Fail Meja GPK.doc

Embed Size (px)

Text of Fail Meja GPK.doc

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  1/24

  1.0 PROFIL SEKOLAH   Sk.Kiandongo

  1. Nama Sekolah : SK Kiandongo

  2. Alamat : Peti Surat 08,

    89300 TELUPID.

  3. Kod : XBA2238

  4. Lokasi : Luar Bandar.

  5. Gred : C

  6. Keluasan : 7 Ekar.

  7. Sesi Persekolahan : Pagi.

  8. Bil.Kelas :

  KELAS BIL KELAS

   Tahun 1 1

   Tahun 2 1

   Tahun 3 1

   Tahun 4 1

   Tahun 5 1

   Tahun 6 1

  Kelas Pemulihan Khas 1

   Jumlah Keseluruhan Kelas 7

  9. Jumlah Murid : 107 Orang

  10. Jumlah Guru : 11 orang

   

  11. KTBM : 1 orang.

   

  12. Jumlah Keseluruhan : 12 orang

  1

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  2/24

  2.0 V I S I, MISI & OBJEKTIF   Sk.KiandongoVISI PEMULIHAN KHAS

  Mengutamakan kecemerlangan murid secara menyeluruh dan berorientasikan falsafah

   pendidikan negara serta sebagai pendokog kepada wawasan negara.

  VISI PEMULIHAN KHASSk. Kiandongo Telupid akan mewujudkan generasi berilmu melalui pendidikan berkualiti

  yang menyeluruh dan seimbang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

  OBJEKTIF SEKOLAH

  1. Memberi PeluangPeluang Pendidikan Kepada Semua !arganegara

  Malaysia.

  2. Melahirkan "nsan #ang $erakhlak Mulia% $erilmu% $erketerampilan dan

  Sejahtera.

  3. Meningkatkan Prestasi &kademik Pelajar 'alam Semua Mata Pelajaran.

  4. Menanamkan Kecintaan Kepada "lmu Pengetahuan 'alam Kalangan

  !arga Pendidikan.

  5. Mengembangkan Potensi "ndi(idu Pelajar Melalui Pembangunan Program

  Kokurikulum 'an Sukan.

  6. Melahirkan Pemimpin Pendidikan #ang $erilmu 'an $erketerampilan

  )ntuk Mengurus Sekolah Ke &rah Kecemerlangan.

  7. Meningkatkan Kepakaran PegawaiPegawai Perkhidmatan Pendidikan

  Supaya Menjadi Pendidik #ang *ebih $erkesan.

  8. Menyediakan Prasarana #ang +ukup 'an Kondusif $agi Pengajaran 'an

  Pembelajaran.

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  3/24

  9. Menyediakan Sistem Pengurusan 'an Pentadbiran #ang Moden% +ekap

  'an $erkesan.

  10. Membina Perhubungan 'an Permuafakatan Pendidikan #ang Kukuh 'an

  $erkekalan 'engan &gensi&gensi *uar $agi Menjamin Pendidikan

  'apat 'iteruskan Sepanjang ,ayat.

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  4/24

  3..0 OBJEKTIF UNIT SKKiandongo

  Membantu, membimbing murid-murid yang

  lembam (lemah dari sudut kognitif) agar dapat

  menguasai kemahiran asas 3m (membaca,

  menulis, mengira).

  -

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  5/24

  4.0 Carta Ora!"#a#" SK Kiandongo 2011

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  6/24

  NAIB PENGERUSIEN. ANDREW JUSTIN

  Pen. Kanan 1

  SETIAUSAHAMASRU BIN MUSTAKIM

  Guru Pemulihan Khas

  AHLI JAWATANKUASA

  GURU BMTAHUN 1

  PN. ANITAHMATNI

  GURU M3TAHUN 1

  CIK. BETTGUNT!"UI

  GURU M3THP 2

  EN. M!HDRASHDAN

  HA#I$

  GURU BMTHP 2

  EN. JEMSAN

  SAKUNDING

  KETUAPENITIABM

  EN.%INCENTSINTIA

  PENGERUSIEN. M!HD. JASNEE

  ABDU""AH

  $.0 Carta Ora!"#a#" P%!""'a! Pemulihan Khas

  /

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  7/24

  (.0 S%!ara" T)a#, K)a#a *a! H)+)!a! *%!a! P%aa" La"!Tugas

  PegawaiAtasan

   Yang Aa

  Hu!ungan

  Tugas "Tanggung#awa!

