Fail Meja Gmp

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Gmp

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  1/37

  FAIL MEJAGURU

  MATA PELAJARAN

  S.M.K. INANAM

  KOTA KINABALU

  SABAH

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  2/37

  ISI KANDUNGAN

  Muka Surat

  1. Latar Belakang 12. Objektif Guru Kanan Mata Pelajaran 13. Carta Organisasi 24. Senarai Tugas 3-45. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 5-96. Fungsi Utama 87. Aktiviti Setiap Fungsi 10-338. Peraturan Pentadbiran 34-359. Lampiran 36

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  3/37

  1.0 LATAR BELAKANGGuru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan

  proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam

  pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua programkurikulum di sekolah.

  Mereka bertanggungjawab merealisasikan kaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan

  penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di

  sekolah.Merekamenyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan

  penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif.

  Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

  guru mata pelajaran dalam meningkatan peresasi perkhidmatan mereka.

  2.0 OBJEKTIF AM2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran2.2 Membangun kemahiran penyelidikan dalam kalangan guru mata pelajaran

  3.0 OBJEKTIF KHUSUS3.1 Guru mata pelajaran mendapat panduan tentang tugas masing-masing3.2 Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan tanggungjawab bagi

  meningkatkan prestasi yang tinggi.

  3.3 Merealisasikan hala tuju SMK.Inanam.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  4/37

  5. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

  a. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatanpelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan.

  b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan matapelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai,

  iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap

  tingkatan.

  c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepadapengetua pada masa yang ditetapkan.

  d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajaruntuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut

  Rancangan Pelajaran yang disediakan.

  e. Menyelia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihanpelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku

  latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

  f. Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalandan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

  g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat panitia dan

  melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

  i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yangdikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran

  Daerah.

  j. Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, bilik ERT,Sains Pertanian serta mengawasi pengunnan peralatan.

  k. Menghadiri mensyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan samaada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat

  Pelajaran Daerah.

  l. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaranyang sama.

  m. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagimata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan

  pembelajaran.

  n. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran danpembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  5/37

  o. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan.Memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.

  Bertanggunjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan

  Pusat Sumber Sekolah.

  p. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.q. Membantu menguruskan Bank Soalan.r. Mematuhi arahan Guru Besar/Pengetua.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  6/37

  6. FUNGSI UTAMA

  6.1. Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini

  6.2. Menyediakan Rancangan mengajar tahunan/harian

  6.3. Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan

  6.4. menyediakan bahan-bahan bantu mengajar

  6.5. mengadakan kelas penghayatan dan pemulihan

  6.6. menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  7/37

  7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

  7.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

  PROSES KERJA

  Bil.Proses Kerja

  Pegawai YangMeluluskan

  Seksyen/Undang-Undang/Peraturan

  1. Menghubungi GPK/KP untuk

  mendapatkan sukatan pelajaran terkini

  GPK/GKMP

  2. Memastikan sukatan yang di dapati

  adalah yang terkini

  Ketua panitia

  3. Memahami dan boleh mentafsir serta

  menghuraikan sukatan pelajara

  GPK/Ketua Panitia

  4. Memasukkan sukatan dalam buku rekod

  atau fail yang ditetapkan

  GPK/Ketua Panitia

  5. Melaksanakan P & P di dalam kelas Guru Mata Pelajaran

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  8/37

  CARTA ALIRAN

  Menghubungi GPK/Ketua Bidang/Ketua Panitia

  untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

  Memastikan sukatan pelajaran yang diperolehi

  adalah yang terkini

  Memahami serta mentafsirkan sukatan dan huraian

  Sukatan pelajaran

  Memasukkan ke dalam buku rekod

  Menjalankan pengajaran dan pembelajaran

  Melaksanakan P & P dalam kelas

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  9/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Catatan

