miljö

Miljö och resurseffektivitet, Biologisk mångfald, Miljöstyrning

och information

Politik- eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar

på miljöproblem, särskilt sambandet miljö-hälsa,

resurseffektivitet (upprepning, spridning/integrering)

Integrerade strategier för genomförande av planer och

program enligt EUs miljöpolitik (vatten, avfall, resurser)

Kunskapsbas för effektivare övervakning och utvärdering av

EUs miljöpolitik och miljölagstiftning

Ökad medvetenhet om miljöfrågor: informations- och

kunskapsspridning, kunskapsutbyte, utbildning, plattformar för

samarbete

Effektivare efterlevnad och efterlevnadskontroll av EUs

miljölagstiftning.

BIOGASSYS Storskalig och småskalig

biogasproduktion,

konsumentkampanjer och

tekniska försök med rötning och

rötrester.

Kapacitetsuppbyggnad i hela

biogasens livscykel för ökad

produktion och konsumtion

Etablering av ett Biogas Center

of Excellence i Skåne - ett

Europeiskt besöks- och

demonstrationscenter

Projektdeltagare är Biogas Syd,

E.ON Gas, Malmö Stad,

Trelleborgs stad, WSP och

Lunds universitet.

Ansökan beviljades och

genererade 14 miljoner kr.

Page 14: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program – EU/regionala

Interreg

Syfte och prioriteringar

Generellt för Interreg: Stärka ekonomisk och social

utveckling, samt samarbetet över gränserna

Miljö (säker, hälsosam)

Ekonomin (konkurrenskraft, innovation)

Samhällen (attraktiva, dynamiska)

Programperioden 2014-2020:

Interreg IVA: ex. Central baltic

Interreg IVB: ex. Östersjöprogrammet (Baltic sea region

programme)

Interreg IVC (regioner behöver inte gränsa till varandra)

Fondfakta

Sökande: Offentlig eller privat (icke vinstdrivande) aktör,

från minst två länder i regionen

Projektbudget: ca 1-2 milj Euro

Finansiering: upp till 75 (ibland 85) procent stöd

Projektlängd: ca 3 år

Utlysningar

2-4 ansökningsomgångar per år beroende på program

E-MISSION Syftet är att utveckla och

stimulera till en

elfordonsutveckling i

Öresundsregionen, inta en

ledande position.

Aktiviteter som elrally, integrera

elfordon i den stadsmiljön,

utveckla elfordonsflottor, start

av elfordonspool osv

Projektdeltagare är Malmö Stad,

Köpenhamns Kommun, Region

Skåne, Öresundskraft,

Helsingborgs Stad, Region

Hovedstaden mfl.

Ansökan beviljades med 9 milj

kr från Interreg Öresund.

WSP har utvecklat och skrivit

ansökan.

Page 15: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program – EU

LIFE forts.

Fondfakta

Typ av projekt: pilot, demonstration, bästa praxis, integrerade

tekniskt stöd, förberedande, information-, medvetenhet-, och

kunskapsspridning

Sökande: privat eller offentlig aktör, en eller flera sökande

inom EU

Programperiod: 2104-2020

Programbudget: 3,6 miljarder euro, varav 900 miljoner euro för

Klimatpolitik

Projektbudget: ca 2-3 miljoner euro (stora projekt prioriteras)

Finansiering: upp till 70 procent

Projektlängd: ca 3-5 år

Utlysning

En gång per år, ung feb

Ansökan: jun/jul

WASTETOFUEL Etablering av anläggning för

tillverkning av flytande biogas

(LBG) från deponigas vid Filborna,

Helsingborg. Omfattar även

kringundersökningar för

gasdetektion, driftsförhållanden,

test av LBG i sopbilar och tunga

fordon, etablering av tankstation.

Projektdeltagare är Nordvästra

Skånes Renhållning, Terracastus

AB och Jims Åkeri.

Ansökan beviljades och genererade

12 miljoner kr i bidrag.

WSP har designat projekt, skrivit

ansökan och stöttar med

projektledning.

BUCEFALOS Syftet med projektet är att uppnå ett

hållbart utnyttjande av akvatisk

biomassa ur ett regionalt

perspektiv. Det omfattar hela

produktionskedjan, från insamling

eller odling av biomassa , till

undersökning av

användningsområden, utvärdering

av rötresten från biogasproduktion

och etablering av biogasanläggning

för rötning av tång och alger.

