of 36 /36
FAIL MEJA FAIL MEJA KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL KEUALITI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK NAMA AGENSI : SMK TAMAN TASIK ALAMAT : JALAN TASIK TAMBAHAN 2 AMPANG 68000, Selangor DARUL EHSAN NO. TELEFON : 03 - 42912049 N0. FAKS : 03 - 42932049 E-MAIL : smktamantasik.org.my

Fail Meja Kp Moral

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FAIL MEJA

Text of Fail Meja Kp Moral

FAIL MEJA

KETUA PANITIAPENDIDIKAN MORALKEUALITI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TASIKNAMA AGENSI:SMK TAMAN TASIKALAMAT: JALAN TASIK TAMBAHAN 2

AMPANG 68000, Selangor DARUL EHSANNO. TELEFON:03 - 42912049N0. FAKS

:03 - 42932049E-MAIL

:smktamantasik.org.myLAMAN WEB:

1.0 Maklumat Pegawai NamaCHONG LEK PENG GHHSGUUZI MASROL BIN IBRAHIM

Jawatan HakikiKUP

Gred JawatanDG48

Bahagian / UnitKURIKULUMKURIKULUM

Tarikh Memegang Jawatan1 JANUARI 2004

Tarikh Penempatan01 DISEMBER 1991

2.0Objektif Sekolah1. Memberi peluangpeluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.

3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran.

4. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dalam kalangan warga pendidikan.

5. Mengembangkan potensi individu pelajar melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan.

6. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.

7. Meningkatkan kepakaran pegawaipegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan.

8. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran.

9. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan.

10. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensiagensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat.

3.0Objektif Kurikulum1. Menyediakan sistem pengurusan kurikulum dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan.

2. Menyediakan data dan maklumat pendidikan yang terkini dan betul.

3. Menyediakan program latihan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan di sekolah .4. Mengamalkan sistem pengurusan kurikulum, berdasarkan kepada pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.

5. Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.

6. Memastikan pengurusan Peperiksaan Dalaman dan Awam berjalan dengan lancar dan telus.

7. Memastikan pengurusan panitia dilaksanakan dengan berkesan.

31 MISI DAN VISI KURIKULUMVISI

MELAHIRKAN INSAN YANG CERDAS SERTA CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG DALAM PEPERIKSAAN PMR,SPM DAN STPMMISI

1. MENGAMALKAN BUDAYA MENEPATI DAN MENGHARGAI MASA

2. MAMPU BERDAYA SAING KE ARAH PENCAPAIAN YANG BERKUALITI

3. MEWUJUDKAN JATI DIRI YANG KUAT DALAM DIRI PELAJAR DEMI MELAHIRKAN INSAN YANG BERCITA-CITA TINGGI

4. MENINGKATKAN USAHA DEMI PENINGKATAN YANG BERTERUSAN

5. MENCAPAI KEPUTUSAN PEPERIKSAAN YANG CEMERLANG DARI SEGI KUALITI SERTA KUANTITI

AKADEMIK CEMELANG,

INSAN GEMILANG,

SEKOLAH TERBILANG4.0Carta Organisasi SekolahCARTA ORGANISASI KEDUDUKAN

KETUA PANITIA DALAM ORGANISASI SEKOLAH

5.0Carta Organisasi Kurikulum

SHAPE \* MERGEFORMAT

6.0 CARTA ORGANISASI

PANITIA PENDIDIKAN MORALPENGETUA

(PN. ZAINI MOHAMMAD ZAIN)

PENOLONG KANAN

(PN. TUKINAH SADI)

KETUA BIDANG

(EN MAHMAD ZULHASNAN B. A.RAHIM)

KETUA PANITIA

(PN. CHONG LEK PENG)

7.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Ketua PanitiaTugas Pegawai Atasan Yang Ada HubunganTugas Dan TanggungjawabKuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan

1.Pengetua

Semua perkara mengenai pengurusan kurikulum dan panitia1.1

Bertanggungjawab :Memastikan semua perkara mengenai pengurusan

kurikulum dan panitia berjalan lancar

Arahan PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

2.Penolong Kanan KurikulumSemua perkara mengenai pengurusan kurikulum dan panitia

2.1

Bertanggungjawab:

Memastikan semua perkara megenai pengurusan kurikulum dan panitia berjalan lancar dari semasa ke semasaArahan

PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

3.Penolong Kanan KurikulumSemua perkara bagi memastikan pemilihan dan kesesuaian buku teks dan buku rujukan guru dan pelajar dilaksanakan.

3.1

3.2

Bertanggungjawab:

Memastikan pemilihan dan kesesuaian naskhah guru, buku rujukan dan buku kerja pelajar dilaksanakan

Memastikan buku-buku tersebut dimanfaatkan sepenuhnyaArahan

PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

4.Penolong Kanan KurikulumSemua perkara bagi memastikan BBM di manfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran

4.1

Bertanggungjawab:

Memastikan BBM digunakan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Arahan

PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

5.Penolong Kanan Kurikulum

Semua perkara bagi melengkapkan kemudahan-kemudahan untuk bilik-bilik khas dan lain-lain bilik 5.1

5.2Bertanggungjawab :

Memastikan keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas dan alat-alat berkaitan

Memastikan penyediaan peraturan penggunaannya dipatuhi.Arahan PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

6.Penolong Kanan Kurikulum

Semua perkara bagi memastikan prosedur peperiksaan dilaksanakan6.1

6.2

6.3

6.4Bertanggungjawab:

Memastikan penyediaan soalan peperiksaan dan ujian bulanan dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran.

Memastikan peperiksaan dan ujian dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.

Memastikan markah dan keputusan peperiksaan diperoleh

Memastikan analisis peperiksaan disediakanArahan

PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

7.Penolong Kanan Kurikulum

Semua perkara bagi merancang dan melaksanakan program motivasi/program khas

7.1Bertanggungjawab:

Memastikan program motivasi/program khas kecemerlangan pelajar dirancang dan dilaksanakanArahan

PengetuaKetua Bidang

Guru Kanan Mata Pelajaran

Kaunselor

8.Ketua Bidang

Semua perkara dalam hal kurikulum yang berkaitan dengan bidangnya

8.1Bertanggungjawab :

Memastikan hal-hal kurikulum berkaitan dengan bidang masing-masing berjalan lancar dan dilaksanakan sepenuhnya.Arahan PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

9.Ketua Bidang

Semua perkara berkaitan perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya9.1

9.2Bertanggungjawab :

Memastikan pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti guru dan pelajar berjalan lancar

Memastikan perancangan program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian PelajaranArahan PengetuaPenolong Kanan Kurikulum

Guru Kanan Mata Pelajaran

10.Ketua Bidang

Semua perkara berkaitan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar 10.1

10.2Bertanggungjawab :

Memastikan pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan, pemulihan dan pengkayaan berjalan lancar

Memastikan masalah kelemahan pelajar diatasi dengan langkah penyelesaian yang efektifArahan PengetuaGuru Kanan Mata Pelajaran

Kaunselor

8.0Peraturan Pentadbiran Panitia8.1 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik

dalam peperiksaan PMR, SPM dan STPM.8.2 Membincangkan hal-hal yang berikut :

8.2.1 Rancangan Pelajaran

8.2.2 Buku Teks

8.2.3 Sukatan Pelajaran dan Huraian

8.2.4 Peningkatan pengajaran dan pembelajaran

8.2.5 Peperiksaan dan penilaian

8.2.6 Bahan Alat Bantu Mengajar

8.2.7 Pemulihan

8.2.8 Kertas Latihan

8.2.9 Implementasi Rancangan Akademik Sekolah Jangka Panjang dan

Jangka Pendek

8.2.10 Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran

8.2.11 Menyediakan SKU Panitia mata pelajaran8.3 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat

bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.8.4 Melaksanakan rancangan lima tahun akademik sekolah.8.5 Memimpin guru mnentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Penggal/

Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 8.6 Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah

kawalannya.8.7 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran.8.8 Membimbing guru terlatih, guru yang baru dan guru sandaran dalam

menjalankan tugas-tugas mereka.8.9 Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara

dengan berkesan.8.10 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta

mengambil tindakan sewajarnya.8.11 Menyelaraskan pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan,

pemulihan dan pengkayaan.8.12 Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum)

yang dijalankan oleh sekolah, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran

Negeri dan Kementerian Pelajaran.8.13 Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber, alat pandang

dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.8.14 Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan jawatankuasa lain-lain

yang diarahkan oleh Pengetua.8.15 Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan dan perjumpaan di

sekolah dalam konteks perkembangan staf.8.16 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan

pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada

guru-guru. 8.17 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-

amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum.

8.18 Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.

9.0 Proses Kerja 9.1Mesyuarat PanitiaProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Menerima jadual mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah

Pengetua

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Salinan kepada:-

i. Pengetua

ii. PK/PK HEM

iii. Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan MP

Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan

Guru Kanan MP

Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran

Setiausaha Panitia

Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit.

Penolong Kanan

Guru Kanan

9.1Carta Aliran Kerja Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak

perseidaan kursus

Menyediakan bahan kursus

Tidak

Ubahsuai

Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus

Tidak

Adakan

Berkesan?

Post-

Mortem

Ya

Hantar laporan

9.1 Senarai Semak BilAktivitiTindakanCatatan

1

Menerima jadual mesyuarat panitia

2Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

3Mengadakan mesyuarat

4

Menyediakan minit mesyuarat

5Menghantar minit mesyuarat kepada

Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

6Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit

9.1Norma Kerja Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil.Jenis KerjaMasa Yang DiambilJumlah Unit Yang Boleh Digunakan DalamSeminggu

1.Menerima jadual mesyuarat panitia1 minggu selepas penggal persekolahan bermula

2.Menghantar surat panggilan mesyuarat2 hari

3.Mesyuarat2 jam

4.Menyediakan minit mesyuarat

2 hari

5.Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

6.Pemantauan/tindakan susulanDalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

9.0 Proses Kerja 9.2Mengadakan Kursus DalamanProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Menetapkan tarikh mesyuaratPenolong Kanan

GKMP

Mengedarkan surat panggilan mesyuarat

Penolong Kanan

Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak persediaan kursus

Menyediakan bahan kursus

Menjalankan kursus dalaman

Menerima penilaian kursus dalaman

Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan

9.2Carta Aliran Kerja

Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak

perseidaan kursus

Menyediakan bahan kursus

Tidak

Ubahsuai

Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus

Tidak

Adakan

Berkesan?

Post-

Mortem

Ya

Hantar laporan

9.2Senarai Semak BilAktivitiTindakanCatatan

1

Tetap tarikh mesyuarat

2Surat panggilan mesyuarat

3Tempahan bilik mesyuarat

4

Mesyuarat

5Persediaan kursus

6Menyediakan bahan

7Pelaksanaan kursus

8

Laporan dan penilaian

9.2Norma Kerja Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil.Jenis KerjaMasa Yang DiambilJumlah Unit Yang Boleh Digunakan DalamSeminggu

1.Mesyuarat

1 jam

2.Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.Kursus

2 jam

4.Laporan dan penilaian

1 jam

9.0 Proses Kerja9.3Menyelaras Soalan Ujian/PeperiksaanProses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guru-guru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama.

Pengetua

Penolong Kanan

Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU (Jadual Spesifikasi Ujian)

Penolong Kanan

Guru Kanan

Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan.

Penolong Kanan

Menjalankan ujian/peperiksaan mengikut perjadualan yang ditentukan.

