Click here to load reader

FAALİYET RAPORU - BDDK

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FAALİYET RAPORU - BDDK

ön kapakStrateji Gelitirme Daire Bakanl
nternet sitesi: www.bddk.org.tr
Tasarlayan: Kübra ÇOLAK
BDDK Yllk Faaliyet Raporu 2020’den kaynak gösterilmek suretiyle ksmen alnt yaplabilir.
Rapor, tüm içerii ile BDDK internet sitesinde (www.bddk.org.tr) yer almaktadr.
2020 BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 1
Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yllk Faaliyet Raporu, effaflk ve hesap verebilirlik ilkeleri dorultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacyla hazrlanmaktadr.
BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 2020 2
ÇNDEKLER ÇNDEKLER 2 TABLO LSTES 3 EKLLER LSTES 4 GRAFKLER LSTES 4 KISALTMALAR 5 BAKANIN SUNUU 7 VZYON VE MSYON 10 TEMEL DEERLER 11 TEKLAT YAPISI 12 KURUMUN ÜLKE EKONOMS ÇN ÖNEM 14 2020 YILINDA RAKAMLARLA BDDK 16 1. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU 18 2. ÖNE ÇIKAN ÇALIMALAR 20 2.1. Covid-19 Salgn Kapsamnda Yaplan Düzenlemeler 20 2.2. Denetim V Daire Bakanl’nn Kurulmas 22 2.3. Bilgi Sistemlerine Yönelik Uygulamalar 22 2.4. Veri ve Sistem Yönetimine Yönelik Uygulamalar 24 3. DÜZENLEME FAALYETLER VE ETK ANALZLER 25 3.1. Yürürlüe Konulan Düzenlemeler 25 3.2. Çalmas Tamamlanan ve 2021 Ylnda Yürürlüe Giren Düzenlemeler 28 3.3. Önemli Kurul Kararlar 29 3.4. Yürürlükten Kaldrlan Düzenlemeler 35 3.5. Hazrlklar Sürdürülen Düzenleme Çalmalar 36 3.6. Etki Analizleri 38 4. DENETM FAALYETLER 41 4.1. Mali Bünye Denetimi 41 4.2. Risk Yönetimi 46 4.3. Bilgi Sistemleri Denetimi 48 5. GÖZETM FAALYETLER 49 6. UYGULAMA FAALYETLER 51 6.1. zin ve Yetkilendirme lemleri 51 6.2. Deerlendirme ve Uygulama Faaliyetleri 56 7. FNANSAL TÜKETCNN KORUNMASI 57 8. YÖNETM BLG SSTEMLER 64 8.1. Veri ve Sistem Yönetimi 64 9. DER KURULULAR VE KAMUOYU LE LKLER 70 9.1. BDDK Kurumsal letiim Politikas 70 9.2. Yurt çi Kurulular 70 9.3. Yurt D Kurulular 72 9.4. Basn ve Halkla likiler 75 10. KURUM KAYNAKLARI 76 10.1. nsan Kaynaklar 76 10.2. Bilgi Kaynaklar 80 10.3. Mali Kaynaklar 81 EKLER 84 EK 1: KURUMUN YETK ALANINDA YER ALAN KURULULAR* 84
2020 BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 3
TABLO LSTES
Tablo 1: Kurul Kararlarnn Genel Görünümü 18 Tablo 2: Kurul Kararlarnn Konularna Göre Snflandrlmas 19 Tablo 3: Yürürlüe Giren Düzenlemelerin Türleri tibaryla Dalm 25 Tablo 4: Denetim Kapsamndaki Kurulular* 44 Tablo 5: Denetimler Sonucunda Düzenlenen Raporlar 45 Tablo 6: Bilgi Sistemleri Denetimi Sonucu Düzenlenen Raporlar 48 Tablo 7: Banka Gözetim Raporlar 49 Tablo 8: Sektörel Raporlar 50 Tablo 9: Kurulu ve Faaliyet zinleri ile Yetkilendirme lemleri* 51 Tablo 10: Faaliyet zinleri ve Yetkileri ptal Edilen Kurulular 52 Tablo 11: Deerlendirilmekte Olan zin ve Yetkilendirme Talepleri 52 Tablo 12: Yurt Dnda tirak Edinimleri / ube / Temsilcilik Ofisi Açllar 56 Tablo 13: Kuruma Ulaan Bavuru Konularnn 2019 Yl