Fail Meja GB.pdf

 • Author
  keez72

 • View
  288

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Fail Meja GB.pdf

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  1/40

  FAIL MEJA

  FF A  A  II LL  MM EE JJ A  A  

  GGUUR R UU BBEESS A  A R R  

  NAMA AGENSI  : SEKOLAH KEBANGSAAN PORING-PORING

  ALAMAT  : W.D.T. 48, 89350 KOTA KINABALU, SABAH.

  NO. TELEFON  : TIADA

  N0. FAKS : TIADA

  E-MAIL : [email protected]

  LAMAN WEB : http://www.sabah.edu/skporing-poring

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  2/40

  FAIL MEJA

  MAKLUMAT PEGAWAI

  Nama BUDHI RAHMAD BIN HAJI SUPARNO

   Jawatan Hakiki GURU BESAR

  Gred Jawatan DGA32

  Bahagian / Unit SK PORING-PORING

   Tarikh Memegang Jawatan

  2 DISEMBER 2013

   Tarikh Penempatan 16 NOVEMBER 2013

  BIDANG TUGAS

  Bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, PengarahPendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah di dalammerancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulanke atas perkara-perkara berikut:

  I. Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan 

  Kokurikulum serta memastikan perlaksanaannya selarasdengan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia.

  II. Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dankewangan sekolah.

  III.  Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.

  IV.  Mengajar sebilangan waktu mengikut Pekeliling 3/67 1982(Pindaan).

  V.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa kesemasa oleh Kementerian, Jabatan dan Pejabat PendidikanDaerah. 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  3/40

  FAIL MEJA

  Senarai Tugas:

  1.  Pengurusan Kurikulum  –  Kerja Ikhtisas

  1.1.  Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolahselaras dengan polisi Kementerian Pendidikan.

  1.2.  Menentukan sasaran sekolah, merancang peningkatanpengajaran dan pembelajaran.

  1.3.  Memastikan guru mengajar berpandukan SukatanPelajaran dan Rancangan Pelajaran mengikut peruntukanwaktu yang ditetapkan.

  1.4.  Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar sertapemeriksaan buku pelajar.

  1.5.  Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan

  peperiksaan dilaksanakan. Data-data analisispeperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakansusulan.

  1.6.  Menyelia dan mencerap proses pengajaran danpembelajaran.

  1.7.  Memerika Buku Rekod Mengajar Guru, Buku KemajuanPelajar, Buku Profil, Buku Kedatangan Pelajar dan BukuKegiatan Kokurikulum dari masa ke masa.

  1.8.  Mengajar sebilangan waktu.1.9.  Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi

  penyediaan jadual waktu.

  1.10.  Menentukan keberkesanan penggunaan Pusat Sumber.1.11.  Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan

  strategi dan program Pendidikan dengan berkesan.1.12.  Menentukan polisi untuk aktiviti kokurikulum.

  2.  Pembangunan Diri Pelajar

  2.1  Memastikan perlaksanaan program pembangunan diripelajar, kemahiran mengurus diri, kemahiran pelajar danmotivasi.

  2.2  Menentukan polisi-polisi mengenai perlaksanaan disiplinsekolah.

  3.  Pengurusan dan Pembangunan

  3.1 Pelajar

  3.1.1 Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaranpelajar.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  4/40

  FAIL MEJA

  3.1.3  Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar.3.1.3 Menentukan Proses pemberian bantuan-bantuan kepada

  pelajar dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan.

  3.1.4  Memastikan SPBT dilaksanakan mengikut peraturan.

  3.1.5  Memastikan polisi peperiksan awam dilaksanakanmengikut peraturan.

  3.1.6  Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah.3.1.7  Memastikan program-program kesihatan dijalankan

  dengan sempurna.3.1.8  Bertanggungjawab di atas penggantungan dan

  pembangunan pelajar.3.1.9  Mengambil langkah menjaga keselamatan pelajar semasa

  berada di sekolah.3.1.10  Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

  berfungsi dengan baik.

  3.2  Pengurusan Personel

  3.2.1  Menentukan proses pendaftaran, perlantikan, pengesahandalam jawatan, penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta staf sokongan dilaksanakan.

  3.2.2  Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja danberbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan

  mutu kerja.3.2.3  Menentukan tugasan dan bidang kerja (deployment of

  staff) dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.3.2.4  Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai yang

  melanggar arahan perkhidmatan di bawah bidangkuasanya.