Malmö stad är Lead partner, övriga

partners är Region Skåne och

Trelleborgs Stad.

Projektet beviljades med 16

miljoner i bidrag från LIFE.

WSP ledde projektutveckling och

genomförde en ansökan till LIFE,

samt utförde förhandlingar och

projektledningsstöd.

Några nyckelord

Test och demonstration

Bästa praxis, strategier

Upprepning, spridning/integrering

Page 16: Extern fin klimatkommuner_vers3

Landsbygdsprogrammet, 2014-2020

Syfte: Landsbygdsprogrammet ska ge

stöd och ersättningar som stimulerar till

att utveckla landsbygden. Nästa

landsbygdsprogram (2014-2020) får en

helt ny struktur jämfört med det

nuvarande landsbygdsprogrammet.

Förslaget är dock att det finns sex

prioriteringar för landsbygdsutveckling

som landsbygdsprogrammet ska

arbeta med. Den första prioriteringen,

Kunskap och innovationer är

övergripande och ska genomsyra hela

programmet. Inom varje prioritering

finns fokusområden. Totalt är det 18

fokusområden.

Ekonomiska aspekter:

Programbudget: 5 miljarder kr per

år (EUs jordbruksfond)

Tidsaspekter: 2014-2020

Sökande: Företag med sin bas i

landsbygden som resurs. Främst

lantbrukare, men även andra

företag på landsbygden, som har

projekt som utvecklar

näringsverksamhet och

sysselsättning på landsbygden.

Kommuner och andra företag kan

vara medsökande.

16 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 17: Extern fin klimatkommuner_vers3

Regionala tillväxtprogram

Övre Norrland

Mellersta Norrland

Norra mellan Sverige

Östra mellan Sverige

Stockholm

Småland och Halland

Väst Sverige

Skåne-Blekinge

Nationellt regionalt program

17 ExternFin - Idéer men inag pengar?

De tre målen är - att stärka

forskning, teknisk utveckling

och innovation, att öka små

och medelstora företags

konkurrenskraft samt att stödja

övergången till en koldioxidsnål

ekonomi

Page 18: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program -Norden

Nordiska ministerrådet - Klimat-

och luftgruppens stödordning

Nordiska ministerrådet - Klimat- och

luftgruppens stödordning

Typ: Program, hanteras av Nordiska Ministerrådet

Syfte: Klimat- och luftgruppens stödordning

Klimat- och luftgruppen (KoL) är en arbetsgrupp

under Nordiska ministerrådet för miljö. På basis av

årliga prioriteringar finansierar gruppen nordiska

projekt inom sitt särskilda område. Klimat- och

luftgruppen bidrar till de överordnade nordiska målen

om att förhindra allvarliga klimatförändringar, och till

att förebygga att luftföroreningarna skadar miljön

eller människors hälsa.

NEA

Syftet med projektet är att testa och

demonstrera elfordons flotta i Oslo,

Göteborg, Helsingborg och

Köpenhamn.

Öresundskraft är Lead partner och i

projektet ingår 5 partners från

Norge, Danmark och Sverige bla MA

SW.

Projektet beviljades 3,5 miljoner

kronor från Nordiska Ministerrådet år

2011.

Page 19: Extern fin klimatkommuner_vers3

Vinnova – Testbäddar inom miljöteknik

Syfte och prioriteringar

Syftet är att skapa tillväxt genom utveckling av nya varor,

tjänster och processer med högre miljöprestanda

Tre erbjudanden:

A. Förstudie: utredning av behov, krav, partners, budget

mm

B1. Etablering: komplett projekteringsunderlag och/eller ny

testbädd i pilotutförande

B2. Tillgänliggörande: uppgardering eller anpassning av

testinfrastrukturen (organisation, teknik, utrustning mm)

Fondfakta

Sökande: Företag, universitet, högskola, forskningsinstitut,

offentliga organisationer, ek fören., stiftelser

Programperiod: 2013-2015

Programbudget: 41 miljoner kr till ca 20 projekt

Finansiering:

Utlysningar

Nästa utlysning: öppnar 3 sept 2013

Fonder och program – nationella

Page 20: Extern fin klimatkommuner_vers3

Vinnova – Bygginnovation

Syfte och prioriteringar

Syftet är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö

för svensk samhällsbyggnadssektor.

Tre erbjudanden:

A. Innovationsbidrag för små- och medelstora företag med

begränsade FoU-resurser med egna projektidéer.

