Facit till po svenska! 2 ovningsbok

 • View
  262

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Facit till po svenska! 2 ovningsbok

 • x1;ffi"FACIT

  L Jag har varkm tid eller lustalr lijra mis ner sprak.

  2. BAde han @h hans liukommcr frAn Holland

  3. Du bode aDlinsen skdva

  4. Jagnarinte cyklat unn akl

  5. Han kunde inte koma fdr

  6. Jas kon hem sent i Elr sdjag iir intc siirskill ligg7 Jag vill siima hjalpa dis

  nen jae nar lattiskt inte

  3. Vi bdrjade prala on sprAkoch hadc en intrusanl dis

  9. Man td inte bade Alatakan ocn ha dcn kvar

  l0 gan vill intc diska f6rhanhar inscn dnknaskin.

  ll. Jae konmer int frAn Polen

  12. De vill larken dricka vineller vluen till m!en.

  13. Han bjud{ antil3en pnmiddag ellcr pA kaffe.

  14. Vi ville bada men sinrhallenvar inle dppen sa vi gick

  15. Jag iiinker int ge ut mhdda i Lv:iI fdr jds hr

  10. lila

  19. bltlt

  I on han rcrklisen har k6pt

  2. at Lena iate vill gt pt bio.3. varfdr non inictan tomna

  4. atr det nos blir varnri

  5. att Britb garna vill ha en

  6. on Nils alltid brukar cy(la7 var den blra boken egml

  8. afi detr f6nodlisen er pe

  9. atl do tAr ilnen vertligen

  Sidln 1010. !1t Johd ocl Saravisslhar

  ll. ait Srina kaDske behover

  13. art Ama fodfarande vill

  15. on dt lrrf teset ockse g:ir

  9. hafi .F

  || overeaLte .= s1 2 . o v e h r r i Y * ,

  l l t i l l h i i r L E x :

  ts t? - ,15 an\linde = i" }t lr o a n l a n r = < 5 i1 7 n q ( k F 5 . :18 Inc l ( Eo ; 'lo l rear I )20 !isrrlviEaJe.9Sidan 12

  --

  c

 • 2. l i l l . . . l i l l

  4. pa

  9. lillftillen

  I En ansralhingsinterju

  L Asa undnde oD han hleLdp nisn frukoslbulla. i

  2. Daniel sa att hanin&hdde

  :l Asa sa a! h.n inr.h,d.nngon lust aft laga nal.

  ,1. Daniel sa a|t haD nrte nrnaeon {orv lrar sndp

  5. Asa sa att han viil inle var

  6 Daniel sa au har inie f6r-stod nagonting liitrEc

  L Asa sa afi hon nrte ncnade

  8 D.niel sa att honju inlchade nagon tentx i norcon.

  9. Asa undrade var han hadelagl tidningen. Hon saau hon inle hiradc don

  10. Dunel sa arl han laklisklnre Iii$c ndgontingi den i

  2. Galr

  18. Slr6L

  I De diskntcrar vm son ska

  2 D. dntrute.dr vetn son fArsova I Asipdmorg.ama.

  I De dhkuterar vem som skase till parkcn pa srjndag

  4. Dediskulcrar lilka djur de5. Dc dhkuterar vens inlres

  sen sofr konmer fdrsi.6. De diskuterar vilka daga.

  nan sllppo laga n!l.

