of 56 /56
1.0 LATAR BELAKANG Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program kurikulum di sekolah. Mereka bertanggungjawab merealisasikankaedah P & P untuk tujuan kefahaman dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah.Mereka menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan guru mata pelajaran dalam meningkatkan peresasi perkhidmatan mereka. 2.0 OBJEKTIF AM 2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran 2.2 Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran 3.0 OBJEKTIF KHUSUS 1

FAIL MEJA GMP.doc

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA GMP.doc

1

1.0 LATAR BELAKANG

Guru mata pelajaran mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan

proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka adalah nadi dalam

pembelajaran di sekolah dan tunggak utama dalam melaksanakan semua program

kurikulum di sekolah.

Mereka bertanggungjawab merealisasikankaedah P & P untuk tujuan kefahaman

dan penghayatan seterusnya mempertingkatkan prestasi pelajar di sekolah.Mereka

menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi memastikan penitisan ilmu

berlaku secara berkesan dalam suasana, iklim sekolah yang kondusif

Panduan ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan

guru mata pelajaran dalam meningkatkan peresasi perkhidmatan mereka.

2.0 OBJEKTIF AM

2.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan akademik guru mata pelajaran

2.2 Membangun kemahiran penyelidikan di kalangan guru mata pelajaran

3.0 OBJEKTIF KHUSUS

3.1 Guru mata pelajaran mendapat paduan tentang tugas masing-masing

3.2 Melahirkan guru mata pelajaran yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi meningkatkan prestasi yang tinggi

3.3 Merealisasikan hala tuju SMKA.

4.0. CARTA ORGANISASI GURU MATA PELAJARAN

PENGETUA

PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN KOKO

GKMP BAHASA GKMP SAINS DAN ATEMATIK GKMP KEMANUSIAAN GKMP VOK DAN TEKNIK

GKMP AGAMA DAN B. ARAB

KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA KETUA PANITIA

GURU GURU GURU GURU

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN

PELAJAR PELAJAR PELAJAR PELAJAR

5. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

a. Memiliki , memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan.

b. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajara yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran di akhir penggal bagi setiap tingkatan.

c. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada pengetua pada masa yang ditetapkan.

d. Menyediakan dengan lengkap Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar untuk tempoh setahun/sepenggal/hariandan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

e. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa bukul latihan pelajar dan memulangkan secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.

f. Menjalankan Ujian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar.

g. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan.

h. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri mesyuarat panitia dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

i. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.

j. Memastikan keselamatan pelajar di makmal, bengkel kemahiran hidup, bilik ERT, Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan.

k. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/ Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah.

l. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

m. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

n. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

o. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Memastikan bahawa balat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah.

p. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.

q. Membantu menguruskan Bank Soalan.

r. Mematuhi arahan Guru Besar/Pengetua

6. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

Tugas Pegawai Yang Ada hubunganTugas Dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

Guru Mata Pelajaran

1. Memiliki, memahami dan menghurai sukatan dan huraian sukatan pelajaran

2. mamatuhi pekeliling dan arahan berkaitan serta menetapkan matlamat yang harus dicapai

3. Mempunyai dan mengemas kini buku rekod mengajar

4. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian serta melaksanakannya dalam P&P

5. memberi kerja dan latihan kepada pelajar dan memeriksanya

6. menjalankan ujian, penilaian pentaksiran kepada pelajar dan merekodkannya

7. mengesan kelemahan pelajar dan berusaha memulihkannya

8. menjadi ahli dalam panitia mata pelajaranArahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran

Tugas Pegawai Yang Ada hubunganTugas Dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

9. menghadiri mesyuarat panitia serta mematuhi dan melaksanakannya

10. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh KP/JPN/PPD

11. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/bilik ERT/ sains pertanian serta pengurusan penggunaan peralatan

