of 36 /36
C6ng ty C6 phin Anh Duong Vi€t Nam 860 cao Eichinh hEp nhat giii,a nien dO Ngay 30 thdng 6 nam 2014 lllt" ' EY Buildinq a better rYorking world

EY - VINASUN

  • Author
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of EY - VINASUN

860 cao Eichinh hEp nhat giii,a nien dO
Ngay 30 thdng 6 nam 2014
lllt" '
C6ng ty C6 phdn Anh Duong Viet Nam
r,uc Luc
Btu ceo oia Ban T6ng Gi6m d6c
Btu cao k& qua c6ng t6c soet x6t beo c6o tai chinh hqp nhet gifta nien dO
Btug can d6i k6 bdn hqp nh6t gifta nien arO
Bao cao k6t quA hoat dong kinh doanh hgp nhet gioa nien dO
B5o cao luu chuyEn ten F hqp nh& gifa nien dO
thuyet minh Mo cao Eichlnh hqp nh&gioa nien dO
Trang
1
2
4-5
THONG TIN cHUNG
coNG TY
c6ng ty c6 ph,n Anh Duong Viet Nam ("cong ty") la m6J cong ty c6 phan duqc thanh lap theo Luat Doanh nghigp cia Viet Nam theo Giey ch0ng nhan ddng ki kinh doanh ("GCNDKKD") s6 4103001723 do sd K6 hoach va oeu tu Thanh ph6 Hd chi Minh c5p vao ngay 17 th6ng 7 nem 2003 va c6c GCNDKKD ilidu chinh sau d6.
C6 phieu crla cong ty duqc niCm y6t tai S& Giao dich Chfng khoen Thanh ph6 Hdchi Minh theo ciay phep niem yiit s6 81/QD-SGDHoM do sd ciao dich chung kho6n Thanh ph6 Hi, chi Minh cap ngay 23 thang 7 n5m 2008.
Ho?t dong chinh trong ky hien hanh crla COng ty h cung cap cec dich vu van €i hanh khSch b,ng xe taxiva kinh doanh van tai hanh khdch theo hqp ddng; kinh doanh dich vu du lich lii,hanh noi dia va qudc t6: dai ly ban ve mey bay ve cho thuc met b5ng
COng ty c6 tru sd chtnh dang ky tai s6 648, oudng Nguyen Trai, Phudng 11, Quan 5, Thanh phi5
Hd chi [4inh, viet Nam.
Hor DoNG auAN rR!
Cec thanh vicn HOid6ng Quan hihong ky ve vao ngay lap b6o ceo nay nhu sau:
ong Dang PhudcThanh 6no rdn v5n Bic Oni ra rong Hg Ba Oang Thi Lan Phuong Ong Truong Dinh Qui Ong Vr: Ngac Anh Ong Tran Anh lVinh
Ba Mai Thi Kim Hoeng Ong Nguyan Anh Ting Ong HuYnh Vdn Tuong
Chi tich Thenh vicn Thenh vi6n Thenh vi6n Thanh vicn Thenh vi6n Thenh vien
SAN KE SOAT
C&thanh vien Ban ki6m so6t trong ki've vao ngay lap bao ceo nay nhu sau:
I ruOng tsan Krem soal Thanh vi6n Thanh vien
BAN TONG GlA OOC
CAc thanh viCn Ban T6ng Gi6m di5c hong ky va vao ngay Ep b6o c6o nay nhu sau:
Be O;ng Thi Lan Phuong Ong Ta Long Hi Ong Nguyen Trang Duy Ong HuYnh Vdn Si Ong Oang PhEdc Hoeng Mai ong T€n Anh Minh Ong Nquy6n Bao Toan ong Truong ginh Qui ong gAng Thanh Duy
T6ng GiSm d6c Ph6 T6ng cidm d6c Ph6 T6ng Giem d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 Tdng Giem d6c Ph6 T6ng Gdm d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giem d6c Ph6 T6n9 Giam d6c
GUdI D4I DIFN THEO PHAP LUAT
taguvi ttsi dth theo phap luat cia Cong ty trong ky ve vao ngay lap b6o c6o nay h Ba Ding Thi t.{t PhrorE.
r€ToAr{uE Cetg fy TrHr nhiern Hou han Ernst & Young ViCt Nam h cong ty ki6m toan cho C6ng ty.
C6ng ty C6 phAn Anh DLrong ViCt Nam
BAo cAo cOA BAN TONG GIAN4 ooc
Ban T6ng GiSm d6c COng ty C6 phin Anh Duong Viet Nam ('COng ty") trinh bay bao cao nay va beo cao tei chinh hEp nhet gioa nicn dO cia Cong ty va cOng ty con (sau day dLrd. c gqi chung Ia "Nh6m COng ty') cho ki'k6 toan sau thang k6tth0c ngay 30 theng 6 n5m 2014.
rRAcH NHrErll coA BAN ToNG GAM Doc oor vor BAo cAo rAr GHINH Hop NHAT G|OA N|CN Dq
Ban T6ng Gidm d6c chiu tr6ch nhiem dam bao b6o c6o tii chinh hqp nhSt gi&a nien d6 cho tung k!' k6 todn phen 6nh trunq thqc ve hgp l\, tinh hinh tai chinh hqp nhet gi&a nicn d0, ket qua ho?t dong kinh doanh hqp nh6t gioa nien dO ve tinh hinh luu chuyen tiCn tg hop nhat gioa nien iro cia Nh6m C6ngty trong ki'. Trong qua trlnh lap beo ceo tai chinh hqp nh6t gioa ni6n dO ney, Ban Tdng Gi6m dOc cin phai:
> lu,a chen cdc chinh sach k6 ioen thlch hEp ve ap dung cec chinh sech nay moj cdch nh6t quan;
> thrrc hiCn cdc d6nh gi6 va udc tinh mot cdch hEp V va than irqng;
> neu 16 cac chuen mqc k6 toan 6p dung cho Nh6m COng ty c6 dugc tuan thi hay kh6ng va tet cd nhfng sai lgch trQng ycu so vdi nhong chuen mqc nay de dugc trlnh bay va gieithfch trong bao c6o iaichlnh hgp nhdt gioa niCn d0; va
> lap beo c6o tai chinh hqp nh6t giila ni€n dO tren co sd nguyCn tdc hoat dong lien $c trir trudng hqp kh6ng th6 cho ring Nh6m C6ng ty s6 ti6p tuc hoat dong.
Ban T6ng Gi6m d6c chiu trdch nhiem dam beo viec c6c s6 s6ch k6 todn thich hqp dudJ luu gio dd phen 6nh tinh hinh tai chinh hqp nhat qiiia n€n d0 cia Nh6m Cdng ty, voi muc d0 chinh xec hgp iy, tai bat ky thdi di6m nao va dem b,o reng c6c s6 sech k6 toen tuen thi vdi chg d0 k6 to6n da duqc 6p dung. Ban T6ng Gi6m 66c cong chiu trach nhiem vd viec qudn ly c6c Ei san cia Nh6m 6ng ty va do d6 phai thuc hien cec biCn ph6p thlch hqp de ngdn chan va phdt hien cic hanh vi gbn Bn vg nhfng vi pham khec.
Ban T6ng Giem d6c cam kdt da tuan thrl nhong y6u cau neu tr6n trong viCc Bp beo cao Ei chinh hqp nhit gioa nien dO kam lheo.
GONG BO coA BANTONG GdM ooc
Theo y ki6n cia Ban Tdng Gi6m d6c, bao cao tai chinh hEp nhat giCta nien d0 kdm theo da phan enh trung th\rc va hqp ly Unh hlnh tai chinh hqp nhat crla Nh6m COng ty vao ngay 30 theng 6 nam 2014, ktt qua hoat dong kinh doanh hqp nhet giila nien dO va tinh hinh luu chuyan tidn tg hqp nhit gioa nien dO cho ki' kd toan sau theng k6t th[c cung ngay phi] hqp voi cec Chuan m\tc k6 toen, Ch6 dO k6 to5n doanh nghigp Viet Nam va cdc quy dinh phSp ly c6 licn quan tt6n vigc lap va trinh bay bdo c6o taichinh hqp nhat giira nien d0.
ffiail cu_lri r-r \4q/ l:6 P$t \! c0 crY
intt otJotto
.vG-r ilAD
t€ay 18 h6ng 8 ndm 2014
EY Ernst & Yolnq viatnam L m ted 28th Floor, Bterco Flnancia Tower 2 FaiTr€u sireet, Dhtrict I Ho ch Minh clty, S.R.oiVeinam
1e: +84I3824 5252 Faxr +84I3824 5250
s6 than chi6u: 61059820/16997933
BAo cAo KET auA coNG rAc soAr xEr BAo cAo rA cHiNH HEp NHAr GIOA NIEN DQ
Kinh gu'i: Qui c6 d6ng cia cdng ty C6 phen Anh Duong ViCt Nam
chlng toi da sodt xdt bao cao tai chlnh hgp nh6t giira ni6n dO kdm theo cia C6ng ty Cd phan Anh Duong Vi6t Nam ('Cong ry") va c6ng ty con (sau day duEc gai chung la "Nh6m C6ng ty") duoc trinh bay ti? trang 4 d6n trang 34 bao g6m bang can d6i k6 ban hqp nhAt gioa nicn do vao ngay 3o_thang 6 nam 2014, b6o cao k6t qua ho?t donq kinh doanh hqp nhSt giira niCn dO vd b6o ceo luu chuy6n tidn te hqp nhit gi0a nien do cho ky k6 toan sau theng ket thuc cung ngey va cac rhuy6t minh bao cao tai chinh hqp nhat giira nidn dO d kem
Vigc lap va trinh bay beo cao Ei chinh hqp nhSt git?a ni6n dO nay thuoc tach nhiem crla Ban T6ng Giam d6c C6ng ty. Trdch nhiem cia ching t6i Ia dua ra bao cao k6t qua c6ng tac soat x6t va b6o cdo tei chlnh hEp nh6t giira nien dO nay dlra tren co sA c6ng tac soSt x6t cia ching t6i.
Chtng toida thuc hicn cong tac soat x6t theo Chu5n mqc ki6m toen Viet Nam s6 910 - c6ng tac soat x6t bao ceo tai chinh. Chuan muc nay y6u cau ch[ng t6i phei lap k6 hoach va thlrc hiCn cong tiic soai x6t d6 c6 su dem bao vua phai vd viec l;eu bao c;o Gi chinh hqp nhat gi0a nien d0 c6 cdn cdc sai s6t fong yeu hay khOng. COng tec soat x6t chi ydu bao gdm vec trao ddi voi nhen slr cia COng ty va ep dung c5c thrl tuc phan tich d6i voi nh&ng th6ng tin tari chinh. Do d6, c6ng tac soat xdi cung c6p mot mlic do ifam Mo th5p hdn cong tac ki6m to6n. Chung t6j khong thuc hien c6ng viec ki6m toen ncn ctung t6i kh6ng dua ra i ki6n kiBm toen.