  Kuasa Yang$i!e%i

  Tugas PegawaiLain Yang Aa

  Hu!ungan

  1.PPD

  &.PENE"IA

  '.GuruBesar

  1&Pe'a(sanaanP%)g%a*Pe*u'i+an K+as

  2& Me*!antu Gu%uBM an Mate*ati( 

  3& Me'a(sana(anPeni'aianBe%te%usan

  ,&Pen-eiaan .ai'

  /& Pen-eiaan Jaua' Wa(tu

  1.Meran(an)&.Mela*sana'.Menilai+.Mela,-r.Ker/a susulan

  1.Men)enal,as0i&.Meran(an)

  '.Pene2iaana*0i3i0i+.Pene2iaanABM.Penilaian4.Mela,-r

  1.Pene2iaanU/ian&.Mela*sana'.Mere*-s+.Mela,-r

  1.Meran(an)&.Pene2iaan

  *uli0 5ail'.Mela6el 5ail+.mere*-2 #ail.Se2ia 2a50ar#ail4.Menim,an #ail

  1.Meran(an)

  &.Menelaras'.Men(a0a0+.Me,amer.Men)e2ar4.Mela*sana

  &. PK 7Peman0auan8Nasiha07S-*-n)an

  '.Ke0ua Pani0ia8"a,-ran Pres0asiMuri2

  +. Guru Kelas

  80in)*ah la*umuri2

  7 GuruMa0a,ela/aran7 men)eal,as0i2aerah92aerah*elemahan Muri2

  4. Guru PSS8Pen))unaan PSS

  :7Guru ICT8 ICT

  ;. Kerani7Sura0 menura07Pela,-ran7Ala0ulis <Perala0an

  =. Tu*an) Ke6un8 Mem6an0umem6ua0 6ili*

  Pemulihan

  1>. Se*uri0i8 Mem6an0umem6ua0 6ili*Pemulihan

  0

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  8/24

  -.0 Pr#%# K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i 0&1 PE"AKSANAAN PR!GRAM PEMU"IHAN KHAS

  Mu*asura0 ini

  1 1

  P%)ses Ke%#aPegawai YangMe'u'us(an

  $i%u#u( 

  UnangUnang Pe%atu%an

  1. Pen(al-nan Muri2 <,en)um,ulan ma*luma0.

  &. Men/alan*an U/ian Sarin)an

  '. Memeri*sa U/ian Sarin)an  a. Men)uasai 'M 2i*em6ali*an  *e *elas Per2ana.

    6. Belum men)uasai 'M a*an2i6eri*an u/ian 2ia)n-s0i* <,en)ama0an.

  +. Men/alan*an u/ian 2ia)n-s0i* <  Pen)ama0an.

  . Men)analisa u/ian 2ia)n-s0i* <  Pen)ama0an.

  4. Pene2iaan Ran(an)an

  men)a/ar.

  :. Men/alan*an ,en)a/aran <  Pem6ela/aran.

  ;. Men/alan*an ,enilaian  a. Men)uasai 'm ? *e *elas

  ,er2ana  6. Belum Men)uasai 'M  9 Terus*an P

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  9/24

  .0 Pr#%# K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i 0&2 MEMBANTU GURU B.ME"AU < MATEMATIK 

  Mu*asura0 ini

  1 1

  Pegawai YangMe'u'us(an

  $i%u#u( 

  UnangUnang Pe%atu%an

  Mem6an0u Guru BM Dan M'un0u*79

  1. Men)enal,as0i muri2 an) 0i2a*men)uasai *emahiran 'M.

  &. Meran(an) Kae2ah Pen)a/aran.

  '. Mene2ia*an a*0i3i0i.

  +. Mene2ia*an Ala0 Ban0uMen)a/ar.

  4. Mem6ua0 ,enilaian.

  :. Mem6ua0 la,-ran *e,a2a GuruBesar 2an Guru Kelas.