  7. De diskutcrarvem son ska

  3 De dntubrar vilken mat

  9. De diskulemr vilka bdcke.om bmupptosnan nan

  10. De diskukrar vilka Ealerlor uppfoslmn som iir bAsL.

  I l. De diskuterar ven son ska

  l2 De disl uterd vilka tidcr

  13. De diskutemr vcn son

  14. Dc dhkulerar liUG dagd

  15. De dnLureftr vad son arviktiC-asL alt dnka pe.

  16. De diskntcrarven manringer lill nAr md bel6ver

  Sidm 18

  8 kafienack

  2 Lisa tan inre hifta nesor

  L De hinner irte se nAera

  4. Asa s*a inte kapa nagon

  5. Dbiel vill inte packa

  E1 . D

  3 E

  5 . 8

  7. flgg

 • Sid$ 2l

  Sidan 22L Hon sa ari [on inte hade2. JLr mcr det reelar deslo

  l. Ta dnt paraply si au du

  4. Jonas $rang lbrr lijr.(5. Han liifdc sig lakliskt Gsa

  ner han lar myckei liten.6 Hon fict oftasr mj6ltd

  dedd h$ skdlte alla

  7 Dcl sAe allrid snusier ultrots atr de stidade ofta/de

  8. De 6ck inre frlckerbetallfasriin de verklisen jobbade

  9. Han lill absolur resa rvenon ftsan siike var ldngoch svtr^lir ocl Ung.

  10. Hon vill bam lela omde rndigm bade komn

  Sidan 23L en rubnk e. er erna2 eli beslut -cl = -cn3. e1i initialiv 'e1 = -er

  5. e

  liv6. enldsnins 'en -ar -.ma7. ctt $eue -i { -na

  9 cn hclgl0 enulbildnine { -ar -anall. ctt samvele i -n -na12. ex lo!l3 cn prcsent -en -er -ema1,1. en douer n ddlirar

  15. ctt iikrenskap -et = -en

  2. tills

  o. genom d!

  fyllt

  11. beLlder belrdde bettrt12 skdtr skdlte skitrlll. dritnnef dldnde dr6nt14. siuer salt sutlit15 lrnjer vandc vm1

  20. svultit

  4. till

  2 till3 igeng

 • 7 . r l

  2 fatlis

  2. ta

  6. godn mo$a banamr

  8 lilla vila suddsunni

  15. nta flicia

  20. srora duktisa sko\'ojk

  8 Kry],

  l5 filgil16. n6e

  18 hdn

  5. ne$ tirntasliska bdrJlrelsen

  10. nesl fmatiska hestiilskana1 l. mest idealisla nodellen

  13. sysgasre skldcspcl*skan14. basta forbollsspclarc

  basH forbollsspelaren

  2. ett land el laindr E dem!L msrad -en sriidcr stad$na4. en arbetsgiva./e -en = {a5 c. bok/sta! snven stliver

  h en frorgjon 'onm -namna7. enman -ncn miin mnnftn8. enang -en -ar -ama9. en ligtel -eln lar lama

  tl enliiratc en = na12. enson en siher sbnerna13 enborde -n bdndcr b6nd

  1,1. en fdr;lder -em -rtr

  15. enlus -en lbss ldssen

  L Karin undrar om duinLetan hanta hennes stor i

  2. Olof siiger ati han inre se.

  3. Vcra Dndrar lanir det dltidreFrar nil hon hu semster

  ,1 Kar lnndrarom n i l i l lLr:ilta den !e ftedas klaill.

  5. Kalarina frdsar ven sonhar tagit hennes ny! Fnna

  6. My sigft alt hon aldiigkommer ihAghan!nann.

  7. Susanne nndmr lilkcnt(ija du esenrlisen kapte.

 • 8. Adan s:*er an du faktiskt

  9. viktor liagar vnd hmsa.l0 (aspcr undrar rad sotu

  konmer an handa os tio

  ll. Robi! vill veta oD dn vcrkligen iinker .ika jorden

  l2 Lars undtur ni. det int,

  13. Tovc saiger !11 der anlaglrgen rle komncr atr tniia

  14. Birgi tta udni vms kdfe

  15. Ellen iU veta on ni intehar nigra penaar krai.

  Sidar 39

  2. gryDndsle man/man

  4. mcst triimmande kultuF

  1 . C2. f)L B4 . 8

  8 liulallehel

  L Nej, det:ir sve au fdF

  L De handlar ofta on ddda

  4. Det ir snr en nitrk, Fenig

  5. De ser delet fdr det Fenar

  ?. Hon vill hen f6r atr ringa

  8. Flictan nnns inro i liten.9. De rinser pa diiiicn

  10. Alt flickar ar hennes dolteloch att hon dogi en bilolycka far lla lr sedan.

  10. rcnantiska musikcn

  9. avstliagd .. sliictla... Iln

  l. lag line ge pd bio ncnjaevd sjuk s,t j.g stdnlde

  2 Det fanns ingen nj61k sd vind( dricl( vailen lill nater

  3. Ha. kdple inle den dyrabiletr for hu hade irea

  4. Ellinor ocn Pctcrtomcr

  i. Jag ctklar inte tilljobbet

  6. Hon er insel efreson hon

  7. Nerjaghaf duschaitorkar

  8. Hon kunde inle sora fasdnhon cgcntligcn lar mycket

  9 Han taladei nobiltelclonnedan han torde bil.

  10. Kbp lile eodis till nisonr/ner du s.I rill afiiren.

  1. besldven beskrivet be-

  2. idi.d n :irt dard.3 iihkad iihkat iilskadc4. uthsl utla$ utltsta5. dversarr aleetl dvesana6. irirehd nriGrat FiteddeL bjuden bjudet bjudna

