Click here to load reader

Faaliyet Raporu 2018 -

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Faaliyet Raporu 2018 -

KAPSAMLI GELR TABLOSU BAIMSIZ DENETÇ RAPORU
Yönetim Kurulumuzun 09 ubat 2021 tarih ve 2021/7 sayl toplantsnda incelenerek kabul edilmi ve
Genel Kurulumuzun tasvibine arz olunmutur.
www.cemtas.com.tr
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KAYITLI SERMAYE ÇIKARILMI / ÖDENM SERMAYE TCARET / ODA SCL NO TESCL TARH ADRES
POSTA KUTUSU TELEFON
FAKS
: 190.000.000 TL : 100.975.680 TL : 14842 / 23981 : 12 UBAT 1970 : ORGANZE SANAY BÖLGES AL OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 3 NLÜFER / BURSA : 63 : (0 224) 243 12 30 / 4 HAT : (0 224) 243 34 03 / 5 HAT : (0 224) 243 13 18
4
5
6
ÇNDEKLER
OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
I - GR A- RAPOR DÖNEM B- ORTAKLIIN ÜNVANI C- YÖNETM KURULU D- SERMAYE HAREKETLER E- BALI MENKUL KIYMETLER F- FAALYET GÖSTERLEN SEKTÖR VE ÇEMTA'IN SEKTÖR ÇNDEK YER
II- FAALYETLER A- FNANSAL GÖSTERGELER TABLOSU B- ÜRETM C- SATILAR D- YATIRIMLAR E- YAPILAN ARATIRMA VE GELTRME FAALYETLER F- DAR FAALYETLER
G- ÇETL AMAÇLARLA KURULMU BULUNAN VAKIFLARA VE BU GB K VE KURUMLARA YIL ÇNDE ÖDENEN BAI VE YARDIMLAR
III- KURUMSAL YÖNETM A- KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU B- KURUMSAL YÖNETM UYUM RAPORU (KYUR)
IV- FNANSAL BLGLER
A- S.P.K. SER II-14.1 TEBL'E GÖRE DÜZENLENM FNANSAL TABLOLAR VE TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Kar veya Zarar ve Dier Kapsaml Gelir Tablosu Özkaynaklar Deiim Tablosu Nakit Ak Tablosu Finansal Tablolara likin Açklayc Dipnotlar B- BAIMSIZ DENETÇ RAPORU C- YÖNETM KURULUNUN YILLIK FAALYET RAPORUNA LKN BAIMSIZ DENETÇ RAPORU D- RSKN ERKEN SAPTANMASI SSTEM VE KOMTES HAKKINDA DENETÇ RAPORU E- TEMEL RASYOLAR
V- 2020 YILI KAR/ZARARI HAKKINDA ÖNER
VI- HAKM VE BALI RKETLER LKLER HAKKINDA BALILIK RAPORU
VII- KAYD SSTEME GEÇ
51. ORTAKLAR OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
Toplant Yeri Çemta Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (Toplant Salonu) Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvar No: 3 Nilüfer / BURSA
Toplant Tarihi 17 Mart 2021 – Çaramba
Toplant Saati 15:00
1. Açl ve Toplant Bakanl’nn oluturulmas. 2. Toplant tutanann imzalanmas hususunda Toplant Bakanl’na yetki verilmesi. 3. 2020 Yl Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmas, müzakeresi ve Genel Kurul’un
onayna sunulmas. 4. 2020 Ylna ilikin Bamsz Denetçi Raporunun okunmas. 5. Sermaye Piyasas Kanunu’nun Seri: II-14.1 teblii çerçevesinde hazrlanan 2020 Ylna ait
Finansal Tablolarn okunmas, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayna sunulmas. 6. 2020 Ylna ait faaliyet ve ilemlerinden dolay Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 7. 2020 Yl kar datmnn ve datm tarihinin müzakeresi ve karara balanmas. 8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dorultusunda;
Esas Sözleme’mizin Kaytl Sermaye Tavan ile ilgili 6’nc maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara balanmas.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bamsz Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti. 10. Yönetim Kurulu üye says ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim
yaplmas. 11. Yönetim Kurulu tarafndan bir yl için seçilen Bamsz Denetleme Kuruluu “Arkan Ergin
Uluslararas Bamsz Denetim Anonim irketi”nin Genel Kurul’un onayna sunulmas. 12. Sermaye Piyasas düzenlemeleri gereince, irketin sosyal yardm amacyla 2020 ylnda
vakf ve derneklere yapt ba ve yardmlar hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 ylnda yaplacak balar için üst snr belirlenmesi.