  1. Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan

  sukatan pelajaran terkini

  2. Memastikan sukatan yang di dapati adalah

  yang terkini

  3. Memahami dan boleh mentafsir serta

  menghuraikan sukatan pelajara

  4. Memasukkan sukatan dalam buku rekod

  5. Melaksanakan P & P di dalam kelas

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  10/37

  NORMA KERJA

  Bil. Jenis kerja

  Masa

  yang

  diambil

  Jumlah Unit yang boleh

  dijalankan dalam

  seminggu

  1. Hubungi GPK/KB untuk mendapatkansukatan dan huraian sukatan pelajaran

  30 minit

  2. Pastikan sukatan terkini 60 minit3. Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan

  huraian sukatan

  120 minit

  4. Masukkan dalam buku rekod 20 minit5. Melaksanakan dalam P & P 40 minit

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  11/37

  7.2 PENYEDIAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

  PROSES KERJA

  Bil. Proses kerja Pegawai Yang

  Meluluskan

  Seksyen/Undang-

  Undang/Peraturan

  1. Mendapatkan buku rekod daripadaGPK

  GPK

  2. Menyediakan rancangan pelajartahunan dan harian

  GPK

  3. Menyerahkann kepada Ketua Panitiauntuk disemak

  Ketua Panitia

  4. Menyerahkan kepada GKMP untukdisahkan

  GKMP

  5. Pengetua menandatangani di akhirtahun

  Pengetua

  6. Melaksanakan dalam P & P Guru Mata Pelajaran

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  12/37

  CARTA ALIRAN

  Mendapatkan buku dari GPK

  Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan

  harian

  Menyerahkan kepada ketua panitia untuk

  disemak

  Tidak

  Betulkan

  Ya

  Serahkan kepada GKMP

  Menyerahkan kepada pengetua untuk

  disahkan

  Melaksanakan dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  13/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Cacatan

  1. Mendapatkan buku rekod daripada GPK

  2. Menyediakan rancangan tahunan dan harian3. Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk

  disemak

  4. Menyerahkan kepada GKMP untuk semakansemula

  5.

  Menyerahkan kepada Pengetua untukpengesahan

  6. Melaksanakan dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  14/37

  NORMA KERJA

  Bil. Jenis Kerja

  Masa

  Yang Diambil

  Jumlah Unit yang boleh

  dijalankan seminggu

  1. Mendapatkan buku rekod dari GPK 10 minit2. Menyediakan rancangan tahunan 2 minggu3. Menyediakan rancangan harian 60 minit4. Menyerahkan kepada Ketua Panitia

  untuk disemak

  10 mint

  5. Menyerahkan kepada GPK6. Menyerahkan kepada pengetua untuk

  pengesahan

  7. Melaksanakan dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  15/37

  7.3 MENGAJAR MENGIKUT JADUAL WAKTU YANG DITETAPKANPROSES KERJA

  Bil. Proses Kerja

  Pegawai Yang

  Meluluskan

  Seksyen/Undang-

  Undang/Peraturan

  1. Menulis rancangan pelajaran harian Pengetua2. Masuk kelas mengikut jadual pengetua3. Ucap selamat dan doa4. Memastikan kebersihan kelas5. Menyemak kehadiran pelajar Guru MP6. Set Induks Guru MP7. Memaklumkan tajuk dan objektif

  pengajran dan pembelajaran

  Guru MP

  8. Pengajaran dan pembelajaranberlansung

  Guru MP

  9. Member nota, kerja-kerja latihan danmemeriksanya

  Guru MP

  10. Mengesan kelebihan dan kelemahanpelajar untuk tindakan selanjutnya

  Guru MP

  11. Meberi latihan tambahan dan kerjarumah

  Guru MP

  12. Diakhiri dengan Tasbih Kaffarah danSurah Al Asri

  Murid

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  16/37

  CARTA ALIRAN

  Guru masuk kelas mengikut jadual

  Pelajar ucap salam dan doa

  Guru memastikan kebersihan kelas

  Guru menyemak kehadiran pelajar

  Set induksi

  Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

  Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

  Penilaian

  Ya

  Tidak

  Beri nota latihan dan en ukuhan

  Membuat rumusan

  Tindak ikut selanjutnya

  Tasbih Kaffrah dan Surah Al Asri

  Bimbingan

  individu atau

  kumpulan

  Menulis rancangan pelajaran

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  17/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Catatan