' t)l'a Gn co sd cong Ec soet x6t chung toi khong th6y c6 sq kign nao d6 ching t6icho reng bao cao td drinh hqp nh6t gioa niCn dO kem theo kh6ng phan enh trung thqc va hqp ly, trCn cac khia c?nh t-orE yCu, tinh hi.h taichinh hqp nhet gi0a nien dO crla C6ng ty vao ng-ay 30 theng 6 nam 20'14, k6t qud ho?t dong kinh doanh hop nhet gioa nien dO va tinh hinh luu chuyan tian € hqp nhSt giii,a nien @ cho k!' k6 toan seu thdng k6t thuc cirng ngay phu hqp voi cec chuan mqc k6 toen, ch6 dO k6 toen doanh nghigp.Vjet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d6n viec lap va trinh bay b6o c6o tai chinh hdp nhet gi&a nien d0.
nhiem Hii,u h?n Ernst & Young Viel Nam
Hr)ng Tran Ph6 T6ng ciam d6c Giey CNOKHN kiBm toan 56: 004&2013{04-1
Thanh ph6 Hd chi Minh, Viet Nam
Ngay 18 thang 8 ndm 2014
CONG TY
Hang Nhat Oui KiCm toan vien ci6y CNoKHN ki6 s6' 1772-2013-004-1
C6ng ty C6 phdn Anh Duong ViCt Nam
BANG cAN oot KE ToAN Hqp NHAT G|OA NreN oo vao ngay 30 th6ng 6 nAm 2014
BO,la.DN/HN
VND
Ngay 31 thdng 12 n'm 2013
100
230
, 24'l
1. TiAn
Cec khoen phai thu ngen h?n 1. Phaithu kh6ch hang 2. Tre truOc cho ngudi b5n 3. C6c khoan phaithu kh6c 4. Du phdng phaithu ngen h?n
kh6 ddi
Hang tdn kho 1. Hang tdn kho
Tei sen ngin h?n khac. 1. Chiphitre truoc ngSn han 2. Thu6 gie trigia teng dud. c
khau tru 3. Thu6 va cac khoan khac
phdithu Nha nuoc 4. Tei sin ngSn han khdc
TA sAN oAI HAN
Tai san c6 dlnh L Teisan c6 dinh hou hinh
Nguyen gi6 Gi6 tri kh6u hao loy k6
2. Teisan c6 dinh thue taichinh Nguyen gi6 Gi6 tri kheu hao lny kC
3. Teisan vO hlnh Nguyen giit Gi6 tj khau tru l0y ke
4. Chiphi xay dqng co ban da dang
B& dOng sen deu fit 1. Nguyen gi6
xhcEn Au n ai chinh dei hen t- Dau tu daihan khac Z Dq phdng giam gia dau tu
lii drinh dai han
Tei sin dei h?n khec l. Chiphl tra trudc dei h?n 2 Taisan thu5 thu nhap
hoan bi 3, Tai sin daihan khec
B.
4
I
14
15
(850.095.879)
225.494.249 1.168.289.000 (u2.794.7 5't)
(875.887.031)
4
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Vi6t Nam
BANG CAN DOI KE TOAN HgP NHAT GIOA NIEN OQ Ci6P thEO) vao ngay 30 theng 6 ndm 2014
B01a-DN/HN
<- [-r- V6Th!Minh Thu r€uoi Ep
Ngay 18 hang 8 ndm 2014
Dang Hoang Sang K6 toen trudng
VND
l\bey 31 theng 12 n4m 2013
300
4t9
Nq ngen h?n 1. Vay ngdn h?n
Trcng d6: - Vay va nq dai han d6n han te Phai trA nouoi ban Nguoi mu-a tra tien truoc Thue va c5c khodn phei nop Nha nudc Pheitra ngudi lao dong Chi phi phai tr6 Cec khoan pheitra, phdi nop ng;n han khac QUY khen thudng, phuc iEi
Nq dei h?n 1. PheitA dii han khiic 2. Vay va nq dai h?n 3. Doanh thu chua thqPc hign
voN cHo sd HBU
v6n chi sd hihr '1. v6n oA phan 2. Thanq du vi5n c6 phan 3. QuY dau tu va phat tri6n 4. QUY drr phdng taichinh 5 Ldi nhuan sau thue chua
pnan pn6i
2.
4.
497.571.632
'1.284.255.336.005
365.451.723.075
5.216-696.440
858.t97.948.769
102.466.525.447 24 .783.271 .U0
395.1 59-774.994 124.332.332.176 270.266.307.361
85.888.844.655 44.7 44.422.327
Ngay 30 thang 6 Ngay 31 thang 12 nen 2013
Ngoaite -DO la My (US$)
COng ty C6 phAn Anh DL?ong Viet Nam
BAo cAo KET oUA HoAT DQNG KINH DoANH HgP NHAT GIOA NIEN DQ cho kt k6 ben seu thang k6tth0c ngay 30 th6ng 6 nam 2014
B02a-DN/HN
Cho l<,J ke ban s^u theng kdt thtc
ngey 30 thAng 6 nen 2014
cho kY ke toan sau thAng kA thnc
ngey 30 theng 6 nen 2013
,1.803.966.195.660
cit v6n dich vv cung c5p
Lqi nhuan gop va cung cip dlch vg
Doanh thu ho?t ilong tai chinh
Chi phi tii chinh Ttong d6: Chi phi Ei vay
6. Chi phi ban hang
7. Chi phi quan ly doanh nghiEp
8. Lqi nhuan thuin t& ho?t dqng kinh doanh
Thu nhap ktic
Chi phi khec
Lqi nhuan khac
T6ng lqi nhuin tluoc thu6
chi phithu6 TNDN hien hanh
Lqi nhuan thuen sau thu6 Trcng di6: 1 4.1 . Lqi,ich cia cec c6 d6ng
theu s6 U.2. Lei thu^c ve c6c cO d1ng
cia c6ng ty me
LAi co-ben-vi Ej suy giam tl€n m6i c6 phieu
u.1
25,27
a-2
23.4
Oing Hoang Sang K6 to6n trudng I Ong ulam ooc
Phuong
C6ng ty C6 phAn Anh Duong ViCt Nam
BAo cAo Luu cHUyEN T|EN TE Hqp NHAr crOA NreN o0 cho ky k6 to5n s6u thdng k6t thuc ngay 30 thdng 6 ndm 2014
B03a-DN/HN
ngdy 30 thang 6 nem 2014
cho ki kE toan seu theng k't thtic
ngey 30 thAng 6 nem 2013
0l
02
16
fr
Lqi nhuan truic thuC Di6u chinh cho c^c khoen:
KhAu hao va kheu trir Eisan cri dinh (Hoan nhap) bich lap dU phdng Lai hr hoat d0n9 dau tu Chi phi laivay
Lqi nhuin t&-ho?t dong kinh doanh tnAtc thay aloi vdn luu dong
Giam (Eng) cec khoen phaithu Oeng) giem hang tdn kho Giam c6c khoan phai ke Cleng).giam,cii phl ke trudc I len_ErVay oa vEr
Thue thu nhap doanh nghiep de nop fidn thu khAc ti, ho?t dong kinh doanh TiEn chi khac cho hoat itong kinh doanh
Lrnr chuyan ti6n thuin tD ho dqng kinh doanh
II. LUU CHUYEN NEN T[' HOAT OONG DAU TU TiBn chid6 mua sim tdisan c6 dinh Tidn thu do thanh ly tai sa,n c6 dinh TiCn thu h6i dau tu g6p v6n vao don vi khec Leiti6n g0i nhan duo,'c
Luu chuy6n-tii,n thuen sir dgng vao ho?t alQng dau tu
n. Luu GHUYEN.TTEN TU HOAT DQNG TAI CHINH TlCn vay nhan duqc Ien chi tre ng g6c vay Ien chitre nq thue teichlnh c6 t?c da ha cho chrl sd hou crla C6ng V me
Llnr chuy6n tiiin thuin t& (sr? dgng vao) ho?t along tai chinh
2A
(37.189.891.899) (u.547 .171 .118)
(8.995.322.202)
(29.533.910.250)
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Viet Nam
BAO CAO Lr.fU CHUYeN TreN TE HgP NHAT G|OA NrgN O0 (ti6p theo) cho ky k6 ban sau theng ki5tthoc ngay 30 thang 6 n5m 2014
BO3a.DN/HN
VND
ngay 30 th6ng 6 n'm 2014
Cho ki' kd b6n s6u th6ng ket thic
ngay 30 thAng 6 ndn 2013
stt
60
70
llen dau ky
Ti.jn curii kY
(3.256.820.46r)
28.297.580.375
25.040.7s9.914 ;:\\
I '\.-
.-.==--'>.-- -<__ V6 Thi Minh Thu O€ng Hoang Sang Nguoi Ep Ke todn trudng
%o*urt\q\ coi.Hfil \l
Ax[ Dudt{G ,l utfuiawy'&,ffi(_
Ngay 18 heng 8 ndm 2014
C6ng ty C6 ph6n Anh Duong ViCt Nam
THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HqP NHAT GIOA NIEN OO vao ngay 30 thSng 6 ndm 2014 va cho ky k6 toan sau thang k6t rlic cUng ngay
B0Sa-DN/HN
1. THoNG TrN coNG TY
C6ng ty C6 phen Anh Duong Vigt Nam ("C6ng tf) la mot c6ng ty c6 phan duqc thanh lap theo Luat Doanh nghiCp ola Viet Nam theo Giay chung nhAn ddng ky kinh doanh ("GCNDKKD) s6 41O3OO1723 do Sd K6 hoach ve OAu tu Thanh ph6 H6 Chi Minh c5p vao ngay 17 thang 7 n5m 2Oo3 va c6c GCNDKKD di6u chinh sau d6.
C6 phi6u coa c6ng ty ituqc niem yet tai Sd Giao dich Chling khoen Thanh phi5 Hd Chi Minh theo GiSy ph6p ni6m y6t s6 81/QD-SGDHGM do Sd Giao dich ch&ng khoan Thanh ph6 Hd Chl N4inh c6p ngay 23 th6ng 7 ndm 2008.
Ho?t dong chinh trong ky hign henh cia COng ty Ia cung c5p cec dich vu van €i hanh kh6ch binq xe taxi va kinh doanh van Ei henh khach theo hqp ddng; kinh doanh dich W du lich l0 hanh noi dia va qu6c te; dai li b6n v6 mdy bay va cho thue mat bang.
C6ng ty c6 tru sd chinh dang ky t?i s6 648, oudng Nguy6n Trai, Phudng 11, Quan 5, Thanh ph6 H6 Chl Minh, Viet Nam.
56 luqng nhan vien cia Nh6m C6ng ty vao ngay 30 theng 6 ndm 2014 la 14.891 (ngay 31
lh6n912 nem 2013: 14.214\.
C6ng ty c6 m6.t c6ng ty con, C6ng ty C6 phan Anh Duong Xanh Viet Nam ("ADX"), E m6J
cong ty c6 phen duqc thanh lap aheo GoNDKKD s6 0401378832 do sd K6 hoach va Deu tlr Thanh ph6 Dd NSng cep vao_ngay 10 thang I nam 2010, vA c6c GoNDKKD diCu chinh. Trq sd chinh cia ADX dAt td s6 277, Dudng Nguyen Hou The, Phuong H6a Cudng B5c, Ouan Hai Chau, Thanh ph6 Da N5ng, Vret Nam. Hoat dong chinh trong ki'hien hanh crla ADX b kinh doanh van tei henh khdch bang xe taxi. Vao ngay 30 th6ng 6 nem 2014, C6ng ty nem 90"/o phAn v6n chi sd hil,u trong cong ty con nay.
CO Sd TRiNH BAY
chuen mte va ch6 dA kA /!,en ap dpng
860 c6o tai chinh hqp nhAt gi0a ni6n dO crla C6ng ty vd c6ng ty con ("Nh6m C6ng ty') dugc hinh bdy beng ddng Vet Nam ("vND") phu hqp vdi Ch6 dO k6 to5n doanh nghigp viet Nam, Chuin mr,rc kt toan vgt ruam s6 ZZ - geo cdo tai chinh giii'a nicn dO va cac Chuen mqc k6 to6n Viet Nam khac (CMKTVN") do BO Tei chinh ban hanh theo:
> Quy6t dinh s6 149/2001/oo-BTc ngey 31 thitng 2 nem 2oo1 vA viec ban hanh b6n Chuan mlrc k6 to6n Vet Nam (Oqt 1);
> Quy6t dinh s6 165/2oozoD-BTc ngay 31 theng 12 nem 2oo2 vc vigc ban hanh sau Chuan muc k6 toan vigt Nam (Dqt 2);
> ouydt dinh s6 234l2003/QD-BTc ngay 30 thang 12 nem 2oo3 vc viec ban hanh seu Chuen muc k6 todn ViCt Nam (Dot 3),
> Quy+ dlnh si5 1z2oo5lOD-BTC ngdy 15 thdng 2 nem 2oos va viCc ban hanh seu Chuan muc ke io6n Vigt Nam (Dqt 4); va
> Quy& dinh s6 1oo/2005/Qo-BTc ngay 28 thdng 12 nam 2oo5 vd viec ban h:rnh b6n Chuen muc k6 toen MCt Nam (Dqt 5).
Theo d6, bdng can diii k6 toan hqp nh6t gifa ni6n da, bao c6o k6t qua ho?t dong kinh [email protected] hqp nhat gi0a niCn d0, bao cao luu chuyen tien te hqp nhat gioa niCn d0 va cdc tuy* minh b6o c6o tai chinh hqp nhat gioa ni6n dO duqc trinh bey kem theo ve vigc sl} dqm cdc bao c6o nay khong danh cho cac ddi tuong kh6ng aludc cung cep c6c th6ng tin G c&lhi tuc va nguyen t5c va th6ng le k6 ban taiVigt Nam ve hdn noa kh-6ng dLrEc chi dnh tsinh bay tnh hlnh Ei chinh, k6t que hoat dong kinh doanh va luu chuy6n ti6n tg theo cac nguyen tdc vd thong le k6 to6n duEc chdp nhan rong rai A cec nudc va Enh th6 khec
moai VieJ Nam.