12. Menghadiri mesyuarat/taklimat kelolaan Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran Negeri

13. Mengguna dan bertanggungjawab terhadap BBM

14. Mengadakan sudut mata pelajaran berkenaan di dalam kelas

15. Membantu mengurus bank soalan

16. Bertindak sebagai konselor dan guru disiplin

17. Bekerja sebagai team workArahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Pengetua

Arahan Ketua Panitia

Arahan Pengetua

Arahan GPK

Arahan Pengetua

7. FUNGSI UTAMA

5.1. Mendapatkan Sukatan Pelajaran terkini.

5.2. Menyediakan Rancangan mengajar tahunan/harian

5.3. Mengajar mengikut jadual yang ditetapkan

5.4. Menyediakan bahan-bahan bantu mengajar

5.5. Mengadakan kelas pengayaan dan pemulihan

6.6. Menyediakan kertas soalan peperiksaan dalaman dan menandanya

7. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA GURU MATA PELAJARAN

7.1. MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI

PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanSeksyen/Undang-Undang/Peraturan

1

2

3

4

5.Menghubungi GPK/KP untuk mendapatkan sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan yang di dapati adalah yang terkini

Memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan sukatan pelajaran

Memasukkan sukatan dalam buku rekod atau fail yang ditetapkan

Melaksanakan P & P di dalam kelasGPK/GKMP

Ketua Panitia

GPK/Ketua Panitia

GPK/Ketua Panitia

Guru Mata Pelajaran

CARTA ALIRAN

Menghubungi GPK/Ketua Bidang/;Ketua Panitia untuk

mendapatkan sukatan pelajaran terkini.

Memastikan sukatan pelajaran yang diperolehi adalah

yang terkini

Memahami serta mentafsirkan sukatan dan huraian

Sukatan pelajaran

Memasukkan ke dalam buku rekod

Menjalankan pengajaran dan pembelajaran

Melaksanakan P & P dalam Kelas

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1.Hubungi GPK/KB untuk mendapatkan

sukatan pelajaran

2.Pastikan sukatan di terima adalah

yang terkini

3. Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan

huraian sukatan pelajaran

4.Masukkan dalam buku rekod

5.Melaksanakan P & P di dalam kelas

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa yang diambilJumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1Hubungi GPK/KB untuk mendapatkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran

30 minit

2.

Pastikan sukatan terkini60 minit

3Faham dan dapat tafsirkan sukatan dan huraian sukatan

120 minit

4Masukkan dalam buku rekod 20 minit

5Melaksanakan dalam P & P40 minit

7.2.. PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanSeksyen/Undang-Undang/Peraturan

1

2

3

4.

5

6Mendapatkan buku rekod daripada GPK

Menyediakan rancangan pelajar tahunan dan harian

Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak.

Menyerahkan kepada GKMP untuk disahkan

Pengetua menandatangani di akhir tahun

Melaksanakan dalam P & P

GPK

GPK

Ketua Panitia

GKMP

Pengetua

Guru mata Pelajaran

CARTA ALIRAN

Mendapatkan buku dari GPK

Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian

Menyerahkan kepada ketua panitia untuk disemak

tidak

betulkan

Ya

Serahkan kepada GKMP

Menyerahkan kepada pengetua untuk disahkan

Melaksanakannya dalam P & P

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1.Mendapatkan buku rekod dari GPK

2.Menyediakan rancangan tahunan/harian

3.Menyerahkan kepada Ketua Panitia

untuk disemak

4.Menyerahkan kepada GKMP untuk

semakan semula

5.Menyerahkan kepada Pengetua untuk

pengesahan

6.Melaksanakan dalam P & P

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa yang diambilJumlah Unit yang boleh dijalankan

Seminggu

1Mendapatkan buku rekod dari GPK10 minit

2Menyediakan rancangan tahunan2 minggu

3Menyediakan rancangan harian60 minit

4Menyerahkan kepada Ketua Panitia untuk disemak

10 minit

5Menyerahkan kepada GKMP untuk semakan semula

6Menyerahkan kepada pengetua untuk pengesahan

7Melaksanakan dalam P & P

7.3. Mengajar mengikut jadual waktu yang ditetapkan

Proses Kerja

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanSeksyen/Undang-Undang/Peraturan

1

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Menulis rancangan pelajaran harian

Masuk kelas mengikut jadual

Ucap selamat dan doa

Memastikan kebersihan kelas

Menyemak kehadiran pelajar

Set Induks

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

Pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Memberi nota, kerja-kerja latihan dan memeriksanya

Mengesan kelebihan dan kelemahan pelajar untuk tindakan selanjutnya

Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

Diakhiri dengan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri

Pengetua

Pengetua

Guru MP

Guru MP

Guru MP

Guru MP

Guru MP

Guru MP

Guru MP

Murid

CARTA ALIRAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

tidak

bimbingan

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)Catatan

1. Menulis rancangan pelajaran harian

2. Masuk kelas mengikut jadual

3. Ucap salam dan doa

4

Memastikan kebersihan kelas

5.