Verileri le Karlatrlmas* 60 Tablo 14: Taraf Olunan Davalar 71 Tablo 15: Yurt D Muadil Otoriteler ile mzalanan Mutabakat Zabtlar 73 Tablo 16: Konular tibaryla Basn Açklamalar 75 Tablo 17: Kurum Personel Saysnn Dalm 76 Tablo 18: Meslek Personelinin Kdeme Göre Dalm 77 Tablo 19: Personelin Ya Dalm 77 Tablo 20: Örenim Durumlarna Göre Personel Says 78 Tablo 21: Personelin Lisans Alanlar tibaryla Dalm 78 Tablo 22: Yurt çi ve Yurt D Eitim Faaliyetleri 78 Tablo 23: Konularna Göre Eitim Faaliyetleri 79 Tablo 24: Yurt D Eitim Faaliyetlerinin Düzenleyen Kurumlara Göre Dalm 79 Tablo 25: Yurt D Yüksek Lisans Eitimine Gönderilen Personel Says 79 Tablo 26: Eitim Giderleri 80 Tablo 27: Gelir Bütçesi ve Gerçeklemeleri 81 Tablo 28: Ödenek ve Gider Gerçeklemeleri 81 Tablo 29: Özet Bilanço 82 Tablo 30: Genel Bütçeye Yaplan Aktarmalar 83
BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 2020 4
EKLLER LSTES
GRAFKLER LSTES
Grafik 1: Kuruma Ulaan Bavurularn Yl Baznda Görünümü 57 Grafik 2: Kuruma Ulaan Bavurularn Kanal Baznda Dalm 58 Grafik 3: Kuruma Ulaan Bavurularn 2020 Ylndaki Ay Bazl Bavuru Saylar 59 Grafik 4: Kuruma Ulaan Bavurularn Konu Baznda Dalm 60 Grafik 5: Kurum Çar Merkezine Gelen Arama Saylarnn Yllar Baznda Görünümü 61 Grafik 6: Kurum Çar Merkezine Gelen Arama Saylarnn Ay Baznda Dalm 62
2020 BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 5
KISALTMALAR
AAOIFI slami Finans Kurulular çin Muhasebe ve Denetim Organizasyonu, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AB Avrupa Birlii, European Union A.. Anonim irket BADES Bamsz Denetim Takip Sistemi BCBS Basel Bankaclk Denetim Komitesi, Basel Committee on Banking Supervision BDDK Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu BGYS Bilgi Güvenlii Yönetim Sistemi BHFOR Bankaclk Hesaplarndaki Faiz Oran Riski BRS BDDK Raporlama Sistemi BSCEE Orta ve Dou Avrupa Bankaclk Denetim Grubu, Group of Banking Supervisors From Central and Eastern Europe BVTS Bankaclk Veri Transfer Sistemi CAMELS Sermaye, Aktif, Yönetim, Karllk, Likidite, Piyasa Risklerine Duyarllk Analizi, Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings and Liquidity Sensitivity Analysis CMER Cumhurbakanl letiim Merkezi DTÖ Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Organization EBA Avrupa Bankaclk Otoritesi, European Banking Authority EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi FSAP Mali Sektör Deerlendirme Program, Financial Sector Assessment Program FSB Finansal stikrar Kurulu, Financial Stability Board FSK Finansal Sektör Komisyonu GSYH Gayri Safi Yurt çi Hâsla HBAS Hzl Bilgi Aktarm Sistemi HTS Hukuk leri Takip Sistemi IFSB slami Finansal Hizmetler Kurulu, Islamic Financial Services Board IMF Uluslararas Para Fonu, International Monetary Fund SEDES çsel Sermaye Yeterlilii Deerlendirme Süreci KE Karadeniz Ekonomik birlii KKTC Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti KOB Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler
BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 2020 6
LIBOR Londra Bankalararas Para Piyasas Gecelik Borçlanma Oran, London Interbank Offered Rate MASAK Mali Suçlar Aratrma Kurulu MEDAS Merkezi Datm Sistemi MKK Merkezi Kayt Kuruluu OECD Ekonomik birlii ve Kalknma Tekilat, Organisation for Economic Co-operation and Development RAS Risk Analiz Süreci RG Resmi Gazete RP Resmi statistik Program SOME Siber Olaylara Müdahale Ekibi SPK Sermaye Piyasas Kurulu SREP Denetim Otoritesinin nceleme ve Deerlendirme Süreci, Supervisory Review and Evaluation Process STA Serbest Ticaret Anlamalar SYR Sermaye Yeterlilik Rasyosu TBB Türkiye Bankalar Birlii TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi T.C. Türkiye Cumhuriyeti TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas TFRS-9 Türkiye Finansal Raporlama Standard 9 THP Tek Düzen Hesap Plan TKBB Türkiye Katlm Bankalar Birlii TL Türk Liras TMSF Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TÜK Türkiye statistik Kurumu UKB Uluslararas Kalknma Bankalar USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi WB Dünya Bankas, World Bank YPNGP Yabanc Para Net Genel Pozisyonu YMSK Yabanc Merkezi Saklama Kurulular
2020 BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 7
2020 yl yakn tarihte benzeri görülmemi küresel çapta bir insani ve ekonomik bunalmn yaand- bir yl olmutur. Yln ilk aylarnda hzla yaylarak bir pandemiye dönüen Covid-19 salgn önem- li ölçüde can kaybnn yan sra küresel düzeyde ekonomik ve sosyal aktivitenin gerilemesine yol açmtr. Pandemi, salam ve istikrarl olduu dü- ünülen birçok kurumun ve organizasyonun asln- da ne denli savunmasz ve krlgan olabileceini ortaya koyarak sürdürülebilirliin önemini bir kez daha hatrlatrken ülkelerin birbirine bamlln ve insanln kar karya olduu sorunlarn çözümün- de uluslararas ibirliinin rolünü bizlere göstermitir.
Bu süreçte, Türk bankaclk sektörü salam finansal yapsnn ve risk yönetim kapasitesinin yan sra sa- hip olduu dijital teknoloji altyaps ve krizlerle baa çkmada gösterdii beceri ve esneklik sayesinde büyüme ve geliim trendini devam ettirmi, Türkiye ekonomisinin pandemi koullarna ramen 2020 y- lnda sergiledii %1,8 oranndaki büyümede kilit bir rol üstlenmitir. 2020 ylsonu itibaryla sektörün top- lam mevduat ve kredi büyüklüü 2019 ylsonuna göre %35 orannda artarak srasyla 3.455 milyar TL ve 3.576 milyar TL seviyelerine ularken toplam aktif büyüklüü %36 orannda artla 6.106 milyar TL’ye ulam, sektör aktiflerinin gayrisafi yurtiçi haslaya oran %104’ten %122’e yükselmitir. Ekonomik aktivi- tedeki yavalamaya ramen kredi kanallarn açk tutan sektör, kredi hacmini artrrken takibe dönüüm orann %5,4’ten %4,1’e düürmeyi baarm, serma- ye yeterlilii orann %18,4’ten %18,7’ye yükseltmitir. Bankalarmz karllk açsndan da baarl bir dönem geçirmi olup sektörün net dönem kar bir önceki
yla göre %19 orannda artarak 58,5 milyar TL, özkay- nak karll ise %11,4 seviyesinde gerçeklemitir.