13. Sermaye Piyasas Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Teblii, 12/4 madde hükmü gerei 2020 ylnda irketin üçüncü kiiler lehine verdii teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasas Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Teblii’nin, 1.3.6 sayl ilkesi kapsamnda irketin 2020 ylnda ilikili taraflarla yapm olduu ilemler hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslar hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunlarn e ve ikinci dereceye kadar kan ve shri yaknlarna; irket veya bal ortaklklar ile çkar çatmasna neden olabilecek nitelikte ilem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nc maddeleri ve Sermaye Piyasas Kanunu’nun Kurumsal Yönetim lkeleri gereince izin verilmesi ve yl içerisinde bu kapsamda gerçekletirilen ilemler hakknda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Dilekler ve kapan.
Deerli Ortaklarmz ; 6362 Sayl Sermaye Piyasas Kanunu kapsamndaki irketimizin, yasal olarak öngörülen sistematik içinde düzenlenen, 2020 yl Faaliyet Raporu aada takdim edilmitir.
A- RAPOR DÖNEM : 01 Ocak 2020 – 31 Aralk 2020 B- ORTAKLIIN ÜNVANI : ÇEMTA ÇELK MAKNA SANAY VE TCARET ANONM RKET C- YÖNETM KURULU :
Ad - Soyad Görevi Seçildikleri Genel Kurul
Tarihi
smail TARMAN YÖNETM KURULU BAKANI (**) 18 Mart 2020 1 Yl
Mustafa Cüneyt PEKMAN
YÖNETM KURULU BAKAN VEKL (CRACI) (***) 18 Mart 2020 1 Yl
Ergün KAITÇIBAI YÖNETM KURULU ÜYES (**) 18 Mart 2020 1 Yl
Mehmet Celal GÖKÇEN YÖNETM KURULU ÜYES 18 Mart 2020 1 Yl
Hidayet Nalan TÜZEL YÖNETM KURULU ÜYES (CRACI) 18 Mart 2020 1 Yl
Mustafa TARMAN YÖNETM KURULU ÜYES 18 Mart 2020 1 Yl
Necati GELMEZ YÖNETM KURULU ÜYES 18 Mart 2020 1 Yl
Selahattin SERBEST BAIMSIZ YÖNETM KURULU ÜYES 18 Mart 2020 1 Yl
Salim Can KARAIKLI BAIMSIZ YÖNETM KURULU ÜYES 18 Mart 2020 1 Yl
(*) 2020 Ylna Ait Olaan Genel Kurul Toplantsna kadar.
(**) 18 Mart 2020 tarihinde yaplan Ortaklar Olaan Genel Kurul karar ile 1 (bir) yl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliine ve ayn gün Yönetim Kurulu görev ibölümü karar ile Yönetim Kurulu Bakanlna seçilen Sayn Ergün KAITÇIBAI, Yönetim Kurulunun 12 Mays 2020 tarihli karar ile görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmek üzere kendi isteiyle Yönetim Kurulu Bakanlndan ayrlm ve Yönetim Kurulu toplantsnda yaplan seçimde boalan Yönetim Kurulu Bakanlna, Yönetim Kurulu Üyesi Sayn smail TARMAN’n seçilmesine, karar verildi.