  1. Menulis rancangan pelajaran harian

  2. Masuk kelas mengikut jadual

  3. Ucap selamat dan doa

  4. Memastikan kebersihan kelas

  5. Menyemak kehadiran pelajar

  6. Set Induksi

  7. Memaklumkan tajuk dan objektifpengajaran dan pembelajaran

  8. Pengajaran dan pembelajaranberlansung.

  9. Memberikan nota, kerja-kerja latihandan memeriksanya

  10. Mengesan kelebihan dan kelemahanpelajar untuk tindakan selanjutnya

  11. Member latihan tambahan dan kerjarumah

  12. Ucapan Tasbih Kaffarah dan Surah AlAsr

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  18/37

  NORMA KERJA

  Bil. Jenis Kerja

  Masa

  Yang

  Diambil

  Jumlah Unit yang

  boleh dijalankan dalam

  seminggu

  1. Menulis rancangan pelajaran harian 30 minit2. Masuk kelas mengikut jadual 40 minit3. Ucap selamat dan doa 1 minit4. Memastikan kebersihan kelas 2 minit5. Menyemak kehadiran pelajar 2 minit6. Set Induksi 5 minit7. Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

  dan pembelajaran

  2 minit

  8. Pengajaran dan pembelajaran berlansung 30 minit9. Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan

  memeriksanya

  5 minit

  10. Mengesan kelebihan dan kelemahan pelajaruntuk tindakan selanjutnya

  10 minit

  11. Memberi latihan tambahan dan kerja rumah 5 minit12. Ucapan tasbih kaffarah dan surah Al Asr 1 minit

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  19/37

  7.4 MENYEDIAKAN BAHAN BANTU MENGAJARPROSES KERJA

  Bil. Proses Kerja

  Pegawai yang

  meluluskan

  Seksyen/Undang-

  Undang/Peraturan

  1. Menghadiri mesyuarat panitia Ketua Panitia2. Menerima arahan daripada ketua Panitia Ketua Panitia3. Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan

  BBM

  GKMP/Ketua Panitia

  4. Memilih bahan-bahan untuk BBM GKMP/Ketua Panitia5. Membuat Bahan Bantu Mengajar GKMP/Ketua Panitia6. Menyerah kepada KP untuk disemak GKMP/Ketua Panitia7. Menggunakannya dalam P & P GKMP/Ketua Panitia

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  20/37

  CARTA ALIRAN

  Menerima arahan daripada ketua

  Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM

  Memilih bahan-bahan untuk BBM

  Membuat Bahan Bantu Mengajar

  Menyerah kepada KP untuk disemak

  Menggunakannya dalam P & P

  Menghadiri mesyuarat panitia

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  21/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Catatan

  1. Menghadiri mesyuarat panitia

  2. Menerima arahan daripada Ketua Panitia

  3. Memilih tajuk-tajuk yang memerlukanBBM

  4. Memilih bahan-bahan untuk BBM

  5. Membuat bahan-bahan untuk BBM

  6. Menyerahkan kepada KP untuk disemak

  7. Menggunakannya dalam P & P

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  22/37

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  23/37

  7.5 MENGADAKAN KELAS PENGAYATAN DAN PEMULIHANPROSES KERJA

  Bil. Proses Kerja

  Pegawai Yang

  Meluluskan

  Undang-Undang

  peraturan

  1. Dapatkan senarai nama pelajar yangmemerlukan kelas penghayatan dan

  pemulihan

  2. Melaksanakan kelas berdasarkan programyang ditetapkan oleh sekolah/panitia

  3. Membuat penilaian4. Post Mortem dari semasa ke semasa

  untuk melihat keberkesanan program

  5. Mengadakan penambahbaikan jika perlu

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  24/37

  CARTA ALIRAN

  Dapatkan senarai nama pelajar yang

  memerlukan kelas penghayatan dan pemulihan

  Melaksanakan kelas berdasarkan program yang

  ditetapkan oleh sekolah/panitia

  Menilai keberkesanan program

  Membuat penilaian untuk melihat keberkesanan

  Ya

  Ubahsuai Berkesan?