Kurumumuz da bu dönemde salgnn ve ekonomik konjonktürün seyrini yakndan takip ederek, eko- nomi yönetiminin tüm aktörleriyle ibirlii içerisinde, salgnn ekonomik ve finansal etkilerini azaltmaya yönelik bir dizi tedbiri hayata geçirmitir. Bu ted- birler arasnda; irketlerin borç ödeme kapasite- sinin arttrlmas, bankalarn i süreklilii planlarnn tekrar incelenmesi ve bankalar özelinde gerekli tedbirlerin alnmas, özkaynaklarn, sermaye yeter- liliinin ve yabanc para net genel pozisyonunun hesabnda ve likidite yükümlülükleri konusunda bankalara baz esneklikler tannmas, kredilerin s- nflandrlmasna ilikin sürelerde uzatma gidilmesi, tüketici kredileri için kredi geri ödemelerinde yap- lacak ötelemelerin mevzuattaki vade snrlarnda dikkate alnmamas, kredi kanallarn açk tutma- lar konusunda bankalarn yönlendirilmesi ve eko- nominin finansmanna yönelik kaynak kullanmn tevik ve takip etmek üzere haftalk bazda Aktif Rasyosu hesaplanmasna balanmas saylabilir.
Kurumumuz 2020 ylnda risklerin etkin yönetimine dayal ihtiyati bak açsyla düzenleme ve denetle- me faaliyetlerine de devam etmitir. Bu çerçevede, hazrlklar büyük ölçüde 2019 ylnda tamamlanan 7222 sayl “Bankaclk Kanunu ile Baz Kanunlar- da Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun” 25.02.2020 tarihinde yaymlanarak yürürlüe girmitir. Kanun ile uluslararas standart ve ilkelerdeki deiikliklere uyum salanm, katlm, kalknma ve yatrm ban- kaclnn gelitirilmesine ve faktoring irketlerinin
BAKAN’IN SUNUU
kurumsal yaplarnn güçlendirilmesine yönelik yeni hükümler ihdas edilmi, izinsiz bankaclk faaliyet- lerine kar eriim yasa uygulanmas imkan ge- tirilmi, caydrcln artrlmas için idari para ce- zalar artrlm ve sistemik önemi haiz bankalarn ortaya çkabilecek olumsuz gelimelere kar ala- caklar önlemleri içeren planlar kendiliklerinden hazrlayarak BDDK’ya sunmalar öngörülmütür. Deiiklikle ayrca, bankalarn grup baznda kredi risklerinin takibinde önem tayan risk grubu tanm geniletilmi, müteri srr niteliindeki verilerin ilen- mesi ve aktarlmas konusunda uygulamada kar- lalabilecek tereddütler giderilmi, müterilerin açk rzas olsa bile talep ya da talimat olmadan sr niteliindeki bilgilerin yurt içindeki ve yurt dndaki kiilere aktarlamayaca hüküm altna alnmtr.
Bir dier önemli yasal deiiklik 26.06.2020 ta- rihinde yaymlanan 7247 sayl “Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun” ile gerçekletirilmi- tir. Kanun kapsamnda; uzaktan iletiim araç- larnn kullanlmas suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasn Kurulca belirlenen ve bir biliim veya elektronik haberleme ciha- z üzerinden gerçekletirilerek müteri kimliinin dorulanmasna imkan verecek yöntemler yo- luyla sözleme düzenlenmesinin önü açlmtr. 2020 yl Ocak aynda Elaz ve Malatya’da mey- dana gelen depremden etkilenen vatandalar- mzn finansal açdan rahatlatlabilmesini teminen bankalar, finansal kiralama irketleri ve finans- man irketleri tarafndan bu bölgelerde yeni kul- landrlacak veya yeniden yaplandrmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin ilgili mevzuatta yer alan sürelere tabi olmakszn bu kurulular- ca belirlenebilmesine imkan tannmtr. Benzer ekilde, kredi kartlar ile gerçekletirilecek mal ve hizmet almlarnda da taksitlendirme sürele- rinin bir kata kadar arttrlmas kararlatrlmtr. 2020 ylnda, Kurumumuzun görev alanna ilikin de birtakm deiiklikler gerçeklemitir. 2013 y- lndan bu yana Kurumumuz uhdesinde bulunan ödeme hizmeti salayclar, ödeme kurulular ve elektronik para kurulularna yönelik düzenle- me ve denetleme yetkisi 2020 yl bandan itiba- ren TCMB’ye devredilmitir. Deiiklikle, biliim ve iletiim teknolojilerindeki ilerlemeler ve ödemeler alanndaki yeni ürün ve uygulamalar dikkate al- narak, daha önceki iki ayr kurumun yetkisinde
sürdürülen düzenleme ve kontrol mekanizmasnn dünya pratiklerine uygun ekilde tek bir çat altn- da, daha etkin ekilde yürütülmesi amaçlanmtr.