  3.2.5  Menjaga kebajikan pegawai.

  3.3 Kewangan

  3.3.1  Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.3.3.2  Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji guru

  dan staf sokongan, rekod akuan, laporan penyatakewangan dan punca-punca kewangan SUWA danKerajaan.

  3.3.3  Memastikan penyediaan penyata akuan sekolah yangbelum diaudit dan dokumen-dokumen sokongan sertamembuat tindakan susulan ke atasnya.

  3.3.4  Mengawal stok dan harta benda sekolah.

  3.3.5  Mengawal perbelanjaan yang diperlukan oleh setiapbahagian.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  5/40

  FAIL MEJA

  3.4 Kemudahan Fizikal

  3.4.1  Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang danpersekitaran sekolah berada dalam keadaan baik.

  3.4.2  Mempertingkatkan keceriaan sekolah.

  3.4.3  Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi sertasentiasa berada dalam keadaan baik.

  3.4.4  Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaanbaik.

  3.4.5  Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatanharta benda sekolah.

  4.  Pembangunan Organinasi dan Diri

  4.1  Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf

  seperti kursus dalaman.4.2  Menggalakan percambahan fikiran, perkongsian

  maklumat, budaya ilmu serta memberi peluang kepadaguru-guru memperkembangkan potensi diri.

  4.3  Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktivitikomuniti.

  5.  Perkembangan Kendiri

  5.1.  Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan

  sekolah (R & D).5.2.  Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti.5.3.  Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Permuafakatan

  Sekolah.5.4.  Menghadiri kursus, seminar dan sebagainya yang

  dianjurkan oleh Kementerian / Jabatan dan Agensi-Agensi luar.

  5.5.  Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yangberkaitan dengan Profesion Keguruan.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  6/40

  FAIL MEJA

  VISI, MISI DAN OBJEKTIFJABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

  VISIPendidkan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul

  MISIMembangun kepimpinan pengurusan pendidikan untuk mewujudkan

  organisasi pendidikan terbilang.

  Menjadikan perkhidmatan pendidikan berkualiti untuk melahirkan insanseimbang yang mampu membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan

  negara.

  OBJEKTIF Memastikan Dasar dan Falsafah Pendidikan Negara dilaksanakan

  dengan berkesan, amanah dan cekap di semua peringkat pengurusanpendidikan di seluruh Negeri Sabah.

  Memastikan semua program pembangunan pendidikan dan

  perkhidmatan sokongan dilaksanakan dengan berkesan bagimewujudkan organisasi pendidikan terbilang.

  Mendidik rakyat negeri ini menjadi warganegara yang berpengetahuan,bertanggungjawab, berkebolehan dan sentiasa menuju kecemerlangan

  dalam semua bidang.

  Mewujudkan satu masyarakat yang berpotensi, berakhlak tinggi, taatsetia melalui pendidikan yang seimbang dan menyeluruh berteraskan

  Falsafah Pendidikan Negara.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  7/40

  FAIL MEJA

  CARTA ORGANISASIJABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH

  SKPP

  KS-

  M52

  PPDKOTA

  MARUDU

  DG48

  PPD

  TELUPID

  DG48

  PPD

  KINABATANGADG48

  PT(K)N22

  TIMBALAN PENGARAHDG54

  PT(K) N17

  SPA KS-

  DG52

  SPI

  KS-

  DG52

  SPK  KS-

  DG52

  SPS

  KS -

  DG52

  SPP

  KS-

  DG52

  SPS&K  KS – 

  DG48

  SJK

  KS-

  DG52

  SIC

  T

  KS-F48

  SPsK

  KS-DG48

  T

  PPD

  KK

  DG52

  PPD

  TUARAN

  DG52

  PPDKENINGAU

  DG52

  PPDSANDAKAN

  DG52

  PPDL.DATU

  DG52

  PPDTAWAU

  DG52

  PPDKOTA

  BELUD

  DG48

  PPDKUDAT

  DG48

  PPDPITAS

  DG48

  PPDRANAU

  DG48

  PPDPENAMPANG

  DG48

  PPD

  TENOM

  DG48

  PPD NABAWAN

  DG48

  PPDTAMBUNAN

  DG48

  PPD

  BELURANDG48

  PPD

  BEAUFORTDG48

  PPD

  PAPARDG48

  PPD

  SIPITANGDG48

  PPD

  KUALAPENYU

  DG48

  PPD

  KUNAKDG48

  PPD

  SEMPORNADG48

  PENGARAHJUSA C

  Berkuatkuasa mulai 16 Disember 2008

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  8/40

   