Menyemak kehadiran pelajar

6.

Set Induksi

7

Memaklumkan tajuk dan objektif

pengajaran dan pembelajaran

8.

pengajaran dan pembelajaran

berlangsung.

9.

Memberikan nota ,kerja-kerja latihan

dan memeriksanya.

10.

Mengesan kelebihan dan kelemahan

Pelajar untuk tindakan selanjutnya

11.

Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

12.

Ucapan Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asr

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa yang diambilJumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1Menulis rancangan pelajaran harian

30 minit

2Masuk kelas mengikut jadual

40 minit

3 Ucap salam dan doa

1minit

4Memastikan kebersihan kelas

2 minit

5Menyemak kehadiran pelajar

2 minit

6Set induksi

5 minit

7Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran

2 minit

8pengajaran dan pembelajaran

berlangsung30 minit

9Memberi nota dan kerja-kerja latihan dan memeriksanya.5 minit

10Mengesan kelebihan dan kelemahan Pelajar untuk tindakan selanjutnya

10 minit

11Memberi latihan tambahan dan kerja rumah

5 minit

12Ucapan tasbih kaffarah dan surah Al Asr

1 minit

7.4. Menyediakan Bahan Bantu Mengajar

Proses Kerja

BilProses KerjaPegawai yang meluluskanSeksyen/Undang-undang/peraturan

1

2

3

4

5

6

7Menghadiri mesyuarat panitia

Menerima arahan daripada ketua

Panitia

Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM

Memilih bahan-bahan untuk BBM

Membuat Bahan Bantu mengajar

Menyerah kepad KP untuk disemak/cek/dipantau

Menggunakannya dalam P & P

Ketua Panitia

Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

GKMP/Ketua Panitia

CARTA ALIRAN

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/) Catatan

1. Menghadiri mesyuarat panitia

2. Menerima arahan daripada ketua

Panitia

3. Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan

BBM

4. Memilih bahan-bahan untuk BBM

5. Membuat bahan-bahan untuk BBM

6. Menyerahkan kepada KP untuk disemak

6. Menggunakannya dalam P & P

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa ya ng diambilJumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1

Menghadiri mesyuarat panitia

60 minit

2Menerima arahan daripada ketua

Panitia

20 minit

3Memilih tajuk-tajuk yang perlukan

BBM

60 minit

4Memilih bahan-bahan untuk BBM

60 minit

5Menggunakannya dalam P & P

40 minit

7.5. Mengadakan Kelas Pengayaan dan Pemulihan

Proses Kerja

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanUndang-undang Peraturan

1Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

2Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

3Membuat penilaian

4Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program

5Mengadakan penambahbaikan jika perluj

CARTA ALIRAN

ubah suai

nilai semula

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1Dapatkan senarai nama pelajar

a. Cemerlang

b. Lemah

2Laksanakan program

a.Pengayaan

b. Pemulihan

3.Jadual pelaksanaan program

4.Pelaksanaan program

5.Penilaian program dan buat laporan

6.Menyampaikan salinan lapoaran kepada

pengetua,GPK dan GKMP dan KP untuk

difailkan

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa Yang diambilJumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu

1Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

40 minit

2Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

80 minit

3Membuat penilaian

30 minit

4Post Mortem dari semasa ke semasa untuk melihat keberkesanan program

60 minit

5Mengadakan penambahbaikan jika perlu

60 minit

7.6. MENYEDIAKAN SOALAN PEPERIKSAAN DALAMAN DAN MENANDANYA

PROSES KERJA

BilProses KerjaPegawai Yang MeluluskanUndang-undang Peraturan

1Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaanGPK

2Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian)

3Menaip dan menyerahkannya kepada GKMP untuk disahkan

4Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan

5Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja)

6Menjalankan ujian berdasarkan jadual

yang ditentukan

7Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis

8Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

9Tindakan susulan jika berkaitan

CARTA ALIRAN

Ada kesilapan

Buat pembetulan

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan(/)

Catatan

1. Menerima takwim peperiksaan

daripada setiausaha peperiksaan

2. Menggubal soalan menggunakan

susun atur mengikut kaedah JSU (

jadual spesifikasi ujian)