Kurumumuz e-Devlet kaps kapsamnda finan- sal tüketicilere yeni bir hizmeti kullanma açmtr. 2020 yl Mart aynda balatlan “Mevduat/Kat- lm Fonu Hesab Bulunan Banka Sorgulama” hiz- meti kapsamnda, bavuru sahibi vatandalara bankalardan alnan verilere dayal olarak hangi bankalarda mevduat ve katlm fonu hesabnn olduu bilgisi internet ve mobil teknolojiler üze- rinden güvenli ekilde sunulmaktadr. Uygulama ile kamu hizmetlerinin vatanda odakl bir bak açsyla elektronik ortama tanmas, finansal ku- rulular ile finansal tüketiciler arasndaki ilikilerde effafln artrlmas ve finansal tüketici haklarnn daha etkin ekilde korunmas amaçlanmaktadr. Biliim teknolojilerinde yaanan gelimeler finans sektörünün geliimine büyük bir katk salamas- nn yan sra birtakm riskleri de beraberinde ge- tirmektedir. Bu durum, kritik altyap sektörlerinden birisi olarak belirlenmi olan bankaclk sektörü- nün halihazrda kulland teknolojik altyapya ve çeitli hizmet kanallarna yönelik siber ve fizik- sel güvenlik kontrollerinin sklkla gözden geçiril- mesini ve güncellenmesini gerektirmektedir. Bu amaçla, denetim çalmalarnda edinilen tecrü- beler, uluslararas iyi uygulamalar, dier kurum- lardan, bankalardan ve banka müterilerinden gelen talep, öneri ve ikayetlerin deerlendiril- mesi sonucunda 2020 yl Mart ay içerisinde “Ban- kalarn Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankaclk Hizmetleri Hakknda Yönetmelik” yaymlanmtr. Ayrca, 2020 yl içerisinde hazrlklar tamamlanan ve 2021 yl Mays ay banda yürürlüe girmek üzere, 01.04.2021 tarihinde yaymlanan “Ban- kalarca Kullanlacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yön- temlerine ve Elektronik Ortamda Sözleme likisi- nin Kurulmasna likin Yönetmelik” ile bankalarn çeitli bilgi teknolojileri kullanarak müterileri ile uzaktan sözleme imzalamas imkan getirilmitir.
2021 ylnda Kurumumuzu yine youn gündem maddeleri beklemektedir. üphesiz bunlarn ba- nda, etkileri hala devam etmekte olan Covid-19 Pandemisinin ekonomi ve finans sektörü üzerin- deki etkilerinin yakndan takibi ve azaltlmas yer almaktadr. Kurumumuz konuya ilikin gelimeleri yakndan takip ederek gerekli tedbirleri titizlikle ve
2020 BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 9
süratle uygulamaya devam etmektedir. Salgnn etkisinin azalmasyla birlikte ise, ülkedeki normal- leme programna paralel olarak, ilgili düzenle- me ve uygulamalar yeniden gözden geçirecektir.
