of 7 /7
f11( BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Mc 14p - Tir do - Hanh phtic St): 2 6 2 2/UBND-KT din Thu, ngay 13 thong 7 nom 2021 V/v dam boo hoat dOng san xuAt an toan trong dieu kien dux hien , cac phap cap bach de phong, chong dich benh C ovid- 1 9 ICInh - Twang Ban Quan ly cac khu the xuat va cong nghiep Cdn Tha; - Giam dOc SO COng Thucmg; - Chu tich UBND quan, huyen; - Cac cong ty, doanh nghiep, co so san xuat kinh doanh teen dia ban thanh phO. Hien nay, tinh hinh dich benh Covid-19 dang dien bien het sirc phirc tap, cac tinh mien Tay deu c6 ca mac Covid-19, cl4c biet tai thanh pho Can Tha da xuat hien ca nhiem trong cong , dong. Tir thtrc to tren, UBND thanh pho Can Tha A" ban hanh Quyet dinh so 1470/QD-UBND ngay 11/7/2021 ve viec alp dung cac bien phap cap bach phong, chOng dich benh Covid- 9 tren dia ban thanh ph6 va Chu tich UBND thanh phO da ban hanh Cong van so 2584/UBND- KGVX ngay 11/7/2021 huang can thkrc hien cac bien phap cap bach de phong, chOng dich benh Covid-19. De dam boo hog , dOng san xuat an toan trong dieu kien thtrc hien cac bien phap cap bach de phong, chong dich benh Covid-19 theo tinh than "vira ch6n4 dich, vira san xuAt", ket Klan tai cuOc h9p Ban Chi dao thanh pho phong, chong dich Covid-19 ngay 06/7/2021, Chil tich UBND thanh pho you cau Thu truang co quan, don vi neu teen nghiem tUc thtrc hien cac not dung sau: 1. De nghi cac cong ty, doanh nghiep, ca sa san xuAt kinh doanh tren dia ban thanh ph6: a) Khdn truailg,xdy dung phuong an "vira cach ly, vira san xuat", trong do nai a tap trung cho nguoi lao &Ong va to chirc san xuat khi c6 dich (theo Huang dan dm BO Y to tai Mtic VII, IX ban hanh kern theo Quyet dinh so 2787/QD-BYT ngay 05/6/2021 oh BO truang BO Y te); giri ye cac co quan chirc n'ang theo tharn quyen quan ly de ra soot, , kiem tra danh gia dieu kien an toan phong chong dich, &mg theyi xem xet quyet dinh viec tiep tic hoat &Ong. b) Ke to 0 gi& 00' ngay 16/7/2021, cac cong ty, doanh nghiep, co sa san xuat kinh doanh khong dang lc)% phuang an "vira cach ly, vira san xuat" thi tam dimg hog dOng cho den khi c6 phuong an cu the. Truemg h9p khOng dimg hog Ong, xay ra lay lan dich benh phai hoan toan chin trach nhiem theo quy dinh cUa phap luat.

f11( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of f11( BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM …

2278_BTTTT-THH.pdff11( BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Mc 14p - Tir do - Hanh phtic
St): 2 6 2 2/UBND-KT din Thu, ngay 13 thong 7 nom 2021 V/v dam boo hoat dOng san xuAt an toan trong dieu kien dux hien, cac phap cap bach de phong, chong dich benh C ovid- 1 9
ICInh
- Twang Ban Quan ly cac khu the xuat va cong nghiep Cdn Tha; - Giam dOc SO COng Thucmg; - Chu tich UBND quan, huyen; - Cac cong ty, doanh nghiep, co so san xuat kinh doanh teen dia ban thanh phO.
Hien nay, tinh hinh dich benh Covid-19 dang dien bien het sirc phirc tap, cac tinh mien Tay deu c6 ca mac Covid-19, cl4c biet tai thanh pho Can Tha da xuat hien ca nhiem trong cong ,dong. Tir thtrc to tren, UBND thanh pho Can Tha A" ban hanh Quyet dinh so 1470/QD-UBND ngay 11/7/2021 ve viec alp dung cac bien phap cap bach phong, chOng dich benh Covid- 9 tren dia ban thanh ph6 va Chu tich UBND thanh phO da ban hanh Cong van so 2584/UBND- KGVX ngay 11/7/2021 huang can thkrc hien cac bien phap cap bach de phong, chOng dich benh Covid-19.