3. Menaip dan menyerahkannya

kepada GKMP untuk disahkan

4. Menyerahkan kepada pejabat

untuk di cetak dan diperbanyakkan

5. Menyusun mengikut bilangan

pelajar dalam kelas dan

menyerahkannya kepada

setiausaha peperiksaan (bagi

peperiksaan penggal sahaja)

6. Menjalankan ujian berdasarkan

jadual yang ditentukan

7. Memeriksa kertas jawapan dan

membuat analisis

8. Menghadiri mesyuarat post moterm

untuk mengenal pasti kelemahan

dan kekuatan pelajar

9. Tindakan susulan jika berkaitan

NORMA KERJA

BilJenis KerjaMasa yang diambilJumlah unit yang boleh dijalankan seminggu

Menerima takwim peperiksaan

daripada setiausaha peperiksaan 10 minit

Menggubal soalan menggunakan

susun atur mengikut kaedah JSU

(jadual spesifikasi ujian )

2 hari

Menaip dan menyerahkannya

kepada GKMP untuk disahkan

80 minit

Menyerahkan kepada pejabat

untuk dicetak dan diperbanyakkan

10 minit

Menyusun mengikut bilangan

pelajar dalam kelas dan menyerahkannya

kepada setiausaha peperiksaan (bagi

peperiksaan penggal sahaja)

60 minit

Menjalankan ujian berdasarkan

jadual yang ditentukan

40 minit

Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis

2 hari

Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

30 minit

Tindakan susulan jika berkaitan40 minit

8. PERATURAN PENTADBIRAN

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981

Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Periods) oleh Guru-guru.

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999

Penyediaan Buku Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003

Dasar Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

memastikan peralatan teknologi yang dibekalkan di sekolah digunakan secara maksima dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

5. Tambahan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000

Tanggungjawab Guru PJK, Guru Sukan dan Guru Kokurikulum.

6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002

Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002

Penggunaan Klkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Matematik Moden Dan Matematik Tambahan.

8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2002

Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST)

9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003

Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Sekolah Menengah Dan Tingkatan 6 Mulai Tahun 2003.

10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000

Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.

11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001

Semua Guru Adalah Guru Disiplin.

12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2000

Pelaksanaan Sebutan Bahasa Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah.

13. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000

Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas.

14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2000

i. Pelaksanaan Komponen Kesusteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga 5) bermula Tahun 2000.

ii. Pelaksanaan Komponen Kesusteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Menengah.9. LAMPIRAN

9.1. SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL

TUGAS SAYA HARI INICATATAN

betulkan

Menulis rancangan pelajaran

Guru masuk kelas mengikut jadual

Pelajar Salam dan doa

Guru memastikan kebersihan kelas

Guru menyemak kedatangan pelajar

Set Induksi

Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran

Pengajaran dan pembelajaran berlangsung

penilaian

Beri nota, Latihan dan pengukuhan

Membuat rumusan

Tindak ikut seterusnya

Tasbih Kaffarah dan Surah Al Asri

Menghadiri mesyuarat panitia

Menerima arahan daripada ketua

Panitia

Memilih tajuk-tajuk yang memerlukan BBM

Memilih bahan-bahan untuk BBM

Membuat Bahan Bantu mengajar

Menyerah kepada KP untuk disemak

Menggunakannya dalam P & P

Dapatkan senarai nama pelajar yang memerlukan kelas pengayaan dan pemulihan

Melaksanakan kelas berdasarkan program yang ditetapkan oleh sekolah/panitia

Membuiat penilaian untuk melihat keberkesanan

Menilai keberkesanan program

Berkesan?

ya

Program diteruskan

Menerima takwim peperiksaan daripada setiausaha peperiksaan

Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU ( jadual spesifikasi ujian)

Menyemak draf soalan

Tiada kesilapan

Menaip soalan dan menyerahkannya kepada GKMP untuk untuk disemak

Pengetua meluluskan

Menyerahkan kepada pejabat untuk di cetak dan diperbanyakkan

Menyusun mengikut bilangan pelajar dalam kelas dan menyerahkannya kepada setiausaha peperiksaan (bagi peperiksaan penggal sahaja

Menjalankan ujian berdasarkan jadual yang ditentukan

Memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis

Menghadiri mesyuarat post moterm untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar

Tindakan susulan jika berkaitan

PAGE 1