  Program diteruskan

  Nilai semula

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  25/37

  SENARAI SEMAK

  Bil. Tindakan Tandakan () Catatan

  1. Dapatkan senarai nama pelajara. Cemerlangb. Lemah

  2. Laksanakan programa. Penghayatanb. Pemulihan

  3. Jadual pelaksanaan program

  4. Pelaksanaan program

  5. Penilaian program dan buat laporan

  6. Menyampaikan salinan laporan kepadaPengetua, GPK dan GKMP dan KP untuk

  difailkan.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  26/37

  NORMA KERJA

  Bil. Jenis Kerja

  Masa

  Yang

  Diambil

  Jumlah Unit boleh

  dijalankan dalam

  seminggu

  1. Dapatkan senarai nama pelajar yangmemerlukan kelas penghayatan dan

  pemulihan

  40 minit

  2. Melaksanakan kelas berdasarkan programyang ditetapkan oleh sekolah/panitia

  80 minit

  3. Membuat penilaian 30 minit4. Post Mortem dari semasa ke semasa untuk

  melihat keberkesanan program

  60 minit

  5. Mengadakan penambahan jika perlu 60 minit

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  27/37

  7.6 MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDANYAPROSES KERJA

  Bil. Proses Kerja Pegawai Yang

  Meluluskan

  Undang-Undang

  Peraturan

  1. Menerima takwim peperiksaan daripadasetiausaha peperiksaan

  GPK

  2. Menggubal soalan menggunakan susunatur mengikut kaedah JSU (jadual

  spesifakasi ujian)

  3. Menaip dan menyerahkan kepada GKMPuntuk disahkan

  4. Menyerahkan kepada pejabat untuk dicetak dan di perbanyakkan5. Menyusun mengikut bilangan pelajar

  dalam kelas dan menyerahkannya kepada

  setiausaha peperiksaaan (bagi peperiksaan

  penggal sahaja)

  6. Menjalankan ujian berdasarkan jadualyang ditentukan

  7. Memeriksa kertas jawapan dan membuatanalisis

  8. Menghadiri mesyuarat post moterm untukmengenal pasti kelemahan dan kekuatan

  pelajar

  9. Tindakan susulan jika berkaitan

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  28/37

  CARTA ALIRAN

  Menerima takwim peperiksaan daripada

  setiausaha peperiksaan

  Menggubal soalan menggunakan susun atur

  mengikut kaedah JSU (jadual spesifakasi ujian)

  Menyemak draf soalan

  Ada kesila an

  Tiada kesilapan

  Menaip soalan dan menyerahkan kepada GKMPuntuk disemak

  Pengetua meluluskan

  Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan di

  perbanyakkan

  Buat pembetulan

  Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan

  menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaaan

  (bagi peperiksaan penggal sahaja)

  Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan

  Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis

  Menghadiri mesyuarat post moterm untuk

  mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar.

  Tindakan susulan jika berkaitan

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  29/37

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  30/37

  Bil. Jenis Kerja

  Masa

  Yang

  Diambil

  Jumlah unit

  yang boleh dijalankan

  seminggu

  1. Menerima takwim peperiksaan daripadasetiausaha peperiksaan

  10 minit

  2. Menggubal soalan menggunakan susunatur mengikut kaedah JSU (jadual

  spesifakasi ujian)

  2 hari

  3. Menaip dan menyerahkan kepada GKMPunutk disahkan

  80 minit

  4. Menyerahkan kepada pejabat untuk dicetak dan di perbanyakkan

  10 minit

  5. Menyusun mengikut bilangan pelajardalam kelas dan menyerahkannya kepadasetiausaha peperiksaaan (bagi peperiksaan

  penggal sahaja)

  60 minit

  6. Menjalankan ujian berdasarkan jadualyang ditentukan

  40 minit

  7. Memeriksa kertas jawapan dan membuatanalisis

  2 hari

  8. Menghadiri mesyuarat post moterm untukmengenal pasti kelemahan dan kekuatanpelajar

  30 minit

  9. Tindakan susulan jika berkaitan 40 minit

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  31/37

  8. PERATURAN PENTADBIRAN1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981

  Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Periods) oleh Guru-guru.