De dam boo hog, dOng san xuat an toan trong dieu kien thtrc hien cac bien phap cap bach de phong, chong dich benh Covid-19 theo tinh than "vira ch6n4 dich, vira san xuAt", ket Klan tai cuOc h9p Ban Chi dao thanh pho phong, chong dich Covid-19 ngay 06/7/2021, Chil tich UBND thanh pho you cau Thu truang co quan, don vi neu teen nghiem tUc thtrc hien cac not dung sau:
1. De nghi cac cong ty, doanh nghiep, ca sa san xuAt kinh doanh tren dia ban thanh ph6:
a) Khdn truailg,xdy dung phuong an "vira cach ly, vira san xuat", trong do nai a tap trung cho nguoi lao &Ong va to chirc san xuat khi c6 dich
(theo Huang dan dm BO Y to tai Mtic VII, IX ban hanh kern theo Quyet dinh so 2787/QD-BYT ngay 05/6/2021 oh BO truang BO Y te); giri ye cac co quan chirc n'ang theo tharn quyen quan ly de ra soot, , kiem tra danh gia dieu kien an toan phong chong dich, &mg theyi xem xet quyet dinh viec tiep tic hoat &Ong.
b) Ke to 0 gi& 00' ngay 16/7/2021, cac cong ty, doanh nghiep, co sa san xuat kinh doanh khong dang lc)% phuang an "vira cach ly, vira san xuat" thi tam dimg hog dOng cho den khi c6 phuong an cu the. Truemg h9p khOng dimg hog Ong, xay ra lay lan dich benh phai hoan toan chin trach nhiem theo quy dinh cUa phap luat.
KT. CHU TICH PHO CHU TICH
?it
2
2. Doi vai cac ding ty, doanh nghiep, co sor san xuat kinh doanh da ghi nhan cac twang hap mac Covid-19 (F0):
a) Kich hoat ngay cac phuang an phong chOng dich da dugc phe duy'et. b) Tam ngung hoat dOng, phong tea tam theri de tap trung thgc hien
cong tac cach ly, dieu tri, khoanh vang, khir khuan theo quy dinh (1-11rOng dan dm BO Y te tai Mix III ban hanh kern theo Quyet dinh so 2787/QD-BYT ngay 05/6/2021 dm BO throng BO Y te).
c) Ra soat toan 130 ngueri lao dOng theo danh sach quan ly, khan trucmg truy vet cac tnrOng hop tiep xuc gan (F1), cac tnremg hop tiep xuc vai F 1 (F2); thgc hien cach ly tap trung voi tat ca cac truemg hop F 1 va cach ly tai nha, not luu tru vai cac trueng hop F2 theo quy dinh.
d) Giao So. Cong Thuang, Ban Quan ly cac khu the xuat va cong nghiep Can Tho, UBND quan, huyen,theo tham quyen quail 1/ phOi h9p Y te, Lien doan, Lao &Ong thanh pho Can Tharva cac nganh chirc nang có lien quan ra soat, kiem tra danh gia dieu kien an toan phong chOng dich va viec khac phvc cac ton tai han the de quyet dinh viec tiep tvc hoat dOng.
Can 3. Giao Su Cong Thuang, Ban Quan cac khu xuat va cong nghiep
Can Tha, UBND qu4n, huyen can dr chIrc nang theo tham quyen quan 15/, phoi harp voi Soy Y te, Lien doanLao dOng thanh phO Can Thor va cac nganh chirc nang co lien quan huOng dan, kiem tra, ra soat, danh gia cac dieu kien an, toan phong cho'ng dich cac cong ty, doanh nghiep, co. so san xuat theo tham quyen de quyet dinh viec tiep tvc hog dOng trong dieu kien dux hien cac bien phap cap bach de phong, chong dich benh Covid-19.
NI* dugc Cong van nay, Thu truong co quan, don vi neu ten nghiem tuc dux hien./4w/
(Geri kern Hwang diftn)
Arainhfin: - Nhu tren; - TT TU (de b/c); - CT, cac PCT UBND TP; - Thanh vien BCDTP PCDB Covid-19; - KH&DT, Y te; - Sre Lao Ong - Thtrang binh va XA hi5i; - Lien down Lao Ong TPCT; - Cuc Thue TPCT; - Cong an that-1h phii; - Hiep hqi DN TPCT; - C6ng TTDT TPCT; - VP UBND TP (3BC); - Ltru: VT. NNQ
3
HUltiNG DAN G AN NO1 iJ TAP TRUNG CHO NGUtiI LAO BONG
c tra tap trung trung (Khu nha trg tap trung, ky tiic ,za; ,khcich sgn, nha nghi,
khu g hoc, nha thi clau, trudrng nghe chuyen dal cong ?king); - Nai luu trd da chitin tai CSSXKD, KCN.
7.2. Noi lure trii tap trung Nai luu tra tap trung chi luu tru NLD dm 01 CSSXKD, KCN. Nai luu tra tap trung phai dam bao:
- Kim sodt dugc cdc 18i ra vao; thuan tien cho vie:c dua don NLD; c6 bin bdo: KHU VI 1C LUt TRU TAP TRUNG - KHONG PHA- N RI MIEN VAO; di6m khai bdo y t6, tao ma QR code di6m kiem dich tai cong ra vao; di6m/Ichu vtrc cung img Luang thuc, thtrc pham, do dung thiet yeu; diem khir khan phuang tien, hang h6a va nai rda tay vOi xa phong/ dung dich sat khuan tay; h" th8ng camera giam sat tai cong/loi ra vao, khu vkrc cong cong trong nai luu tru, ket not vai he thong thong tin dm cap xa, huy'41 de phoi h9p gidm sat.
- Dam bao yeu cau v'e dieu kien nha tr9 theo mvc 1, phan II, Phu Luc 2 dm Huang dan nay.
- Dam bao ve sinh moi tnrong, khd khuan va quan ly chat thai, theo quy dinh tai mvc V, Quye't dinh 2194/QD-BCDQG ngay 27/5/2020. - Thanh lap Ban quan 1/ nai luu tru tap trung c16 to chirc, ki6m sok NLD ra vao theo danh sdch dugc phe du)*; kiem tra vie.c thkrc hien cdc quy dinh phOng, chOng dich COVID-19; to chdc danh gia nguy ca lay nhiem COVID-19; tuyen truyen phong, chong dich COVID-19; niem yet so din thoai nguei dirng dau ban quan ly, din thoqi clueing day ming.
- Thanh lap cdc to COVID-19 tai nai luu tria tap trung; thanh phan dai dien chinh quyen dia phucmg/to dan pho (to tnrerng), dai din ban quan VT nth km trit tap trung, dai di"0. NLD tai khu km tit va dai dien CSSXKD, KCN (t;8 pho); c6 the thanh lap mot to hoac nhiu to. 7.3. Noi hru tra &A' chit') Thuc hien nhu mvc 7.2, phan VII dm Huang dan nay. Ngoai ra, nai km tra da chitin can dam bao:
- Tdch biet khoi cdc khu vuc san xuat, khu vkrc nguy hi6m, phai c6 rao chan xung quanh va dugc phan lam cdc khu vtrc: Khu vtic khir khuan, khu vkrc luu tri?, khu vkrc bep An, khu IrkIC ve sinh chung, khu vtrc phoi quan do, khu vtrc tap ket rdc thai.
- B8 tri NLD cita m8i CSSXKD, KCN luu tru tai mot khu vkrc rieng de han the lay nhigm cheo.