B. Planeringsbidrag för en projektgrupp att ta fram underlag

för beslut om genomförande av utvecklingsprojekt.

C. Genomförande av utvecklingsprojekt.

Fondfakta

Sökande: Företag inom eller med anknytning till

samhällsbyggnadssektorn

Programperiod: 2011-2014

Programbudget: 17 miljoner kr

Finansiering: Medfinansiering krävs

Utlysningar

Sökes löpande tom 31 dec 2013

Fonder och program – nationella

Page 21: Extern fin klimatkommuner_vers3

Energimyndigheten

Inriktning

Forsknings- och utvecklingsprojekt och

demonstrationsverksamhet på energiområdet

Finansierar genom programutlysningar, löpande stöd till

enskilda projekt och medfinansiering av EU-projekt.

Förnybar energi och biogas, energieffektivisering i

byggnader och i industrin, elfordon, solvärme och solceller

Fondfakta

Sökande: Privata och offentliga aktörer, intresseorg., en

eller flera aktörer

Projektbudget: 2-30 milj kr

Projektlängd ca 3-4 år

Finansiering: forskning 100%, utveckling 50%, demo 25%

Utlysningar

Programutlysningar flera gånger per år, enskilda projekt

kan sökas löpande.

Energieffektivisering

kalkbränningsprocessen Ett projekt för

energieffektivisering av

kalkbränningsprocessen via

oxyförbränning och förgasning

av biomassa. Livscykelanalyser

och kostnadsanalyser var en del

av projektet.

Projektdeltagare är Nordkalk,

Lunds Tekniska Högskola, AGA.

Ansökan beviljades med 5,5 milj

kr.

WSP anlitades för idéutveckling

och en projektansökan till

Energimyndighetens program

för energieffektivisering i

industrin. Det betalade sig med

80 ggr insatsen!

Fonder och program – nationella

Page 22: Extern fin klimatkommuner_vers3

Energimyndigheten-utlysningar

Utlysning

Deadline

Energimyndigheten - Demonstrationsprogram för elfordon

18

oktober

Energimyndigheten – BELOK

Typ: Bidrag/stöd, hanteras av Energimyndigheten

Kont.

Lågan Kont.

Energikartläggningscheck Kont.

Solcellsstöd 2012 Översökt.

Stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt,

2013-2014

?

22 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 23: Extern fin klimatkommuner_vers3

Fonder och program – nationella

Energimyndigheten - LÅGAN

Syfte och prioriteringar

Syftet är att stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad.

Demonstrationsprojekt och regionala/lokala

samverkansinitiativ.

Fokus på idéutveckling genom att utvärdera och sprida

information från demonstrationsprojekt.

Stöd ges till uppföljning, utvärdering och marknadsföring av

insatser.

Krav att energianvändningen är lägre än byggnormen: för

nybyggnation 50 procent lägre än BBR, för ombyggnation

minska med minst 50 procent och resultera i en

energianvändning som är 40 procent lägre än BBR.

Fondfakta

Programperiod: 2010-2015

Finansiering: upp till 25 procent av projektets merkostnad

vanligtvis upp till 800 000 kr.

Utlysningar

Ansökningsomgångar: 4 ggr per år, nästa i höst

Projekt

Fröjdenborg Syftet med projektet är

att hitta bidrag för uppföljning

av energieffektivisering av ett

bostadsområde.

Projektdeltagare är

LandskronaHem

WSP har hjälpt till att skriva

ansökan.

Page 24: Extern fin klimatkommuner_vers3

Regionala och lokala fonder (nationella)

Skånes miljövårdsfond

Skånes klimatmiljon

Biogasutveckling i Skåne

Sparbanken Öresund

Stiftelser…

24 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 25: Extern fin klimatkommuner_vers3

Ser ni något passar?

25 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 26: Extern fin klimatkommuner_vers3

Projekt ska sammanfalla med nationell och europeisk miljö-

och energi- och utvecklingspolitik

Hur är din idé? –dvs kan den ha finansieringspotential?

”Sustainability”

Hållbara stadslösningar

Hållbara industriparkslösningar

Hållbara transportlösningar

Tillväxt

Projekt som stimulerar marknaden

Nytt företagande

Nya affärsmöjligheter

Fokus på SMEs

Kunskapsspridning

Nätverk och informationsinsatser

Kunskapsöverföring

Idéer men inga pengar?