  1. PPD

  &. Penelia

  '. Guru Besar

  +. PK 

  . Guru Kelas

  4. Guru BM < M'

  1. GarisPan2uanPela*sanaanPemulihane2isi,er(u6aan&>>;

  &. Pe*elilin)an) 6er*ai0an,emulihan

  2

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  10/24

  .0 Pr#%# K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i 0&3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

  Mu*asura0 ini

  1 1

  P%)ses Ke%#aPegawai YangMe'u'us(an

  $i%u#u( 

  UnangUnang Pe%atu%an

  1. Mene2ia*an s-alan9s-alanu/ian un0u* mem6ua0 ,enilaian.

  &. Mela*sana*an u/ian men)i*u0 /a2ual an) 2i0e0a,*an.

  '. Mere*-2 *e,u0usan se0ia, u/ian.

  +. Mem6ua0 la,-ran u/ian *e,a2aGuru BesarPKananGuru Ma0aPela/aran 2an Guru Kelas

  1. PPD

  &. Penelia

  '. Guru Besar

  +. PK 

  . Guru Kelas

  4. Guru BM < M'

  1. GarisPanduanPelaksanaanPemulihan(edisi percubaan

  2008)

  2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

  13

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  11/24

  .0 Pr#%# K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i 0&, PENYE$IAAN .AIL

  Mu*asura0 ini

  1 1

  P%)ses Ke%#a Pegawai YangMe'u'us(an $i%u#u( 

  UnangUnang Pe%atu%an

  1. Menen0u*an Jenis9/enis 5ail

  &. Mene2ia*an Kuli0 5ail

  '. Mela6el*[email protected]*an /enis9

   /enis 5ail

  +. Mere*-2 Jenis9/enis 5ail.

  . Mene2ia*an Bu*u Da50ar 5ail.

  4.Men2-*e0 sura09sura0 *e 2alam5ail

  :. Mene2ia*an 0em,a0,enim,anan 5ail.

  ;. Menim,an [email protected] 5ail

  1. PPD

  &. Penelia

  '. Guru Besar

  +. PK 

  . Guru Kelas

  4. Guru BM < M'

  1. GarisPan2uanPela*sanaanPemulihane2isi

  ,er(u6aan&>>;

  &. Pe*elilin)an) 6er*ai0an,emulihan

  11

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  12/24

  .0 Pr#%# K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i 0&/ PENYE$IAAN JA$UAL WAKTU

  Mu*asura0 ini

  1 1

  P%)ses Ke%#a

  Pegawai Yang

  Me'u'us(an $i%u#u( 

  Unang

  Unang Pe%atu%an

  1. Meran(an) 2an menen0u*anmasa 2i,erlu*an men)i*u0*e,erluan *elas

  &. Menesuai*an Ja2ual a*0u2en)an /a2ual a*0u in2u*

  se*-lah.

  '. Menelaras*an Ja2ual a*0u2en)an ma0a ,ela/aran BM 2anM' 2en)an Guru Kelas.

  +. Men(a0a0 a*0u ,an2uan 2an,erse2iaan 2alam /a2ual a*0u.

  . Mem,amer*an /a2ual a*0u*elas ,emulihan 2alam *elas

  ,emulihan 2an *elas9*elas an)0erli6a0.

  4. Men)e2ar*an /a2ual a*0u*e,a2a Pen0a26ir se*-lah 2anGuru Kelas an) 0erli6a0.

  :. Mela*sana*an /a2ual a*0uun0u* ,r-ses Pen)a/aran 2anPem6ela/aran.

  1. PPD

  &. Penelia

  '. Guru Besar

  +. PK 

  . Guru Kelas

  4. Guru BM < M'

  1. GarisPanduanPelaksanaanPemulihan(edisi percubaan

  2008)

  2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

  .0 Carta A"ra! K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan Khas14

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  13/24

  A*0i3i0i &1PERLAKSANAAN PR4GRAM PEMULIHANKHAS

  Mu*asura0 ini

  11

  15

  MU"A

  Pencalonan & Pengumpulanmaklumat

  Ujian Saringan

  Ujian Daignostik & Peengamatan

   Analisa Ujian Diagnostik &Pengamatan

  Penyediaan P!