(***) irketimiz Yönetim Kurulu Bakan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayn Mustafa Cüneyt PEKMAN 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle görevlerinden kendi isteiyle ayrlmtr.
9
I. GR
N O T Yönetim Kurulu Bakan, Bakan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve snrlar
Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleme’de tespit edilmitir. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri bir yldr. (2020 Yl Faaliyetlerine ilikin Olaan
Genel Kurul Toplants yaplncaya kadar)
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafmzdan incelendiini, letmedeki görev ve sorumluluk alannda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçee aykr bir açklama veya açklamann yapld tarih itibaryla yanltc olmas sonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermediini, letmedeki görev ve sorumluluk alannda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebli uyarnca hazrlanm finansal tablolarn iletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçei dürüst bir biçimde yanstt ve faaliyet raporunun iin geliimi ve performansn ve iletmenin finansal durumunu, kar karya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansttn beyan ederiz.
10
Selahattin SERBEST (Bamsz Yönetim Kurulu Üyesi)
H. Nalan TÜZEL (Yönetim Kurulu Üyesi)
Gilbert Noel Claude NATTA (Genel Koordinatör)
M. Cüneyt PEKMAN (Yönetim Kurulu Bakan Vekili ve Murahhas Üye)
Mustafa TARMAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
M. Celal GÖKÇEN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Necati GELMEZ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Nuri ÖZDEMREL (Genel Müdür)
OTURANLAR (Soldan saa) AYAKTAKLER (Soldan saa)
11
TOPLAM 4.656.478 96.319.202 100.975.680 100.975.680
Kaytl sermaye sistemi içinde sermaye tavanmz 190.000.000 TL’na ulam olup, ödenmi sermayemiz de 100.975.680 TL’dir. (Kaytl sermaye tavanmzn 190.000.000 TL’den 500.000.000 TL’ye yükseltilmesi için SPK ve Ticaret Bakanl’ndan gerekli izinler alnm olup, Olaan Genel Kurul Toplantsnda pay sahiplerinin onayna sunulacaktr.)
Hisse senetlerimizin tamam Borsa stanbul’da (BIST) kote olup, YILDIZ PAZAR’da ilem görmektedir. Dahil olduumuz endeksler BIST BURSA / BIST METAL ANA / BIST TÜM / BIST SINA / BIST TEMETTÜ / BIST 100-30 / BIST YILDIZ / BIST 100
Hisse senetlerimizin borsadaki sat fiyat (1 adet hisse 1 TL nominal deer esasna göre), 2020 yl Mart ay sonunda 5,46 TL, Haziran ay sonunda 8,24 TL, Eylül ay sonunda 14,78 TL, Aralk ay sonunda 15,90 TL’ndan ilem görmütür.
2020 Ylnda Ortaklarmza, 2019 yl karndan brüt 17.819.238,84 TL (ödenmi sermayenin % 17,647’i orannda, 1 TL nominal deerdeki 1 hisseye 17,647 Kr); net 15.146.353,01 TL (ödenmi sermayenin % 15’i orannda 1 TL nominal deerdeki 1 hisseye 15 Kr) tutarndaki Nakit Kar Pay 28/04/2020 ve 11/01/2021 tarihinde datlm olup, S.P.K. göre kalan kardan 1.277.045,48 TL kinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrldktan sonra, 34.572.209,59 TL Olaanüstü Yedek Akçe olarak ayrlmtr.
12
Ünvan tirak Pay
DER % 42,27
BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE LETCS A..
Serbest Bölge Kurulmas ve letilmesi 60.000.000 TL % 1,26
BURSA ÇMENTO FABRKASI A.. Çimento Üretimi 180.000.000 TL % 1,69
Dönem içinde borçlanma ile ilgili çkarlm menkul kymetimiz yoktur.