Pengetua

Penolong Kanan

9.3Carta Aliran Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatanyang sama

Membuat agihan tugas (menggubal, menaip dan membina skima dan soalan)

Menggubal soalan mengikut

kaedah JSU

Ada Kesilapan

Buat Pembetulan

Menyemak draf soalan

Tiada kesilapan

Menaip soalan

Ada Kesilapan

Buat Pembetulan

Menyemak

Tiada kesilapan

Menjalankan ujian ikut jadual

9.3Senarai SemakBilAktivitiTindakanCatatan

1

Panggilan mesyuarat

2Pengagihan tugas

3Menggubal soalan

4

Menyemak draf soalan

5Menaip soalan

6Menyemak soalan

7Menjalankan ujian/ peperiksaan

9.3Norma KerjaIa merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil.Jenis KerjaMasa Yang DiambilJumlah Unit Yang Boleh Digunakan DalamSeminggu

1.Panggilan mesyuarat

2 hari

2.Membuat agihan tugas1 hari

3.Menggubal soalan

2 hari

4.Menyemak draf1 hari

5.Menaip soalan1 hari

6.Menyemak soalan

1 hari

10.0Senarai Undang-Undang Pekeliling 10.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN10.1 Akta Pendidikan 1996 (akta 550)

10.2 Perintah-perintah Am

10.3 Arahan-arahan Perbendaharaan

10.4 Arahan-arahan Perkhidmatan

10.5 Pekeliling- pekeliling Kewangan

10.6 Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan

10.7 Pekeliling-pekeliling Ikhtisas:

10.7.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1981

Ketepatan Masa di Sekolah-sekolah

10.7.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1981

Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu Luang (Free Period)

Oleh Guru-guru

10.7.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1982

Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan S.R.P dan L.C.E (Sarawak) Bagi Murid-murid Tingkatan III-Garis Panduan

10.7.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/1983

Perpustakaan Sekolah

10.7.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/ 1986

Panitia Mata Pelajaran

10.7.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1986

Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran

10.7.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/ 1987

Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua / Guru Besar Sekolah

10.7.8 Surat Pekeling Ikhtisas Bil 13/ 1989

Pengurusan Hari Pertama Persekolahan

10.7.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/ 1990

Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Matapelajaran Matematik

10.7.10 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/ 1990

Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program KBSM Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992

10.7.11 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/ 1993

Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan

10.7.12 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/ 1993

Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah

10.7.13 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/ 1994

Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) ,Penilaian Menengah Rendah (PMR), dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

10.7.14 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/ 1995

Perlaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah Dan Sekolah Menengah

10.7.15 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/ 1996

Sikap Mengutamakan Keceriaan dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar

10.7.16 Surat Pekeliling Bahagian Pembangunan Dan Bekalan Bil 2/

1998Lampiran A Akta Kontrak Kerajaan, 1949 (Pemberian

Kuasa Di Bawah Seksyen 2)

10.7.17 Surat Pekeliling Bahagian Pembangunan Dan Bekalan Bil 2/

1998Lampiran B Perlantikan Jawatankuasa Sebutharga (JKSH)

Bagi Jabatan / Bahagian/ Institusi Di Bawah Kementerian

Pelajaran Malaysia (Perlantikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan

170.3)

10.7.18 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/ 1999

Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran

10.7.19 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/ 2002

Perlaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan (SK) , Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam tahun 2003

10.7.20 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/ 2004

Garis Panduan Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah

10.7.21 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/ 2005

Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru penyelaras Pusat Sumber Sekolah)

10.7.22 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/ 2005

Garis Panduan Perlaksanaan Sistem Taulan dan Garis Panduan Penggunaan Pakej Pembelajaran Kendiri

10.7.23 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

10.7.24 Peraturan-peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997

10.7.25 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/ 2003

Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah dan Menengah

11.0Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

Ketua PanitiaJawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan;