  FAIL MEJA

  OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN PORING-PORING

  1. Mengembang dan meningkatkan daya intelek serta pemikiranrasional, kritis dan kreatif.

  2. Memastikan murid-murid menguasai kemahiran 3M

  3. Membentuk kanak-kanak ke arah berwawasan, celik akalberkepimpinan, beretika dan berketrampilan.

  4. Menerapkan nilai-nilai kasih sayang, prihatin, ketekunan serta kuatbekerja dikalangan murid-murid dan guru.

  5. Merancang, mengatur dan menyusun kerja serta kegiatan yangdapat meningkat prestasi dan kreativiti murid-murid.

  6. Menyampaikan ilmu kepada murid-murid bagi melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai bidang pekerjaan danperkhidmatan.

  7. Sebagai menyahut cabaran kerajaan membina bangsa dan negaramenjelang 2020.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  9/40

   

  FAIL M

  GURU BE9BRS/brs

  Guru Penolong Kanan

  Pentadbiran & Kurikulum

  Guru Penolong Kanan

  HEM

  Guru Penolong Kanan

  Kokurikulum

  GURU BESAR

  PIBG

  CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN PORING-PORING

  Panitia

  KurikulumPentadbiran

  Bahasa

  Inggeris

  Matematik

  Bahasa

  Malaysia

  Sains

  P. MoralP. Seni

  P. Muzik

  PemulihanBBM

  Kemahiran

  Hidup

  Sejarah

  Peperiksaan

  & Penilaian

  Kelas

  Tambahan

  Pusat Sumber

  Jadual Waktu

  Jadual Ganti

  SPBT

  Pengurusan

  Staff Pejabat

  Perkembangan

  Staff

  Pendaftaran /

  Rekod

  Kebersihan

  & Keceriaan

  Keselamatan

  Projek Khas

  Sukan

  TahunannPermainan

  RMT DanProgram

  Susu Sekolah 

  Kewangan

  Disiplin Dan

  Pengawas

  Inventori

  Kebajikan

  Kesihatan

  Bangunan &

  SelenggaraanMaklumat

  Guru

  Prasekolah

  Bekalan

  Guru

  Statistik /

  Data

  Pentadbiran

  Penyeliaan

  Perancangan/Pembangunan

  Sekolah Pencegahan

  Dadah

  Badan

  Uniform

  Kelab &

  Persatuan

  Catur

  Lawatan

  MSSS

  Projek  Khas 

  Tunas

  Kadet

  Remaja

  B. Malaysia

  B. Inggeris

  Projek Khas

  Protokol &Hubungan

  Luar

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  10/40

   FAIL MEJA

  GURU BESAR10BRS/brs 

  SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAINJAWATAN   : GURU BESAR

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas &Tanggungjawab

  Kuasa YangDiberi

  TugasPegawai Lain

  Yang AdaHubungan

  PengarahPendidikanMeluluskan semuaprogram dan aktivitipendidikan.

  Membantu Merancangdan MelaksanakanProgram, Aktiviti danPengurusan Pendidikansecara menyeluruh 

  Melaksanakandan memantauprogram danaktivitiberkaitan 

  Ketua-ketuaSektor JPNS,PPDUrusanpelaksanaandanpemantauan.

  Ketua- KetuaSektor JabatanPendidikan NegeriMerancang danmenyelaraskan

  pelaksanaanprogram dan akivitiKurikulum,Kokurikulum, HalEhwal Pelajar danPengurusanPerkhidmatanPendidikan 

  Membantu Merancangdan Menyelaras sertaMelaksanakan semuaarahan.

  Melaksanakansemua arahan 

  PegawaiPendidikanDaerahUrusanmenyebar danmemanjangkansemua arahanserta memantausemuaperlaksanaan 

  Pegawai PendidikanDaerah (PPD)Merancang dan

  menyelaraskanpelaksanaanprogram dan akivitiKurikulum,Kokurikulum sertaPengurusanPerkhidmatanPendidikan 

  Memastikan semuadasar Pendidikandilaksanakan di

  sekolah

  Merancang danMelaksanakansemua dasar

  dan arahan 

  Guru-GuruPenolongKanan, Guru-

  Guru, dansemua stafsekolahMerancang danMelaksanakansemua programdan arahan.