Bir dier gündem maddesini ise, yasal altyap- s 07.03.2021 tarihinde yaynlanan 7292 sayl “Fi- nansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun” ile oluturulan ve düzenleme ve de- netim yetkisi Kurumumuza verilen tasarruf finans- man irketlerinin yeni düzenleme çerçevesine in- tibaknn salanmas tekil edecektir. Bir sözleme kapsamnda önceden belirlenmi koullarn ger- çeklemesi artyla konut, iyeri veya tat edini- mi için faizsiz finansman esaslarna göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müterilere finansman kul- landrlmas ve toplanan tasarruflarn yönetimini içeren tasarruf finansman modeli özellikle sabit ve dar gelirli finansal tüketiciler için önemli bir ihtiya- c karlamaktadr. Özellikle son yllarda yaygn bir finansman yöntemi haline gelerek dikkate deer bir büyüklüe ulaan tasarruf finansman faaliyet- lerinin düzenleme ve denetleme sistemine dahil edilmesiyle, söz konusu faaliyetin daha güvenli ve etkin bir ekilde yürütülmesi amaçlanmaktadr.
2021 ylnda dünyadaki eilimlere paralel olarak sürdürülebilir finansa yönelik çalmalarn da hz kazanmasn beklemekteyiz. En geni anlamyla; tüm i ve yatrm kararlarnda ekonomik ve finansal kriterlerin yan sra çevresel, sosyal ve yönetimsel etki, risk ve frsatlarn da dikkate alnmas suretiyle toplumun ve gelecek kuaklarn faydasnn gözetil- mesi olarak tanmlanabilecek olan sürdürülebilirlik hzla küresel gündemin merkezine yerlemektedir. Özellikle iklim deiikliinin tek tek finansal kurulu- lar için yaratt risklerin yan sra bir bütün olarak finansal sistemin istikrar üzerinde sahip olabilecei potansiyel etkiler nedeniyle Finansal stikrar Kurulu (FSB) ve Basel Bankaclk Denetim Komitesi gibi pek çok uluslararas kuruluun ve platformun bu riskle- rin tanmlanmasna, takibine ve yönetilmesine yö- nelik youn bir araya girdiine tanklk ediyoruz. Söz konusu platformlara üyelikleri çerçevesinde Kurumumuz da önümüzdeki dönemde sürdürü- lebilir finans alannda hzla gelien uluslararas ilke ve standartlar yakndan takip etmektedir. Dier taraftan, sürdürülebilir finansn gelitirilmesi ulusal düzeyde de önemli bir gündem maddesi haline
gelmitir. Nitekim 12.03.2021 tarihinde duyurulan Ekonomi Reformlar Eylem Planlar kapsamnda da ülkemizde yeil finansmann geliimini salayacak ekosistemin güçlendirilmesi ve uluslararas yeil fi- nansmandan ülkemizin alaca payn artrlmas bir eylem olarak belirlenmitir. Kurumumuz bahse konu eylem sürecine aktif katlm salayacak, sür- dürülebilir finansn gelitirilmesine yönelik ulusal ve uluslararas düzeydeki çalmalara katk verecektir. Kurum olarak Yllk Faaliyet Raporlarn, effafln ve hesap verebilirliin etkili bir arac olarak görmekte- yiz. Bu anlayla hazrlanan BDDK 2020 Yl Faaliyet Raporunu herkes için faydal olmas temennisiyle kamuoyunun bilgisine sunar, gayretli çalmalarn- dan dolay mesai arkadalarma teekkür ederim.
Mehmet Ali AKBEN Bakan
VZYON KURUM VZYONU Kurumun vizyonu; finansal piyasalara, kurululara ve tüketicilere yönelik uluslararas standartlarda düzenlemeyi, denetimi ve risk yönetimini ulusal ihtiyaçlar ve gereklilikler çerçevesinde uygulayan örnek bir otorite olmaktr.
MSYON KURUM MSYONU
denetimi kapsamndaki kurulularn faaliyetlerini güvenli ve salam ekilde gerçekletirmesini, kredi sisteminin
etkin ekilde çalmasn, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korun- masn salamak ve bu sayede finansal piyasalarn
gelimesine ve finansal istikrara katkda bulunmaktr.