Nama Pegawai : CHONG LEK PENG

Jawatan: KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL

BilNama Jawatankuasa

1Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

2Ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber

3Ahli Jawatankuasa Program Skim Lencana Anti Dadah

4Ahli Jawatankuasa Pencerapan

5Ahli Jawatankuasa Disiplin Pelajar

6Setiausaha Jawatankuasa Manual Prosedur Kerja

7Ahli Jawatankuasa Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (PKSBSTKP)

8Ahli Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah

9Ahli Jawatankuasa Harta Benda Sekolah/Aset dan Inventori

10Ahli Jawatankuasa Upacara Rasmi Sekolah

11Ahli Jawatankuasa Penghayatan Nilai-Nilai Murni

12Ahli Jawatankuasa Kelab Staf Sekolah(KEGUKA)

13Ahli Jawatankuasa LADAP

14Ahli Jawatankuasa Panitia Pendidikan Moral Daerah Hulu Langat

15Ahli Jawatankuasa Majlis Guru Cemerlang Daerah Hulu Langat

12.0Senarai Borang-Borang Yang Diguna 1. Borang Jadual Waktu 2. Borang Biodata Guru 3. Borang Senarai kelas dan bilangan waktu

4. Borang JSU

5. Borang Semakan Buku Latihan 6. Borang Penyediaan Soalan 7. Borang Permarkahan setiap mata pelajaran 8. Borang PATS

9. Borang Head Counts

10. Borang Analisis Ujian/Peperiksaan13.0Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Nama Pegawai : CHONG LEK PENG

Jawatan: KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Tarikh

: 21 MAC 2012 (RABU)

BilButir-Butir TugasCatatan

1. Mengajar Tingkatan 5P4 (BAHASA MELAYU)Penulisan

2. Mengajar Tingkatan 5P3/4 (Pendidikan Moral)Perbincangan U 1

3. Mengajar Tingkatan 5Sc1/2 (Pendidikan Moral)Unit 17

4. Menyiapkan Buku RekodHari Khamis

5. Menyelenggara file PBS P.Moral T5 Sc1/2PBS SPM 2012

6.Mengemaskinikan Bahan Fail Meja Ketua Panitia Pn Shukainah

7.Menyediakan Laporan Pertandingan Bola Keranjang Pn Zaiton Johari

8Mengambil maklumat SPM 2011 untuk subjek P.Moral untuk Laporan Post Mortem SPM 2011Pn Norhazlin (S/U SPM)

PENGETUA

PENYELIA PETANG

GURU

PENOLONG KANAN

KOKURIKULUM

GURU

PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID

GURU

PENOLONG KANAN KURIKULUM

GKMP TEK & VOK

GKMP KEMANUSIAAN

GKMP SAINS & MATE

GKMP BAHASA

GURU

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

GURU PENOLONG KANAN

KURIKULUM

SU

JADUAL WAKTU

SU PENILAIAN & PEPERIKSAAN

GURU

CEMERLANG

KETUA-KETUA

PANITIA

PENGETUA

PENYELARAS PSS

GKMP TEK & VOK

PENTADBIRAN

GKMP KEMANUSIAAN

KAUNSELOR

STAF SOKONGAN

KEWANGAN

3K

INVENTORI

UNIT DATA

GKMP SAINS & MATE

GKMP BAHASA

SESI PAGI

SESI PETANG

NUR AKMAL BT JUSOH

NOOR SYUHAILA MAT YUSOP

MUSHIRAH SHABINGIN

ARIVUK KARACI A/P KUPPUSAMY

MOHD NORFAIZAN B MOHD REJAL

KARTINA BT ABD HALIM CHUA

PREMA DEVI A/P NARAYAN

ROKIAH MAT ALI

NORLIDA BT ISMAIL

RAJESWARI A/P MUTHU KRISHNAN

SUSITHRA A/P BASKARAN

PAGE 8