  Pegawai-PegawaiJPNSMemantau danmembantuperlaksanaanprogram Pendidikan

  Melaksana danmemantaukeberkesanan program

  PerlaksanaGuru-GuruPenolongKanan, Guru-Guru, dansemua stafMerancang danMelaksanakansemua program .

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  11/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR11BRS/brs

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang AdaHubungan

  Tugas &Tanggungjawab

  Kuasa YangDiberi

  TugasPegawai Lain

  Yang AdaHubungan

  Pegawai- PegawaiPPD

  Memantau danmembantuperlaksanaanProgram Pendidikan

  Melaksana danmemantau

  keberkesanan program 

  Perlaksana  Semua Stafsekolah

  Merancang danMelaksanakansemua program 

  Pegawai-PegawaiKementerianPendidikanMemantau danmembantuperlaksanaanProgram Pendidikan

  Melaksana danmemantaukeberkesanan program 

  Perlaksana  Semua StafsekolahMerancang danMelaksanakansemua program 

  Jemaah NazirMerancang danmemantauperlaksanan dasarPendidikan danSKPM

  Melaksana danmemantaukeberkesanan program 

  Perlaksana  Semua StafsekolahMerancang danMelaksanakansemua program 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  12/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR12BRS/brs

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  1. Merujuk Prosedur Kualiti MS ISO 9001 : 2008.

  2. Merujuk Prosedur (PKPS) pengurusan surat menyurat, pengurusanfail dan pengurusan mesyuarat MS ISO 9001 : 2008.

  3. Merujuk arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman darisemasa ke semasa oleh JPN Sabah.

  4. Merujuk Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

  5. Merujuk Manual Prosedur Kerja JPN Sabah.

  6. Menggunakan Panduan Mengurus Program dan Aktiviti yangdikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan oleh Kementerian PendidikanMalaysia

  7. Menggunakan Buku-buku Panduan Membuat kertas Konsep /Cadangan dan Panduan Penyediaan Laporan yang dikeluarkan oleh

  KPM dan agensi lain

  8. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan secararasmi dari semasa ke semasa oleh Pengarah Pendidikan danKementerian Pendidikan Malaysia.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  13/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR13BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Merancang Peningkatan Pengajaran & Pembelajaran 

  Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

  Peraturan

  1.  Merancang & mengawalpolisi dan objektif sekolahselaras dengan polisiKementerian

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  2.  Menentukan Pengajaranberpandukan Sukatan danRancangan Pelajaranmengikut peruntukanwaktu.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3.  Menentukan Kualiti danKuantiti kerja pelajar sertapemeriksaan buku pelajar

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  4.  Menentukan polisimengenai penilaian danpeperiksan dijalankan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  5.  Menyelia & mencerapproses P & P

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  6.  Memeriksa Buku RekodMengajar Guru dan semuarekod pelajar

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  7.  Mengajar sebilangan waktu Pegawai PendidikanDaerah / Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  8.  Menentukan dasar tugaspengajaran guru bagipenyedian jadual waktu

  Pegawai PendidikanDaerah / Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  9.  Menentukan kebekesananpenggunaan Pusat Sumber

  Pegawai PendidikanDaerah / Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  10.  Memastikan Panitia-Panitiamata pelajaran

  melaksanakan strategi danprogram dengan berkesan

  Pegawai PendidikanDaerah / Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  11. Memastikan program PPPMdilaksanakan denganberkesan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  14/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR14BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Merancang Peningkatan Pengajaran & Pembelajaran 

  Merancang kegiatan pengajaran/ pembelajaran berdasarkankedudukan staf / Menentukan

  Bentuk Jawatankuasa Panitia / JK

  Menyediakan Rancangan Pengajaran

  Mengadakan mesyuarat JK KurikulumMes uarat Panitia kali Pertama

  Menyemak / Menandatangani RancanganPengajaran / Rancangan Harian

  Menjalankan tugas

  Menyelia/ Memantau / Memeriksa kerjapelajar dari masa ke semasa

  Buat Laporan untuk membuat Pembetulan Pelaksanaan/ Penambahbaikan

  Mengadakan Mesyuarat JK Kurikulum/Panitia untuk penilaian pengajaran/penilaian murid

  Penilaian dan Pemantauan Berterusan /Menyimpan rekod

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  15/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR15BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Merancang Peningkatan Pengajaran & Pembelajaran

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Merancang kegiatan pengajaran /pembelajaran berdasarkankedudukan staf / MenentukanGuru Kelas / Menentukan jadualWaktu