  2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999Penyedian Buku Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

  3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

  - Memastikan peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah digunakan secaramaksima dalam proses pengajaran dan pembelajaran

  4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

  Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

  5. Tambahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000Tanggungjawab Guru PJK, Guru Sukan dan Guru Kokurikulum.

  6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu

  Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.

  7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Bagi Pengajararan Dan

  Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Moden Dan Matematik Tambahan

  8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2002Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Scince And Technology (EST)

  9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

  Di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Menengah Dan

  Tingkatan 6 Mulai Tahun 2003

  10.Surat Pekelillng Ikhtisas Bil. 16/2000Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan

  Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  32/37

  11.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001Semua Guru Adalah Guru Disiplin

  12.Surat Pekililing Ikhtisas Bil. 3/2000Pelaksanaan Sebutan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran

  Bahasa Melayu Di Sekolah

  13.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat

  Menengah Atas.

  14.SuratPekeliling Ikhtisas Bil. 4/2000i. Pelaksanaan Kompenen Kesusteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran

  Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 5) bermula Tahun

  2000ii. Pelaksanaan Kompenen Kesusteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa

  Melayu Di Sekolah Menengah.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  33/37

  9. LAMPIRAN9.1SENARAI TUGAS HARIAN

  NAMA :

  JAWATAN :TARIKH :

  BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  34/37

  PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

  1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Periods) oleh Guru-guru.

  2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999Penyedian Buku Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

  3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

  - Memastikan peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah digunakan secaramaksima dalam proses pengajaran dan pembelajaran

  4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan

  Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam dan Di Luar

  Kawasan sekolah.

  5. Tambahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000Tanggungjawab Guru PJK, Guru Sukan dan Guru Kokurikulum.

  6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu

  Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.

  7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Bagi Pengajararan Dan

  Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Moden Dan Matematik Tambahan

  8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2002Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Scince And Technology (EST)

  9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa

  Inggeris Di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah

  Menengah Dan Tingkatan 6 Mulai Tahun 2003

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  35/37

  10.Surat Pekelillng Ikhtisas Bil. 16/2000Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di

  Sekolah dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan

  11.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001Semua Guru Adalah Guru Disiplin

  12.Surat Pekililing Ikhtisas Bil. 3/2000Pelaksanaan Sebutan Bahasa Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran

  Bahasa Melayu Di Sekolah

  13.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras PeringkatMenengah Atas.

  14.SuratPekeliling Ikhtisas Bil. 4/2000iii. Pelaksanaan Kompenen Kesusteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata

  Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 5)

  bermula Tahun 2000

  iv. Pelaksanaan Kompenen Kesusteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran BahasaMelayu Di Sekolah Menengah.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  36/37

  SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

  1. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandunganssukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan.

  2. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan matapelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus

  dicapai,iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi

  setiap tingkatan.

  3. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepadapengetua pada masa yang di tetapkan.

  4. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajaruntu tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut

  Rancangan Pelajaran yang disediakan.

  5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihanpelajar dan memulangakn secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku

  latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

  6. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalandan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

  7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.8. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran, menghadiri mesyuarat dan melaksanakan

  keputusan mesyuarat panitia.

  9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yangdikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran

  Daerah.

  10.Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, bilik ERT,Sains Pertanian serta mengawasi pengunnan peralatan.

  11.Menghadiri mensyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan samaada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat

  Pelajaran Daerah.

  12.Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaranyang sama.

 • 8/2/2019 Fail Meja Gmp

  37/37

  13.Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagimata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan

  pembelajaran.

  14.Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran danpembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

  15.Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan.Memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.

  Bertanggunjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan

  Pusat Sumber Sekolah.

  16.Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.17.Membantu menguruskan Bank Soalan.18.Mematuhi arahan Guru Besar/Pengetua.