Teknik

Tekniska innovationer

Kommersialisering av ny teknik

Gammal teknik som används på ett nytt

sätt, nya system, kombinationer,

användningsområden

Pilotanläggningar

Innovation

Innovativa systemlösningar

Innovativa samarbeten mellan

organisationer

Innovativa produkter

Page 27: Extern fin klimatkommuner_vers3

Måluppfyllelse, projektresultat och samhällseffekter

WASTETOFUEL och CLICC, två LIFE+ projekt igång i Skåne

Idéer men inga pengar?

Måluppfyllelse

Stämmer målsättningarna överrens?

Fattas något? Kan vi ”spetsa till” det?

Projektresultat och samhällseffekter

När vi utfört det vi vill, har vi gjort sådant

som de vill att vi gör?

Uppnås de effekter som fonden vill åt

och i så fall hur effektivt?

CLICC Ska reducera klimatfotavtrycket hos stadens

invånare. Förändringen mot minskade

utsläpp ska ske i tre steg: Hemmet,

Transporter samt Mat och annan

konsumtion. I alla dessa steg ska de boende

vara delaktiga. Malmö stad, Stena

Fastigheter och ”Hållbara” Brf Hilda

projektdeltagare

Titel: "Climate Living in Cities Concept

(CLICC)".

Projektet finansierat med ca 12 milj kr.

WASTETOFUEL Etablering av anläggning för

tillverkning av flytande biogas

(LBG) från deponigas vid Filborna,

Helsingborg. Omfattar även

kringstudier för gasdetektion,

driftsförhållanden, test av LBG i

sopbilar och tunga fordon samt

etablering av tankstation.

Projektdeltagare är Nordvästra

Skånes Renhållning, Terracastus

AB och Jims Åkeri.

Ansökan beviljades och genererade

12 miljoner kr i bidrag

Page 28: Extern fin klimatkommuner_vers3

Projektdesign

BIOGASSYS ”En praktansökan” (?) enligt EU Kommissionen….

Idéer men inga pengar?

Projektstruktur och upplägg

Är alla obligatoriska delar på plats? -

Lusläs!!!

Har vi beskrivit ett tydligt projekt? Kan

projektupplägget leverera?

Språk, språk, språk

BIOGASSYS Storskalig och småskalig

biogasproduktion,

konsumentkampanjer och

tekniska försök med rötning och

rötrester.

Kapacitetsuppbyggnad i hela

biogasens livscykel för ökad

produktion och konsumtion.

Etablering av ett Biogas Center

of Excellence i Skåne - ett

Europeiskt besöks- och

demonstrationscenter

Projektdeltagare är Biogas Syd,

SB3, Malmö Stad, Trelleborgs

stad, WSP och Lunds universitet.

Ansökan beviljades och

genererade 14 miljoner kr.

Page 29: Extern fin klimatkommuner_vers3

Vad behöver ni pengar till?

Områden?

Samerkan-gemensam ansökan?

Investeringsmedel-process medel

Aktörer?

Marknad-affär-replikerbarhet?

29 ExternFin - Idéer men inag pengar?

Page 30: Extern fin klimatkommuner_vers3

Att tänka på

Projektbudget allt mellan ca 200 000 SEK och 50 miljoner SEK

Egen finansiering i projektet på 50 procent (ibland mer, mindre)

Ansökningskostnad 50 000 – 300 000 SEK

Vara ute i god tid

Samarbeten och partners

Det är en stor möjlighet, men också en risk

Page 31: Extern fin klimatkommuner_vers3

Från idé till beviljad projektansökan

Formulera

sökbar

projektidé

Skanna

fonder

och

program

Projekt-

utveckling

Partner

sök

Analys

och

strategi

utformning

Ansökan

Kompletter-

ingar

Kontrakts-

förhandling

ar

Projektledning

Projektrapportering och redovisning

Beviljat

projekt

Bevakning av utlysningar

Om extern finansiering och strategiutveckling

Page 32: Extern fin klimatkommuner_vers3

Nästa steg

Rådgivning och bollplank för att identifiera och formulera projektidéer

Skanning på en eller flera specifika idéer

Analys och strategiutformning

Ansökan

Vi kan hjälpa er…

Martina Merlöv

Erik Ronnle

Charlotte Hauksson,

Gruppchef Andrea Öström

Kristoffer Persson

Anna Bruun Månsson Thea Ohlander Arfwidsson