  2 Bentuk Jawatankuasa Panitia / JKKurikulum

  3 Mengadakan mesyuarat JKKurikulum Mesyuarat Panitia

  4 Menyediakan RancanganPengajaran

  5 Menyemak / MenandatanganiRancangan Pengajaran /Rancangan Harian

  6 Menjalankan tugas 

  7Menyelia / Memantau / Memeriksakerja pelajar dari masa ke semasa

  8 Membuat Laporan untuk membuatpembetulan perlaksanaan /Penambahbaikan

  9 Mengadakan Mesyuarat JKKurikulum / Panitia untukpenilaian pengajaran / penilaianmurid

  10 Penilaian dan PemantauanBerterusan / Menyimpan Rekod

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  16/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR16BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Pengurusan dan Pembangunan Pelajar 

  Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

  Peraturan

  1. Memastikan pendaftaran

  kemasukan dan pertukaranpelajar

  Pegawai Pendidikan

  Daerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling

   Jabatan/Kementerian

  2. Menyemak Buku JadualKedadatangan pelajar.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3. Pemberian bantuan kepadapelajar dijalankan denganadil dan mengikut prosedur

   yang ditentukan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  4. Memastikan SPBTdilaksanakan mengikutperaturan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  5. Memastikan polisipeperiksaan awamdilaksanakan mengikutperaturan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  6. Memastikan programkesihatan dijalankandengan sempurna.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  7. Bertanggungjawab di ataspenggantungan danpembangunan pelajar.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  8. Memastikan langkahkeselamatan pelajar semasaberada di sekolah.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  9. Memastikan perkhidmatanbimbingan dan kaunselingberfungsi dengan baik.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  10. Menentukan polisimengenai perlaksanaandisiplin sekolah.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  11. Memastikan program

  pembangunan diri pelajar,kemahiran belajar danmotivasi.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  17/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR17BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Pengurusan dan Pembangunan Pelajar 

  Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  Bentuk AJK Dan Penyelaras

  Mesyuarat AJK

  Menyediakan Bidang Tugas Penyelarasdan AJK

  Menjalankan tugas /Perlaksanaan

  Pemantaun berterusan dan membuat

  penilaian

  Buat Laporan Audit Dan BentangkanKepada Pasukan Kerja Untuk MembuatPembetulan PelaksanaanPenambahbaikan

  Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  18/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR18BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Pengurusan dan Pembangunan Pelajar

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Membuat Perancangan /

   Terima Arahan KerjaPelaksanaan

  2 Bentuk AJK Dan Penyelaras

  3 Menyediakan Bidang TugasPenyelaras dan AJK

  4 Mesyuarat AJK

  5 Menjalankan tugas/Perlaksanaan

  6 Pemantaun berterusan danmembuat penilaian

  7 Buat Laporan Audit DanBentangkan Kepada PasukanKerja Untuk MembuatPembetulan PelaksanaanPenambahbaikan

  8 Simpan Salinan Laporan KeDalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  19/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR19BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Pengurusan Personel 

  Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

  Peraturan

  1. Memastikan proses

  pendaftaran, perlantikan,pengesahan dalam jawatan,penempatan ke jawatanberpencen dan jenis cutiguru serta staf sokongandilaksanakan.

  Pegawai Pendidikan

  Daerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling

   Jabatan/Kementerian

  2. Membantu staf sokonganmenentukan sasaran kerjadan berbincang dan masa kesemasa mengenai sasarandan mutu kerja.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3. Menentukan tugasan danbidang kerja (deployment ofstaff) dan menjalankanpenyeliaan sepanjang masa.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  4. Mengambil tindakantatatertib ke atas pegawai

   yang melanggar ArahanPerkhidmatan di bawahbidang kuasanya.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  5. Menjaga kebajikan pegawai. Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  20/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR20BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Pengurusan Personel 

  Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  Bentuk AJK Dan Penyelaras

  Mesyuarat AJK

  Menyediakan Bidang Tugas Penyelarasdan AJK

  Menjalankan tugas /Perlaksanaan

  Pemantaun berterusan dan membuatpenilaian

  Buat Laporan Audit Dan BentangkanKepada Pasukan Kerja Untuk Membuat

  Pembetulan PelaksanaanPenambahbaikan

  Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  21/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR21BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Pengurusan Personel

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  2 Bentuk AJK Dan Penyelaras