Genel Kurul Toplants
BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU VE LETCS A..
Bursa Serbest Bölgesi (BUSEB), Bursa Sanayi ve Ticaret Odasnn önderliinde Bursa Sanayici ve Adamlarnn ortaklyla Bursa Serbest Bölge Kurucu ve letici A.. olarak 1998 ylnda serbest bölge kurmak ve iletmek üzere kurulmutur. Kurulu amac Bursa’nn Ithalat–Ihracat hayatn daha hzl ve rekabet edilebilir düzeye getirmektir. Tamamen sanayi bölgesi plan ile kurulmu olan BUSEB bu dorultuda 825 dönümlük bir arazide Bakanlar Kurulunun 2000/538 sayl snr kararnamesinin onaylanmasyla inaat çalmalarna balanarak ve 11 ay gibi ksa sürede tüm altyaps tamamlanarak Mays-2001’de ticari faaliyetine balamtr. Faaliyete girdii günden bu yana serbest bölgeler içinde üretime yönelik faaliyet gösteren en büyük serbest bölgelerden biri olma hedefine gün ve gün yaklamaktadr.
BUSEB tüm altyaps tam bir organize sanayi düüncesiyle doalgazndan telefon hatlarna kadar eksiksiz olarak tamamlanarak üretim yapacak sanayici ve tüccarlarmz için uygun ekilde parselasyonu yaplmtr. Her parsel kendi içinde ayr olarak her türlü altyapya sahiptir. Bursa Serbest Bölgesi kurulduu günden bu yana her zaman en iyisi olmak hedefiyle ticari faaliyetlerine balamtr.
BUSEB bir sanayi devi olan Bursa ehrine yaknl ve lokasyon olarak Marmara Denizinin en önemli limanlarna açlan kaps olmas durumuyla her gün bu hedefi daha da ileri götürmektedir. BUSEB yer seçiminde en önemli etkenler: limanlara yaknl, ana yola olan yaknl ve bir sanayi devi olan Bursa ehrine yaknl olmutur. Lokasyonu yüzünden bölgemizin en önemli özeliklerden birisi liman bölgesinin gerisinde hemen üretim yapabilip lojistik kolayl salamasdr.
BUSEB 2001 ylnda ticari faaliyete geçtiinden beri ticaret hacmini her sene katlayarak artrmaya devam etmektedir. BUSEB’de faaliyette bulunan firmalar kesinlikle kaliteli istihdam sorunu yaamadan personel bulabilmekte olup bu da bölgenin üretim yönünün artmasnda büyük önem arz etmektedir.
BUSEB Türkiye’deki Serbest Bölgeler arasnda kendi arazisine sahip olan bölgelerdendir. Bu sebepten dolay firmalar BUSEB’de arazi satn alabilmekte ve faaliyetlerine sahip olduklar arazi üzerinde yapabilmektedirler.
14
I. GR
F. FAALYET GÖSTERLEN SEKTÖR VE ÇEMTA’IN BU SEKTÖR ÇNDEK YER
DÜNYA’DA DEMR ÇELK
Dünya’da demir çelik üretimi 2019 ylna göre %0.9 orannda azalarak 1.820 milyon ton olmutur. Çin 2020 ylnda %57.6’lk üretim pay ve 1.053 milyon tonluk üretimi ile ilk srada yer alm ve üretimini %5.2 artmtr. Çin’i takip eden üç ülke Hindistan 99.5, Japonya 83 ve Rusya 73 milyon ton üretim gerçekletirmilerdir. Hindistan 2018 ylnda Japonya’y geçerek 2. sradaki yerini korumaktadr.
2020 ylnda Çin’in ham çelik üretimi %5.2 orannda artarken, önümüzdeki ylda da dünya piyasalarnda belirleyici rolünü sürdüreceini gösteriyor.
Dünya çelik üretimi Çin’le beraber %0.9 azalm, Çin dikkate alnmadnda ise %8.9 azalma göstermektedir.