4
HireiNG DAN PHVONG AN TO CHUC SAN XUAT Kill CO DICH
9.1. Yeu cau chung - Tat ca CSSXKD, KCN truck khi quay tra lai hoat dOng phai dugc ra soat, kiem tra danh gia diet' kien an town phong, chong dich COVID-19 trong san xuat va c6 day du cac phucing, phong, thong dich khi c6 tnrong hop mac COVID-19 dugc co. quan c6 tham quyen phe duyet. - Cac CSSXKD, KCN phai cam, ket tuan nghiem ng4t. cac quy dinh, dieu kien, phucmg to chirc san xuat phong, chong dich COVID-19, quy mo san xuat do chinh quyen dia phucmg quy dinh. - Cac ca quan cua tinh, UBND clap huyen tang men quan ly, kiem tra, giam sat CSSXKD, KCN thix hien cac bien phap phong, chong dich COVID-19 trong san
9.2. Cac yeu cau de to chirc san xuat tro. 14i tai CSSXKD, KCN 9.2.1. Di"eu kien chung ate to chirc san xuat
- Chi sir dking NLD cid dugc ca quan y to va chinh quyen dia phuang nai thuong tru hoc tam trii xac nhan da dugc kiem soat nguy co lay nhiem dich trong thari gian truot ngay du kien lam viec 28 ngay va c6 02 lan xet nghiem RT-PCR c6 ket qua am tinh truo.c th6i gian du kien lam viec 14 ngay (trong do lan gan nhAt truck khi quay tra lai lam viec tai CSSXKD, KCN la 01 ngay), khong c6 cac bleu hien nghi nger mac benh.
- Noi luu tru cho NLD:Phai, dap irng yeu c'au tai Mix VII ciia Huong an nay. Neu dich COVID-19 din bien phirc tap thi dia phucrng có the yeu cau NLD neu di khei nai lam viec, nai luu trii tap trung thi khi quay tra lai CSSXKD, KCN phai thix hien cach ly tap trung 21 ngay va xet nghiem RT-PCR 03 lan c6 ket qua am tinh (mgi ran cach nhau 07 ngay, Ian cuoi ding truac khi tra lai lam viec 01 ngay) mai dugc tra lai lam viec. - Truac khi to chirc san xuat lai it nhAt 03 ngay: CSSXKD, KCN b9 tri don NLD den nai luu tru tap trung hoac nai luu tru da chien va xet nghiem SARS-COV-2 bang test nhanh khang nguyen cho toan b9 NLD.
- Thiet lap khu cach ly tap trung cho NLD khi can thiet.
- T9 chirc (pan ly NLD khep kin theo phan xuong,,t9, nhOm (duai 30 NLD) tilt nai san xuat den nai an, 6.; b9 tri khu vix san xuat ngan cach rieng biet theo nhom NLD khOng qua 30 ngu6i/ khu vv.c. - Xet nghiem sang 19c cho NLD dinh kSf, theo yeu cAu cilia co quan y to dia phuang.
- Hang tun giri danh sach town b9 cong ty khach hang, don vi cung cap dich vu thuong xuyen giao dich tivc tiep vai CSSXKD, KCN tai Ban Quan ly KCN va Sa Y to de theo clOi.
5
- D6i vOi don vi cung cap dich vu cho CSSXKD, KCN: NLD phai c6 ket qua xet nghi8m RT-PCR am tinh 01 ngay truac khi CSSXKD, KCN hoat &ling tr.& lai; dinh kS, 01 lan/tuan phai xet nghi8m sang 19c; hang tuan bao cao danh sach NLD cho Ban Quan ly cac CSSXKD, KCN de quan ly, theo dOi; b6 tri vimg dem de giao nhan hang.
- Han the t6i da sir dung lao d'Ong ngan han, theti vu. Truang h9p can thi'et sir dung thi NLD phai each ly tap trung 21 ngay tai khu each ly tap trung cua CSSXKD, KCN va co 03 lan xet nghi8m RT-PCR c6 ket qua am tinh (mgi Ian each nhau 07 ngay, lan cu6i cung tnrot 01 ngay tru6c khi vao lam vi8c tai CSSXKD, KCN) va phai xet nghi8m sang 19c hang tuan. - Neu khong c6 bo ph'an y to tai CSSXKD, KCN thi phai ky ket hyp d6ng vai don vi y te.
- Thgc hi'en theo dung cac quy dinh tai Quyet dinh 2194/QD-BCDQG ngay 27/5/2020 va to chirc thuc hi'8n 5K.