  3 Menyediakan Bidang TugasPenyelaras dan AJK

  4 Mesyuarat AJK

  5 Menjalankan tugas /Perlaksanaan

  6 Pemantaun berterusan danmembuat penilaian

  7 Buat Laporan Audit DanBentangkan Kepada Pasukan KerjaUntuk Membuat PembetulanPelaksanaan Penambahbaikan

  8 Simpan Salinan Laporan Ke DalamFail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  22/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR22BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Pengurusan Kewangan 

  Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

  Peraturan

  1. Menentukan anggaranperbelanjaan tahunan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  2. Mengawal dan menyemakpemberian perkapita, gajiguru dan staf sokongan,rekod akaun, laporanpenyata kewangan danpunca-punca kewanganSUWA dan KERAJAAN.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3. Memastikan penyediaanpenyata akaun sekolah yang

  belum diaudit dan dokumensokongan serta membuattindakan susulan keatasnya.

  Pegawai Pendidikan

  Daerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling

   Jabatan/Kementerian 

  4. Mengawal stok dan hartabenda sekolah.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  5. Mengawal perbelanjaan yangdiperlukan oleh setiapbahagian.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  23/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR23BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Pengurusan Kewangan

   Terima Arahan Kerja Pelaksanaan /Perancangan / Buat Polisi

  Bentuk JK Kewangan

  Membuat Anggaran Perbelanjaan

  Mesyuarat JK Kewangan

  Menyemak sumber kewangan danmengawal perbelanjaan setiap bahagian

  Menyediakan penyata akaun sertadokumen sokongan/ Menyimpan Stok danbuat tindakan susulan

  Buat Laporan Audit Dan BentangkanKepada Pasukan Kerja Untuk MembuatPenambahbaikan Semula

  Merekod / Simpan Salinan Laporan KeDalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  24/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR24BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Pengurusan Kewangan 

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Terima Arahan Kerja Pelaksanaan/ Perancangan / Buat Polisi

  2 Bentuk JK Kewangan

  3 Mesyuarat JK Kewangan

  4 Membuat Anggaran Perbelanjaan

  5 Menyemak Sumber Kewangan DanMengawal Perbelanjaan SetiapBahagian

  6 Menyediakan Penyata Akaun SertaDokumen Sokongan/ MenyimpanStok Dan Buat Tindakan Susulan

  7 Buat Laporan Audit DanBentangkan Kepada Pasukan KerjaUntuk Membuat PenambahbaikanSemula

  8 Merekod / Simpan SalinanLaporan Ke Dalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  25/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR25BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Menyelia Kemudahan Fizikal Sekolah 

  Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

  Peraturan

  1. Memastikan keadaan fizikalbangunan, padang danpersekitaran sekolah beradadalam keadaan baik.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  2. Mempertingkatkan keceriaansekolah.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3. Memastikan kemudahanlengkap dan mencukupiserta sentiasa berada dalamkeadaan baik.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  4. Memastikan perabotmencukupi dan sentiasaberada dalam keadaan baik.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  5. Mengambil langkah-langkahuntuk menjaga keselamatanharta benda sekolah.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  26/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR26BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Menyelia Kemudahan Fizikal Sekolah

  Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  Bentuk AJK Dan Penyelaras

  Mesyuarat AJK

  Menyediakan Bidang Tugas Penyelarasdan AJK

  Menjalankan tugas /Perlaksanaan

  Pemantaun berterusan dan membuat

  penilaian

  Buat Laporan Audit Dan BentangkanKepada Pasukan Kerja Untuk MembuatPembetulan PelaksanaanPenambahbaikan

  Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  27/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR27BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Menyelia Kemudahan Fizikal Sekolah 

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  2 Bentuk AJK Dan Penyelaras

  3 Menyediakan Bidang TugasPenyelaras dan AJK

  4 Mesyuarat AJK

  5 Menjalankan Tugas /Perlaksanaan

  6 Pemantaun Berterusan DanMembuat Penilaian

  7 Buat Laporan Audit DanBentangkan Kepada Pasukan KerjaUntuk Membuat PembetulanPelaksanaan Penambahbaikan

  8 Simpan Salinan Laporan Ke DalamFail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  28/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR28BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Melaksanakan Pembangunan Organisasi dan Diri 

  Proses Kerja

  Pegawai Yang

  Meluluskan / Dirujuk

  Undang-Undang /

  Peraturan

  1. Merancang dan menyeliaaktiviti perkembangan stafseperti kursus dalaman.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  2. Menggalakkan percambahanfikiran, perkongsianmaklumat, budaya ilmuserta memberi peluangkepada gurumemperkembangkan potensidiri.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3. Menggalakkan gurumelibatkan diri dalamaktiviti komuniti.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  29/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR29BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Melaksanakan Pembangunan Organisasi dan Diri 

  Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  Bentuk AJK Dan Penyelaras

  Mesyuarat AJK

  Menyediakan Bidang Tugas PenyelarasDan AJK

  Menjalankan Tugas /Perlaksanaan

  Pemantaun Berterusan Dan MembuatPenilaian

  Buat Laporan Audit Dan BentangkanKepada Pasukan Kerja Untuk MembuatPembetulan PelaksanaanPenambahbaikan

  Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  30/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR30BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Melaksanakan Pembangunan Organisasi dan Diri

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  2 Bentuk AJK Dan Penyelaras

  3 Menyediakan Bidang TugasPenyelaras Dan AJK

  4 Mesyuarat AJK

  5 Menjalankan Tugas /Perlaksanaan

  6 Pemantaun Berterusan DanMembuat Penilaian

  7 Buat Laporan Audit DanBentangkan Kepada Pasukan KerjaUntuk Membuat PembetulanPelaksanaan Penambahbaikan

  8 Simpan Salinan Laporan Ke DalamFail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  31/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR31BRS/brs

  PROSES KERJA

   Tugas  Aktiviti Pembangunan Kendiri. 

  Proses KerjaPegawai Yang

  Meluluskan / DirujukUndang-Undang /

  Peraturan

  1. Menjalankan kajian bagikecemerlangan pengurusansekolah (R& D).

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  2. Melibatkan diri denganaktiviti komuniti.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian

  3. Menjadi Penasihat PIBG danPengerusi MajlisPermuafakatan Sekolah.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

  4. Menghadiri kursus, seminar,

  dan sebagainya yangdianjurkan olehKementerian/Jabatan danAgensi-agensi luar.

  Pegawai Pendidikan

  Daerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling

   Jabatan/Kementerian 

  5. Melibatkan diri secara aktifdalam persatuan yangberkaitan dengan ProfesionKeguruan.

  Pegawai PendidikanDaerah/Pegawai JPNS 

  Surat Pekeliling Jabatan/Kementerian 

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  32/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR32BRS/brs

  CARTA ALIRAN KERJA

   Tugas  Aktiviti Pembangunan Kendiri 

  Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  Bentuk AJK Dan Penyelaras

  Mesyuarat AJK

  Menyediakan Bidang Tugas Penyelaras

  dan AJK

  Menjalankan Tugas /Perlaksanaan

  Pemantaun Berterusan Dan MembuatPenilaian

  Buat Laporan Audit Dan BentangkanKepada Pasukan Kerja Untuk MembuatPembetulan PelaksanaanPenambahbaikan

  Simpan Salinan Laporan Ke Dalam Fail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  33/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR33BRS/brs

  SENARAI SEMAK. 

   Tugas  Aktiviti Pembangunan Kendiri

  Bil Aktiviti Tindakan Catatan

  1 Membuat Perancangan / TerimaArahan Kerja Pelaksanaan

  2 Bentuk AJK Dan Penyelaras

  3 Menyediakan Bidang TugasPenyelaras Dan AJK

  4 Mesyuarat AJK

  5 Menjalankan Tugas /Perlaksanaan

  6 Pemantaun Berterusan DanMembuat Penilaian

  7 Buat Laporan Audit DanBentangkan Kepada Pasukan KerjaUntuk Membuat PembetulanPelaksanaan Penambahbaikan

  8 Simpan Salinan Laporan Ke DalamFail

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  34/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR34BRS/brs

  SENARAI BORANG

  BIL. SENARAI BORANG

  Tugas : Merancang Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran

  1. Borang Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran

  Tugas : Pengurusan dan Pembangunan Pelajar

  1. Tiada

  Tugas : Pengurusan Personal

  1.Borang JPA (Prestasi) 3/2002 – LNPT Pegawai Kumpulan Pengurusan danProfesional

  2. Borang JPA (Prestasi)4/2002  –  LNPT Pegawai Kumpulan PerkhidmatanSokongan (I)

  3.Borang JPA (Prestasi) 5/2002  –  LNPT Pegawai Kumpulan PerkhidmatanSokongan (II)