Covid-19 nedeniyle, Dünya üretim sralamasnda ilk 10 da yer alan ülkelerden yalnzca Çin, %5.2 ve Türkiye %6 büyümü, dier ülkelerde düü yaanmtr.
Dünya sralamasnda 7. ve Avrupa sralamasnda 1. srada bulunan Almanya’nn %10’luk gibi bir üretim kayb nedeniyle, Türkiye sralamada Almanya’nn önüne geçmitir.
Bata Covid-19 nedeniyle kapasite kslmas neticesi yln son ayndan balayarak ani talep art ile hammadde ve nihai ürün fiyat art yaanmtr.
Dünya’da çelik üretiminin yaklak %40’ uzun ve %60’ ise yass ürün olarak üretilmektedir. Üretimin %30’u hurdaya dayal elektrik ark ocaklarnda, %70’i ise entegre tesislerde gerçekletirilmektedir.
TÜRKYE’ DE DEMR ÇELK
Türkiye’de, üç entegre tesis (ikisi yass) ile birlikte, tamam özel sektör olmak üzere tamam %100 hurdaya dayal 22 adet elektrik ark ocakl çelik üretim tesisi bulunmaktadr.
Türkiye çelik üretiminde 2020 ylnda %6 büyümü ve Avrupa’da Almanya’dan önce, dünya sralamasnda da 7. sraya yerlemitir.
15
ÇEMTA’IN KONUMU
Çemta, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayal elektrik ark ocakl tesisler arasnda en düük kapasiteye sahip olmasna ramen hem sv çelik üreten ve hem de bata otomotiv sanayileri ve makine imalat için çok çeitli ve vasfl hadde ürünü salayan ender kurululardan birisidir. Büyümesi daha çok fiili kapasite artrma eklinde deil, ürünlerde katma deer yaratma ve de kendi ürünlerini bizzat kullanarak daha da katma deerli ürünler yaparak gerçekletirmektedir.
Ürün çeitlilii ve üstün kalitesiyle bata otomotiv, makina imalat ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarn hedef alan Çemta, 300’e yakn deiik çeitlerde çelik üretmekte ve yaklak 1.000 deiik ebatta ekillendirme yapabilmektedir. Artan kalite istekleri için kendini gelitirmek için yapt süreklilik arz eden yatrmlar her yl devam etmektedir.
Üretimin büyük bir çounluunu, iç ve d otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan irketimiz, tabiatyla Türkiye ve dünya otomotiv sektörü üretim ve sat deiimlerinden etkilenmektedir. Otomotiv Sanayi Türkiye’de 2015 ylnda %16, 2016 ylnda %9 ve 2017 ylnda ise %12 üretim art yakalamken, 2018’de %9, 2019’da ise %6 ve 2020’de %10 daralmtr. Avrupa otomotiv pazar 2018 ylnda %0.4 artmken, 2019’da ise %4 daralm ve 2020’de ise %24 daralmtr.
Türkiye otomotivinde iç pazarda toplam satlar, 2020 yl Ocak-Aralk döneminde 2019 yl ayn dönemine göre %62 artm, otomobil satlar ise %58 art göstermitir. Yerli otomobil satlar %59 artarken ithal otomobiller %57 artmtr.
2020 Yl Ocak-Aralk döneminde toplam otomotiv üretimi %10 daralmtr.
Toplam otomotiv ihracatnda sayca daralma %27 iken dolar cinsinden daralma %17 olmu ve yaklak toplam ihracat 26 milyar dolar ve geçen yldan 5 milyar dolar daha az ile yine de ihracatta birinci sray kaptrmamtr.