9.2.2. Quy mo ser dung lao d'Ong: Can cir tinh hinh dich de giam quy m6 sir dung lao demg to 25-50% doi v6i nhung CSSXKD, KCN c6 teen 500 NLD.
9.2.3. CSSXKD, KCN ph& cam ket thuc hien cac quy dinh ve phimg, thong dich COVID-19 - Quy dinh ve phong, ch6ng dich COVID-19 tai nai lam vi'ec, ky tut xa va nai km tru doi vai lao dOng; quy dinh ve phucmg an dua, don NLD; noi hru tru tap trung, khu vuc each ly tap trung; xet nghi8rn sang 19c... - Cac quy dinh khac theo y8u cau cua chinh quyen dia phuong.
6
HIXONG DAN PHIf(NG AN KM CO TRU'UNG HOP MAC COVID-19
3.1. XuAt hien truirng hop mac tai 01 CSSXKD, KCN 3.1.1. Cdc bien phcip phbng, ch6ng dich can lam ngay - Kich hoat ngay cac phucmg an pi-long, chat-1g dich khi c6 twang hop mac COVID-19 da dugc phe duyet.
- Quyet dinh phong toa tam ,theri toan b6 CSSXKD, KCN hoc tong phan xtrang/day chuyen san xuat/to san xuat/khu vi,rc san xuathi tri lam viec c6 tnrang hop mac benh (FO) teen co so tinh hinh thvc te.
- Cach ly cac truang hop FO tai ch8 tai CSSXKD, KCN va thong bao ngay cho co quan y te de chuyen cach ly, dieu tri va thtrc hien khoanh vimg, khir khuan theo quy dinh.
- Thong bao cho toan the NLD dang co mat tai CSSXKD, KCN; you cAu NLD nghiem tuc khai bao y te, thtrc hien 5K, phan xtrang nao a yen phan xuang do; khong de xay ra hoang mang, lo rang vai NLD.
- Ra soat toan b6 NLD trong CSSXKD, KCN theo danh sach quan V7; kh'An truong truy vet tat ca cac truang hgp tiep xiac gan (F1), cac truerng hop tiep xuc vai Fl (F2), tuyet dOi khong de b6 sot; thirrc hien each ly tap trung vai tat ca cac twang hop F 1 va cach ly tai nha, not luu tria voi cac truang hop F2. Truac khi dua cac truang hgp Fl di each ly tap trung, thvc hien phan nh6m theo vi tri lam viec va nguy co tiep xitc de bo tri each ly y te trong ding khu vai nhang truang hop c6 ding vi tri lam viec va nguy co tiep xuc.
- Lap danh sach NLD la F1, F2, cac tnrang hop khac khong c6 mat tai CSSXKD, KCN tai theri diem phong toa va girl cho Sor,Y te/Trung,tam y te cap huyen not NLD dang luu trtl xir tri theo quy dinh, clung tiled phoi hgp vai co quan y te thong bap cho cac dui tugng nay a yen tai nha/noi luu tru, khai bao y te va thvc hien cac bien phap phong, chong dich theo yeu cau dm co quan y te;
- Phi hop vai SO. Y te, Trung tam Kiem soat benh tat tinh trien khai lAy mAu xet nghiem cho nhimg NLD theo nguy co.
- Danh gia m6i lien quan dich to cua cac phan xuang/day chuyen san xuAt/t6 san xuat/khu vuc san xuativi tri lam viec khac yen khu vuc c6 FO:
(1) Neu có m6i lien quan dich to vai khu vtrc c6 FO va c6 nguy co lay lan rung trong toan b6 CSSXKD, KCN thi xir 15/ nhu Tinh hu6ng 1, mpc 3.1.2, phAn III dm Huang dan nay.
(2) Neu chi c6 m6i lien quan dich to vai khu vcrc co FO thi ph6i h9p vai chinh quyen dia phucmg quyet dinh each ly tai nha dui vai tat ca NLD cua cac phan xtrang nay theo quy dinh; LAy rnau xet nghiem vai ngtreci each ly tai nha de khoanh yang.