  4. Borang Penilaian Prestasi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

  5. Borang Penilaian Prestasi Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembersihan

  Tugas : Pengurusan Kewangan

  1. TiadaTugas : Menyelia Kemudahan Fizikal Sekolah

  1. Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10), Laporan PemeriksaanInventori (KEW.PA-11) dan Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal danInventori (KEW.PA-12)

  2. Borang Permohonan Kelulusan Penerimaan Hadiah (Aset Alih) JabatanPendidikan Negeri Sabah (Lampiran E).

  3. Profil Tapak Cadangan Projek (PTCP/2011)

  4. Lampiran OS28000/OS32000 (OS28/32/2011)

  Tugas : Melaksanakan Pembangunan Organisasi dan Diri

  1. Tiada

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  35/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR35BRS/brs

  BIL. SENARAI BORANG

  Tugas : Aktiviti Pembangunan Kendiri

  1. Tiada

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  36/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR36BRS/brs

  UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

  BIL. SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

  Tugas : Merancang Peningkatan Pengajaran dan Pembelajaran 

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1987: Penyeliaan Pengajaran-PembelajaranDi Dalam Kelas Oleh Pengetua / Guru Besar Sekolah

  2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran danPembelajaran.

  3. Semua Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Jabatan, Pekeliling Perkhidmatan danSurat Siaran yang sedang berkuatkuasa.

  Tugas : Pengurusan dan Pembangunan Pelajar

  1. PKPA Bil. 2 Tahun 1991 : Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan UrusanJawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan.

  2. Semua Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Jabatan, Pekeliling Perkhidmatan,Pekeliling Biasiswa dan Surat Siaran yang sedang berkuatkuasa.

  Tugas : Pengurusan Personal 

  1. Garis Panduan Penyediaan Penyata Perubahan Pembeian Insentif danElaun Bagi Semua Agensi di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.

  2. Perintah Am ‘Bab A – Bab E’ 

  Tugas : Pengurusan Kewangan 

  1. Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2009: Garis Panduan PelaksanaanJawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JKPA) Di KementerianPelajaran Malaysia

  2. Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 di bawah seksyen130 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  37/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR37BRS/brs

  BIL. SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

  Tugas : Menyelia Kemudahan Fizikal Sekolah 

  1. Arahan Pegawai Pengawal Peruntukan Pembangunan (P41) KementerianPelajaran Malaysia Tahun 2012

  2. Arahan Perbendaharaan (Bab A – Bab C)

  3. Surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 1995: Pengurusan Penyelenggaraan  – Pewujudan Sistem Penyelenggaraan Yang Dirancang

  4. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 9 Tahun 2011: Garis PanduanPelaksanaan Program Projek Penyelenggaraan Infrastruktur Awam danProjek Infrastruktur Asas.

  Tugas : Melaksanakan Pembangunan Organisasi dan Diri 

  1. Semua Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Jabatan, Pekeliling Perkhidmatan danSurat Siaran yang sedang berkuatkuasa.

  Tugas : Aktiviti Pembangunan Kendiri 

  1.  Arahan Perkhidmatan Bab ‘1’ hingga ‘8’ 

  2. Semua Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Jabatan, Pekeliling Perkhidmatan dan

  Surat Siaran yang sedang berkuatkuasa.

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  38/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR38BRS/brs

  JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

  BIL. NAMA JAWATANKUASA KEANGGOTAANKEKERAPANMESYUARAT

  1 Persatuan Ibu Bapa dan Guru Penasihat 4 kali setahun

  2Semua Jawatankuasa PeringkatSekolah

  Pengerusi12 kali setahun

  3

  4

  5

  6

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  39/40

   

  FAIL MEJA

  GURU BESAR39BRS/brs

  NORMA KERJA

  BIL. JENIS KERJA NORMA KERJA

  (Masa/Kuantiti)

  1 Mengajar 6 X 30 minit = 3 jam

  2 Menjawab dan mengambil tindakan surat masuk. 5 X 3 jam = 15 jam

  3 Menghadiri Kursus / Bengkel 3 hari X 8 jam = 24 jam

  4 Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa 4 X 8 jam = 32 jam

  5 Menjalankan pemantauan 3 X 5 jam = 15 jam

  6 Menyediakan laporan mesyuarat / bengkel /pemantauan.

  5 X 1 jam = 5 jam

 • 8/19/2019 Fail Meja GB.pdf

  40/40

   

  SENARAI TUGAS HARIAN

  NAMA : BUDHI RAHMAD BIN HAJI SUPARNO

  JAWATAN : GURU BESAR

  TARIKH :

  BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN