of 4 /4
TRUONG DAI HOC TDTT DA NANG TRUNG TAM NGO~I NGU TIN HOC S6: O~ /QD-TTNNTH CONG HoA xA H(>I CHU NGHiA VIltT NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc DO. N8ng, ngo.y),~thcmg 5 ndm 2018 QUYETDINH V/v cong nh~n k~t qua thi va c§p Chu-ng chi Ung dung CNTT cooban khoa ngay 5/5/2018 GIAM DOC TRUNG TAM NGO~I NGUTIN HQC TRUONG D~I HQC THE Dl)C THE THAO DA. NANG Can cir quyet dinh s6 1281/QD-BVHTTDL ngay 29/4/2014 cua B9 tnrong B9 Van hoa, ThS thao va Du lich quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 ohirc cua Truong Dai hoc TDTT Da N~ng; Can cir Quyet dinh s6 30/2008/QD-BGDDT ngay 06/06/2008 cua BQ Giao due va Dao tao ban hanh quy dinh vS t6 chirc dao tao, b6i dirong, kiSm tra va c~p clnrng chi ngoai ngtr, tin hoc theo chuang trinh giao due thirong xuyen; Can cir Quyet dinh s6 1188/QD- TDTTDN ngay 24/09/2015 cua Hieu tnrong Truong Dai hoc ThS due ThS thao Da N~ng quy dinh clnrc nang, nhiern vu, quyen han va co c~u t6 clurc cua Trung tam Ngoai ngfr Tin hoc Truong Dai hoc TDTT Da ~~ng; . Can cir Thong tir lien tich S6 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngay 2116/2016 oua B<)Giao due va Dao tao va B9 Thong tin va Truyen thong vS Quy dinh t6 clnrc thi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin; Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi c~p chirng chi, chirng nhan Ngoai ngtr Tin hoc ky thi ngay 5/5/2018. QUYETDINH Di~u 1: Cong nhan kSt qua thi va c~p Chirng chi Ung dung CNTT co ban cho 101 hoc vien (co danh sach kern theo). Di~u 2 : Trung tam Ngoai ngfr Tin hoc; cac don vi lien quan va cac hoc vien co ten a diSu 1 din cir Quyet dinh thi hanh. NO'i nhiin: - Nhu di~u 2; - Liru VT, TTNNTH - Website tnrong :: ------------------~~~====~~~--~------------ E

f do - H~nh phuc - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180605143203_06a_qd.pdfthi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin; Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of f do - H~nh phuc - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180605143203_06a_qd.pdfthi va c~p chimg...

Page 1: f do - H~nh phuc - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180605143203_06a_qd.pdfthi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin; Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi

TRUONG DAI HOC TDTT DA NANGTRUNG TAM NGO~I NGU TIN HOC

S6: O~ /QD-TTNNTH

CONG HoA xA H(>I CHU NGHiA VIltT NAMDQc l~p - T\f do - H~nh phuc

DO.N8ng, ngo.y),~thcmg5 ndm 2018

QUYETDINHV/v cong nh~n k~t qua thi va c§p Chu-ng chi Ung dung CNTT cooban

khoa ngay 5/5/2018

GIAM DOC TRUNG TAM NGO~I NGUTIN HQCTRUONG D~I HQC THE Dl)C THE THAO DA. NANG

Can cir quyet dinh s6 1281/QD-BVHTTDL ngay 29/4/2014 cua B9 tnrong B9Van hoa, ThS thao va Du lich quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6ohirc cua Truong Dai hoc TDTT Da N~ng;

Can cir Quyet dinh s6 30/2008/QD-BGDDT ngay 06/06/2008 cua BQ Giao dueva Dao tao ban hanh quy dinh vS t6 chirc dao tao, b6i dirong, kiSm tra va c~p clnrngchi ngoai ngtr, tin hoc theo chuang trinh giao due thirong xuyen;

Can cir Quyet dinh s6 1188/QD- TDTTDN ngay 24/09/2015 cua Hieu tnrongTruong Dai hoc ThS due ThS thao Da N~ng quy dinh clnrc nang, nhiern vu, quyenhan va co c~u t6 clurc cua Trung tam Ngoai ngfr Tin hoc Truong Dai hoc TDTT Da~~ng; .

Can cir Thong tir lien tich S6 17/2016/TTLT-BGDDT-BTTTT ngay 2116/2016oua B<)Giao due va Dao tao va B9 Thong tin va Truyen thong vS Quy dinh t6 clnrcthi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin;

Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi c~p chirng chi, chirng nhanNgoai ngtr Tin hoc ky thi ngay 5/5/2018.

QUYETDINH

Di~u 1: Cong nhan kSt qua thi va c~p Chirng chi Ung dung CNTT co ban cho101 hoc vien (co danh sach kern theo).

Di~u 2 : Trung tam Ngoai ngfr Tin hoc; cac don vi lien quan va cac hoc vien coten a diSu 1 din cir Quyet dinh thi hanh.

NO'i nhiin:- Nhu di~u 2;- Liru VT, TTNNTH- Website tnrong

::------------------~~~====~~~--~--------------E

Page 2: f do - H~nh phuc - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180605143203_06a_qd.pdfthi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin; Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi

~~ .•.l\.lHSACH CAP CH G CHI G Dl)NG CNTT CO BAN~"-~ KHOANGAYS/S/2018':or A <'

(1 '~tnJ1~g;btltn "- :~r./Q/)-TTNNTH ngay.'tthang 5 niim 2018 cua Giam aile Trung tam Ngoai ngic Tin h{J~~ NGO~1NGU L~ DIEMTHI XEPSy~~TlNH. ~1jn

Ngay sinh No'i sinhL.thuy~t LO~IT.hanh

1 I~~~ Anh 07/0911981 DaN~ng 8,3 7,8 D~t

2 Boang Tu Anh 0611211986 Quang Ngai 8,5 7,8 D~t

3 Ngo Thi Lan Anh 24/03/1991 Da N~ng 8,8 6,5 D~t

4 TrfrnThi Kim Anh 18/0711980 Da N~ng 7,8 5,0 D~t

5 Nguy~n Tu~n Anh 23/1111978 Quang Tri 6,0 5,3 D~t

6 Nguy~n Thi Kim Anh 25/10/1975 Da Nang 8,0 6,0 D~t

7 CilHuy Anh 1111111983 DaN~ng 7,5 5,0 D~t

8 Nguy~n Thi Ngoc Anh 06/05/1985 DilN~ng 5,0 6,8 D~t

9 Nguy8n Xuan Anh 20/09/1979 Quang Nam 7,5 6,5 D:,lt

10 Nguyen Thai B~n 18/08/1983 Nghe An 8,5 8,3 D~t

II Phan Nguyen cAu 20/0611983 Quang Nam 7,0 5,3 D:,lt

12 PhungThi Cue 18/1111982 Quang Nam 6,0 7,5 D~t

13 Nguy8nM~nh Cuong 05/06/1977 DilN~ng 6,0 7,0 D~t

14 Nguyen Hiru D~t 09/0611983 HilNQi 5,3 5,8 D~t

15 D6Dlnh Dung 27/0211965 Thanh H6a 9,3 7,0 D~t

16 Nguyen Nho Dung 05/0611980 Quang Nam 8,0 6,3 D~t

17 Le Hoang Dung 30/0611977 QuangTri 6,5 5,8 D~t

18 Nguyen TiSn Dung 20/04/1974 Thanh H6a 5,0 5,0 D~t

19 vu Thuy Duong 09/02/1982 Thanh H6a 6,0 7,8 D~t

20 TrAn Tung Duong 0311111975 Lang Sun 7,3 8,5 D~t

21 Nguyen Hai Du'O'ng 16110/1976 HaNam 6,0 6,3 D~t

22 Le Huy Hit 24/0811979 Nghe An 7,0 5,0 D~t

23 Phan Thi Thanh Hil 16/09/1975 Quang Binh 7,0 5,5 D:,lt

24 Phan Thanh Hili 04/02/1974 Nam Djnh 8,5 7,3 D~t

25 Truong Minh Hai 09/1 0/1975 Thtia Thien HuS 5,8 5,0 D~t

26 NguySn Song Tu~n Hai 07/1211980 Quang Nam 8,3 6,8 D:,lt

27 TrAn Ngoc Hai 01/0111984 Binh Dinh 9,3 7,0 D~t

28 D6Thi H~nh 20/0811983 Thanh H6a 8,8 8,0 D~t

29 D6 Thi Thu Hi~n 02/06/1973 Thanh H6a 8,0 5,3 D~t

30 Nguyen Van Hi~u 01104/1984 Ngh~ An 5,5 5,0 D:,lt

31 Trftn Duy Hoa 03/0511968 Quang Ngai 7,3 7,3 D:,lt

32 Nguyen Nh~t Hung 02/0511964 Thai Blnh 7,0 6,3 D:,lt

33 r.s Chi Hung 20/09/1974 Quang Tri 6,5 6,0 D:,lt

34 ts TiSn Hung 2111211977 B~c Ninh 7,3 7,0 D~t

35 Nguy~n Xu an Hung 10/0111976 Nghe An 5,3 5,3 D~t

36 Pham TuAn Hung 23/08/1980 DaN~ng 8,3 6,5 D~t

37 Trfrn Huu Hung 03/03/1964 Blnh Dinh 5,0 5,8 D:,lt

c)

Page 3: f do - H~nh phuc - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180605143203_06a_qd.pdfthi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin; Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi

DIEM THI XEPSTI HQ va ten Ngay sinh No'i sinh J. LO~IL.thuyet T.hanh

38 D6ng Thi Huong 04/0211980 HaNoi 6,8 8,3 D~t

39 Duong Thi Hirong 2411 0/1984 Ha TInh 7,5 8,8 D~t

40 Nguyen Tu~n Duy 05/03/1982 Nghe An 7,3 6,8 D~t

41 Pham Quang Khanh 28/0611975 Ninh Binh 8,0 5,5 D~t

42 Ki~u Trung Kien 20/1211976 Phu ThQ 7,8 7,5 D~t

43 IrAn Trung Kit;n 0311111981 HaNam 7,5 5,0 D~t

44 LeThi Kim Loan 10/01/1976 Thira Thien HuS 8,3 8,5 D~t

45 Nguysn Ngoc Long 08/1211976 Quang Ngai 7,5 7,5 D~t

46 Phan Thanh Long 13/0711991 Quang Nam 8,3 8,5 D~t

47 Hoang Xuan L1}c 12/0611975 Thanh H6a 7,5 7,3 D~t

48 Nguyen Thi Ngoc Ly 23/0611985 Da N~ng 7,5 8,8 D~t

49 r.s Thi Tra Ly 02/01/1975 HaNoi 7,5 9,5 D~t

50 Nguyen H6 Tuyet Mai 24/04/1974 Da N~ng 8,5 8,8 D~t

51 Nguyen Thi H6ng Min 03/0911987 Da N~ng 7,8 9,5 D~t

52 Nguy~n Thi Ki~u My 28/0411991 Quang Nam 7,3 9,3 D~t

53 Ph an Thanh Nam 06/0411985 Quang Tri 7,8 9,3 D~t

54 Hoang Quoc Nam 18/02/1992 Ha TInh 5,0 5,8 D~t

55 Huynh Vi~t Nam 18/09/1985 Da N~ng 7,3 7,5 D!}t

56 Duong Thi My NgQc 18/0311992 Quang Trj 5,3 9,3 D!}t

57 Ph an Thi Bich Ngoc 16/0811984 Quang Binh 5,8 9,3 D!}t

58 D~ng TrAn Thanh Ngoc 03/0611969 Quang Tri 7,3 8,3 D!}t

59 Le Nhfin 13112/1963 Quang Nam 7,8 5,8 D!}t

60 Phan Thi Truc Nho 1411111987 Quang Nam 8,3 9,8 D!}t

61 Nguyen Thi Kim Nhung 08/03/1980 Ha TInh 5,5 5,0 D!}t

62 H6ThiKim Oanh 05/0511985 Thanh H6a 5,3 9,5 D~t

63 Ngo Minh Baa Phii 03/02/1992 Da N~ng 5,0 6,8 D~t

64 Nguyen Thi Phuong 28/06/1988 Ngh~An 7,5 9,5 D!}t

65 D6 Ngoc Quang 19/0511976 HaNoi 7,3 5,8 D~t

66 Nguyen Hong Quang 2110611992 Da N~ng 6,5 7,0 D~t

67 LeM~u QuBc 25/02/1987 Quang Tri 6,5 7,3 D~t

68 Nguyen Van Quy 18/08/1988 Quang Binh 5,0 7,0 D!}t

V6VanJ.