(3) Neu khong c6 m6i lien quan dich to vai khu vvc c6 FO thi tiep tijc ra soat ky de phat hien Fl. Neu c6 Fl thi tach ra va dua di cach ly tap trung ngay.
7
3.1.2. Ccic phwong an xu 1,y tinh hucing tiip theo khi có kit qua xet nghiem a. Tinh huong 1: Phat hien nhieu truf:eng hop mac benh lam viec tgi hau het cac phan xtrong/dcly chuyin san xuat/to san xuat/khu vuc san xucit/vi tri lam viec.
- Cach ly cac truang hop FO tai ch6 va thong bao ngay cho ca quan y to de chuyen cach ly, dieu tri va thuc hien khoanh vimg, khir khuan theo quy dinh.
- KhAn tnrang truy vet tat ca cac truong h9p Fl, F2 dm cac FO moi d6 thuc hien each ly theo quy dinh. Ta't ca NLD trong CSSXKD, KCN duvc coi la Fl va thuc hien each ly tap trung ngay.
- Tien hanh phong toa tam thai toan b6 khu vuc CSSXKD, KCN. - ThOng bao ngay cho chinh quyen dia phucmg, Ban chi dao phong, ch6ng dich COVID-19 cac cap; khAn trung dieu tra, truy vet tat ca cac truCmg hap co lien quan va thong tin cho cac ca quan lien quan, cac CSSXKD, KCN lan can; thiet lap phuang an cach ly tap trung ngay tai CSSXKD, KCN trong truang hop can cach ly tap trung so luang lam NLD.
b. Tinh huang 2: Phat hien nhiiu truang hop mac benh tap trung trong cling 01 phan xicong/day chuyin san xuat/to san xuat/khu vuc san xuat/vi tri lam viec.
- Cach ly cac truang h9p FO tai cht; va thong bao ngay cho ca quan y to de chuyen cach ly, dieu tri va thuc hien khoanh vimg, khir khuan theo quy dinh.
- KhAn twang truy vet tat ca cac truang hap Fl, F2 dm cac FO mari de thuc hien each ly theo quy dinh. Tat ca NLD trong cling phan xuamg/day chuyen san xuat/khu vuc san xuat/vi tri lam viec nai có truang hop mac benh dugc coi la Fl va thuc hien cach ly tap trung ngay.
-,Yeu c'au toan b6 NLD khai bao y t6 bu6c van chinh quyen dia phuang va y to ca say nai cu trit de phoi h9p theo dal va quan ly.
c. Tinh hung 3: Khong phat hien them triterng hop mac benh; tat ca cac mau xet nghiem trong CSSXKD, KCN am tinh
Ra soot toan b6 NLD trong CSSXKD, KCN theo danh sach quan ly de tiep tuc theo dOi, giam sat va dinh IcS/ thuc hien xet nghiem sang 19c de kip thai phat hien cac truang hop cap trieu chimg nghi ngai mac benh.
3.2. XuAt hik'n truro'ng hop benh tai nhieu CSSXKD, KCN - CSSXKD, KCN c6 truang hap mac benh ap dung cac bien phap phong, ch6ng dich COVID-19 nhu huang dAn tai Mix 3.1 phAn III dm Huang dan nay. - Timg CSSXKD, KCN thuang xuyen danh gia nguy ca lay nhiem dich COVID-19 theo huang dan tai Quyet dinh 2194/QD-BCDQG ngay 27/5/2020.
Can cie kit qua clanh gia nguy ca va thin ban tinh hinh dich thus to tai CSSXKD, KCN, Chic tich UBND cap tinh xem xet quyet clinh viec tiep tyc hoc dirng hogt d"Ong de dam bao quy clinh phong, chong dich va an toan san xucit.
3.3. Ve sinh khir khuin tai CSSXKD, KCN có truimg hop mac 130h Tien hanh ve sinh khir khudn theo huang clan tai C6ng van 1560/BYT-MT ngay 25/3/2020 dm B6 Y to ye viec huang dan tam thai khir trung va xir ly moi truang khu vuc ca benh nhan COVID-19 tai cong dOng.
CV_2622_1.signed_(1).pdf