   Tama0

  Kelas Biasa

  (kerja

  Sudah menguasai Kemahiran 3M 

   Belum menguasai Kemahiran 3M. Meneruskan Pengajaran Pemulihan

  P&P

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  14/24

  .0 Carta A"ra! K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i &2 MEMBANTU GURU BM " M3

  Mu*asura0 ini

  11

  1-

  MU"A

   TAMAT

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  15/24

  .0 Carta A"ra! K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i &3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

  Mu*asura0 ini

  11

  1

  MU"A

   TAMAT

  "enyediakan soalanh ujian setiappenilaian

  "elaksanakan ujian mengikut jadual

  "erekod keputusan setiap ujian

  "enganalisa ujian

  "em#uat laporan ujian kepadaPPD$G%$Ketua Panitia & guru kelas

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  16/24

  .0 Carta A"ra! K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i &, PENYE$IAAN .AIL

  Mu*asura0 ini

  11

  1/

  MU"A

  Klasikasikan jenis'jenis (ail

  "enyediakan kulit (ail

  "ela#el dan menamakan jenis'jenis (ail

  "erekod jenis'jenis (ail

  "endoket (ail'(ail

  "enyediakan #uku da(tar (ail

  "enyimpan (ail

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  17/24

  .0 Carta A"ra! K%r/a Guru Pendidikan Pemulihan KhasA*0i3i0i &/ PENYE$IAAN JA$UAL WAKTU

  Mu*asura0 ini

  11

  10

   TAMAT

  MU"A

  ancang dan tentukan masa mengikutkeperluan klelas

  Sesuaikan jadual )aktu #erpandukan jadual )aktu induk sekolah

  "enyelasraskan *adual )aktu denganmatapelajaran %" & "+

  "encatat )aktu panduan & Persediaandalam jadual )aktu

  "empamerkan jadual )aktu pemulihandalam #ilik pemulihan

  ,darkan jadual )aktu kepada G%$PK$Guru Kelas

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  18/24

  10.0 S%!ara" S%a' Guru Pendidikan Pemulihan Khas

  A*0i3i0i 5&1

  Su6a*0i3i0i Mu*asura0 ini 11

  Bi'

  A(ti6itiTina(a

  n7atatan

  1 Men)enal,as0i ,r-)ram

  ,emulihan *has ini 2ila*sana*an.& Meran(an) s0ra0e)i un0u*

  mem6an0u )uru BM < M'

  ' Mem6ina Ja2ual Ker/a 2anPem6aha)ian Tu)as ,eman0auan

  ,eneliaan 2an ,enilaian

  6er0erusan .+ Mene2ia*an #ail un0u* sim,anan

  Mene2ia*an Ja2ual Wa*0u

  1

   TAMAT

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  19/24

  11.0 P%rat)ra!P%rat)ra! P%!ta+"ra! -ail "eja1. Pekeliling Perbendaaaraan Bil ! Ta"n #$$!

   #. Pekeliling Perbendaaraan Bil % Ta"n 1#

  !. Pera'"ran(Pera'"ran Ke)angan *ang +edang berk"a'k"a+a.

  %. Pera'"ran T"ga+ S'a, Sek-la enda

  /. Ak'a Pendidikan 10 Ak'a //$2 3an Pera'"ran(Pera'"ran

    Ter4ili.

  0. S"ra'(S"ra' Pekeliling Ik'i+a+ 15 ( #$$$

   6. Pekeliling(Pekeliling Pen'adbiran Pe7"lian 8ang Sedang Berk"a'k"a+a.

  12.0 S%!ara" U!a!U!a! P%'%""! -ail "eja1. Perin'a AM

  #. Araan Perbendaaraan

  !. S"ra' Pekeliling Ke7a9"an Pen'adbiran A)a7 Bil # Ta"n #$$#

  %. S"ra' Pekeliling Perkid7a'an Bil % Ta"n #$$$

  /. S"ra' Pekeliling Perkid7a'an Ke7en'erian Pela9aran Mala*+ia

    Bil ! Ta"n 1!.

  0. S"ra' Pekeliling Perkid7a'an Ke7en'erian Pela9aran Mala*+ia

    Bil ! Ta"n #$$#

  6. :ari+ Pand"an Pelak+anaan Pe7"lian Ka+ di Sek-la enda

  12

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  20/24

  13.0 S%!ara" Bra!Bra! 5a! *")!a -ail "eja

  1. B-ran) ,en(al-nan muri2

  &. B-ran) 2a0a muri2

  '. B-ran) ,en)um,ulan ma*luma0

  +. B-ran) re*-2 u/ian sarin)an

  . B-ran) re*-2 ,re0asi u/ian 2ia)n-s0i* "isan

  4. B-ran) re*-2 ,re0asi u/ian 2ia)n-s0i* Ber0ulis

  :. B-ran) re*-2 ,res0asi in2i3i2u

  ;. B-ran) Taha, Pen)uasaan Kemahiran Muri2

  =. B-ran) la,-ran ,en(a,aian in2i3i2u

  1>. B-ran) 2Pulih

  11.

  1&.

  1'.

  1+.

  1.

  14.

  1:.

  1;.

  1=.

  43

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  21/24

  14.0 Nra K%r/a Guu Pendidikan Pemulihan KhasIa meru,a*an /an)*amasa a0au lain9lain ,en)u*uran ,res0asi an)0elah 2i0e0a,*an 6a)i menia,*an sesua0u *er/a.

  BIL&  JENIS KERJA

  MASA YANG

  $IAMBIL8JAMMINIT

  9

   JUMLAH UNIT YANG B4LEH

  $IJALANKAN$ALAM

  SEMINGGU

  1.Pela*sanaan Pr-)ramPemulihan Khas

  4> -ran)

  &. Mem6an0u Guru BM < M' '> ' A*0i3i0i

  '. Mela*sana*an PenilaianBer0erusan

  4> & -ran)

  +. Pene2iaan #ail 1&> : 5ail

  . Pene2iaan Ja2ual Wa*0u =>F Dr, /a2ual

  a*0u

  41

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  22/24

  1$.0 S%!ara" Jaata!')a#a 5a! *"a!ta" -ail "eja Jaa0an*uasa an) 2ian))-0ai -leh ,e)aai se*uran)9*uran)naun0u* 0em,-h 4 6ulan8

  Na*a Pegawai : MASRU BIN MUSTAKIM

   Jawatan : Gu%u Penii(an Pe*u'i+an K+as

  Bil Nama Jaa0an*uasaKe*era,anSe0ahun

   JenisKean))-0aan

  1.Pen)urusan 2an Pen0a26iranse*-lah '

   Juru Au2i0

  &. JTK Pem6an)unan Se*-lah ' AJK  

  '. JTK Bim6in)an Dan Kaunselin) ' Ke0ua Penasiha0

  &. Rumah Su*an Kunin) Se*-lah ' Ke0ua

  '. JTK MGPK Telu,i2 1Ke0ua $-n T-n)-2

  +. Persa0uan PIBG Se*-lah ' Se0iausaha

  . Kela6 Ba2min0-n Se*-lah 'Ke0u GuruPenasiha0

  4. Kela6 Pem6im6in) Ra*an Se6aa 'Ke0u GuruPenasiha0

  :.

  ;.

  =.

  1>.

  11.

  1&.

  44

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  23/24

  1(.0 S%!ara" T)a# Har"a! -ail "ejaPe)aai hen2a*lah menenarai*an 0u)as harian 2en)an men))una*an6-ran) an) 2ise2ia*an. Disia,*an se0ia, hari. Dile0a* 2i a0as me/asu,aa mu2ah 2iru/u*.

  Nama Pe)aai 7 MASRU BIN MUSTAKIM

   Jaa0an 7GURU PEN$I$IKAN PEMULIHAN KHAS

   Tari*h 7 3 JANUARI 2;11

  BIL BUTIRBUTIR TUGAS 7ATATAN

  45

 • 8/18/2019 Fail Meja GPK.doc

  24/24

  67ota 8

  1. objektif bahagian 9 tidak perlu

  4. objektif unit 9 tidak perlu

  5. motto 9 terpulang pada sekolah

  -. kulit depan 9 warna biru

  4-