0811011976 Nghe An 5,8 5,069 Quyet D~t

70 LeThi Tam 18/0211987 Ngh~ An 6,0 9,5 D~t

71 Truong Thai 12/0111973 Quang Tri 6,3 8,0 D!}t

72 Phan Nam Tluii 18/0411973 HaNoi 7,3 5,0 D~t

73 H6Thi Th~m 08/0311987 Quang Binh 5,0 6,0 Dl]t

74 Duong Huynh Thu Th~m 11/0111970 Quang Tr] 5,3 5,0 D~t

75 Nguyen Ngoc Th~ng 19/05/1985 Quang Nam 6,0 5,5 D~t

76 D6 Trung Th~ng 16/0311988 Quang Binh 6,0 6,3 D!}t

77 Nguyen Thi Thao 1311111982 Quang Binh 6,5 6,0 D!}t tV

Page 4: f do - H~nh phuc - upes3.edu.vnupes3.edu.vn/assets/files/20180605143203_06a_qd.pdfthi va c~p chimg chi irng dung cong nghe thong tin; Can cir VaG kSt luan va dS nghi cua H9i d6ng thi

DIEM THI XEPST'I HQ va ten Ngay sinh Not sinh

L.thuy~t LO';'IT.hanh

78 Trin Thi Kim Thoa 24/02/1988 Quang Ngai 7,5 6,8 Dl}t

79 Ton Nil'Huyen Thu 0110911966 Thua Thien Hu~ 7,8 6,5 Dl}t

80 Ph~mThi Thanh Thtiy 27/0911976 Quang Nam 7,8 7,0 Dl}t

81 MaiThi Thtiy 05/03/1977 Quang Binh 7,0 6,0 Dl}t

82 Hoang Thanh Thtiy 30/11/1978 HaNQi 6,5 7,0 Dl}t

83 N guySn Thi Bich Thuy 0110111989 Quang Nam 7,0 7,0 Dl}t

84 TrAnThanh Ti~n 11/0411983 Da N~ng 6,8 5,5 Dl}t

85 Phan Thanh Tin 22/06/1977 Da N~ng 7,3 5,0 Dl}t

86 Tr§nThi Toim 12/0411987 Ha TInh 6,8 6,8 Dl}t

87 Bui Dang Tmin 24/10/1988 Dak Lak 5,0 6,3 D{lt

88 Nguy~nThuy Trang 23/10/1991 DaN~ng 5,8 5,3 Dl}t

89 Nguy~n Thi Thuy Trang 10/1111988 D6ngNai 5,8 5,0 Dl}t

90 Phan Trong 1411111985 Thtra Thien Hu~ 7,0 6,5 Dat

91 DU'O'ng Quang Tnr(yog 01/1011986 Ha TInh 6,5 6,3 Dl}t

92 PhanAnh TuAn 15/0111982 Quang Nam 7,8 7,8 Dl}t

93 B~ng Bui Thanh TuAn 29/05/1992 DaN~ng 7,3 5,5 Dl}t

94 N guy~n Thanh Tung 21/09/1975 Quang Ngai 7,3 6,8 Dl}t

95 Nguyen Tung 05/1211960 Thu'a Thien Hu~ 6,8 7,0 Dl}t

96 HE> Tuyen 3011211976 Quang Tri 5,5 6,8 Dl}t

97 Cao Thi Ai Van 24/04/1982 Quang Binh 5,8 5,3 Dl}t

98 Hoang Ngoc Vi~t 10/0211977 Quang Binh 5,5 6,0 Dl}t

99 Nguy~n Van Vinh 18/1211973 Nghe An 8,3 9,5 Dl}t

100 Ph~m Dire Vong 28/08/1983 Thanh H6a 7,8 5,0 Dl}t

101 t.s Van Xanh 06/06/1966 Quang Nam 7,3 6,0 Dl}t 11//