VZYON
MSYON
TEMEL DEERLER
araçlarn, denetime tabi kurulularn faaliyetlerini güvenli ve
salam ekilde sürdürmesi için ekono- mik konjonktüre uygun olarak kullan-
mas ve gerektiinde önlem almasdr.
Etkinlik Kurum faaliyetlerinin zamann- da ve fayda/maliyet yaklam temelinde, risk ve kalite odakl
olarak yürütülmesidir.
mesleki yeterlilik, bilgi ve beceri standartlarna
sahip olunmasdr.
Katlmclk Kurum faaliyetlerinin ilgili ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla aktif i birlii ve dayanma içinde ve söz konusu kurulularn görü ve önerilerinin dikkate alnmas suretiyle yürütülmesidir.
Bamszlk Kurumun görev ve yetkilerini yerine getirirken herhangi bir
makamdan talimat almamas, kendisine tahsis edilen kaynaklar kendi bütçesinde belirlenen usul
ve esaslar dahilinde serbestçe kullanmas ve kararlarnn yerindelik
denetimine tabi tutulamamasdr.
BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 2020 12
TEKLAT YAPISI Kurum, finansal piyasalardaki denetim ve göze- tim sisteminin etkinliinin artrlmas ve bamsz karar mekanizmalarna kavuturulmas yönün- deki politikalar uyarnca, 23.06.1999 tarihli ve 23734 sayl Resmi Gazetede yaymlanan mülga 4389 sayl Bankalar Kanunu ile kamu tüzel kii- liini haiz, idari ve mali özerklie sahip bir oto- rite olarak kurulmu; 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayl mükerrer Resmi Gazetede yaymlanan 5411 sayl Bankaclk Kanunu ile de bamszlk, etkinlik ve kapasite açsndan güçlendirilmitir.
Kurumun mevcut tekilat yaps temel olarak, Ban- kaclk Kanunu ve bu Kanuna istinaden 16.03.2014 tarihli ve 28943 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 2014/5885 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yürürlü- e konulan Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tekilat Yönetmelii ile düzenlenmitir.
Kurum, Bakan ve üyelerden müteekkil Banka- clk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) ile Bakana bal olarak faaliyetlerini yürüten Ba- kanlk Tekilatndan olumaktadr. Kurulun Ba- kan Kurumun da Bakandr. Bakanlk Tekilat, Bakan ve be Bakan Yardmcs ile hizmet birim- lerinden olumaktadr. Kurumun hizmet birimleri, saylar yirmiyi geçmemek üzere daire bakanlk- lar eklinde tekilatlanm ana hizmet, danma ve yardmc hizmet birimlerinden olumaktadr. Hukuk, basn ve halkla ilikiler, yönetim ve finans gibi alanlarda saylar on bei geçmemek üze- re bakanlk müaviri görevlendirilebilmektedir.
Kurum tekilat yaps, deien koullara ve or- taya çkan yeni ihtiyaçlara bal olarak zaman zaman gözden geçirilmekte ve hizmet birimle- rinde deiiklie gidilebilmektedir. Söz konusu deiiklikler, Kurumun görev ve sorumluluk ala- nndaki genilemelerin ve ortaya çkan yeni ih- tiyaçlarn gerektirdii idari kapasiteyi sala- yacak altyapy oluturmak hedefiyle hayata geçirilirken; çada mesleki uzmanlamann ge- rektirdii yatay bir tekilatlanmay esas almaktadr.