C6ng ty C6 phAn Anh DLPong Vi6t Nam
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT GII:IA NIEN D8 (ti6p theo) vao ngay 30 theng 6 ndm 2014 va cho ky k6 toan seu thang k6tthuccung ngay
B09a-DN/HN
2.2
Hinh thLrc sA k6 ben ep dgng
Hinh th(rc s6 k6 toen dugc dp dung cl]a Nh6m C6ng V la Chfng ti? ghi s6.
Ni6n dO kA ben Nien dO ke to5n cl]a NhOm C6ng ty ap dung cho viec lap beo cao tai chinh hqp nhat bit dau tu ngay 1 th6ng 1 ve ket thtc ngay 31 th6ng 12.
Dot vi fiAn e kC ben B5o cio tdi chinh hqp nh5t gioa nien ifo duqc lap binO don vi tian tC s& dung hong k6 todn crla Nh6m COng ty b VND.
cosd hw nh^t
Bao c5o tai chinh hgp nh6t gioa nien dO bao gdm bao cao tei chinh gioa nien d0 c0a C6ng ty va cOng ty con cho ki' k6 toan seu thang k6t thuc ngay 30 th6ng 6 nim 2014.
cdng ty con aludc hdp nhat toan bO k6 tu ngay mua, ia ngay C6ng ty nim quy6n ki6m so6t c6ng ty con, va tep tuc duoJ hqp nh6t cho d6n ngey C6ng ty ch5m dot quydn ki6m sodt d6i vdi c6ng ty con.
Bdo c6o tai chinh gi0a niCn dO cia C6ng ty ve cong ty con s0 dung de hqp nhSt duqc Ep cho cirng mot ky k6 ben, va ducrJ ap dung crc chlnh s6ch k6 to6n m6J cach nh6t quan.
56 du cac Ei khoen tren bang cen d6i k6 todn giil'a ni6n iro gioa cec don vi trong cUng Nh6m C6ng ty, cec khoan thu nhap va chi phi, cdc khodn Ei hoac 16 n6i b0 chua thqc hign phSt sinh t& c6c giao dich nay dugc loai tru hoan toan.
Lqi lch cia c6c c6 d6ng thi6u s6 h phen Pi ich trong l5i, hoac 16, va trong taisan thuan crla c6ng ty con kh6n9 duEi n5m gio bdi C6ng ry va duEc hinh bay rieng biet tren b6o c6o k6t qud h;at dons ki;h doanh hE nhat gioa nien dO va duqc trinh bay rieng biet vdi phen v6n chi sd hii'u cria cac c6 d6ng crla cong ty me trong phen v6n chd si hou fen bang can d6i k6 toan hEp nhat gioa ni6n dO.
TOM TAT cAc cHiNH sAcH KE roAN cHo yEu
Tidn bao gdm tien mattaiquy va tidn g&i ngan hdng.
Hang 6n kho
Hang dn kho ituqc ghi nhan theo gi5 th5p hdn gioa gi6 thanh dA dua m6i san phem d6n vi bi va deu ken hen tai vd gie tri thuin c6 thB thqc hign duqc.
Gie trithuan c6 the thrrc hien duEc b gi6 b6n uoc tinh crla hang t6n kho trong didu kien kinh doanh binh thudng tru chi phi udc tlnh dA hoan thanh ve chi phi ban hang utc tinh.
Nh6m COng ty 5p dung phuong phdp kc khai thLrdng xuycn dA h?ch todn c6ng cu, dung cu vdi chi phi mua duqc x6c ilinh theo phudng phap binh quan gia quyCn.
DV phdng cho heng t'n kho
Ds phdng cho hdng t6n kho duEc trfch Fp cho phen 9i6 ki dq ki6n b' t6n th6t do €c khoan suy gierrtrong gi6 tri (do giem gia, hu h6ng, k6m phim ch6t, l6i th& v.v.) c6 th6 xay ra tt6i wi'ic6ng cu, dung cu thuoc quyan sA hou crla Nh6m cdng ty dqa tren bdng chung hsp ly G sq suy giem gia tri vao ngay k5t thlc ki'k6 todn. 56 tang ho?c gi;m khoen dq phdng giem gi6 hang tdn kho drrEc hach ben vao gid v6n hang ban trong ki'.
2.1
3.
3.1
3-2
10
C6ng ty C6 phin Anh Duong Vigt Nam B09a-DN/HN
THUYET N4INH BAo cAo TA CHINH HqP NHAT GIOA NIEN DO (tj6p theo) vao ngay 30 th6ng 6 nem 2014 va cho ki' k6 toan s6u thdng k6t thfc clng ngay
3. ToM TAT cAc cHiNH sAcH KE roAN cHU YEU (ri5p theo)
3.3 Cec khoen phai thu
CAc khodn phai thu duoJ trinh bay tren b6o cdo tai chinh hqp nh6t giiia nien dO theo gi6 tri qhi s6 cac khoen phai thu tir kh6ch hang va phdi thu khac sau khi c6n tru cac khoen dlr phdng dugc lap cho cec khoan pheithu kh6 ddi.
Du phdng nq phaithu kh6 ddithe hien ph,n gia k! cia cec khoan phaithu me Nh6m Cong ty du ki6n kh6ng co kha nang thu hdi vao ngay k6t thuc ky k6 ban. Tang hoic giem s6 du tai khoen d\t phdng duqc hach ban vao chi phi quen y doanh nghiep trong ky tren b6o c5o k6tqua hoat dong kinh doanh hEp nh6t gi&a njen dO.
3,1 Tei san c6 itnh h&u hinh
Taisan c6 dinh hou hinh duqcthe hien theo nguyen gi5 trtr digi6 trikh6u hao loy k6.
NguyCn giit tai san c6 dinh hou hinh bao gdm gi6 mua va nhong chi phi c6 liCn quan tnjc ticp den viec dua tai san vao sen sang hoat dong nhu du kiCn.
cac chi ph' mua sem, n6ng c5p va d6i moi tai san c6 dinh hou hinh duqc.ghi teng nguycn gia cia tai sen va chi phi bao trl, s0a choa duqc hech to5n vao b6o cao kCt qua hoat dong kinh doanh hqp nhet giira nien d0 khi ph6t sinh.
KhiBisan c6 dinh hou hinh duqc ben hay thanh ly, nguyen gi6 ve gi5 tri kh6u hao loy k6 duqc x6a s6 va c6c khoen l5i 16 ph6t sinh do thanh ly er sen ddu duEc h?ch todn vao bao cjo k6t qua ho?t dong kinh doanh hqp nh6t gioa nien d0.
3.5 Thue ldi san
Viec xdc dinh mot th6a thuan c6 phai h thda thuan thue €i sen hay kh6ng dua trcn ban ch5t cia thda thuan d6 tai thdi di6m khdi dau: fieu viec thuc hien th6a thuan nay c6 phu thuoc veo viec su dung mot tai sen nhAt dinh va thda thuAn co bao gdm diCu khodn va quy6n sir dung tei sen hay khdng.
Th6a thuan thue tai san dudJ phan lo?i h thue tai chinh n6u theo hqp d6ng thuc Bi san bcn cho thuc chuy6n giao phAn lon nli ro va bi ich grn liCn voi quyCn sd hii,u €i san cho ben di thue. Tat ce cac thda thuan thug Ei san kh5c duqc phan loai la thuC ho?t dong.
Tei san theo hqp ddng thue €i chinh duEc v6n h6a tren bang can d6i k6 to6n hqp nh5t gi0a nien dO t?ithdi dBm khdi deu thuc teisan theo gi5 trjthSp ho_n gioa gia tri hqp li cia tai san tnue va gia tr! trien tai cia khoan thanh toen tidn thue t6ithi6u. Khoen tien gi5c trcng cdc khoin thanh todn tjen thue trong tuong lai theo hqp ildng thue tai chinh aluoc hach toen nhu khoen nq phaitra. Khoan tidn i5i tron-g cac khoan thantitoAn tien thue duqc hach ban vao bdo c6o k€t qua ho?t dong kinh doanh hEp nhet gioa nien dO trong su6t thdi gian thuc Ei san theo Ei suet cli drnh ken s6 du cdn lai crla khoan nq thuc tai chinh pheifa.
Tai san thue tai chinh da ductJ vi5n h6a dugc tri6h kh6u hao theo phuqng phap kh6u hao dudng thang theo thdi gian ngin hctn gitra thdi gran hcru dung uqc tinh ve thqi han thu6 tai sin, n6u kh6ng chdc chdn la bcn thuc s6 duqc chuydn giao quydn sd hou tai san khi h6t han cia bqp tt6ng thue.
Cac khoan fan thue theo hop ddng thue hoat dong duo. c hach toan vao bao c6o k5t qua hoat dongkinh doanh hqp nhet giii,a nien dO theo phuong phap dudng thing hong thdi han dla hqp d6ng thuC.
3-6 Tei gn YA hinh
Tai san v6 hinh tluqc ahi nhan theo nguyCn gia tru di gia hi khAu hu loy k6.
Nguyen git Gisen vO hinh bao gdm gia mua va nhong chi phi c6 licn quan hlrc ti6p ddn
@ itua tai san vao sl} dung nhu du kicn.
Ctu di phi nang cap va d6i moi tai sdn v0 hlnh duEc ghi tdng nguyen gi6 cia tai san va cecdriphi khac-duqc hach to6n vao b6o cao kiSt qua hoat dong kinh doanh hqp nhit giira nl*r alo k riph6t sinh.
Khi Ei san v6 hlnh duEc ben hay thanh ly. nguyen gi5 ve gia tri kheu tru l0y k6 dLrqc x6a s6 € €c khoen Ei 16 ph6t sinh do thanh ly Br san ddu duqc hach toan vao bao cao k6t qua hqt along kinh doanh hgp nhat giira nicn d0.
11
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Viet Nam
THUYET M|NH BAo cAo rAr CHINH Hgp NHAT GIC|A NteN DQ (ticp theo) vao ngay 30 theng 6 n5m 2014 ve cho ki kii toan s6u thdng kiit thoc crlng ngay
B0Sa-DN/HN
3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHU yEu (ti6p theo)
3.7 Kheu hao va lhdu tb Kh6u hao tai san c6 djnh hiru hinh va tai sen c6 dinh thuC tai chinh va kh6u tru tei san v6 hinh duqc trich theo phuong ph6p dudng theng trong su6t thdi gian hou dvng u6c tinh cl]a c5c tai san nhu sau:
M6y m6c ve thi6t bi Phudng tign van tai Thi6t b! van phdng Ph,n mdm may tinh
3-7ndm 6-10nam 3-7ndm
3 nem
3.E BetdOng san deu tu BAt dong san deu tu dugc the hign theo nguyen gia bao gdm ca cac chi phl giao dich liCn quan trir digia ti kheu tdr loy k6.
C6c khoan chi phi lien quan d6n bat dong san d,u tu phet sinh sau ghi nhan ban dau duqc hach toen vao gia ki cdn lai crla bet dong san dau u khi Nh6m C6ng ty co kha ndng thu tluEc cac lEi ich kinh t6 trong tuo'ng lai nhidu hon mt?c hoat d0n9 duqc denh gie ban dau cia bat dong sen dau tu d6.
B5t dong san dau tu kh6ng cdn duqc trinh bey hong bang can d6i k6 toSn hqp nhet gioa ni6n dO sau khi de bdn ho4c sau khi brt dong sen dAu tu d5 kh6ng cdn duqc sd,dung var
x6t they khOng thu duqc tqi ich kinh t6 trong tudng lai tu viCc thanh ly bet dong sdn deu tu d6. Chenh ech gioa tiCn thu thuan tir viec ban tai san voigid tri cdn hi cia b6t dong sin dAu tu duqc ghi nhan vao bao c6o kilt qua hoat itong kinh doanh hqp nhet gioa nien dO trong k!' thanh lY
Mec chuyan tu bet dong se-n chi sd hou s* dr,rng hoac heng tdn kho thanh b5t dong san dau tlr chi khi co sq thay d6i vd muc dich srl dqng nhu trudng hqp chi sd hilu chSm dot sl} dvng tei sen d6 va b6t dau cho bcn khec thue hoat dong hoac khi k6t thlc giai do?n xay dqng. Vigc chuy6n ttp b6t dong sdn deu tu sang bat dong san chi sd httu sl} dvng hay hang 6n kho chi khi c6 su thay dAi vA muc dich sl} dung nhu cac trudng hqp ch! sd hiru bgt ttau s* dung tai san nay hoic bit dau hi6n khai cho muc dich bdn. viec chuyAn tu bet dOng sin dArj tu sang bet dong san chi sA hou s0 dqng hoac hang tdn kho kh6ng lam thay d6i nguyen gie hay gia tri cdn lai crla bet dong san vao ngey chuy6n d6i.
3.9 Chi phi ili vay
Chi phi di vay bao gdm Ei tiAn vay vA c6c chi phf khSc ph5t sinh licn quan trqc ti6p d6n cac khoan vay cia Nh6m Cong ty va duqc hach toan nhu chi phi phetsinh trong k!.
3.10 Chi phi ue httc Chi phi ba truOc bao gdm cic_chi phi tra trudc ngrn han hoic chi phi tra trudc dai h?n tren beng can di5i ki5 ban hEp nhSt gi&a nicn dO ve dugc phan b6 trong khoang thdi gian tre trudc crla chi phi tuong Ong vdi cac lqi ich kinh t6 dugc tao ra tri cec chi phi nay.
3.11 oeu b, dei hen khitc
Oau t, dai han khdc iluqc ghi nhan theo gid mua thqc t6. Dq phdng duq_c lAp cho viec giam gd h cia cac khoen dau tu vao ngay k6t thuc ki' ke toan theo hudng den cua Th6ng tu s6 228r2009i'fT-BTc va Thong tu s6 83/2013,rrt-BTc do B0 Tai chlnh ban hanh len luqt veo r€ey 7 h6ng 12 nam 2OOg va ngay 28 theng 6 nem 2013. Teng hoac gidm s6 du tai khoen dr.r ph6ng duqc hach toan vao chi phl tai chinh trong ki' tren bao c6o kdt qua ho?t dong kinh [email protected] hqp nhat gioa ni6n d0.
tt2 Cec rdtoen phai ta ve chi phl Mch twOc
C5c khoan phai ha va chi phl trich trudc drro. c Ahi nhan cho s6 tien phai ka kong tuong lai l€n quan d6n hang h6a vd dich vU da nhan duqc khong phv thuoc vao viec Nh6m C6ng ty &i nhan dugc h6a 6on cia nhe cung c6p hay chLra.
12
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Vi€t Nam A09a DN/HN
THUYET NIINH BAo cAO TA CHINH HqP NHAI GIOA NIEN DO Ci6p theo) vao ngay 30 thang 6 ndm 2014 va cho ki' k6 toen seu theng ket thic cirng ngay
3. T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHo YEU (ti6p theo)
3.13 Trc cep th6i viec phei te Tro c5p th6r vrec cho nhaln vi6n alLroc trich l6p veo cu6i m6i n6m bao c5o cho toin bo ngLrol lao dong da Bm viec tai Nh6m C6ng ty dugc hon 12 thang cho den ngay lap b,ng can doi k6 to6n muc trich cho m6i n;m Em viec tinh d6n ngdy 31 thang 12 nem 2008 beng mot n&a mlic luong binh quan th6ng theo Luat Lao dong, Luat bao hi6m xa hoi va cec ven ban huong da; co licn quan. Tu ngay 1 thang 'l nem 2009, mr-Pc luong binh quan thAng dE linh tq cap th6r vrec sd aluoc didu chinh vao cu6i m6i nien dO bao c6o theo mLlc luong binh quan cia sdu thang gen nhat tinh d5n thoi di6m lap bao ceo. Teng hay giam crla khoan t;ich kuoc nay s6 dutc ghi nhan vao b6o cao k6t qua hoat dong kinh doanh hop nh6t gila nien 60.
Kho,n kq oip th6i viec tflch trudc nay dLsoc s[r dung dd kd kq c6p thoi vi6c cho nguoi lao dong khicnSm dul hop ddng lao ddng theo Dieu 48 cda Bd luet Lao ddng
3-11 Cec nghiep vtt bdng ngoei tC
Cac nghiep vu ph5t sinh bdng cac don va ti6n tC kh6c voi don vi tAn te k6 toan crla Nh6m C6ng ty (VND) aluoc hach to6n theo ti gie giao dich vao ngay phAt sinh nghiep v!. Vao ngat k6t thUc k!'kC toan, cac khoan muc tidn tC c6 g6c ngoai tg dugc d:tnh 9i6 l?itheo ti g- mua vao crla ngan heng thuong mar noi Nhom c6ng ty md Er khoan lai thdi di6m nay. T5t ca cec khoan chenh lgch ti gi6 thuc td phet sinh trong ky ve chenh lech do denh gi6 lai s6 du ti6n te cd g6c ngoai te cu6i ki dLroc hach to6n vao bdo ceo k{lt qu, hoat dong kinh doanh hqp nhSt gioa ni6n dO.
3.15 Phan chia lqi nhuAn
Lgi nhuan thuen sau thuC thu nhap doanh nghiep c6 thC dLrqc chia cho cac c6 dong sau khi aluqc dai hoi ddng c6 dong phe duyet va sau khi da trich lap cec qui dlr phdng theo DiCu e crla Nh6m COng ty va cac quy dinh cia phap luat ViCt Nam.
Nh6m Cong ty trich Ep cac quy dv phong sau tLr loi nhuAn thuan sau thu6 thu nhap doanh nghiep citN;6m c6ng ty the; da] nghi crla H6i d6ng Quen U va duqc cac c6 d6ng phc duyat taidai hoidong c6 ddng thudnq nidn:
> QUY dq phdng bichinh
Qui nay duqc trich lap d6 beo ve hoat dong kinh doanh thong thLrdng cia Nh6m COng
ty iuo; cec flli ro hoac thiet hai kinh doanh, hoAc d6 dU phdng cho cec khoan 16 hay tiriet hai ngoai dq ki6n do c6c tac nhan khech quan hoic do cac kuong hqp bet kha khAng nhu hda hoan, bet 6n trong unh hinh kinh t6 va tai chinh trong nLtoc hay nuoc ngodi.
> QuY deu tuva phAbdn
Quy nay dugc trich lap nhim phuc vu vigc md rong hoat dong hoac dau tu chreu sau cia Nh6m Cong ty
> Qui khen lhudng, phtc lqi
Qui ney duqc trich bp d6 khen thudng, khuy6n khich vAt chat, dem lai lgi ich chung va neng cao phuc loicho c6ng nhan viCn.
3.tG lai 6n c6 phi6u
lei co ban tren c6 phi6u duqc tinh b;ng cech chra lqr nhuan sau thu6 truoc khi trich litp qut khen thuang, ph0c lqi) phan bd cho cd ddng sd hou c6 phicu ph6 thdng cia Cong ty ctro ei luong binh qLrin gia quyBn cria s6 c6 pni6u ph6 thong dang llru hanh trong ki.
uii suy giam ten c6 phi6u duoc tinh blng c6ch chia loi nhuan sau thui: phan bd cho cd aon_g # hfru c6 phi6u ph6 th6ng cia cong ty cho s6 luqng binh quan gia qr.ryEn cua. s6 c6 phi6u ph6 th6ng dang luu hiinh irong ki' vi so luong binn qu6n gia.quydn cua cd phrriu pho
th6ng sE duoc phel hanh trong truong hsp tal ca aic c6 phl6u phd thong ti6Fr nSng co Uc dOng suy qidm deu duoc chuyen thenh co phreu pho lhong.
13
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Viet Nam
THUYEI fu]INH BAo CAo TA CHiNH HgP NHAT GIOA NIEN DQ (ti6p theo) veo ngdy 30 th6ng 6 nam 2014 va cho ky kii toen sdu thdng k6t lhic cing ngay
B09a-DN/HN
3. TOM TAT cAc cHiNH sAcH Ke ToAN cHo YEU (tiiip theo)
3-17 Ghi nhAn doanh thu
Doanh thu duqc ghi nhan khi Nh6m COng ty c6 khe n;ng nhan duqc cdc lqi ich kinh t6 c6 the xec dinh dud. c mot cdch chic chen. Doanh thu dugc x6c dinh theo gii tri hgp ly cia cac khoan de thu hoic sC thu duEc sau khi trir dicec khoen chi6t kh6u thuqng m?i, gidm gia hang ban va hang ban bi tra bi. Cac didu kien ghi nhan cu th6 sau day cnng phai duEc d5p tng khighinhan doanh thu:
Doanh thu cung c6p dich vu
Doanh thu aluoc ghi nhan khi hoan thanh vigc cung c6p dich vU.
Tien lei
Doanh thu dugc ghi nhan khi tian lai ph5t sinh tren co_sd ddn tich (c6 tinh d6n lgi toc ma tai sdn ttem lai) tru khi kha nang thu h6i tien Ei kh6ng chlc chdn.
cd t(rc
Doanh thu duqc ghi nhan khiquyCn duqc nhan khoan thanh toen c6 toc crla Nh6m Cong ty duqc x6c Ep-
Ti6n cho thue
Thu nhap tu tien cho thue tai sdn theo hdp ddng thue hoat dong dugc h?ch to6n vao b6o ciio k6t quii ho?t tlong kinh doanh hEp nhAt groa nlen dO theo phuong ph6p dudng thing trong su6t thdi gian cho thue.
3.1E B60 o60 bA phan
M6-t bO phal la mot hEp phan c6 the x6c dinh rieng bieJ cia Nh6m Cong ty tham gia vao viec culs €p oic dich vq licn quan (b0 phan_ duEc_chia theo hoat dong kinh doanh) ho+c dng d6p dich vu trong m6J m6itrudng kinh t6 cu th6 (b0 phan duqc chia theo khu vuc dia
_ V)- M6i mot b0 phan ney chlu nli ro va thu duqc lEi ich khac bieJ so vdi cdc bO phan khec.
3-1g Thu6
Thu6 thu nhap hiCn henh
Tai sian thue thu nhap va thud thu nhap phdi nop cho ki'hien hdnh ve cac ki'truoc duqc x6c dinh beng s6 tiAn dq ki6n phai nop cho hoAc dugc thu h6i tu cq quan thu6. dlra tr6n c.5c muc thue suet va c6c luat thue c6 hieu lqc den ngay k6tth0c ki kC ben.
ThuC thu nhap hien hanh duqc ghi nhan vao bao c6o k5t qua hoat dong kinh doanh hqp nhet gi0a nien dO ngoai tru truong hsp thu6 thu nhap phet sinh lien quan d6n mot khoen muc dugc ghi thrng vao v6n chrl sd hii'u, trong trudng hEp nay, thu6 thu nhap hien henh cing dugc ghi nhAn truc ti6p vdo v6n chi sd htru.
Nh6m C6ng ty chi dnEc bi tru cac ei san thu6 thu nhap hien hanh va thu6 thu nhap hien henh pheitra khi Nh6m C6ng ty c6 quy6n hqp phep dusc br) tru gioa taisen thui5 thu nhap hiCn hanh vqi thue thu nhap hien hanh phei nop va Nh6m COng ty dq dinh thanh toAn thu6 thu nhap hien hanh phai tl€ ve €i sen thu6 thu nhap hien hanh fCn co sd thuan.
Thu6 thu nhAp hoAn tai
Thue thu nhap ho6n lai duEc xec dinh cho cdc khodn chenh lech tAm thdi vao ngay k6t th0c ky k6 to6n giua co sd tinh thue thu nhap cia c6c Bi sdn va nq phdi trd va gid tri ghi s6 cda drung cho muc dlch Ep bao c6o tAi chinh hgp nhSt gitta nien d0.
Thui: thu nhAp ho6n lai phditre duqc ghi nhan cho t5t ce cac khoen chenh lech tam thdi chiu thu6. Tai san thu6 thu nhap hoen bicAn dugc ghi nhan cho t5t ca cec chcnh Ech tam thdi duEc kh5u tru, gia ti 6uqc kh5u ku chuyen sang cac nam sau cia cdc khoin 16 tinh thu6 ve cdc khodn uu dai thuii chua si] d{ng, khi chic chen kong hJong lai se c6 loi nhuan driu thu': de s0 dung nhong ch6nh lech tam thdi duoc khSu tru, c6c khoan 6 flnh thu6 va c6c uu daithu6 chua sD dung nay.
14
l- t_r -l-HL Hgt-r -h4 ht--Hbt-_Hl-_Ht- -t-l-- t--rr E L_-rr t- l-- t- l_- t_.-H
F
Cong ty C6 phAn Anh Duong Viet Nam
THUYET MINH BAo cAO TAI CHINH HqP NHAT GI['A NIEN DO (ti6p theo) vao ngay 30 thang 6 nem 2014 ve cho k!' kC toan sau th6ng k6t thtc cnng ngay
BO9a-DN/HN
3. T6M TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHO YEU (tj6p theo)
3-t9 rtud (ti6p theo)
Thu6 thu nhap hoen bi $i6p lheo)
Gia tri ghi s6 cr]a tai san thu6 thu nhap doanh nghiep hoan l?i phii duqc xem x6t lai veo ngay k6t thtc ky k6 todn va phai giem gi6 tri ghi s6 cda tei san thu6 thu nhap ioan hi den muc bao ddm chSc chSn c6 drl lqi nhuAn chlu thu6 cho phep bi fch cia mot phen hoac ban bO Eisan thu6 thu nhap hoen hi 6Lrqc si dung. Cac tai san thu6 thu nhap doanh nghiCp hoen lai chua duoc ghi nhan trudc day duqc xem xet.hi vao ngey ket th-rlc ki'ke to6n va duqc ghi nhan khichSc ch6n c6 di lqi nhuAn chiu thu6 trong tuong laid6 c6 thc stj'dung cac Ei san thu6 thu nhap hoan lai chua ghi nhan nay.
Tai san thu6 thu nhap hoan hi va thud thu nhap hoen lai phai ka duqc xec dinh theo thu6 suat df tinh se 6p dung cho ki' k6 to6n khi tai san duoc thu h6i hay nqphei tra dugc thanh toen, dqa tren c6c mi,c thuC suat va luat thue c6 hieu lqc veo ngey ket thoc ki' ke toAn.
Thu6 thu nhap hoan hi duqc ghi nhan vao bao ceo k6t qua ho?t tlong kinh doanh hqp nh5t giil,a nien dO ngoai tn! truong hqp thuii thu nhap phdt sinh lien quan d6n mot khoiin muc tlrroJ ghi thing vao v6n cht sd hiru, trong tudng hqp nay. thue ihu nhap hoan lai c0ng tlrrEc ghinhan trlrc ti6p vao v6n chi sA h0u.
Nh6m C6ng ty chi drrdJ bn tri? c6c tai san thu6 thu nhap hoen bi va thu6 thu nhap ho6n lai phaitra khaN'h6m C6nq ty c6 quyan hqp phep duqc bU tri, gioa tai san thu6 thu nhap hien hanh vqithue thu nhathign hanh phii nop va cdc tar san thu6 thu nhap hoan lai va thu6 thu nhap hoan hi phditrd ney lien quan toi thue thu nhap doanh nghigp duqc quan y bdi ctrng mot co quan thu6 d6i vdi cirng mOt ddn vi chiu thu6: hoac Nh6m c6ng ty dlt d'nh thanh todn thu5 thu nhap hign hanh phei tra va Ei san thu6 thu nhap hien hanh tren co sd thudn hodc hu hdi tbi sdn ddng thdi voi vi+c thanh ban ng phei trd trong ttrng ki' tuong lai khi c5c khodn trang y6u crla ttru6 thu nhap hodn lai phdi trd ho4c tai sin thu6 thu nhAp hoan lai dud. c thanh to6n hodc thu hdi.
,- 3.m C6ng cy 6i chinh
Cong cu Eichlnh - ghi nhAn ban dAu vadnh bey
Tai san tdi chlnh
Theo Thong tu_s6 210/2009[T-BTC do B0 Tai chfnh ban henh vao.ngay 6 thdng 11 ndm 2009, huong dAn ep dung Chuan muc Bao cao Tai chlnh Qu6c t6 vA kinh bay bdo c6o tai chinh va thutCt minh th6ng tin d6i voi c6ng cU Ei chinh ("Thdng tu 210'). tAi san teichinh duqc phan:o?i m6J cech phu hgp, cho muc dich thuydt minh trcng bao c6o tai chlnh hqp nhSt gi&a nien dO, thanh Ei sdn tai chlnh duqc ghi nhan theo gd tn hop l}' thdng qua bao c6o k6t qud hoat itong kinh doanh hqp nhSt gii?a ni6n d0, cec khoen phai thu hay tai sdn tei chinh s5n sang dA ban. Nh6m C6ng ty quy6t dinh viec phan loai c6c tai san tai chinh nay tai thdidi6m ghi nhan len dau.
Tai uldi iriAm ghi nh€n lin deu, tai san tai chinh duqc xac dlnh theo nguycn gia cong vdi chi phiglao dich truc tiCp c6 li6n quan.
Cec tii san tii chinh cia Nh6m C6ng ty bao gdm tidn, cec khoan phai thu kh6ch hang, phei
thu khec va cac c6ng cU tei chinh chLra niem yet.
Nd ohai tra tei chinh
Nq phei tra tai chinh theo pham vi crla Th6ng tu 210, cho muc dich thuy6t minh trong bao cdo tei chinh hqp nhSt gi&a nien dO, duqc phan loai mot cech phn hqp thdnh c6c nq phai
ba tai chinh atuqc ghi nhan th6ng qua bao cao kdt que ho?t dong kinh doanh hgp nhat gi0a nien ato, cac khoan nq phai tA tai ch'nh duqc xac djnh theo gid tri phan b6. Nh6m C6ng ty rac dlnh viec phan baicec nE phaitr; taichinh th& diem ghi nhAn lan deu.
Ta ca nq phei tra tai chlnh duqc ghi nhan ban dau theo nguyCn gie cong voi cac chi phi giao dich Wc tiep co li6n quan.
Nq pheita Ei chinh crla Nh6m c6ng ty bao g6m cac kho,n phai ba ngudi b6n, phai tra khec, vay va nq.
15
nEN
PHfu THU KHAGH HANG
Pheithu khach hang dUng thC taxi Pheithu Eix6 taxive ti6n thu khach vang lai
Kh6c
Gd rRt rHUAN
s5 aiu kt @ry: OF phdng trich Ep trong kY
fnl Hoan nhap dlr phdng trong ki'
s6 dl6i ki
B09a-DN/HN
THUYET M|NH BAo cAo rAr CHINH Hgp NHAT GII:-PA NIEN oo (ticp theo) vao ngay 30 th6ng 6 n5m 2014 va cho ky k6 toan sau thang k6t thuc cung ngay
3. roM rAr cAc cHiNH sAcH KE roAN cHo YEU (ti6p theo)
3.20 C6ng cg tAi chlnh (li6p lheo,
Cong cu Ei chinh - gi6 tti sau ghi nhAn En deu
HiCn tai Th6ng tu 210 khong c6 huong dan va viec xac dinh lai gi6 tri cia cec cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dAu. Do d6 gie tri sau ghinhan ban deu cia cac c6ng cu taichfnh dang duEc phen 6nh theo nguyen gia.
Bi trtt c6c c6ng cu Ai chfnh
Cac Ei sen tai chlnh ve nE phai trd tai chlnh duo. c bi tru ve gia ki thuan s6 itugc trinh bay hen bdng can d6i k6 to6n hop nhet giil'a nien do n6u, va chi n€u. Nh6m C6ng ty c6 quy6n
hqp phap thuc hien vigc bd trir c6c gie tri de duEc ghi nhan ndy va co y dinh bn hir tren co sd thuAn, hoic thu ductJ cac iai san va thanh ben nE phai tre ddng thdi.
Tidn mat I len gur
Ngay 30 theng 6 ndm 2014
8.766.074.A l4 156.122.974.476
10.783.323.607 197 770.848.85S
46.719.503.090 9.531.397.954 1.239.044.846
41.715.676.317 10.919.532.112
845.397.58S
57.489.945.890
(850.095.879)
s6.639.850.011
53_484,606.018
(875.887.031)
52.608.718.987
Chit6t dnh hinh teng (giam) dq phdng phaithu ngdn han kh6 ildi nhu sau:
Cho kY kb ben sau thang k6t thtc
ngey 30 thAng 6 nem 2014
875.887.031 27.642.150
ngay 30 th'ng 6 nen 2013
652.624.443 105.687.516 (8.206.115)
750 109 844
C6ng ty C6 phAn Anh Duong ViCt Nam
THUYfI M|NH BAo cAo TAt oHINH Hgp NHAT G|OA NjEN D0 Cicp theo) vao ngey 30 thdng 6 nem 2014 va cho ky kC toen seu thang kCt thtc cirng ngay
TRA TRUOG cHo Ncuot BAN
B09a-DN/HN
64.358.390.961
nen 2013
1.358.616.436
Trd hudc cho xay dung va thue ven phdng Tri truoc cho mua s,m phudng tien vAn tei Kh6c
TONG coNG
cAc KroAN PHA| rHU KHAG
Thu6 fiu nhap cri nhan pheithu tai xe ve nhan vi6n Phai thu ve m6y bay Beo hiam xa hdiva bdo hi6m v t6 phdihu taix6 va nhan viCn ' Khac
roNG CQNG
67.676.506-308 9A-201-215.147
2.657.551.257 1.941.010.167
939.520.703 6.027.593.290
7.548.490.260 2.115.988.s77
HANG TON KHo
Hang t6n kho th6 hien cOng cV, dung cU chua xuSt dnng vao ngay k6t thUc ky k6 toen.
cHl PHI TRA TR[roc NGAN HAN
Beo hi6m vaa chat xe Phi beo ki dudng bo D6ng phuc nhan vien C6ng cu, dung cu dang dUng Khiic
rONG coNG
TA sAN NGAN HAN KHAC
Tgn fng cho nhan vien Ki quy, ky cuqc ngSn han
rONG CQNG
VND
10.362.329.412 455.935.552 319.080.496 443.959.546
11.025.694.188 1.331.847.800
9.039.095.960 1.271.723.55A
COng ty C6 phAn Anh Duong ViQt Nam
THUYET MINH BAO CAO TAI oHINH HgP NHAT GIOA NIEN oO c6p Ihoo) vao ngty 30 thtng 6 ndm 2014 vd cho ki' kA todn s6u th6ng k6t thUc cUng ngdy
1i, TATsAN c0olNH Hou HINH
B09a-DN/HN
VND t ong cQngMAyn^cvehdtbi Phtrong ti,n v^n $i t ntet Dl van phong
Nguyen gE:
Vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2013 Mua mdi Chuy6n tir TSCD thue $ichlnh Thanh lY
Veo ngay 30 thdng 6 nem 2014
Trono d6: be khAu hao hAt
Gi, tr! khiu hao lny ki-;:
Vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2013 Kh6u hao trong kt ChuyCn tU TSCD thue taich'nh Thanh lY
Vao ngay 30 thang 6 nem 2014
Gi6 tricdn hi:
Vao ngay 31 theng 12 ndm 2013
Vao ngay 30 th5ng 6 nem 2014
Trong d6: Tei sen so dung dA th4 chAp thuyet ninh s6 22) Tdi 6en s0 dung de beo Enh thanh ben
2.606 .821 .907 .7 48 380.596.392.832
629.167.636 (89.806.833.542)
711.376.164 809.214.319
49.602.4'19 1.497.726.002.704 110.432.716 1 .497.886.037.839
25.852.421 1.690.376.602.31'1 2'15.098.004 1.690.617.552.736
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Vi6t Nam
THUYET MINH BAo cAo TAI oHINH HQP NHAT GIOA NIEN 09 (tii5p theo) vao ngay 30 th6ng 6 ndm 2014 va cho kt k6 to6n s6u thang k6t thic cirng ngay
12. rAr sAN cO DINH THUe TAr CHINH
NguyCn gia:
Vao ngay 31 th6ng 12 nem 20 i3 ThuC mdi Mua laiTSCO thue taichinh
Vao ngay 30 thSng 6 ndm 2014
cia tri kh6u hao liy k6:
Vao ngay 31 th6ng 12 n5m 20'13 Kheu hao trong ki' Mua lai TSCD thue taichinh
Vao ngey 30 thdng 6 ndm 2014
Gii tri cdn hi: Vao ngay 31 th6ng 12 nam 2013
Vao ngdy 30 theng 6 ndm 2014
,r3. TAr sAN v6 HiNH
Nguyen gie:
Vao ngAy 31 th6ng '12 ndm 2013 va ngay 30 th5ng 6 ndm 2014
Trong d6: De kheu h, het
Gi5 tr! khAu t]} loy k6:
Vao ngay 31 thSng 12 nem 2013 Kh5u tru trong ki'
Vao ngay 30 theng 6 ndm 2014
Giaq cdn hi: Vao ngay 31 th6ng 12 ndm 2013
Vao ngay 30thang 6 nam 2014
c PHi xAY D\n{G co BAN DO oANG
B0Sa-DN/HN
VND
16.923.599.120 101.231.300
T0 G coNG
C6ng ty C6 phAn Anh Duong ViQt Nam
THUYET MINH BAO CAO TA cHiNH HgP NHAT GIUA NIEN o9 (ti6p theo) vao ngay 30 thang 6 nem 2014 va cho ky kd todn sdu theng k6t thtc cing ngay
Chi phl nang c6p, caitAo ven phang COng cu, dung cu dang ding Phl bao hi dudng b0 Kh6c
TONG GQNG
NGUoI MUATM TIEN TRudc
BAr DoNG sAN oAu ru Bdt ddng sdn dAu tu bao g6m cac quydn sd' dung d6t cta c5c 16 d6t tai Quan 1 va euan 8, Thanh ph6 Hd Chi [4inh va duEc n5m gi0 nhim muc ttich chd Eng gia. Cac quyen si' dvng dat nay kh6ng duqc kheu ku do co thdi gian sl} dung v0 thdi han.
Gia tri hcrp ly cl]a b6t dong san dAu tu chua duqc d6nh gi6 va xec drnh m6t c6ch chinh thfc vao ngdy 30 theng 6 ndm 2014. Tuy nhi6n, dlra vao di6u kign thj kudng ve viki c0a nh0ng b dat nay, Ban T6ng Gdm d6c tin tudng reng gi6 ki hqp ly cia bet dong sdn dau tu ldn hdn gi6 tri sd s6ch vao ngdy ket thnc ki ke to6n.
cHr PHi rRA rRuoc DA HAN
Ngey 30 th6n9 6 nam 2014
2.322.005.545 1.827.129.211
340.943.441
5.000.000.000 1.680.000.000
5.000.000.000 1.000.000.000
478.796.5'18
Tra trudc dE mua d5t Tra hudc de mua phuong tiCn van tai Khac
rONG GONG
15. THue vA cAc KHoAN pHA NQp NHA Nudc
Thu6lhu nhap doanh nghiCp Thue gia ri gia Cing Thu6 lhu nhap cit nhan
r0 c coNG
7,108.9{8.956 6.478.796.518
21.068.872.893 15.043.457.928
20.193.257.0M 16.849.087.661 6.905 167 30s
20
C6ng ty C6 phAn Anh Duong Viet Nam
THUYET MINH BAo cAo TAI oHINH HgP NHAT GIOA NIEN DO (ti6p theo) vao ngay 30 thang 6 nem 2014 va cho ky kd toan sau th6ng k6t thfc cing ngay
B0ga-DN/HN
T6NG CONG
Lei vay ThU lao cia HOi ddng Quen triva Ban kiam soat Bao hi6m vat ch6t xe c6 tuc phai tra Khec
TONG cONG
21. PHA TRA DA HAN KHAG
Nhan ky quy tir tai x6 taxi Nhan ki qui tir khdch hang Nhan kY qu9 tidn cho thue mat bing Ds phdng trq c6p th6i viec
roNG coNG
Vay dai h?n tir c6c ngan hang (, Thue tai chinh (,,
IONG coNG
Ttoog d6: Vay vd nq dei hAn ddn han te
+ Vay fr cec ngen hang + NothueEichlnh
Nq dai han
10.380.000.000 7.76'1.363.852
nen 2013
2.054.821 S63
't8.14t.363.852 2.0s4.82,t.963
Ngey 30 th6ng 6 nem 2014
3.161 .391 .142
nem 2013
102.101.429.450 27.103.907.810
1.500.000.000 3.000.000.000
96.816.778.000 24.015.5U.176
1.500.000.000 2.000.000.000
133.70s.337.260 1U.332.332.176
565.625.646.403 1 13.715.245 .901
nem 2013
444.485.033.066 50.511.576.872
679.340.932.30,t 494.996.609.938
267.788.500.446 224.952.549.623
224.730.302.577 202.535.983.161
21
C0ng ty Cd phAn Anh Duong ViCt Nam B09a-DNi HN
THUY€T MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT GIOA NIEN oO (t|6p theo) vlo ngly 30 thtng 6 nlm 2014 vA cho ky k6 toan s6u thdng k6t thrlc cirng ngey
22, VAY VA Ng DAt HAN (rAp th€o)
(l) Vay delhan t0 cac ngan heng
Nh6m Cong ty vay cdc khoan vay dai h?n ti, cec ngAn hdng dg mua phuong tien van tej cho viec kjnh doanh dich vU taxi. Chi tigt cec khoan vay dAi hen nay duqc trinh bay nhu sau:
NgAy 30 th'ng 6 ndn 2014
Ten ngen heng
Ngan hang ThLrong mai c6 phan cong thuqng Viet Nam
Ngan hang TNHH N40t thanh vien Shinhan Viet Nam
NgAn hang TNHH N4Ot thanh vi6n HSBC ryiet Nam)
Ngan hang Thudng m?i c6 phln Quan d0i
TONG cONG
@6n ngey 30/612015) Vay dei han
Lich tre ng c6c khoan vay dai h?n den han tra nhu sau:
Tdng c1ng Kt han thanh toen Lei 6u^t Hinh th(rc(nen) den beo
VND
106.284.600.000
57.831.051.O24
47.559.053.599
13.277.845.000
VND
155.659.100.000
104.361.534.860
68.609.861.920
12.042.600.000
VND
261.943.700.000
162.192.585.884
116.168.915.5'19
Tu ngey 3 th6ng 7 ndm 2014 d6n ngay 20
theng 1 n5m 2018
Tir ngay 22 th6ng 7 nam 2014 d6n ngay 18
th6ng 11 nam 2017
Tir ngdy 17 th6ng 7 nem 2014 d6n ngay 26
thang 6 nam 2018
Tir ngay 9 theng 12 nem 2014 d6n ngay 25
th5ng 11 nlm 20'17
2,5% 66n 5%
d6n 2,95%
Lei suat co ban VND ba th6ng + lei bien tu
1 5o/^ 66n 2o/^
1.153 xe
548 xe
427 xe
230 xe
Nsey 30 th6ns 6 nem 2014
B09a-DN/HN
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT GIUA NIEN DO (II'P thEO) vao neay 30 thtng O nfm 2014 va cho ky kA toan s6u thang kAt thic cirng ngey
22, vAY vA Ng DAr HAN (fl6p theo)
(lU fhuo hlchlnh
Nh6m COng ty hFn dang thue phuong tjen van tei theo hqp ddng thue tAi chinh vdi COng ty Cho thue Tei chlnh Ngen hang Ngoai thuqng Vigt Nam. VAo ngay 30 th6ng 6 ndm 2014, c6c khoen tiAn thue phli tre trong tuong lai theo hqp ddng thue tai chinh duqc trinh bay nhu saul
VND
Tdng khoen thanh ben fi6n thue
52.378.021.435 79.497.574.797
Nqg6c Ei ohlnh Leithue hi chlnh
4.394.557.134 2.784.240 .572
TONG GQNG 131.875.596.232 18.160.310.331 l't3.715.28s.901 57.690.394.578 7 .178.417 .706 50.511.576,872
C0ng ty C6 phAn Anh Duong ViQt Nam .{ THUyeT [4rNH BAo cAo rA oHINH Hgp NHAT GroA Nr€N o0 (tdp rheo) vao ngly 30 thtng I n6m 2014 ve cho ki' ke to6n seu th6ng ket thr.lc c0ng ngey
QuY ddu tu ve ph\t ti6n
QUY dt! phdng tAichlnh
Lqi nhuAn sau thu6
ThAng du vdn vdh c6 phAn c6 phAn
Cho ky kA b^n s6u theng ket thtc ngey 30 theng 6 nem 2013
Vaonsey31thdns12n5m2012 299.999.970.000 330.521.2'13.110 33.877.782.305 207.665.940.'186 936.220.470.211 - 97.763.200.714 97.763200.714
- 0.418.781.103) (1.418.781.103) - (14.999.998.500) (14.999.998.500)
Lqi nhuAn thuAn trong kY Phan ph6i lEi nhuan Trlch lqp qui khen thudng, phnc lgi Thir lao crla Hoi ddng Quan tri ve Ban ki6m soAt c6 tfc da cong b6 Khec
Vao ngey 30 thang 6 nam 2013
64.'155.564.6'10
299.999.970.000 330.521.213.110 73.614.105.298 38.607.052.649 281.335.479.885 1.OO4.O77.420.942
cho ky ke /oen seu theng k6l thuc ngey 30 theng a nem 2014
Vdonsey31th6ns12ndm20l3 434.998.180.000 330.523.003.'110 Phat hanh c6 phi6u thLPdng cho
44.744.422.327 257.292.537.730 1.153.446.987.822
- (2.264.918.284) 12.264.916.284J
cdc c6 dong hign hou () Lgi nhuan lhuAn tronq kV Phan ph6i tqi nhuan Trlch lap quY khen thudng, phUc lEi Thii lao cia Hoi ddnq Quan tri va Ban ki6m so6t Khec
Vao ngay 30 th6ng 6 n5m 2014
130.496.980.000 030.496.980.000)
Cong ty C6 ph5n Anh Duong Vi€J Nam
THUYET MINH BAO CAO TA CHINH HqP NHAT GIUA NIEN DO (ti6P thEO) vdo ngay 30 th6ng 6 ndm 2014 va cho ki ke toan s6u thang k6tthuc cirng ngay
Cho ki kA toan s6u theng k't th(tc
nsjay 30 thang 6 ndm 2014
434.998.180.000 130.496.980.000
ngdy 30 th6ng 6 ndm 2013
299.999.S70.000
2ft,1 nnh hinh tdng giem v6n c,li sdtta, Ci6p theo)
r) vao noay I thanq 6 nem 2014, C6ng ty de hoan thanh viec phet hanh 13.049.698 cd phieu ph6 th6ng trd c6 tuc cho c6c cd ddng hien hou tu ngudn thang du v6n c6 phAn theo Nghi quy6i hqp d?i hoi ddng c6 d6ng thudng nicn ngay 26 theng 4 nam 2014 va Nghi quy6t Hdi ddng Quen td s6 03/OO-H9OT.14 ngay 5 thang 5 ndm 2014. Theo d6, v6n c6 phin d6ng ki cia Cong ty teng tap 434.998.180.000 VND l6n 565.495.'160.000 vND va duqc Sd K6 hoach va Deu tu Thdnh ph6 Hd Chi Minh phe duyct theo GCNoKKD dieu chinh ngay 18 thdng 6 nem 20'14.
2:r.2 Cec giao dich vAv6n vdi cec ch sd hou ve phan ph6i c6ttE,lqi nhuAn
v6n cd phen ire phet henh
Vao ngay 31 thang 12 nam 2013 Tang trong kt
Vao ngay 30 thang 6 ndm 2014
c6ttc uo tuc da cong Do
4 (;O tLrC da ra
83 cA ph6u
sd hnng Gi6 tt! c6 phi6u VND
Ngey 30 th4ng 6 nem 2014 Ngey 31 theng 12 ndn 2013
56.549.5r6 565.49s.160.000 43.499.818 434.998.180.000
C6 phiiiu are phat hanh
c,o pnEu cE pnat nann va dt$c g6p v6n dey di
c6 phi6u ph6 thong
c6 phi6u ph6 thons
C6ng ty C6 ph3n Anh Duong ViQt Nam
THUY€T MINH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT GIOA NIEN DO Ci6p theo) vao ngay 30 thang 6 nam 2014 va cho ki' k6 todn s6u theng k6t th[c cnng ngay
voN cHo sO H('u (ti6p theo)
B-4 Lei /tren c6 phi6u
cho kY k6 to6n seu thAng kct th0c
ngey 30 theng 6 nem 2014
BOga.DN/HN
ngey 30 th6ng 6 ndm 2013
Lqinhuan thuan sau thu6 phan b6 cho od d6ng sd hii'u c6 phi6u ph6 thong cia Nh6m Cong ty (YNg) s6 luEng c6 phi6u ph6 thong luu hanh binh quen () Leit€n c6 phi6u (YND)
Leico ben va Ei suy gien
21-1 Doanh thu cung cdp dich vp
Lei Gn grl,i
ToNG GQNG
f, s6 tuqng c6 phi6u ph6 th6ng dang luu hanh blnh quan cho ky k6 toen sau th6ng k6t thuc ngat 30 th6ng 6 ndm 2013 de duqc dieu chinh h6i ti5 dE phan 6nh vlec phet hanh 10.499.821 co phi6u veo ngay 17 theng 7 nam 2013 va 13.049.698 c6 phi6u vao ngay I thdng 6 nem 2014 tir ngu6n thang du v6n c6 phan.
Khong c6 co phi6u ph6 thong ti6m eng suy giem nao vao ngay k6tthuc ky k6 ban.
DOANH THU
ngey 30 theng 6 nem 2014
1 803 966.195.660
ngay 30 th^ng 6 nAn 2013
1.535.062.339.647Doanh thu thuan
Trono d6: 6oanh thu cung cdp dbh vu v\n lei hanh khech bens bxi KhAc
21.2 Doanh thu ho?t itang Ai chinh
1 796 97A 784 257 6.987.411.403
1.526.257.870.778 8.804.468.869
ngey 30 th^ng 6 ndm 2014
3.O43.47 5.765 1.630.740
ngay 30 th6ng 6 ndm 2013
212.O71.918 513.858
C6ng ty C6 phAn Anh Duong V|CJ Nam
THUYCT MINH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT GII?A NIEN DQ (ti6p theo) vao ngey 30 theng 6 nam 2014 ve cho k!' k6 toan sau thang k6t th0c crlng ngay
25. clA voN DlcH W cuNG cAP
Gie v6n dich vu van tei hanh kh6ch beng taxi Khec
TONG GQNG
cno Ky Ke @an seu theng k6t thllc
ngey 30 theng 6 nen 2014
1 .491 .939.282.676 6.875.509.941
1 .4SA.A'l4-792-617 ,l .273.794.O70.207
ngey 30 thAng 6 nem 2013
'I .264.825.22A.230 8.368.841.977
26.
Thu nhap khec Thu tlr thanh lY taisan c6 dinh Khac
Chi phi khSc Gi6 tricdn laicia taisen thanh lY Khdc
cd rR!rHuAN
27. cHl PHiKTNH ooANH THEo YEU ro
Chiphi nguyen nhien lieu Chiphi nhan c6ng Chiphlkhau hao ve khdu ku Ohuyet minh sd 11, 12 ve 13) chi phi diah w mua ngoai Khac
TO G GONG
ngey 30 th6ng 6 nen 2014
60-5t4-063.916 57.690.909.126 2.823.154.790
ngey 30 thang 6 ndn 2013
12.85,r.906.087 11.90'1.363.633
(3.644.435)
9.613.505.473
ngay 30 thang 6 nen 2014
549.937.143.271 785.550.666.997
ngey 30 thAng 6 nem 2013
467. i41.569.998 665.871.593.193
155.582.250.831 70.450.031.136 15.951.871.926
t.622.603.219.417 1,37 4.997 .317 -OA4
t"h H F"bk F" H F"h ts h" H H H Hh Hth L.Hbhb h. H Hhbh Hh F
C6ng ty C6 phAn Anh Duong ViQt Nam
THUYET I,INH BAo cAo IA CHiNH HqP NHAT GICIA NIEN DO (ti6p theo) vao ngay 30 thing 6 nam 2014 ve cho kli ke toan sau thang kiit thic cung ngay
Cho ki kd ben sAu theng kCt thttc
ngey 30 thang 6 nAm 201 4
199.0t2.905.668
THUC THU NHAP DoANH NGHIEP
Nh6m Cong ty c6 nghia vq nop thu6 thu nhap doanh nghiep (thu6 "TNDN') voi muc thud su6t beng 22% lqi nhuan chiu thu6.
Cdc b6o cao thu6 crla C6ng ty va cong ty con se chiu sLr' ki6m tra clla co quan thuC Do viec ap dung luet va cac quy dr;h ve thud ddi vor cdc loar ngh€p vu khdc nhau c6 th6 duoc gidi
thrch theo nhi6u crch khec nhau s6 thud duqc trinh bay tren b6o c:ro tel chinh hop nhat grr?a nren alo co th6 sE oi thay dor theo quy6t dinh cudi cung cLla cd quan thu.:'
Thu6 TNDN hicn hiinh phai tre duqc x;c dinh dlra tren lgi nhuan chiu thu6 crla ki'hien henh. Loi nhuan chru thuii! cua Nhom C6ng ty khec voi lgi nhuan dLrqc bao cao trong biio cao k6r que hoar dong kinh doanh hop nhit giri'a nien d0 vi loi nhurn chiu thue kh6ng bao qdm cec khoen mqc iqi nhuan chiu thu6 hay chi phi duqc khdu trt/ cho muc dich tinh thu6 ronq cac ki khac va c0ng kh6ng bao g6m ciic khoin muc kh6ng phir chru thue hay kh6ng tlrroc khSu ku cho muc dich tinh thu6. Thue TNDN hien hanh phai tre crla Nh6m cong ty duoc ttnh theo thue suat da ban hanh d6n ngay k6t thtc kt k6 toen.
Duoi day la d6i chi6u lqi nhuan trudc thu6 va lgi nhuan chiu thu6:
B09a-DN/HN
VND
ngey 30 thang 6 nAm 201 3
13i-421-714.557 Lqi nhuan trudc th_u6 va lqi nhuan chlu thue uic tinh
chi phi thuii TNDN hien henh
' Thu6 TNDN pher tre deu ky Thu6 TNDN de ra trong ki,
Thu6 TNoN phiitra cu6i ki
43.782.839.247
21.068.872.893
32.705.,129.639
18.279.'195.363
2s. GrAo DlcH vor cAc BEN LICN euAN
Thu nhap cia cacthanh vien cia HOidAng Quen U vA Ban T6ng Gian d6c
Lnc'ng va thudng
ngey 30 theng 6 nem 2014
1 431 270 000
ngey 30 theng 6 ndm 2013
960.149 334
T}I6NG TIN THEo BO PHAN
[email protected] d6ng chinh hiCn nay crla Nh6m C6ng ty la cung c5p cac dich vu van tAi hAnh khach b-ng xe t;xi va kinh doanh van tdi hanh kh6ch lheo h('p al6ng; krnh doan-h drch vu du lich lo hanh ndi dia va qu6c td dai ly bln ve mey bay vd cho thud mai bSng Dorg thoi hoat dang knh doanh cLia Nh6m Conq ty chi y6u duqc thuc hien trong lenh thd Vi6I Nam Do do. Ban
T6ng Giam d6c nhan dinh la Nh6m Cong ty chr'c6 mo.t b0 phan iheo hoat al6ng kinh doanh la cung c5p c6c dich vu van €i hanh khech bing xe taxi ve khu vuc alla li lai Vigt Nam Theo d6, th6ng tin theo bO phan s6 kh6ng trlnh bay.
L Ht H-
COng ty C6 phAn Anh Duong Vi6t Nam
THUYET M;NH BAO CAO TAI CHINH HgP NHAT GIIiA NIEN OQ (tj6p theo) vao ngay 30 thang 6 nem 2014 va cho ky kd to6n sau thdng ki5t thuc ctrng ngay
Dudi I n5m Tirld6n5nem
3r. cA KET THUE HoATDoNG
Nh6m COng ty hien dang thuc m6J s6 vdn phdng va xudng s&a choa xe theo hqp daing
thue hoat dbng. Vao ngat 30 thang 6 ndm 2014, c6c khoen thanh toan tdn thue 6i thi6u phai tra trong tuong lai theo hqp d6ng thue ho?t dong dugc trinh bay nhu sau:
Ngay 30 thAng 6 nem 2014
4.789.906.632 8.64s.005.983
nem 2013
13.434.912.6r5 r1.515.283.t3,t
Mr.Jc DicH vA cHiNH sAcH ouAN LV Ror Ro rA cHiNH
Nq phai tra ei chinh crla Nh6m COng ty chi y6u bao gdm cdc khoen vay va nq, phaitra nguoi ben va phai tre khac. l\4vc dich chinh crla nhirng khoan nE pheitra tai chinh nay la nhem huy ifong ngudn tai chinh phuc vu cac hoai dong crla Nh6m COng ty. Nh6m C6ng ty c6 cac khoan pnai tnu macn hang, phai thu khac va tdn ph6t sinh trltc tiep tir hoat dong c'la Nh6m Cong ty. Nh6m COng ty kh6ng nim giii' hay ph6t henh cdng crr tai chinh phai sinh.
Nh6m C6ng ty c6 nli ro thi trudng, nli ro tin dvng va rl]i ro thanh khoan.
Ban T6ng Gi6m d6c xem x6t va th6ng nhSt 5p dvng ciic chinh sach quan ly cho nhong rii ro n6ihen nhu sau.
RAi rc thi tudng Rrli ro thi trudng te nli ro ma gi6 td hqp ly crla cec ludng tidn trong tuong lai crla mot c6ng cu Bi chinh s6 bi6n dong theo nhong thay d6i cLia gid thi trudng Gie thi fuqng bao gdm nii ro lai sudt, rir ro tdn tg, nli ro gid heng h6a va rdi ro vA gia kh6c, chSng h?n nhu rdi ro v6 gia cd phen. Cong cu tai chinh bi anh hudng bdi rii ro thitrudng bao gdm cac khoan vay ve nq va An q&i ngan hang.
C6c phan tich dO nhay nhu duq c t.inh bey duOi day licn quan d6n tlnh hinh tai chinh cia Nh6m C6ng ty vdo ngay 30 thang 6 nam 2014 va ngay 31 thAng 12 nam 2013.
Cac phan (ch dO nh?y nay de ductJ bp tren co sd gi6 tri c6c khoan nq thuan, tY lC giila c6c khoan nq co Ei suat c15 dinh va cec khoan nq c6 Ei suSt tha n6i va ti lC tuong quan gioa c6c c6ng cu tii chinh c6 gi5c ngoaiiC h khOng thay tt6i.
f\hi tinh ben cdc phan ch dO nh?y, Ban T6ng Giem d6c gie dinh rdng dO. nhay cta cac khoen mqc c6 li6n quan trong b6o c5o ket qud ho?t dong kinh doanh hqp nhSt giria nicn dO
bi anh huAng bai cic thay ddi trong gia dinh vC nli ro th! trudng tuong fng. Phep phan tich nay duqc dr.ra trcn cac Ei san va nq phai tre tai chinh ma Nh6m C6ng ty nrm giit vao ngay 30 thang 6 nam 2014 ve ngay 31 theng 12 nem 2013.
R t m bt sual
Riii ro Ei su& la nli ro me gi6 tri hqp Iy hoac cec ludng tidn trong tuong lai cia mot c6ng cu tai chinh sd bi6n dong theo nhong thay d6i cia Ei suAt thi truqng- Rrli ro thi tftrdng do thay dii Ei suSt crla Nh6m C6nq ty chrl y6u lien quan den cac nghla vu vay vd ng dai han c6 Ei s.Etfta n6icia Nh6m cong ty.
Nhom COng ty qu,n ly flli ro lei suet bing cdch phan tich tlnh hlnh c?nh tranh tren th! buvng de c6 duo. c cec lei suSt c6 lEi cho muc dich cia Nh6m Cong ty ve v6n n5m trong gioi h?n quan lY riiro cia minh.
C6ng ty C6 ph3n Anh Duong Vi6t Nam
THUYET MINH BAO CAO IAI CHINH HgP NHAT GIOA NIEN OQ (ti6p thEO) vao ngay 30 thang 6 nam 2014 va cho kV k6 toen sau thing k6t thic cirng ngay
Teng/gien 6Em cd bAn
Cho ky k6 to6n s6u thang kStthfc ngey 30 thang 6 nim 2014
-t80 't 80
cho ki' k6 toan seu thang k6t thfc ngay 30 thang 6 nam 20'13
Mlrc DicH vA cHiNH sAcH auAN LV RUt Ro rAr cHiNH (ti6p theo)
Rii to th! tntamg (tiCp theo)
Llo nnay dot vol lat sual
DO nh?y crla cac khoan vay va nq d6i v6i su thay d6i c6 the xay ra A mltc dO hqp ly trong Eisuet duEc th6 hign nhu sau.
Voi gie dinh la cdc bi6n s6 khac kh6ng thay d6i, c6c bi6n dong trong l5i suet crla cic khoan vay voi l6i suSt tha n6i co enh hudng d6n lgi nhuan trudc thu6 cia Nh6m C6ng ty nhu sau:
BO9a-DN/HN
nhuAn tu6c thud
RAi ro ngoaiG
Rli ro ngo?i te E r0i ro ma gia hi hEp ly hoac c6c lu6ng tien trong tuong lai cia mot c6ng cu Ei chinh bi6n dong do thay d6i ti gia ngoai e h6i do6i. Nh6m C6ng ty chiu nli ro do sq thay d6i crla ty gi6 h6i do6i tien quan trlrc ti6p d6n c6c hoat dong kinh doanh cia Nh6m COng ty.
Nh6m C6ng ty khong th'.rc hign phan tlch dO nhay d6i v6i rli ro ngoai tcvi nli ro do thay d6i
f gia ngoaie cia Nh6m C6ng ty vao ngay hp b6o c5o la kh6ng dang k6.
RAi ro ve gie hang h6a
Nh6m COng ty c6 nli ro vC gia hang h6a do thqc hien mua xeng. Nh6m Cong ty quan ry nli ro vd gi5 xang th6ng qua viec theo d6i chat ch6 cac thOng tin ve tlnh hlnh c6 lien quan c0a thi trudng xdng nhem quen ry thdi di6m mua xdng. Nh6m COng ty chua sl} dung c5c c6ng cu phai sinh dam bao dA phdng ngira cec nli ro va gi5 xeng.
Rii ro lin dyng
Rrli ro tln dung b nli ro ma mot ben tham gia trong m6J c6ng cq tai chlnh hoac hqp d6ng khach hang khong thqc hien c6c ngh'ia vu cia minh, dan den t6n that ve tAi chlnh. Nh6m C6ng ty c6 r'li ro tin dung tlr c6c ho?t dong kinh doanh cia mlnh (chi y6u d6i voi dc khoan phei thu khach hang) va tU hoat dong €i chinh crla mlnh, bao gdm tidn gl}i ngan hang va c6c nghiep vu ngoai h6i.
TEn gi,i ngen heng
Nhom c6ng ty chi y6u duy tri s6 du tidn gl}i tai cec ngan hang duqc nhiCu ngudi bi6t d6n t VreJ Nam. Rrli ro tln dung d6i voi s6 du tidn g&i tai c6c ngan hang duqc quen ry bdi bO phan k6 toan cia Nh6m cong ty theo chinh sach cia Nh6m cong ty. Rli ro tin dung t6i da dla Nh6m cong ty d6ivdi c6; khoan muctrong bang cen d6ikc to6n hqp nh6t gioa nien dO
bj m6i ky Ep beo ceo chlnh h gid tri ghis6 nhu trlnh bay trong Thuy6t minh s6 4. Nh6m C6ng ty nhan they ml?c dO qp trtng rii ro tin dung d6i voi tiCn g&i ngan hang E thap.
30
COng ty C6 phdn Anh Duong ViCt Nam
THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH HgP NHAT GIOA NIEN 09 (ti6p theo) veo ngay 30 th6ng 6 ndm 2014 ve cho ky k6 to6n sau thdng ki5t thtc cing ngay
Tdng cAng f\h'ng que han va khdnq bi
suY giem
Que han nhmg khdng bisuy gi6m
MUc DicH vA cHiNH sAcH ouAN LV RUr Ro rAr cHiNH (ti6p theo)
Rdi to tin d+tng (ti6p theo)
Phei thu khach hdng
Nh6m Cong ty quan V rii ro tin dung khAch hang th6ng qua cac chinh sach, thrl tuc va quy kinh kiCm so6t cia Nh6m COng ty c6 lien quan d6n viec quan ly rii ro tln dung kh6ch hang.
Nh6m C6ng ty thudng xuycn theo d6i crc khoen phai thu kh5ch hang chua thu duqc- D6i v6i cec khiich hang l6n, Nh6m C6n9 ty thlrc hign xem x6t sq suy giam trong ch6t luqng tin dung crla tirng kh6ch hang vao ngay lap bao c6o. Nh6m C6ng ty tim c6ch duy tri ki6m so6t chat che d6ivoi c6c khoen phai thu tdn dqng. Tr6n co sd nay va vec c6c khoan phaithu khech hang cia Nh6m Cdng ty co li6n quan den nhieu khach hang kh6c nhau. nli ro tln dung kh6ng bi ep trung deng ke vao mot khach hang nhSt dinh.
Ngoaitru cac Ei sian €i chinh de duqc Ep d\r phdng nhu dugc trinh bay d Thuy6t minh s6 5, Ban T6ng Gi6m d6c denh gia r,ng t5t ca c6c tdi san Ai chinh dCu trong h?n va khong bi suy giam vi c6c tai san tai chtnh nay dau fien quan d6n cac kh6ch hdng c6 uy tin va c6 khe neng thanh to6n t6t, ngo?i trir cAc khoan phai thu khach hang sau day ituEc coi h qua han nhung chua bi suy giam vao ngey 30 thang 6 ndm 2014.
B09a.DN/HN
Du6i 6 th4ng 6 theng ddn Tftn 1 nen duti 1 nAm
Ngay 30 thSng 6 na.trnol4 56.639.850.011 53.848.860.045 2.339.583.854 117.397.175 334.008.937
Ngay 31 lhrno 12 nAm-2or3 52.608.718 987 49.884 999.718 2.499.840.690 129.699.436 94.179.143
RAi rc thanh khoan
Rii ro thanh khoen E rl]i ro Nh6m C6ng ty gap kh6 khan khi thuc hign c€c nghia vu tei chinh do thi6u v6n. Rrli ro thanh khoan cia Nh6m COng ty ch0 y6u phdt sinh tr:r vicc cac tei sen ei chinh va nq phei tre taichinh c6 c5c thdi diam d6o h?n ech nhau.
Nh6m C6ng ty giem set rii ro thanh khoan thong qua viec duy tri mot tuqng tien va cdc khoan vay ngan hang a muc ma Ban Tdng Giam d6c cho h drl d6 ddp ung cho cac ho?t dong cia Nh6m COng ty va dC giam thi6u anh hudng cl]a nhong bi6n ttong vA ludng tien.
31
C6ng ty C6 phAn Anh Duong ViCt Nam
THUYET I,IINH BAo cAo TA cHiNH HQP NHAT GIOA NIEN DQ (ti6p theo) vao ngay 30 theng 6 ndm 2014 va cho ky k6 to6n seu thang k6tthic cirng ngey
B09a-DN/HN
MUc oicH vA cHiNH sAcH ouAN LY RUr Ro rA cHiNH (ti6p theo)
Rti to thanh khoan gicp lheo)
Bang duoi day t6ng hEp thdi h?n thanh toen cia cdc khoan nq phei trd Ei chinh cia Nh6m COng ty df.pa tren cdc khoan thanh to5n dq ki6n theo hop d6ng tren co sd chua duqc chi6t ttr5u:
Ngay 30 th6ng 5 n5m 2014
Pheitra ngudi ban Pheit€ khac ve chi phi phai tre
Phai tra ngudi b6n Phaitra kh6c va chi pht phei tra
DvOi 1 nem
21.856.034.006
9.319.414.259
270.266.307.361-
122.332.332.176
Teli sen item beo
Nh6m C6ng ty da sft dung phuong tien van €i ldm tai san th6 ch5p cho cac khoan vay dai han tir c6c ngan heng (Thuy6t ninh s6 22) vd d6 dam bao thlrc hien nghla vu thanh to6n cho T6ng C6ng ty Hang kh6ng Vie.t Nam - Chi nhenh Khu vuc MiCn Nam (ThMt ninh s6 11).
Nh6m COng ty kh6ng nim gio tei s,n dem bao cla mot ben khSc vao ngay 30 theng 6 nem 2014 ve ngey 31 th6ng 12 nem 2013.
32
C6ng ty C6 phAn Ann Duong ViQt Nam B09a-DN/HN.{ THUYET MINH BAO CAO TA CHINH H9P NHAT GIOA NIEN OO (ti6P IhCO)
veo ngdy 30 thdng 6 ndm 2014 va cho ki' ke to6n sdu th6ng ket thuc cnng ngay
39. TA sAN TATCHINH vA Nq PHATTRATA GHINH
Beng dudi day hinh bAy gi6 tri ghi sd va gi6 tri hqp ly cia cac cong cU tai chinh duqc trlnh bay hong bdo cao tai chinh hop nhSt gioa nien dO cia Nh6m Cong tyl
uta m gnt so Gi6 td hw tY
Ngey 30 theng 6 nen 2014 Ngey 31 lheng 12 ndn 2013 Ngey30kang 6 Ngey 31 thAng 12
n,m 201 4 ndm 2013
Taisan tai chinh Phaithu khach hang Pheithu khac Oeu tu dai han kh6c Teisen tai chinh khec I ten
ToNG cQNG
Nguyen gi6
57.489.945.890 2.085.010.167
1.806.847.800 164.889.053.690
D\t phdng
Phaitra ngudi b6n Phaitra khdc va chi phf pheitra
T0NG c0NG
Gi6 ti shi sd Gi6 ti hw It Ngey 30 th6ng 6 Ngey31thAng12 Ngey30th6ng 6 Ngey31th6ng12
nen 2014 nen 2013 nen 2014 nem 2013
679.340.932.304 494.996.609.938 679.340.932.304 494.996.609.938 36.924.921.427 21.856.034.006 36.924.921.427 21.856.034.006
146.'143.S63.404 131.651.746.435 146.',143.963.404 131.651.746.435
862.400.817.135 648.50,1.390.379 862.409.817.135 648.504.390.379
C6ng ty C6 phdn Anh Duong Vi6t Nam
IHUYEI MINH BAO CAO TA CHiNH HgP NHAT GII}A NIEN DQ (ti6p thCO) vdo ngay 30 thdng 6 nem 2014 va cho ky k6 toen s6u thang k6tthoc c0ng ngay
BO9a.DN/HN
TA sAN TAr cHiNH vA Ng pHAr rRA TAr cHiNH (ti6p theo)
Gi6 tri hqp lli cia cec tai sen tai chinh va nq phei tra €i chinh duqc phan anh theo gia tri ma c6ng cV tai chinh c6 thC duqc chuyen d6i trong mot giao dich hien hi gi&a cdc bCn tham gia, ngoai tru trudng hqp b6t buoc phei ban hoAc thanh ly.
Nh6m COng ty sl} dung phuong ph6p va gia dinh sau day dA udc tinh gie ki hqp ly:
> Gia hi hqp li crla tian, c6c khoen phai thu khach hang, phai thu khec, phei tre ngudi ben va nE phaitre ngin h?n khac tuong duong voigia tri ghi s6 cia cdc khoan muc nay do nh&ng c6ng cq nay c6 ki'han ngin; va
> Ngoai hiJ cac khoen duqc dd cap trong ito?n tren, gi6 tri hgp ly cia c5c tai san va nE phai tre Ei chinh khec chua dugc danh gia va xac dinh mot cech chfnh th0c veo ngay 30 thang 6 nam 2014 va ngay 31 th6ng 12 nam 20'13. Tuy nhien, Ban T6n9 GiSm d6c denh gi6 gi5 ki hqp li cia cac khoan nq phai tra Ei chlnh nay gan bing vdi gid ti ghi s6 vao ngay k6tthfc ki ka5 toen.
sq K|EN PHAT srNH sAU NGAY KeT THUC Ki Ke ToAN
Kh6ng c6 su kien tr9ng y6u nao phdt sinh sau ngay k6t diau chinh hay trinh bay trong bao cdo tai chinh hgp n
c-\.- c0"PrA'tt
AilH Dudto
Ngay 18 thang 8 nAm 2014
Dang Hoang Sang Ki5 toan [udng
Dang Thi Lan Phuong T6nq cdm d6c
34