Çemta için 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yllar hem çelikhane ve hem de haddehane için büyük yatrmlarn tamamland yllar oldu. Çelikhanede yaplan yatrmlarla Elektrik Ark Ocamz arj saysn azaltabilmek ve günlük döküm saysn arttrabilmek için hacimsel olarak büyütüldü. Sürekli döküm makinas modernize edildi ve bu ara 200 kare kütük dökebilir hale getirildi. 2017 Yl içinde ise eskiyen trafo büyütülüp jet brülör ilave edilerek çelik üretim kapasitesi daha da arttrld. Haddehanede yaplan yatrmlarda da 1975 model Demag Trio hadde tezgahlar devre d braklarak yerine 200 kare kütük ileyebilecek kayar blok hadde ve takiben de 6 ayakl kontinü hadde ayaklar konuldu. Haddehane yeni yatrm sayesinde kullanlan kütük arlklarnn arttrlmas (boy ve
16
kesit büyüterek) ile üretim art saland, zgara mamül firesi azald, merdane deiim süreleri azaltlarak ve iletme durular azaltlarak haddeleme süreleri arttrld, merdane sarfiyatlar azaltld, üretim kütük firesi azaltld, operatör çalan saysnda azalmalar oldu ve nihai mamül firesinde azalmalar ile kayda deer kalite iyilemeleri yakaland.
2017 - 2018 ylnda da, yatrmlar hiç hz kesmeden devam etti ve vasfl çelik üreticisi olarak büyük eksiklii hissedilen Isl lem Frnlar devreye alnd.
2018 Ylnda yaplan yatrmlarn en önemlisi otomatik paketleme sistemi olmutur. Bu sistemle lamalar otomatik olarak paketlenmekte ve müteri talepleri dorultusunda çemberlenmektedir.
2019 ylndaki önemli yatrmlar arasnda haddanedeki motor sürücülerinin modernizasyonu, satnalma balants yaplan Beinbauer Denge Çubuu hattnn hol yapm, hattn Mercedes ksmnn demontaj ve nakliye ve montajnn yaplmas saylabilir.
2020 ylnda ise; mevcut denge çubuu hattnn modernizasyonu ve MAN hattnn demontaj nakliyesi tamamlanm olup, montaj devam etmektedir. 2021 Yl ilk çeyreinde ise deneme üretimlerine balanacaktr.
2021 ylnda, planlamas yaplan otomasyon yatrmlarna devam edilecektir.
AB’ne ihracat yaplan yuvarlak çelik çubuklar (karbonlu ve alaml) ile yaylk lamalar, Grup 12’de, 3 aylk kota limitleriyle satlabilinmektedir. Bu gruba girebilen bir çok vasfsz çelik nedeniyle de kota çok çabuk dolabilmektedir. Bilindii gibi kota fazlas sat %25 vergili olmaktadr.
2020 yl pandemi nedeniyle ekonomide ciddi dalgalanmalarn yaand bir yl oldu. Türkiye’de ve Çemta’ta özellikle Nisan ve Mays aylarnda üretim ve tüketimde düüler yaand, otomotiv sanayi üretimlerine ara verdi.
Çemta yl, çelik üretiminde %10.1 ve hadde ürünlerinde ise %7.7 artla kapatt. Nihai ürün satlarnda ise geçen yla göre, miktar olarak, içte %3.9, d satta %4 artla, toplam %4 artla kapatt.
Covid-19 nedeniyle Avrupa ve Dünya demir çelik ürünlerinde az üretim yaplmas Çemta ürünlerine ilgiyi arttrmaktadr.
17
I. GR
Avrupa 2020 ylnda otomotiv sanayinin kayda deer daralmas, Türkiye’de de otobüs üretiminin %15 azalmas 2020 yl denge çubuu üretim ve satlarmzda %26’ lk bir daralmaya sebep olmutur.
2021 yl içindeki üretim ve satlarda %55’lik bir artn beklentisi ile denge çubuunda çok iyi bir yl geçirebileceini söyleyebiliriz.
2021 yl için; yine katma deerli bir ürün olarak yaplan sl ilem tesislerinde tam kapasite ile çalabilecek bir durumda olabileceiz görünümündeyiz.
Otomotiv ve beyaz eya sektörlerindeki canlln, yurt içi çelik tüketimini destekleyeceini ve bilhassa yurt içi çelik tüketimindeki artn önümüzdeki aylarda da devam edeceini öngörüyoruz.
Önce Çin’den balayarak yeni yatrmlarn çevre de dikkate alnarak yüksek frnl entegre tesisler yerine ark ocakl tesisler eklinde yaplmas hurdaya olan talebi dolaysyla da fiyatn arttrmaktadr.
2021’e girerken, içten ve dtan artan vasfl çelik talebiyle karlamaktayz. Ksaca, 2021 ylnn geçen yldan daha iyi olabileceini tahmin ediyoruz.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Sayn Mustafa VARANK’n fabrikamz ziyareti
18
Sermaye TL 100.975.680 100.975.680 100.975.680 100.975.680 100.975.680
Özkaynak TL 208.499.731 288.856.956 427.516.859 472.063.822 592.115.198
Yabanc Kaynak TL 84.150.356 158.981.837 107.218.311 82.160.946 106.610.864
tirakler ve Bal Ort. TL 40.012.725 9.741.757 8.207.044 11.490.617 37.603.873
Kdem Tazminat Kar. TL 7.698.352 9.072.018 11.629.610 14.789.695 16.786.864
Memur Says K 44 44 40 42 46
Teknik Eleman Says K 72 71 81 80 80
çi Says K 293 323 350 334 331
Kütük Üretimi TON 160.427,5 174.018,6 180.594,7 145.674,8 160.398,4
ÇELKHANE TOPLAM ÜRETM TON 160.427,5 174.018,6 180.594,7 145.674,8 160.398,4
Yaylk Lama Üretimi TON 81.202,9 83.944,3 72.899,6 66.449,4 77.449,2
Yuvarlak Üretimi TON 63.098,3 71.661,4 81.730,9 64.194,2 62.317,0
Kabuk Soyma Üretimi TON 6.548,6 6.606,1 9.283,3 7.849,1 9.400,7
HADDEHANE                TOPLAM ÜRETM TON 150.849,8 162.211,8 163.913,8 138.492,7 149.166,9
Hadde Mamülü ç Sat TON 86.425,4 87.162,6 90.578,9 91.729,8 95.184,7
Hadde Mamülü D Sat TON 64.021,3 73.304,2 68.738,8 49.906,1 51.914,9
Hadde Mamülü D Sat USD 42.178.587,5 58.269.550,7 69.427.468,0 44.701.077,8 40.219.921,0
Kütük ç Sat TON 43,8 85,9 27,5 0 140
Faiz Giderleri TL 1.553.211 3.997.201 11.671.397 4.588,312 3.733.158
Amortisman Gideri TL 10.280.383 13.276.029 16.186.723 19.950.156 22.592.970
Sat Haslat (Net Ciro) TL 296.686.624 456.467.809 764.727.419 693.049.118 788.294.209
KAR / ZARAR TL 28.698.151 90.962.085 146.269.830 56.452.848 138.822.110
19
Üretim, Çelikhane ve Haddehane olarak birbirini tamamlayan ve iki ayr üniteden olumakta olup, Çelikhane yllk üretim kapasitesi 193.204 ton/yl, Haddehane yllk üretim kapasitesi 207.360 ton/yl’dr. Denge Çubuu yllk üretim kapasitesi ise 4.547,20 ton/yl’dr.
lgili faaliyet döneminde gerçekleen üretim faaliyetleri aada açklanmtr;
Çelikhane Üretimi
Haddehane Üretimi
Üretim Miktarlar Tablosu (2016-2020)
Çelikhane 160.427,5 174.018,6 180.594,7 145.674,8 160.398,4
Haddehane 150.849,8 162.211,8 163.913,8 138.492,7 149.166,9
20
II. FAALYETLER
C. SATILAR
2020 ylnda, 147.100 ton hadde ürünü ve 140 ton kütük olmak üzere toplam 147.240 ton sat gerçeklemitir. 2019 ylnda gerçekleen 141.636 ton sata göre % 3,96 orannda artmtr.