2020 yl sonu itibaryla, Kurum bünyesinde 20 dai- re bakanl ve Destek Hizmetleri Daire Bakanl bünyesinde kurul ileri ve kararlar, insan kaynakla- r, eitim, mali iler ve idari iler konularnda faali- yet gösteren be adet müdürlük bulunmaktadr. Buna ilaveten, denetim daireleri bünyesinde ban- kalar yeminli murakp ve yardmclar ile banka- clk uzman ve yardmclarndan oluan denetim gruplar, denetim gruplar içerisinde de kurulular baznda görev yapan denetim ekipleri yer almak- tadr. Ayrca, münhasran bilgi sistemlerinin ya da hukuki konularn denetlenmesine yönelik olarak veya Bakanlk onay ile gerek görülen hallerde denetim daireleri ve dier dairelerde görev ya- pan meslek personelinden, denetim, inceleme, soruturma, proje ve/veya risk modellerinin denet- lenmesi, risk analizlerinin incelenmesi, bankaclk, muhasebe standartlar gibi dier konularda ça- lmak üzere karma ekipler oluturulabilmektedir.
2020 BDDK YILLIK FAALYET RAPORU 13
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEKLAT YAPISI
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
BAKAN
-DÜZENLEME DARE BAKANLII -DENETM IV DARE BAKANLII
-UYGULAMA I DARE BAKANLII -UYGULAMA II DARE BAKANLII -UYGULAMA III DARE BAKANLII -UYGULAMA IV DARE BAKANLII -UYGULAMA V DARE BAKANLII -RSK YÖNETM DARE BAKANLII -KURUMSAL LETM VE DI LKLER DARE BAKANLII -STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII
-DENETM I DARE BAKANLII -DENETM II DARE BAKANLII -DENETM III DARE BAKANLII -DENETM V DARE BAKANLII -EKONOMK DEERLENDRMELER DARE BAKANLII -FNANSAL TÜKETC LKLER DARE BAKANLII
-DESTEK HZMETLER DARE BAKANLII • Kurul leri ve Kararlar Müdürlüü
• dari ler Müdürlüü • nsan Kaynaklar Müdürlüü
• Eitim Müdürlüü • Mali ler Müdürlüü
-BLG SSTEMLER UYUM DARE BAKANLII -VER VE SSTEM YÖNETM DARE BAKANLII
Mehmet Ali AKBEN BAKAN
KURUMUN ÜLKE EKONOMS ÇN ÖNEM Kurum, finansal sektörün önemli bir bölümüne yönelik gözetim ve denetim alannda yer alan so- rumlu kurulu olarak finansal istikrarn salanmas, sektörün gelitirilmesi, denetim, uygulama ve düzenleme çerçevesinin güçlendirilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmas ve kurumsal kapasitenin artrlarak etkin bir finansal sistem ve güçlü bir bankaclk sektörünün gelitirilmesi açsndan Türkiye ekonomisi için önemli bir rol oynamaktadr.
Finansal sektörün aktif büyüklüü 2020 yl sonu iti- baryla 7 trilyon TL (yaklak 940 milyar ABD dolar) düzeyine ulamtr. GSYH’nin yaklak olarak 1,4 katna ulaan finansal sektörün toplam aktifleri in- celendiinde; Türk bankaclk sektörünün %87,5 ile en büyük paya sahip olduu görülmektedir.
2020 ylnda, Kurumun gözetim ve denetim kap- samna giren bankalarn, finansal kiralama ir- ketlerinin, faktoring irketlerinin, tüketici finans- man irketlerinin ve varlk yönetim irketlerinin finansal sektör içerisindeki paylar srasyla %87,5, %1, %0,7, %0,5 ve % 0,1 olarak gerçeklemitir.
Bir önceki yla göre toplam aktifler itibaryla bankalar %36, finansal kiralama irketleri %20,8, faktoring ir- ketleri %29,7, tüketici finansman irketleri %30,4, var- lk yönetim irketleri ise %2,1 orannda büyümütür.
Finansal sektörün %90’lk pay ile 6,3 trilyon TL ak- tif büyüklüe sahip ksmnn denetim ve göze- timinden sorumlu olan BDDK, finansal sistemin güvenilirliini artrarak, finansal piyasalarn do- ru ve etkin çalmas yoluyla finansal araclktaki etkinliin salanmasna katkda…