  10. aneand anvAnr anviindall. hjrltt hj:ilpl hjrlttai2. nrfdd infdrt inf6rda

 • ll. utsilen ulsiler ntsima1,1. l6a0rjd |ijsnrjt fdsij.jda15. nisstenkl mislenlkt nise

  5. Enliel

  l0 till

  2. til

  B

  5 komma ihde, minnasc

  L tnl

  l. Ungefdr 100000.2. Nai de iir pd vae hen frln

  3. De vill ha pengar till Dar-

  4. De kdr runt ned lasibilar.

  6 Cykelhddlarn hade k6!t

  7. Hon rille cykla tilljobbel.8. Hon polisanniilde st6lden.

  !0, Nej

  13. sig

  12. bu8t

  17. Ug

  a

  L er bok n b6cLer bdct

  2 ett knii t-ct -n -na3. cn inlenar/e -en = -na4. ell progHm -met = nen5. endalor -n -er -ema6. enincnju n tr {ria? erl fiinsur rct = -Fn8. eLt kcl

 • t ; .

  13.

  3. aft hon anilgli$n halkade

  4. ombon blev sldn skadad.5. art lor snabbt blev inrd dll

  6. om det stdr nasor adat

  7. a1t nfu anvande synbolenlij. snabela rdan pA

  8. att nm hade dnoEr redan

  9. aft man intc hade det.l0 on nan km bli kiridg@

  8. tydlig

  L Lirl atr koliera, Utt artsprida,laiti atl sdka i nare-rial, materialet :n lelt aberbeta ocl lonbinera.

  4. Man lan lnle spara allt.5. Dc blir onodem! Gh idr-

  6. Md kan intd anv?inda dcn.

  8 Ati hela ddn updatc'a

  9. 500 l000er10. Man behnvr inga Nancc-

  L Treskor tiilverkldes avhantverkar. fitir i tiden.

  2. Diltrcn 6ppnas utr1.3. M!$or av rmjor sdljs pe

  4. Dehiirjeanen slets ut pA

  5 Tr6jd 6r inre tviirlas i

  6. Dc hiir nobillelefonem!

  ?. Etter iirtsoppan ererad6pannkakor / Pannkanorscnerades elier :ntsoppan.

  8. Bellmans visor sjnngs ofta

  9. Mllchd vanns av dct

  10. Aggen visps lillsammans

  L Dadel nndrdr va. nmse.nla triiskor gentliCen Aa

  2. Har seger au triiskornaf.L!is(l var nandgjorda.

  3. Asa undar lad ha! nsar.4. Asa saser a1t hon lattiskr

  inie h.r nAgon anins on

  5. Ae s:icer att hennes Lon-pis alhid har det scmste

  6. Hon udni hur de ha. md.?. Dsiel iyckcr att det inG er

  sA vitrig a1r fblja noder

  8. Han lrcker an dr vikrisste ar au klAderna iir

  9. Asa tyckd ati nan nteta. se ul hu son ]lelst.

  10. Daniel undrar om hon intetycter att han ir v:Ukladd

  11. Asa svanr diplomatiskt at1han oftast ar Dryckel per

  12. Dmiel vilt lela vad hon

  13. Asa segei nAgot om att derinte iir st lii at fd.llan

  I4 Daniel pepelar irireral atrdet laktisLt er sansta svlrra$ fd.stl vad lonmenar

  atr nan oftast lrdIlas n:ir

  hur man 96r ner nan cnar-

  R

  4. tydlig

  3 p l

  2. ratta dI

 • L Dmiel Liste roga bruksaavisningen innan han b6rj'adc koppla ihop datom./D$iel liiste b.uksmvis-ninsen no8a innan nanbdrjade kopph ihop

  2. Man fds6kle faktisktsroppa brobEAet genonatt ge ui och detuonsrrera

  I Asa kan irte ha rriiskor pljobbct elteBom dd klampar

  4. \a hade trerli$ pe semcstem lroh alt vi inte hade

  5. Asa iir ryInrr sjnkskivend:nbr t hon har bmrit

  6. Drottdng Knsrina Esree$!sl utomlands nar hon