Yurtiçi Satlarmz
2020 ylnda 95.325 tonluk yurtiçi sat gerçeklemi olup (95.185 hadde ürünü, 140 tonu kütük sat), 2019 ylnda gerçekleen toplam 91.730 tonluk sat miktarna göre yurtiçi satlarmz % 3,92 orannda artmtr.
Yurtd Satlarmz
Hadde Mamülü Sat Miktarlar Tablosu (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
Toplam Satlar 150.446,7 160.466,8 159.317,7 141.635,9 147.099,6
Yurtiçi Satlar 86.425,4 87.162,6 90.578,9 91.729,8 95.184,7
Yurtd Satlar 64.021,3 73.304,2 68.738,8 49.906,1 51.914,9
D Ticaret Pazarlama
DENGE ÇUBUU YEN UÇ EKLLENDRME STASYONU VE OTOMASYON UYGULAMASI
ndüksyon stma sistemi : 2019 ylnn üçüncü çeyreinde balam, 2020 ylnn ilk çeyreinde tamamlanmtr.
Dövme presi : 2019 ylnn üçüncü çeyreinde balam, 2020 ylnn ilk çeyreinde tamamlanmItr.
Yeni yatay dövme (uç iirme) presi : 2019 ylnn ikinci çeyreinde balayp, 2020 ylnn ikinci çeyreinde tamamlanmtr.
Çapak Kesme – Delme Presleri : 2019 ylnn üçüncü çeyreinde balayp, 2020 ylnn ikinci çeyreinde tamamlanmtr.
Robot otomasyon uygulamas : 2020 yl ikinci çeyreinde balayp, 2021 yl ilk çeyreinde tamamlanacaktr.
KUMLAMA MAKNES OTOMATK BESLEME SSTEM MALATI : güvenlii ve otomasyonun gelitirilmesi amacyla planlanan makine besleme sistemlerinin yenilenmesi projesi, 2019 ylnn üçüncü çeyreinde balam 2020 yl ikinci çeyreinde tamamlanmtr.
KUMLAMA MAKNES ALIMI : Mevcut denge çubuu hattndaki makinenin ekonomik ömrünü tamamlam olmas sebebiyle kumlama makinas alm planlanmtr. 2020 yl ilk çeyreinde balam, 2021 ylnn ikinci çeyreinde tamamlanmas planlanmaktadr.
YEN DENGE ÇUBUU HATTI 2. VE 3. FAZ EKPMANLAR : Yeni denge çubuu hatt kurulumu kapsamnda; ikinci faz (Man üretim hatt) ve üçüncü faz (manuel üretim hatt, kumlama makinesi, ileme merkezleri) demontaj nakliyesi tamamlanm olup, montaj devam etmektedir. 2021 Yl ilk çeyreinde ise deneme üretimlerine balanacaktr.
ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CHAZI ALIMI : Denge çubuu üretiminde mamullerin üç boyutlu olarak ölçülmesi mevcut durumda dardan hizmet alnarak yaplmaktadr. Artan üretim hacmi sebebiyle zaman ve maliyet açsndan üç boyutlu ölçüm cihaz alnarak mamul ölçümlerinin bünyemizde yaplmas planlanmtr. 2020 yl üçüncü çeyreinde tamamlanmtr.
SÜREKL DÖKÜM MAKNASI MARKALAMA ROBOT SSTEM : Çelikhane ve haddehanede kütük takip sisteminin modernizasyonu amacyla planlanan proje 2020 yl ikinci çeyreinde balam,…

Search related